Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 8, Sayfalar 27 - 44 2019-06-30

THE RELATIONSHIP BETWEEN PERFORMANCE OF PERSONAL PROPERTIES OF ACCOUNTING AND FINANCE TEACHERS ACCORDING TO FIVE FACTOR PERSONALITY AND AN APPLICATION
BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK KURAMINA GÖRE MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANSININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİYLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA

Metin ÇALIK [1] , Süleyman YILMAZ [2]


In this study, the relationship between personality traits and performances of accounting finance teachers was investigated according to the five factor personality theory which is a hierarchical classification of personality traits. Participants (n = 195) consist of accounting and finance teachers who work in Vocational and Technical Anatolian High Schools in Kütahya, Eskişehir and Ankara. Teachers completed a series of questionnaires with a questionnaire consisting of 87 questions and five factor personality tests based on specific field competences. Data questionnaire, descriptive statistics, Spearman correlation coefficient analysis were analyzed by statistical test. When the relationship between the educational level of teachers and the averages of the sub-dimensions of the five-factor personality trait were examined, it was determined that there was no positive or negative relationship between the personality structure and the educational status. A high positive relationship was found between the sub-items of the field competences in the sample. Considering the teacher interaction taking place in the distribution of the field courses to the teachers, it is thought that the efficiency of the course can be increased.

Bu çalışmada kişilik özelliklerinin hiyerarşik bir sınıflandırması olan beş faktör kişilik kuramına göre muhasebe finansman öğretmenlerinin kişilik özellikleri ile performansları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Katılımcılar (n=195) Kütahya, Eskişehir ve Ankara illerinde Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görev yapan muhasebe ve finansman öğretmenlerinden oluşmaktadır. Öğretmenler, özel alan yeterlilikleri temel alınarak oluşturulan 87 soruluk anket ve 40 soruluk beş faktör kişilik testi ölçütleri içeren bir dizi anket doldurmuşlardır.  Veri anketi, betimsel istatistikler,  Spearman korelasyon katsayısı analizi istatistik testi ile analiz edilmiştir. Öğretmenlerin eğitim düzeyleri ile beş faktör kişilik özelliğinin alt boyutlarının ortalamaları arasındaki ilişki incelendiğinde kişilik yapısıyla eğitim durumları arasında pozitif ya da negatif bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Örneklemdeki alan yeterliliklerinin alt maddelerinin arasında ise yüksek derecede pozitif bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Alan derslerinin öğretmenlere dağıtımında alan öğretmen etkileşiminin dikkate alınmasının dersin verimliliğini yükseltebileceği düşünülmektedir. 

 • ADLER, A. (2004) İnsan Doğasını Anlamak, Başkaya, Deniz, (çev), İlya İzmir Yayınevi, İzmir.
 • ALTUNISIK, R., COSKUN, R., BAYRAKTAROGLU, (2012). (Çev.) YILDIRIM, S. ve YILDIRIM, E. (2012) Sosyal Bilimlerde Arastırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.
 • ANAYA, B. ve Koraly, P.E. (2019). "Personality development in the context of individual traits and parenting dynamics", New Ideas in Psychology, 53: 37-46.
 • AYDIN, B. (2005). Çocuk ve Ergen Psikolojisi, Atlas Yayın Dağıtım, Ankara.
 • BACANLI, H., İLHAN, T. ve ASLAN, S. (2009). ''Beş Faktör Kuramına Dayalı Bir Kişilik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi'', Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (2),: 261-279.
 • BARAN'CZUK, U. (2019). "The five factor model of personality and alexithymia: A meta-analysis", Journal of Research in Personality. 78: 227–248.
 • BEĞENİRBAŞ, M. ve YALÇIN, R.C. (2012). ''Öğretmenlerin Kişilik Özelliklerinin Duygusal Emek Gösterimlerine Etkileri'', Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1):1- 5 BİLGİN, M.İ, YAZGAN, B. ve ATICI, M.K. (2010). Gelişim Psikolojisi, Pegem Akademi Yayınları, Ankara.
 • BOZKURT, Ö. (2006). ''Girişimcilik Eğiliminde Kişilik Özelliklerinin Önemi'' Çanakkale Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1(2): 83-97.
 • BURGER, J.M. (2006). Kişilik, Erguvan, İ.D.(Çev), Kaknüs Yayınları, İstanbul.
 • BUTLER, Jr.E.L. (2003) "Substance Use Disorders and the Five-Factor Model of Personality, A Dissertation Submitted to the Faculty of The Chicago School of Professional Psychology In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Doctor of Psychology,
 • CHRISTMANN, C. ve AELST, S.V. (2006). "Robust estimation of Cronbach's alpha", Journal of Multivariate Analysis. 97,(7): 1660-1674.
 • DEMİRCİ, S. (2003). ''Öğretmenlerde Beş Faktör Kişilik Özellikleri ile İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi'' Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon. DOĞAN, T. (2013). ''Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Öznel İyi Oluş'' Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14 (1): 56-64.
 • DUMAN, T. (2014). ''Mesleki ve Teknik Eğitime Öğretmen Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarının Kuruluşu, Gelişimi ve Kapatılmaları'', Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 1(1): 82-86.
 • DUTÂ, N.P. ve PÂNİŞOARÂ, O. (2014). "The Profile of the Teaching Profession – Empirical Reflections on the Development of the Competences of University Teachers", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 140: 390-395.
 • EROL, M. ve ERKAN, G. (2008). ''Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Biga iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Bir Araştırma'' Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, 1(14): 284-301.
 • FIRAT, E., YÜKSEL, A. SELÇUK, H. ve SELÇUK, M. (2005). Din Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Yayın No:1048.
 • FRANZESE, M. ve LULIANO, A. (2019). "Correlation Analysis" Encyclopedia of Bioinformatics and Computational Biology, 1: 706-721.
 • GİRGİN, B. (2007). ''Beş Faktör Kişilik Modelinin İşyerinde Duygusal Tacize (Mobing) Etkileri'' Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Kütahya.
 • GÜNER, M. (2012). ''Erich Fromm’un Ahlak Anlayışı'' Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • GÜRSES, İ. ve KLAVUZ, M.A. (2011). ''Erikson’un Psiko-Sosyal Gelişim Dönemleri Teorisi Açısından Kuşaklararası Din Eğitimi ve İletişiminin Önemi'' Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 20(2):155-158.
 • HOTAMAN, D. (2010). "The teaching profession: knowledge of subject matter, teaching skills and personality traits" Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2( 2):1416-1420.
 • KAHVECİ, H. (2001). ''Yardım Arama Davranışları ile Fatalistik Düşünce ve Beş Faktör Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması'' Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • KAYGISIZ, Ü., ÇETİNCELİ, E., DİNÇ M. ve BİTLİSLİ, F. (2013). ''Beş Faktör Kişilik Özellikleri İle Akademik Güdülenme İlişkisi: Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta MYO Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma'', Isparta Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2): 450- 461.
 • KÖKNEL, Ö. (1985). Kaygıdan Mutluluğa; Kişilik. Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul.
 • MEADOWS, J.H. (1999). "The Five Factor Model And Personality Pathology: The Role Of Dysfunction In The Determination Of Dependent Personality Disorder", Degree Doctor o f Philosophy, University o f Missouri-Columbia.
 • Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, (1989), Aile ve Çevre Sorunlarının Gencin Kişiliğine Etkisi, Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Matbası, Ankara.
 • MACLNTYRE, P.D., ROSSA, J., TALBOT, K., MERCER, S., GREGERSEN, T. ve BANGA, C.A. (2019). "Stressors, personality and wellbeing among language teachers", System, 82: 26-38.
 • MOALEM, S. (2015). "Genler Unutmaz", NTV Yayınları, İstanbul.
 • ÖZDEMİR, O., ÖZDEMİR, P.G., KADAK, M., NASIROĞLU, T. (2012). ''Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar: Kimlik gelişimi", Dergi Park, 4(4): 571-572.
 • ÖZKAN, F. ve AKSOY, C. (2014). ''Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin İşletmelerde Beceri Eğitimi Uygulaması, Gaziantep İlinde Bir Alan Araştırması'' Bartın İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dergisi, 6(12): 284-286.
 • ROIVAINEN, E. (2013)."Frequency of the use of English personality adjectives: Implications for personality theory", Journal of Research in Personality, 47,(4):417-420.
 • SAYIN, H.Z. (2016). ''Y Kuşağı Üniversite Öğrencilerinin Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Liderlik Algıları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi'' Yüksek Lisans Tezi, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • SEVİ, E. S. (2009). ''Psikolojik Kişilik Modelleri ve Beş Faktör Kişilik Kuramı: Mizaç ve Karakter Envanteri ile Beş Faktör Kişilik Envanterinin Karşılaştırılması'', YL Tezi, Ege Üniv. SBE, İzmir.
 • SEVİLENGÜL, O. (2014). Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • ŞENCAN, H. (2005.) Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • ŞİMŞEK, M.Ş., AKGEMCİ, T. ve ÇELİK, A. (1998). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Nobel Yayınları, Ankara.
 • TOMRUKÇU, B. (2008). ''Beş Faktör Kişilik Özellikleri ile İş Değerleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme'', Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • TOPSES, G. (2003). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • TUZCUOĞLU, N. (1995). ''Psikanaliz Kuramı ve Özellikleri'' Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7: 275-276.
 • USAL, A. ve KUŞLUVAN, Z. (2000). Davranış Bilimleri Sosyal Psikoloji, Barış Yayınları, İzmir.
 • UYGUR, A.E. (2015). ''Din Psikolojisi Açısın’dan Alfred Adler Psikolojisin’nin Değerlendirilmesi'' Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • ÜNAL, O. (2009). ''Lisans Düzeyindeki Muhasebe Eğitiminin Etkinliği: Sayiştay Özelinde Ampirik Bir Çalişma'', Sayıştay Dergisi, 74 , (75): 119-120.
 • WANG, M. ve ERDHEİM, J. (2007). "Does the five-factor model of personality relate to goal orientation ?" Personality and Individual Differences, 43: 1493–1505.
 • WEST, K.Yerian (1998) "Cognitive And Perceptual Aberrations And The Five-Factor Model", the degree of Doctor of Philosophy at the University o f Kentucky. WULFF, D.M., (2005). ''Hümanistik İnancın Umudu: ERİCH FROMM'', Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 4: 243-244.
 • YAVUZER, H. (1995). Çoçuk Eğitimi El Kitabı, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • YENİ, Z. (2015). ''Beş Faktör Kişilik Özellikleri ile Duygusal Emek Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma'' ,Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi SBE, Kütahya.
 • YILDIZOĞLU, Hüseyin (2013) "Okul Yöneticilerinin Beş Faktör Kişilik Özellikleriyle Çatışma Yönetimi Stili Tercihleri Arasındaki İlişki" Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi SBE, Ankara.
 • YÖRÜKOĞLU, A. (2011) Çocuk ve Ruh Sağlığı. Özgür Yayınları, İstanbul.
 • ZAİF , F. ve AYANOĞLU, Y. (2007). ''Muhasebe Eğitiminde Kalitenin Arttırılmasında Ders Programlarının Önemi: Türkiye'de Bir İnceleme'', Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Dergisi, 9 (1): 119-120.
 • ATATÜRK, M.K. (1924). Muallimler Birliği Kongresi Konuşması, Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, http://www.atam.gov.tr/ataturkun-soylev-ve-demecleri/muallimler-birligi-kongresi-uyelerine (Erişim Tarihi 26.08.2017).
 • İŞKUR, Meslek Bilgileri, https://esube.iskur.gov.tr/Meslek/ViewMeslekDetayPopUp.aspx?uiID =2320.60,(Erişim Tarihi 02.02.2018).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6059-5454
Yazar: Metin ÇALIK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7986-5618
Yazar: Süleyman YILMAZ
Kurum: Eskişehir Şehit İlker Karter Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Bu makale Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim dalı öğrencisi Süleyman YILMAZ’ ın Yüksek Lisans Tezinin genişletilmiş ve gözden geçirilmiş halidir.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ijar603446, journal = {Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-215X}, address = {}, publisher = {Hakan ARIDEMİR}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {27 - 44}, doi = {}, title = {BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK KURAMINA GÖRE MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANSININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİYLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Çalık, Metin and Yılmaz, Süleyman} }
APA Çalık, M , Yılmaz, S . (2019). BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK KURAMINA GÖRE MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANSININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİYLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA . Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi , 4 (8) , 27-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijar/issue/47918/603446
MLA Çalık, M , Yılmaz, S . "BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK KURAMINA GÖRE MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANSININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİYLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA" . Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 4 (2019 ): 27-44 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijar/issue/47918/603446>
Chicago Çalık, M , Yılmaz, S . "BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK KURAMINA GÖRE MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANSININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİYLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 4 (2019 ): 27-44
RIS TY - JOUR T1 - BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK KURAMINA GÖRE MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANSININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİYLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA AU - Metin Çalık , Süleyman Yılmaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 44 VL - 4 IS - 8 SN - -2602-215X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK KURAMINA GÖRE MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANSININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİYLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA %A Metin Çalık , Süleyman Yılmaz %T BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK KURAMINA GÖRE MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANSININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİYLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA %D 2019 %J Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi %P -2602-215X %V 4 %N 8 %R %U
ISNAD Çalık, Metin , Yılmaz, Süleyman . "BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK KURAMINA GÖRE MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANSININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİYLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 4 / 8 (Haziran 2019): 27-44 .
AMA Çalık M , Yılmaz S . BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK KURAMINA GÖRE MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANSININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİYLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA. INTERNATIONAL JOURNAL OF AFRO-EURASIAN RESEARCH. 2019; 4(8): 27-44.
Vancouver Çalık M , Yılmaz S . BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK KURAMINA GÖRE MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANSININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİYLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi. 2019; 4(8): 27-44.