Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 31 - 37 2019-06-30

Şebinkarahisar (Giresun) İlçesinde Seçilen Alişar Armut Klonlarının Bazı Meyve Özellikleri
Some Fruit Characteristics of Alişar Pear Clones Selected in Şebinkarahisar (Giresun) District

Mehmet Fikret Balta [1] , Lokman Üç [2] , Orhan Karakaya [3]


Bu çalışma Şebinkarahisar (Giresun) ilçesinde yetiştirilen Alişar mahalli armut çeşidine ait klonlar içerisinde meyve kalitesi bakımından üstün olanları seçmek amacı ile yürütülmüştür. Bu amaçla çalışmada 27 Alişar armut klonu değerlendirmeye alınmış ve meyve ağırlığı, suda çözünebilir kuru madde miktarı, titre edilebilir asitlik miktarı, çekirdek sayısı, kumluluk durumu ve tat parametrelerine bağlı olarak tartılı derecelendirme yöntemine göre 12 klon seçilmiştir. Seçilen klonlarda meyve özellikleri olarak meyve ağırlığı, meyve boyu, meyve eni, meyve genişliği, meyve eti sertliği, kabuk kalınlığı, meyve sap uzunluğu, meyve sap kalınlığı, çekirdek sayısı, çiçek çukur derinliği, çiçek çukur genişliği, çekirdek evi boyu, çekirdek evi genişliği, pH, suda çözünebilir kuru madde ve titre edilebilir asitlik parametreleri incelenmiştir. Seçilen Alişar armudu klonlarında incelenen meyve özellikleri bakımından istatistiksel olarak önemli farklılıklar belirlenmiştir (P<0.05). Seçilen klonlarda meyve ağırlığı 69.20 g ile 141.91 g, meyve eti sertliği 4.69 kg cm-2 ile 9.07 kg cm-2, pH değeri 4.29 ile 5.18, suda çözünebilir kuru madde miktarı %13.32 ile %18.85 ve titre edilebilir asitlik miktarı %0.92 ile %1.51 arasında belirlenmiştir. Çalışma sonucunda incelenen meyve özellikleri bakımından seçilen klonlar arasında büyük bir varyasyon olduğu saptanmıştır. Seçilen klonların aşılanarak aynı koşullar altında incelenmesi daha objektif sonuçlar elde edilmesi bakımından önem arz etmektedir.

This study was conducted to aim select the ones that are superior in terms of fruit quality among the clones belonging to local Alişar pear variety growing in Şebinkarahisar (Giresun) district. For this purpose, 27 Alişar pear clones were taken into consideration and 12 clones were selected by a “weighted ranked method’’ based on fruit weight, soluble solids content, titratable acidity, seed number, grittiness and taste. In selected clones were investigated fruit weight, fruit length, fruit diameter, fruit width, fruit flesh firmness, peel thickness, fruit stalk lenght, fruit stalk thickness, seed number, flower pit depth, flower pit width, seed house length, seed house width, pH, soluble solids content and titratable acidity as fruit characteristics. In selected Alişar pear clones were determined that statistically significant differences in terms of investigated fruit characteristics (P<0.05). In selected clones were found fruit weight between 69.20 g and 141.91 g, flesh firmness 4.69 kg cm-2 and 9.07 kg cm-2, pH value 4.29 and 5.18, soluble solids content 13.32% and 18.85% and titratable acidity amount 0.92% and 1.51%. In result of study was determined that great variation in terms of investigated fruit characteristics between selected clones. Investigation under the same conditions by grafting of the selected clones is important in terms of obtaining more objective results.

 • Akın, Y., & Bostan S. Z. (2018). İlkadım (Samsun) ilçesi yerel armutları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 35(Ek Sayı), 63-68.
 • Aşkın, M. A., & Oğuz, H. (1995). Erciş’te yetiştirilen ümitvar Mellaki armut tiplerinde bazı meyve ve ağaç özelliklerinin tespiti üzerinde araştırmalar. II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana.
 • Bayındır, Y., Çöçen, E., Macit, T., Gültekin, N., Özcan, E. T., Aslan, A., & Aslantaş, R. (2018). Malatya yöresi mahalli güzlük armut genotiplerinin seleksiyonu. Akademik Ziraat Dergisi, 7, 9-16.
 • Bostan, S. Z., & Acar, Ş. (2012). Ünye’de (Ordu) yetiştirilen mahalli armut çeşitlerinin pomolojik özellikleri. Akademik Ziraat Dergisi, 1, 97-106.
 • Bostan, S. Z., & Çelikel-Çubukçu, G. (2018). Çaykara ilçesinde yetiştirilen yerel armut (Pyrus spp.) genotiplerinin seleksiyon yoluyla ıslahı: I-Meyve özellikleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 35(Ek Sayı), 75-88.
 • Bostan, S. Z. (2009). Pomological traits of local apple and pear cultivars and types grown in Trabzon province (Eastern Black Sea Region of Turkey). Proceedings of the First Balkan Symposium on Fruit Growing, Bulgaria.
 • Büyük, F. Y., & Pırlak, L. (2017). Konya il merkezinde yetiştirilen mahalli armut çeşitlerinin fenolojik ve pomolojik özelliklerinin tespiti. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 3, 184-190.
 • Çiftçi, D. T., Sağır, N., Bağcı, M. D., & Aygün, A. (2011). Doğu Karadeniz Bölgesinde yetiştirilen yerel armut (Pyrus spp.) çeşitlerinin bazı özelliklerinin belirlenmesi. Türkiye Vl. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Şanlıurfa.
 • Demirsoy, L., Öztürk, A., Serdar, Ü., & Duman, E. (2007). Saklı Cennet Camili’de yetiştirilen yerel armut çeşitleri. Türkiye 5. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Erzurum.
 • Edizer, Y., & Güneş, M. (1997). Tokat yöresinde yetiştirilen yerel elma ve armut çeşitlerinin bazı pomolojik özellikleri üzerine bir araştırma. Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, Yalova Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Yalova.
 • Ertaş, A. (2016). Siirt ve çevresinde yetişen mahalli armut çeşitlerinin (Pyrus communis L.) fenolojik ve pomolojik özellikleri. Yüksek Lisans Tezi, Siirt Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Siirt.
 • Güleryüz, M., & Ercişli, S., (1997). Kağızman ilçesinde yetiştirilen mahalli armut çeşitleri üzerinde pomolojik bir araştırma. Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, Yalova Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Yalova.
 • Gültekin, L. (2015). Erzincan ovasında yetiştirilen Çermail armut çeşidinde üstün vasıflı tiplerin seçimi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. Karadeniz, T., & Çorumlu, M. S. (2012). İskilip armutları. Akademik Ziraat Dergisi, 1, 61-66.
 • Karadeniz, T., & Kalkışım, Ö. (1996). Görele ve çevresinde yetiştirilen mahalli yazlık armut çeşitleri üzerinde pomolojik çalışmalar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 6, 81-86.
 • Karadeniz, T., & Şen, S. M. (1990). Tirebolu ve çevresinde yetiştirilen mahalli armut çeşitlerinin pomolojik ve morfolojik özellikleri üzerinde araştırmalar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1, 152-165.
 • Karlıdağ, H., & Eşitken, A. (2006). Yukarı Çoruh vadisinde yetiştirilen elma ve armut çeşitlerinin bazı pomolojik özelliklerinin belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 16, 93-96.
 • Kılıç, D., & Bostan, S. Z. (2016). Gürgentepe (Ordu, Türkiye) ilçesinde yetiştirilen yerel armut çeşitlerinin meyve ve ağaç özellikleri. Electronic Journal of Vocational Colleges, 1, 21-32.
 • Moriya, Y., Takai, Y., Okada, K., Ito, D., Shiozaki, Y., Nakanishi, T., & Takasaki, T. (2005). Parthenocarpy and self-and cross-incompatibility in ten European pear cultivars. Journal of the Japanese Society for Horticultural Science, 74, 424-430.
 • Oturmak, İ., Özrenk, K., & Çavuşoğlu, Ş. (2017). Diyarbakır (Silvan, Kulp, Hazro) Yöresindeki Bazı Mahalli Armut (Pyrus communis L) Gen Kaynaklarının Belirlenmesi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 3, 61-67.
 • Özbek, S. (1978). Özel Meyvecilik. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No:128, Adana.
 • Özkaplan, M. (2010). Ordu ve çevresinde yetişen yerel armut çeşitlerinin (Pyrus Communis L.) fenolojik ve pomolojik özellikleri. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ordu.
 • Özrenk, K. (2002). Erzincan ovasında armutlarda sorun olan ateş yanıklığı hastalığı (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et, Al)’na dayanıklı genotiplerin belirlenmesi. Doktora Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Özrenk, K., Gündoğdu, M., & Kan, T. (2010). Van Gölü Havzası Yerel Armutları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 20, 46-51.
 • Öztürk, A., & Demirsoy, L. (2013). Promising pear genotypes from North Anatolia, Turkey: preliminary observation. Journal of the American Pomological Society, 67, 217-227.
 • Öztürk, A. (2010). Sinop ilindeki armut genotiplerinin morfolojik, pomolojik ve moleküler karakterizasyonu üzerine bir çalışma. Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Polat, M., & Bağbozan, R. (2014). Eğirdir (Isparta) ekolojisinde yetiştirilen erkenci yerli armut (Pyrus communis L.) tiplerinin bazı meyve özelliklerinin belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21, 9-12.
 • Rohitha, B. H., & Klinac, D. J. (1990). Relationship between seed set and fruit weight and shape of Nashi (Pyrus serotina Rehder var. culta Rehder). New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 18, 133-136.
 • Şen, S. M., Cangi, R., Bostan, S. Z., Balta, F., & Karadeniz, T. (1992). Van ve çevresinde yetiştirilen seçilmiş bazı Mellaki ve Ankara armut çeşitlerinin fenolojik, morfolojik ve pomolojik özellikleri üzerinde araştırmalar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2, 29-40.
 • Şeniz, V. (1990). Bahçe Bitkilerinin Islahı. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Ders Notları, Yayın No: 1, 13, Bursa.
 • Yakut, Ş., & Özrenk, K. (2009). Erzincan yöresinde yetiştirilen çermail yerel armut 59 çeşidinin seleksiyonu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 14, 145-153. Yarılgaç, T., & Yıldız, K. (2001). Adilcevaz ilçesinde yetiştirilen mahalli armut çeşitlerinin bazı pomolojik özellikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 11(2), 9-12.
 • Yarılgaç, T. (2007). Edremit ve Gevaş (Van) yöresi armutlarının seleksiyon yolu ile ıslahı. Türkiye 5. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Erzurum.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Bahçe Bitkileri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3859-6490
Yazar: Mehmet Fikret Balta (Sorumlu Yazar)
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7659-2362
Yazar: Lokman Üç
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0783-3120
Yazar: Orhan Karakaya
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ijaws512840, journal = {International Journal of Agricultural and Wildlife Sciences}, issn = {}, eissn = {2149-8245}, address = {}, publisher = {Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {31 - 37}, doi = {10.24180/ijaws.512840}, title = {Şebinkarahisar (Giresun) İlçesinde Seçilen Alişar Armut Klonlarının Bazı Meyve Özellikleri}, key = {cite}, author = {Balta, Mehmet Fikret and Üç, Lokman and Karakaya, Orhan} }
APA Balta, M , Üç, L , Karakaya, O . (2019). Şebinkarahisar (Giresun) İlçesinde Seçilen Alişar Armut Klonlarının Bazı Meyve Özellikleri. International Journal of Agricultural and Wildlife Sciences , 5 (1) , 31-37 . DOI: 10.24180/ijaws.512840
MLA Balta, M , Üç, L , Karakaya, O . "Şebinkarahisar (Giresun) İlçesinde Seçilen Alişar Armut Klonlarının Bazı Meyve Özellikleri". International Journal of Agricultural and Wildlife Sciences 5 (2019 ): 31-37 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijaws/issue/43026/512840>
Chicago Balta, M , Üç, L , Karakaya, O . "Şebinkarahisar (Giresun) İlçesinde Seçilen Alişar Armut Klonlarının Bazı Meyve Özellikleri". International Journal of Agricultural and Wildlife Sciences 5 (2019 ): 31-37
RIS TY - JOUR T1 - Şebinkarahisar (Giresun) İlçesinde Seçilen Alişar Armut Klonlarının Bazı Meyve Özellikleri AU - Mehmet Fikret Balta , Lokman Üç , Orhan Karakaya Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24180/ijaws.512840 DO - 10.24180/ijaws.512840 T2 - International Journal of Agricultural and Wildlife Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 37 VL - 5 IS - 1 SN - -2149-8245 M3 - doi: 10.24180/ijaws.512840 UR - https://doi.org/10.24180/ijaws.512840 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi Şebinkarahisar (Giresun) İlçesinde Seçilen Alişar Armut Klonlarının Bazı Meyve Özellikleri %A Mehmet Fikret Balta , Lokman Üç , Orhan Karakaya %T Şebinkarahisar (Giresun) İlçesinde Seçilen Alişar Armut Klonlarının Bazı Meyve Özellikleri %D 2019 %J International Journal of Agricultural and Wildlife Sciences %P -2149-8245 %V 5 %N 1 %R doi: 10.24180/ijaws.512840 %U 10.24180/ijaws.512840
ISNAD Balta, Mehmet Fikret , Üç, Lokman , Karakaya, Orhan . "Şebinkarahisar (Giresun) İlçesinde Seçilen Alişar Armut Klonlarının Bazı Meyve Özellikleri". International Journal of Agricultural and Wildlife Sciences 5 / 1 (Haziran 2019): 31-37 . https://doi.org/10.24180/ijaws.512840
AMA Balta M , Üç L , Karakaya O . Şebinkarahisar (Giresun) İlçesinde Seçilen Alişar Armut Klonlarının Bazı Meyve Özellikleri. International Journal of Agricultural and Wildlife Sciences. 2019; 5(1): 31-37.
Vancouver Balta M , Üç L , Karakaya O . Şebinkarahisar (Giresun) İlçesinde Seçilen Alişar Armut Klonlarının Bazı Meyve Özellikleri. International Journal of Agricultural and Wildlife Sciences. 2019; 5(1): 37-31.