Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Turistik Ürün Bileşeni Olarak Kültürel Çekiciliklerin Turizm Sektörü Rekabetçiliği Açısından Önemi

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 1, 1 - 12, 30.06.2018
https://doi.org/10.30625/ijctr.393632

Öz

Kültür ve turizm, karşılıklı yarar sağlayan bir ilişkiye sahiptir. Bu ilişki sayesinde turizm bölgelerinin ve ülkelerin cazibesi ve rekabet gücü artmaktadır. Kültür, giderek kalabalıklaşan küresel pazarda ayrıcalık yaratan turizm ürününün önemli bir unsuru haline gelmişken; turizm, kültürel mirasın, kültürel üretimin ve yaratıcılığın desteklenmesi ve güçlendirilmesi için kültürü geliştiren ve gelir yaratmasında destek sağlayan önemli bir araç konumundadır. Bu nedenle turizm ile kültür arasında güçlü bir ilişki kurmak ve bu ilişkiyi yönetebilmek, destinasyonların sürdürülebilirliğinde, daha çekici hale getirilmesinde ve rekabetçi bir konuma ulaşmasında yardımcı olabilecektir. Kültürel çekicilikler, turistler için büyük bir motivasyon kaynağı olmasına rağmen, turizm ürünü bileşenleri içinde yer alan kültürel çekiciliklerin önem düzeyinin sayısallaştırılmasına ilişkin çalışmalara literatürde rastlanılmamıştır. Bu çalışmanın amacı; kültürel çekiciliklerin bileşik bir ürün olma özelliği taşıyan turizm ürünü içindeki yerini, destinasyon rekabetçiliği açısından irdelemek ve kültürel çekiciliklerin turizm ürünü içindeki önemini sayısallaştırmada kullanılabilecek bir yöntem sunmaktır. Bu bağlamda çalışmada Entropi ağırlıklandırma yöntemi kullanılarak temel turizm ürünü bileşenlerinin göreceli ağırlıkları (önem sırası) hesaplanmıştır. Buna göre temel turizm ürünü bileşenlerinin rekabetçilik açısından göreceli olarak ağırlığı sırasıyla kültürel çekicilikler %39, doğal çekicilikler %22, turizm hizmetleri altyapısı %12,ulaşım kolaylıkları %11, fiyatlar %10, imaj %5 şeklinde oluşmuştur.

Kaynakça

 • Alkan, C. (2015). Doğal ve Kültürel Varlıklara Dayalı Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Sürdürülebilirliği Literatür Çalışması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:3,Sayı;19, 214-226.
 • Bahar, O., & Kozak, M. (2013). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Bloom Consulting . (2017). Bloom Consulting Country Brand Ranking 2017-2018 Tourism Edition. Madrid: Bloom Consulting.
 • Carlos, J., Rosell, G., Haanpaa, N., Kylanen, M., & Markuksela, V. (2007). From Firms to Extended Markets: A Cultural Approach to Tourism Product Development. Tourism, Vol 55, no: 4, 445-459.
 • Crouch, G. I., & Ritchie, J. B. (1999). Tourism, Competitiveness and Societal Prosperity. Journal of Business Research, 44 (3), 137-152.
 • Çınar, Y. (2004). Çok Nitelikli Karar Verme ve Bankaların Mali Performanslarının Değerlendirilmesi Örneği. Ankara: Ankara Üniversitesi S.B.E.
 • Dwyer, L., & Kim, C. (2003). Destination Competitiveness: A Model and Indicators. Current Issues in Tourism, Vol.6, No. 5, 369-413.
 • Gürel, Ç., & Anıl, B. (2016). Components of Cultural Tourists' ExPeriences in Destination. Current Issues in Tourism, 19,2, 137-157.
 • Ho, P., & McKercher, B. (2004). Managing Heritage Resources as Tourism Products. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 9(3), 255-266.
 • Işık, A. T., & Adalı, E. A. (2017). The Decision-Making Approach Based on the Combination of Entropy and ROV Methods for the Apple Selection Problem. European Journal of Interdisciplinary Studies, Vol:8, No:1, 80-86.
 • Karaatlı, M. (2016). Entropi-Gri İlişkisel Analiz Yöntemleri ile Bütünleşik Bir Yaklaşım: turizm Sektöründe Uygulama. S.D.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.21, S.1, 63-77.
 • Kozak, N. (2014). Turizm Pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kozak, N., Kozak, M. A., & Kozak, M. (2014). Genel Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Liu, W., & Cui, J. (2008). Entropy Coefficient Method to Evaluate the Level of Sustainable Development of China's Sports. International Journal of Sports Science and Engineering, Vol:2, No:2, 72-78.
 • Mousavi, S. S., Doratli, N., Mousavi, S. N., & Moradiahari, F. (2016). Defining Cultural Tourism. International Conference on Civil, Architecture and Sustainable Development (s. 70-75). London: CASD.
 • OECD. (2009). The Impact of Culture on Tourism. OECD.
 • Okumuş, F., Avcı, U., Kılıç, İ., & Walls, A. R. (2012). Cultural Tourism in Turkey: A Missed Opportunity. Journal of Hospitality Marketing &Management, Vol 23, 638-658.
 • Porter, M. (1990). The Competitive Advantage of Nations, . New York: Free Press.
 • Savaş, E., & Baykal, A. (2011). Üniversitelerin Sıradüzeni ve Sıralama Ölçütlerinin Ağırlıkları. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, (s. 2458-2464). İstanbul.
 • Steinecke, A. (2010). Culture-A Tourist Attraction: Importance-Expectations-Potential. Trends and Issues in Global Tourism, 185-196.
 • Tahiri, A., & Kovaci, I. (2017). Assesment of the Quality of Products in Tourism. European Journal of Multidisciplinary Studies, Vol:5, No:1, 62-72.
 • UNWTO. (1985). The State's role in Protecting and Promoting Culture as a Factor of Tourism Development. Madrid: UNWTO.
 • UNWTO. (2016). Tourism Highlights 2016 Edition. Dünya Turizm Örgütü.
 • UNWTO. (2016, Kasım 23). UNWTO Congress to Discuss the Links Between Cultural Heritage and Creative Tourism. 05 22, 2017 tarihinde UNWTO.Org: http://media.unwto.org/press-release/2016-11-23/unwto-congress-discuss-links-between-cultural-heritage-and-creative-tourism adresinden alındı
 • Usta, Ö. (2002). Genel Turizm. İzmir: Anadolu Matbaacılık.
 • World Economic Forum. (2017). Travel and Tourism Competitiveness Report. Geneva: World Economic Forum.
 • World Travel and Tourism Council. (2017). The Economic Impact of Travel and Tourism (Countries). World Travel and Tourism Council.
 • Zhang, H., Gu, C.-l., GU, L.-w., & Zhang, Y. (2011). The Evaluation of Tourism destination Competitiveness by TOPSIS & Information Entropy- A Case in the Yangtze River Delta of China. Tourism Management, Vol:32, 443-451.
 • Zou, Z.-h., Yun, Y., & Sun, J.-n. (2006). Entropy Method for Determination of Weight of Evaluating İndicators in Fuzzy Synthetic Evaluation for Water Fuality Assessment. Journal of Environmental Sciences, Vol:18, No:5, 1020-1023.

The Importance of Cultural Attractive as a Touristic Product Component in Terms of Tourism Sector Competitiveness

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 1, 1 - 12, 30.06.2018
https://doi.org/10.30625/ijctr.393632

Öz

Culture and tourism have a mutually beneficial relationship. Thanks to this relationship, the attractiveness and competitiveness of tourism regions and countries are increasing. While culture has become an important component of the tourism product that creates privileges in an increasingly crowded global market, tourism is an important means of improving culture and generating income for the promotion and strengthening of cultural heritage, cultural production and creativity. For this reason, building a strong relationship between tourism and culture and managing this relationship can help destinations to be sustainable, to be more attractive and competitive. Although cultural attractions are a major source of motivation for tourists, a relatively limited number of studies have focused on quantification of the significance level of cultural attractions within the tourism product. The purpose of this study is to examine the place of cultural attractiveness in a tourism product that is a compound product in terms of destination competitiveness and to present a method that can be used to quantify the significance of cultural attractiveness in tourism product. In this context, the relative weights (importance order) of the basic tourism product components are calculated by using the entropy weighting method. According to this, the relative importance levels of the basic tourism product dimensions in terms of competitiveness are as follows: Cultural Attractiveness 39%, Natural Attractiveness 22%, Tourism Services Infrastructure 12%, Transportation Facilities 11%, Prices 10%, Image 5%.

Kaynakça

 • Alkan, C. (2015). Doğal ve Kültürel Varlıklara Dayalı Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Sürdürülebilirliği Literatür Çalışması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:3,Sayı;19, 214-226.
 • Bahar, O., & Kozak, M. (2013). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Bloom Consulting . (2017). Bloom Consulting Country Brand Ranking 2017-2018 Tourism Edition. Madrid: Bloom Consulting.
 • Carlos, J., Rosell, G., Haanpaa, N., Kylanen, M., & Markuksela, V. (2007). From Firms to Extended Markets: A Cultural Approach to Tourism Product Development. Tourism, Vol 55, no: 4, 445-459.
 • Crouch, G. I., & Ritchie, J. B. (1999). Tourism, Competitiveness and Societal Prosperity. Journal of Business Research, 44 (3), 137-152.
 • Çınar, Y. (2004). Çok Nitelikli Karar Verme ve Bankaların Mali Performanslarının Değerlendirilmesi Örneği. Ankara: Ankara Üniversitesi S.B.E.
 • Dwyer, L., & Kim, C. (2003). Destination Competitiveness: A Model and Indicators. Current Issues in Tourism, Vol.6, No. 5, 369-413.
 • Gürel, Ç., & Anıl, B. (2016). Components of Cultural Tourists' ExPeriences in Destination. Current Issues in Tourism, 19,2, 137-157.
 • Ho, P., & McKercher, B. (2004). Managing Heritage Resources as Tourism Products. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 9(3), 255-266.
 • Işık, A. T., & Adalı, E. A. (2017). The Decision-Making Approach Based on the Combination of Entropy and ROV Methods for the Apple Selection Problem. European Journal of Interdisciplinary Studies, Vol:8, No:1, 80-86.
 • Karaatlı, M. (2016). Entropi-Gri İlişkisel Analiz Yöntemleri ile Bütünleşik Bir Yaklaşım: turizm Sektöründe Uygulama. S.D.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.21, S.1, 63-77.
 • Kozak, N. (2014). Turizm Pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kozak, N., Kozak, M. A., & Kozak, M. (2014). Genel Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Liu, W., & Cui, J. (2008). Entropy Coefficient Method to Evaluate the Level of Sustainable Development of China's Sports. International Journal of Sports Science and Engineering, Vol:2, No:2, 72-78.
 • Mousavi, S. S., Doratli, N., Mousavi, S. N., & Moradiahari, F. (2016). Defining Cultural Tourism. International Conference on Civil, Architecture and Sustainable Development (s. 70-75). London: CASD.
 • OECD. (2009). The Impact of Culture on Tourism. OECD.
 • Okumuş, F., Avcı, U., Kılıç, İ., & Walls, A. R. (2012). Cultural Tourism in Turkey: A Missed Opportunity. Journal of Hospitality Marketing &Management, Vol 23, 638-658.
 • Porter, M. (1990). The Competitive Advantage of Nations, . New York: Free Press.
 • Savaş, E., & Baykal, A. (2011). Üniversitelerin Sıradüzeni ve Sıralama Ölçütlerinin Ağırlıkları. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, (s. 2458-2464). İstanbul.
 • Steinecke, A. (2010). Culture-A Tourist Attraction: Importance-Expectations-Potential. Trends and Issues in Global Tourism, 185-196.
 • Tahiri, A., & Kovaci, I. (2017). Assesment of the Quality of Products in Tourism. European Journal of Multidisciplinary Studies, Vol:5, No:1, 62-72.
 • UNWTO. (1985). The State's role in Protecting and Promoting Culture as a Factor of Tourism Development. Madrid: UNWTO.
 • UNWTO. (2016). Tourism Highlights 2016 Edition. Dünya Turizm Örgütü.
 • UNWTO. (2016, Kasım 23). UNWTO Congress to Discuss the Links Between Cultural Heritage and Creative Tourism. 05 22, 2017 tarihinde UNWTO.Org: http://media.unwto.org/press-release/2016-11-23/unwto-congress-discuss-links-between-cultural-heritage-and-creative-tourism adresinden alındı
 • Usta, Ö. (2002). Genel Turizm. İzmir: Anadolu Matbaacılık.
 • World Economic Forum. (2017). Travel and Tourism Competitiveness Report. Geneva: World Economic Forum.
 • World Travel and Tourism Council. (2017). The Economic Impact of Travel and Tourism (Countries). World Travel and Tourism Council.
 • Zhang, H., Gu, C.-l., GU, L.-w., & Zhang, Y. (2011). The Evaluation of Tourism destination Competitiveness by TOPSIS & Information Entropy- A Case in the Yangtze River Delta of China. Tourism Management, Vol:32, 443-451.
 • Zou, Z.-h., Yun, Y., & Sun, J.-n. (2006). Entropy Method for Determination of Weight of Evaluating İndicators in Fuzzy Synthetic Evaluation for Water Fuality Assessment. Journal of Environmental Sciences, Vol:18, No:5, 1020-1023.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Özgün Bilimsel Makale
Yazarlar

Ramazan Göral> (Sorumlu Yazar)

0000-0001-9886-017X
Türkiye


Muharrem Tuna>

0000-0001-5526-7122
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Gönderilme Tarihi 12 Şubat 2018
Kabul Tarihi 22 Mart 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Göral, R. & Tuna, M. (2018). Turistik Ürün Bileşeni Olarak Kültürel Çekiciliklerin Turizm Sektörü Rekabetçiliği Açısından Önemi . International Journal of Contemporary Tourism Research , 2 (1) , 1-12 . DOI: 10.30625/ijctr.393632