Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

NURETTIN TOPÇU’S VIEWS ON THE REASONS OF THE YOUNG DEGENERATION PROCESS

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 7, 166 - 177, 31.01.2019

Öz

In this study, it is aimed to determine the opinions of Nurettin

Topçu on the reasons of the process of degeneration / disintegration that was taken into

the youth and the solution suggestions. For this purpose Nurettin Topçu’s Turkey's

Ministry of Education book was analyzed using document analysis and content analysis

that are qualitative research techniques. As a result of the research, it was found that

Topçu saw the following as the reasons of the process of degeneration/entrainment that

was put into the youth: Politics, inferiority complex, replacing faith, hope and pride; to

use the weapon of the enemy while fighting for the idea of the enemy, stop selfmanagement

and seek a savior, avoidance of responsibility, when called to duty to put

a freedom response.

Kaynakça

  • Aydodu, Hüseyin (2009). Ahlâk Filozofu Ve Hareket Adamı Olarak Nurettin Topçu TAED, S.40, ss. 439-462.Avşar, B. Zakir (2010). Siyasal İletişim Bağlamında Bir Biyografi Çalışması: Mehmet Akif Ersoy. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. S. 3, ss. 241-284.Baş, Selma (2012). Bir Merhamet Şairi Olarak Mehmet Akif. Turkish Studies, C. 7, S. 2, ss.193-217. BAŞARAN, Mustafa ve AKAR, Cüneyt, (2016). Değerler Eğitiminde Millet Mistikleri -Mehmet Akif Ersoy Ve Nurettin Topçu’da İdeal İnsan: Bir İçerik Analizi. Diyalektolog, S. 12, ss. 25-45.Barth, J. L. ve A. Demirtaş (1997). İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğrenimi. Ankara: YÖK/ Dünya Bankası Milli Eğitim Geliştirme Projesi.Battal, Erol (2006) Bir Ütopya ve Tasarım Olarak "Yarınki Türkiye". Hece Aylık Edebiyat Dergisi, S.109, ss. 119-127.Berkant, H. Güner; Efendioğlu, Akın ve Sürmeli Zehra (2014). Değerler Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Turkish Studies, C. 9, S.5, ss. 427-440.Büyükbaş, Mehmet (2002). Nurettin Topçu’da Dini Yaşayışın Psikolojisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Isparta.Cihan, Nazlı (2014). Okullarda Değerler Eğitimi Ve Türkiye’deki Uygulamaya Bir Bakış Turkish Studies, C. 9, S. 2, ss. 429-436.Dogan, Mehmet C. (2010). Mehmet Akif Ersoy’u “istiklal Marsı” Yazmaya Getiren Fikrî Süreç ve Şiirlerindeki Yansımaları. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, S.121, ss.71-79.Ersoy, Mehmet Akif (2012) Safahat. İstanbul: Bilgeoğuz Yay. Kara, İsmail (2006) Bir Siyasi İhya Hareketi: Topçu’da Siyaset ve Devlet Telakkisi. Hece Aylık Edebiyat Dergisi, S.109, ss. 244-255. Kenan, Seyfi. (2009). Modern eğitimde kaybolan nokta: Değerler Eğitimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, C. 9, S. 1, ss. 259-295.Keskin, Yusuf (2009) Türkiye’de İlkokul Programlarında Yer Alan Sosyal Bilgiler İçerikli Derslere Ait Öğretim Programlarının Gelişimine Tarihsel Bir Bakış. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 13, S. 2, ss. 107-130.Kuntay, Mithat Cemal (1986). Mehmet Akif, Hayatı Seciyesi Sanatı. Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları.Milliyet (2015) Serra Yılmaz 'Türk olmak benim suçum değil' deyince... İsimli haber http:// www.milliyet.com.tr/ serra-yilmaz-turk-olmak-benim/dunya/detay (10.12.2015)Myles, B. S. ve Simpson, R. L. (2001). Understanding the Hidden Curriculum. Intervention in School & Clinic, C. 36 S. 5 ss. 279-286.Özgen, Mustafa (2013). Mehmet Akif Ersoy’un Türk Eğitimine Katkıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 13, S. 27, ss. 1 – 22. Samsakçı, Mehmet (2013). Akif’in Şiir Dilinin Aydınlığının Sebeplerine Dair. FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi. S. 2, ss. 183-200.Timur, Kemal (2014). Mithat Cemal Kuntay’ın Gözüyle Mehmet Akif. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 6, S. 11, ss. 53-78.Topçu, Nurettin (2013). Yarınki Türkiye, İstanbul: Dergâh Yayınları.Topçu, Nurettin (2013). Var Olmak, İstanbul: Dergâh Yayınları.Topçu, Nurettin (2012). Türkiye’nin Maarif Davası, İstanbul: Dergah Yayınları.Yazıcı, Kubilay (2006) Değerler Eğitimi’ne Genel Bir Bakış. TÜBAR, C. 19, ss. 499-522.Yeniterzi, Emine (1999). Mehmet Akif’in Çalışmaya Verdiği Önem. Ölümünün 63. Yılında Mehmet Akif’i Anma Paneli. Aralık- Isparta.Yeşil, Rüştü ve Aydın, Davut (2007) Değerlerin Eğitiminde Yöntem Ve Zamanlama. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 11, S: 2, ss. 65-84.Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin yay.Ünal Çiğdem, Sever, Ramazan ve Yılmaz, Özlem (2003) İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde (5.Sınıflar) Problem Çözme Yönteminin Uygulanabilirliği. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi C.4, S.2.

NURETTİN TOPÇU’NUN GENÇLİĞİN İÇİNE SÜRÜKLENDİĞİ YOZLAŞMA SÜRECİNİN SEBEPLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 7, 166 - 177, 31.01.2019

Öz

Araştırmada Nurettin
Topçu’nun gençliğin içine sürüklendiği yozlaşma/aymazlık sürecinin sebeplerine
ilişkin görüşleri ve çözüm önerilerinin
tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada Nurettin
Topçu’nun Türkiye’nin Maarif Davası isimli eseri
nitel araştırma tekniklerinden doküman analizi ve içerik analiz teknikleri
kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda Topçu’nun
gençliğin içine sürüklendiği
yozlaşma/aymazlık sürecinin sebepleri olarak şunları gördüğü tespit edilmiştir:
Siyaset, yaratıcılığın yerini alan taklitçilik, iman ümit ve gururun yerini
alan aşağılık kompleksi, düşmanla fikir mücadelesi yaparken dahi düşmanın
silahını kullanmak, iradeyi bırakıp kurtarıcı şef aramak, mesuliyetten kaçmak,
vazifeye çağrıldığında hürriyet tepkisi koymak. 

Kaynakça

  • Aydodu, Hüseyin (2009). Ahlâk Filozofu Ve Hareket Adamı Olarak Nurettin Topçu TAED, S.40, ss. 439-462.Avşar, B. Zakir (2010). Siyasal İletişim Bağlamında Bir Biyografi Çalışması: Mehmet Akif Ersoy. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. S. 3, ss. 241-284.Baş, Selma (2012). Bir Merhamet Şairi Olarak Mehmet Akif. Turkish Studies, C. 7, S. 2, ss.193-217. BAŞARAN, Mustafa ve AKAR, Cüneyt, (2016). Değerler Eğitiminde Millet Mistikleri -Mehmet Akif Ersoy Ve Nurettin Topçu’da İdeal İnsan: Bir İçerik Analizi. Diyalektolog, S. 12, ss. 25-45.Barth, J. L. ve A. Demirtaş (1997). İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğrenimi. Ankara: YÖK/ Dünya Bankası Milli Eğitim Geliştirme Projesi.Battal, Erol (2006) Bir Ütopya ve Tasarım Olarak "Yarınki Türkiye". Hece Aylık Edebiyat Dergisi, S.109, ss. 119-127.Berkant, H. Güner; Efendioğlu, Akın ve Sürmeli Zehra (2014). Değerler Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Turkish Studies, C. 9, S.5, ss. 427-440.Büyükbaş, Mehmet (2002). Nurettin Topçu’da Dini Yaşayışın Psikolojisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Isparta.Cihan, Nazlı (2014). Okullarda Değerler Eğitimi Ve Türkiye’deki Uygulamaya Bir Bakış Turkish Studies, C. 9, S. 2, ss. 429-436.Dogan, Mehmet C. (2010). Mehmet Akif Ersoy’u “istiklal Marsı” Yazmaya Getiren Fikrî Süreç ve Şiirlerindeki Yansımaları. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, S.121, ss.71-79.Ersoy, Mehmet Akif (2012) Safahat. İstanbul: Bilgeoğuz Yay. Kara, İsmail (2006) Bir Siyasi İhya Hareketi: Topçu’da Siyaset ve Devlet Telakkisi. Hece Aylık Edebiyat Dergisi, S.109, ss. 244-255. Kenan, Seyfi. (2009). Modern eğitimde kaybolan nokta: Değerler Eğitimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, C. 9, S. 1, ss. 259-295.Keskin, Yusuf (2009) Türkiye’de İlkokul Programlarında Yer Alan Sosyal Bilgiler İçerikli Derslere Ait Öğretim Programlarının Gelişimine Tarihsel Bir Bakış. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 13, S. 2, ss. 107-130.Kuntay, Mithat Cemal (1986). Mehmet Akif, Hayatı Seciyesi Sanatı. Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları.Milliyet (2015) Serra Yılmaz 'Türk olmak benim suçum değil' deyince... İsimli haber http:// www.milliyet.com.tr/ serra-yilmaz-turk-olmak-benim/dunya/detay (10.12.2015)Myles, B. S. ve Simpson, R. L. (2001). Understanding the Hidden Curriculum. Intervention in School & Clinic, C. 36 S. 5 ss. 279-286.Özgen, Mustafa (2013). Mehmet Akif Ersoy’un Türk Eğitimine Katkıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 13, S. 27, ss. 1 – 22. Samsakçı, Mehmet (2013). Akif’in Şiir Dilinin Aydınlığının Sebeplerine Dair. FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi. S. 2, ss. 183-200.Timur, Kemal (2014). Mithat Cemal Kuntay’ın Gözüyle Mehmet Akif. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 6, S. 11, ss. 53-78.Topçu, Nurettin (2013). Yarınki Türkiye, İstanbul: Dergâh Yayınları.Topçu, Nurettin (2013). Var Olmak, İstanbul: Dergâh Yayınları.Topçu, Nurettin (2012). Türkiye’nin Maarif Davası, İstanbul: Dergah Yayınları.Yazıcı, Kubilay (2006) Değerler Eğitimi’ne Genel Bir Bakış. TÜBAR, C. 19, ss. 499-522.Yeniterzi, Emine (1999). Mehmet Akif’in Çalışmaya Verdiği Önem. Ölümünün 63. Yılında Mehmet Akif’i Anma Paneli. Aralık- Isparta.Yeşil, Rüştü ve Aydın, Davut (2007) Değerlerin Eğitiminde Yöntem Ve Zamanlama. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 11, S: 2, ss. 65-84.Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin yay.Ünal Çiğdem, Sever, Ramazan ve Yılmaz, Özlem (2003) İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde (5.Sınıflar) Problem Çözme Yönteminin Uygulanabilirliği. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi C.4, S.2.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa Başaran 0000-0003-1684-5852

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 4 Sayı: 7

Kaynak Göster

APA Başaran, M. (2019). NURETTİN TOPÇU’NUN GENÇLİĞİN İÇİNE SÜRÜKLENDİĞİ YOZLAŞMA SÜRECİNİN SEBEPLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, 4(7), 166-177.

All rights reserved. International Journal of Afro-Eurasian Research (IJAR) is an International refereed journal and published biannually. Authors are responsible for the content and linguistic of their articles. Articles published here could not be used without referring to the Journal. The opinions in the articles published belong to the authors only and do not reflect those of International Journal of Afro-Eurasian Research.