Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

CAREER PLANNING OF KITCHEN EMPLOYEES: A STUDY ON GENERATION Y KITCHEN EMPLOYEES

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1, 15 - 30, 30.06.2020
https://doi.org/10.30625/ijctr.643857

Öz

This study aims to determine the career planning and expectations of kitchen employees from generation Y. In this regard, a survey has been conducted to 250 kitchen employees from generation Y working in eight hotels with five stars located in Istanbul Province. The survey has been conducted with a convenience sampling method. Data collected from 250 generation Y kitchen employees have been analyzed with Independent Samples T-Test, One Way Analysis of Variance (ANOVA), Post-Hoc, and Exploratory Factor Analysis. According to the results of exploratory factor analysis career planning consists of two main dimensions as “career perception” and “career change”. In addition, according to marital status generation Y kitchen employees, there is a significant difference in regards to career perception whereas there is no significant difference in regards to a career change.

Kaynakça

 • Acar, R. ve Özdaşlı, K .( 2017). Bireysel kariyer planlama yapmanın öğrenci başarısı üzerinde etkisi: SBMYO öğrenci üzerine bir araştırma. Mehmet Akif Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (21), 302- 314.
 • Akdemir, A., Konakay, G., Demirkaya, H., Noyan, A., Demir, B., Ağ, C., Pehlivan, Ç., Özdemir, E., Akduman, G., Eregez, H., Öztürk, İ. ve Balcı, O. (2013). Y kuşağının kariyer algısı, kariyer değişimi ve liderlik tarzı beklentilerinin araştırılması. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 1142-1554.
 • Altuntuğ, N.(2012). Kuşaktan kuşağa tüketim olgusu ve geleceğin tüketici profili. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), 203-212.
 • Acılıoğlu, İ.(2015). İş’te Y Kuşağı. Elma Yayınevi: Ankara.
 • Ahmetoğulları, K. ve Güneş, M. (2017). MYO öğrencilerinin kariyer planlaması: Hilvan örneği. International Journal of Academic Value Studies, 3 (13), 166-177.
 • Akdemir, A., Karagöz, A., Salihoğlu, G., Konakay, G., Adalı, P., Koçyiğit, E., Zaimoğlu, Ö. (2015). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin kariyer planlarının motivasyon düzeylerine etkilerinin araştırılması. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4 (1), 53-90.
 • Akgemci, T. ve Kalfaoğlu, S.(2018). X ve y kuşakların kariyer uyum yetenek düzeylerini belirlemeye yönelik bir araştırma: Lise öğretmenleri örneği. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 8 (2), 231-247.
 • Bekmezci, M.(2017). Nesillerin karşılaştırılması ve iş dünyasında ‘Y’ kuşağına kuramsal bir bakış. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), 101-111.
 • Büyükyılmaz, O., Ercan, S. ve Gökerik, M. (2016). Öğrencilerin kariyer planlama tutumlarının demografik faktörler açısından değerlendirilmesi: Karabük üniversitesi işletme fakültesi öğrencileri üzerine bir araştırma, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmalar Dergisi, (7), 2065-2076.
 • Brown, M.(2013). Y kuşağı inovasyon araştırması, http://www.deloitteegitimvakfi.org. tr/UserFiles/Documents/Y_Kusagi_Inovasyon.pdf, Erişim Tarihi: 20.06.2019.
 • Can, H., Kavuncubaşı, Ş. ve Yıldırım, S. (2009). Kamu ve Özel Kesimde İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Siyasal Yayınevi.
 • Dessler, G. (2013). Human Resource Management. Thirteenth Edition. USA: Prentice Hall.
 • Deloitte (2017). Y kuşağının artık sadece beklentileri değil, kaygıları da yüksek, https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/about-deloitte/articles/deloitte-y-kusagi-arastirmasi-2017.html, Erişim Tarihi: 25.06.2019.
 • Eren, R.(2019). Yiyecek ve içecek müdürlerinin kariyer basamakları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(1), 169-184.
 • Ergün, Ö, D.(2013). İnsan Kaynakları Yönetimi. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını: Eskişehir.
 • Ertürk, M. (2011). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Fox, A. (2011). Mixing it up, https://www.shrm. org/hr-today/news/hr-magazine/ pages/0511fox.aspx, Erişim Tarihi:13.07.2019.
 • Göktaş, P.(2017). Kuşakların kariyer yaklaşımları ile ilişkilendirilmesine yönelik bir çalışma. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ( KAÜİİBFD), 8(6), 373-393.
 • Gursoy, D., Maier, T.A. ve Chi, C.G.(2008). Generational differences: An examination of work values and generational gaps in the hospitality workfoce. International Journal of Hospitality Management, 27, 448-458.
 • Harbalıoğlu, Ü. ve Ünal, İ.(2014). Aşçılık programı öğrencilerinin mesleki tutumlarının belirlenmesi: Ön lisans düzeyinde bir uygulama. Turizm Akademik Dergisi, 1(1),57-67.
 • Haddaji, M., Albors-Garrigos, J. ve Garcia- Segovia, P.(2017). Women chefs experience: kitchen barriers and success factors. Internatinonal Journal of Gastronomy and Food Science, 9, 49-54.
 • Hair J. F., Black, W., Babin, J., Anderson, R. E. ve Tatham, R. L. (2006). Multivariate Data Analysis. Altıncı Baskı. New Jersey: Prentice Hall.
 • Işık, N., Pektaş, Ç. ve Atılgan, E. (2017). Turizm ön lisans eğitiminde kariyer planlaması: Gaziantep örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 10-20.
 • Işık, M.(2017). Üniversite öğrencilerinin kariyer değerler algılarının karşılaştırılmasına yönelik bir araştırma. International Journal of Academic Value Studies, 3(8), 25-40.
 • İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2018). İstatistikler, Turizm Belgeli Tesisler, https://istanbul.ktb.gov.tr/TR-172646/turizm-belgeli-tesisler.html, Erişim Tarihi. 20.06.2019.
 • Kalaycı, Ş. (2008). SPSS Uygulamaları Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Koç, M., Öztürk, L. ve Yıldırım, A. (2016). An empirical study on the generation X and Y for determining organizational commitment differences. Global Business Research Congress, 2, 69-78.
 • Konakay, G. (2018). Y kuşağı değerlerinin kariyer tercihleri açısından incelemesi. Journal of Entrepreneurship and Development, 13(1), 79-92.
 • Kocabey, U. (2010). İşletmelerde performans değerlendirme, geri bildirim, kariyer planlama ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilere yönelik bir araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze.
 • Kurnaz, A., Kurnaz, H.A. ve Kılıç, B. (2014). Ön lisans düzeyinde eğitim alan aşçılık programı öğrencilerinin mesleki tutumlarının belirlenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32, 41-61.
 • Manzoori- Stamford, J.(2013). Loving Life in Hospitality, https://www.thecaterer.com/ articles/345455/loving-life-in-hospitality-andrew-scott-host-contract-management, Erişim Tarihi: 15.06.2019.
 • Metin, S. ve Kızıldağ, D. (2017). X ve Y kuşaklarının kariyer beklentilerinin farklılaşması: Otomotiv sektöründe bir araştırma. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,40, 340-363.
 • Palmer, C., Cooper, J. ve Burns, P. (2010). Culture, identity, and belonging in the culinary underbelly. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 4(4), 311-326. Önesen, F. ve Topaloğlu, C. (2018). Otel çalışanlarının mesleki ve gelecek beklentilerine yönelik bir araştırma: Antalya örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(3), 40-59.
 • Özdemir, N. ve Önçel, S.(2019). Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü lisans öğrencilerinin sektöre yönelik algılarının kariyer yapma niyetlerine etkisi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(2), 1159-1176.
 • Öztürk, Y. ve Görkem, O.( 2012). Aşçılık eğitimi yeterliliğini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesine yönelik bir araştırma. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2,113-129.
 • Pratten, J. D. (2003a). The training and retention of chefs. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 15(4), 237-242. Pratten, J. D. (2003b). What makes a great chef. British Food Journal, 105 (7), 454-459.
 • Reeves, T. C. ve Oh, E. (2008). Generational Differences. İçinde: J.M. Spector, M.D. Merrill, J. Van Merrienboer, M. P.Driscoll (Ed.), In Handbook of Research on Educational Communications and Technology, New York: Taylor & Francis Group, ss. 275-290.
 • Saxena, P. ve Jain R. (2012). Managing career aspirations of generation Y at work place. International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, 2 (7), 114 -118.
 • Sipahi, B., Yurtkoru, E. S. ve Çinko, M. (2008). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Sheahan, P.(2009). Generation Y: Thriving and surviving with generation Y at work, New York: Hardie Grant Books.Tavşancıl, E. (2014). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Taşlıyan, M., Arı, N. ve Duzman, B. (2011). İnsan kaynakları yönetiminde kariyer planlama ve kariyer yönetimi: İİBF öğrencileri üzerinde bir alan araştırması. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 231-241.
 • Tekin, H. (2000). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları.
 • Tekin, Ö. A. ve Çidem, G.(2015). Turizm öğrencilerinin mutfak departmanına yönelik tutumları ölçeği: Bir geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Journal of International Social Research, 8 (39), 975-986.
 • Temeloğlu, E. ve Aksu, M .(2016). Turizm eğitimi alan öğrencilerin kişilik özeliklerinin turizmde kariyer yapma istekleri üzerinde etkisi: Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Örneği. The Journal of International Social Research, 9 (43), 1513-1521.
 • Türk, E. T. (2013). Kuşak kuşak teknoloji ve sosyal hayat, http://isfam.org/kusak-kusak-teknoloji-ve-sosyalhayat/, Erişim Tarihi: 13.07.2019.
 • Tyler, K. (2007). The Tethered Generation, https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/pages/0507cover.aspx, Erişim Tarihi: 13.07.2019.
 • Ural, A.ve Kılıç, İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yaprak, Ş., Hotamışlı, M., ve Gerek, M.(2010). Örgütsel kariyer yönetimi: Tekstil işletmelerinde bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, 15(1), 399-421.
 • Yılmaz, G., Erdem, Ö. ve Arman, A.(2018). Şef adaylarının niteliklerine ilişkin mutfak şeflerinin görüşleri. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(3), 273-294.
 • Yılmaz, Ö., Yılmaz, Y. ve Yılmaz, Ö.(2013). Yiyecek İçecek İşletmeciliği. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Zopiatis, A., Kyprianou, G., ve Pavlou, I.(2011). Occupational challenges facing chefs: The case of Cyprus. Journal of Quality Assurance in Hospitality Tourism, 12 (2), 104-120.
 • Zvikaite-Rotting, O. (2007). Generation Gap: Resolving Conflicts Between Generations,https://pdfs.semanticscholar.org/0bc8/a6bf879ea4a108eced1b24c8203bf220856c.pdf, Erişim Tarihi:10.06.2019.
 • Wang, Y. F. ve Tsai, C. T. S. (2012). Analysis of career competency of food and beverage managers in international tourist hotels in Taiwan. International Journal of Hospitality Management, 31(2), 612–616.

MUTFAK ÇALIŞANLARININ KARİYER PLANLAMASI: Y KUŞAĞI ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1, 15 - 30, 30.06.2020
https://doi.org/10.30625/ijctr.643857

Öz

Bu çalışmada y kuşağı mutfak çalışanlarının kariyer planlamaları ve beklentilerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu kapsamda araştırma evreni olarak İstanbul’da bulunan 8 adet beş yıldızlı otel işletmesinde çalışan y kuşağı mutfak çalışanlarına kolayda örneklem yöntemi ile anket uygulanmış ve toplamda 250 çalışandan veri toplanmıştır. Y kuşağı mutfak çalışanlarından anket yöntemi ile toplanan verilere bağımsız çift örneklem T-testi, tek yönlü varyans analizi (Anova), Post-Hoc ve Açımlayıcı Faktör Analizi uygulanmıştır.  Açımlayacı faktör analizi sonucuna göre; kariyer planlaması kariyer algısı ve kariyer değişimi olarak iki temel boyut altında toplanmıştır. Ayrıca y kuşağı mutfak çalışanlarının medeni durumuna göre; kariyer algıları arasında anlamlı bir farklılık belirlenirken kariyer değişimleri arasında herhangi bir farklılık belirlenememiştir. 

Kaynakça

 • Acar, R. ve Özdaşlı, K .( 2017). Bireysel kariyer planlama yapmanın öğrenci başarısı üzerinde etkisi: SBMYO öğrenci üzerine bir araştırma. Mehmet Akif Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (21), 302- 314.
 • Akdemir, A., Konakay, G., Demirkaya, H., Noyan, A., Demir, B., Ağ, C., Pehlivan, Ç., Özdemir, E., Akduman, G., Eregez, H., Öztürk, İ. ve Balcı, O. (2013). Y kuşağının kariyer algısı, kariyer değişimi ve liderlik tarzı beklentilerinin araştırılması. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 1142-1554.
 • Altuntuğ, N.(2012). Kuşaktan kuşağa tüketim olgusu ve geleceğin tüketici profili. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), 203-212.
 • Acılıoğlu, İ.(2015). İş’te Y Kuşağı. Elma Yayınevi: Ankara.
 • Ahmetoğulları, K. ve Güneş, M. (2017). MYO öğrencilerinin kariyer planlaması: Hilvan örneği. International Journal of Academic Value Studies, 3 (13), 166-177.
 • Akdemir, A., Karagöz, A., Salihoğlu, G., Konakay, G., Adalı, P., Koçyiğit, E., Zaimoğlu, Ö. (2015). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin kariyer planlarının motivasyon düzeylerine etkilerinin araştırılması. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4 (1), 53-90.
 • Akgemci, T. ve Kalfaoğlu, S.(2018). X ve y kuşakların kariyer uyum yetenek düzeylerini belirlemeye yönelik bir araştırma: Lise öğretmenleri örneği. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 8 (2), 231-247.
 • Bekmezci, M.(2017). Nesillerin karşılaştırılması ve iş dünyasında ‘Y’ kuşağına kuramsal bir bakış. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), 101-111.
 • Büyükyılmaz, O., Ercan, S. ve Gökerik, M. (2016). Öğrencilerin kariyer planlama tutumlarının demografik faktörler açısından değerlendirilmesi: Karabük üniversitesi işletme fakültesi öğrencileri üzerine bir araştırma, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmalar Dergisi, (7), 2065-2076.
 • Brown, M.(2013). Y kuşağı inovasyon araştırması, http://www.deloitteegitimvakfi.org. tr/UserFiles/Documents/Y_Kusagi_Inovasyon.pdf, Erişim Tarihi: 20.06.2019.
 • Can, H., Kavuncubaşı, Ş. ve Yıldırım, S. (2009). Kamu ve Özel Kesimde İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Siyasal Yayınevi.
 • Dessler, G. (2013). Human Resource Management. Thirteenth Edition. USA: Prentice Hall.
 • Deloitte (2017). Y kuşağının artık sadece beklentileri değil, kaygıları da yüksek, https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/about-deloitte/articles/deloitte-y-kusagi-arastirmasi-2017.html, Erişim Tarihi: 25.06.2019.
 • Eren, R.(2019). Yiyecek ve içecek müdürlerinin kariyer basamakları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(1), 169-184.
 • Ergün, Ö, D.(2013). İnsan Kaynakları Yönetimi. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını: Eskişehir.
 • Ertürk, M. (2011). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Fox, A. (2011). Mixing it up, https://www.shrm. org/hr-today/news/hr-magazine/ pages/0511fox.aspx, Erişim Tarihi:13.07.2019.
 • Göktaş, P.(2017). Kuşakların kariyer yaklaşımları ile ilişkilendirilmesine yönelik bir çalışma. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ( KAÜİİBFD), 8(6), 373-393.
 • Gursoy, D., Maier, T.A. ve Chi, C.G.(2008). Generational differences: An examination of work values and generational gaps in the hospitality workfoce. International Journal of Hospitality Management, 27, 448-458.
 • Harbalıoğlu, Ü. ve Ünal, İ.(2014). Aşçılık programı öğrencilerinin mesleki tutumlarının belirlenmesi: Ön lisans düzeyinde bir uygulama. Turizm Akademik Dergisi, 1(1),57-67.
 • Haddaji, M., Albors-Garrigos, J. ve Garcia- Segovia, P.(2017). Women chefs experience: kitchen barriers and success factors. Internatinonal Journal of Gastronomy and Food Science, 9, 49-54.
 • Hair J. F., Black, W., Babin, J., Anderson, R. E. ve Tatham, R. L. (2006). Multivariate Data Analysis. Altıncı Baskı. New Jersey: Prentice Hall.
 • Işık, N., Pektaş, Ç. ve Atılgan, E. (2017). Turizm ön lisans eğitiminde kariyer planlaması: Gaziantep örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 10-20.
 • Işık, M.(2017). Üniversite öğrencilerinin kariyer değerler algılarının karşılaştırılmasına yönelik bir araştırma. International Journal of Academic Value Studies, 3(8), 25-40.
 • İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2018). İstatistikler, Turizm Belgeli Tesisler, https://istanbul.ktb.gov.tr/TR-172646/turizm-belgeli-tesisler.html, Erişim Tarihi. 20.06.2019.
 • Kalaycı, Ş. (2008). SPSS Uygulamaları Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Koç, M., Öztürk, L. ve Yıldırım, A. (2016). An empirical study on the generation X and Y for determining organizational commitment differences. Global Business Research Congress, 2, 69-78.
 • Konakay, G. (2018). Y kuşağı değerlerinin kariyer tercihleri açısından incelemesi. Journal of Entrepreneurship and Development, 13(1), 79-92.
 • Kocabey, U. (2010). İşletmelerde performans değerlendirme, geri bildirim, kariyer planlama ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilere yönelik bir araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze.
 • Kurnaz, A., Kurnaz, H.A. ve Kılıç, B. (2014). Ön lisans düzeyinde eğitim alan aşçılık programı öğrencilerinin mesleki tutumlarının belirlenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32, 41-61.
 • Manzoori- Stamford, J.(2013). Loving Life in Hospitality, https://www.thecaterer.com/ articles/345455/loving-life-in-hospitality-andrew-scott-host-contract-management, Erişim Tarihi: 15.06.2019.
 • Metin, S. ve Kızıldağ, D. (2017). X ve Y kuşaklarının kariyer beklentilerinin farklılaşması: Otomotiv sektöründe bir araştırma. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,40, 340-363.
 • Palmer, C., Cooper, J. ve Burns, P. (2010). Culture, identity, and belonging in the culinary underbelly. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 4(4), 311-326. Önesen, F. ve Topaloğlu, C. (2018). Otel çalışanlarının mesleki ve gelecek beklentilerine yönelik bir araştırma: Antalya örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(3), 40-59.
 • Özdemir, N. ve Önçel, S.(2019). Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü lisans öğrencilerinin sektöre yönelik algılarının kariyer yapma niyetlerine etkisi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(2), 1159-1176.
 • Öztürk, Y. ve Görkem, O.( 2012). Aşçılık eğitimi yeterliliğini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesine yönelik bir araştırma. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2,113-129.
 • Pratten, J. D. (2003a). The training and retention of chefs. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 15(4), 237-242. Pratten, J. D. (2003b). What makes a great chef. British Food Journal, 105 (7), 454-459.
 • Reeves, T. C. ve Oh, E. (2008). Generational Differences. İçinde: J.M. Spector, M.D. Merrill, J. Van Merrienboer, M. P.Driscoll (Ed.), In Handbook of Research on Educational Communications and Technology, New York: Taylor & Francis Group, ss. 275-290.
 • Saxena, P. ve Jain R. (2012). Managing career aspirations of generation Y at work place. International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, 2 (7), 114 -118.
 • Sipahi, B., Yurtkoru, E. S. ve Çinko, M. (2008). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Sheahan, P.(2009). Generation Y: Thriving and surviving with generation Y at work, New York: Hardie Grant Books.Tavşancıl, E. (2014). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Taşlıyan, M., Arı, N. ve Duzman, B. (2011). İnsan kaynakları yönetiminde kariyer planlama ve kariyer yönetimi: İİBF öğrencileri üzerinde bir alan araştırması. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 231-241.
 • Tekin, H. (2000). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları.
 • Tekin, Ö. A. ve Çidem, G.(2015). Turizm öğrencilerinin mutfak departmanına yönelik tutumları ölçeği: Bir geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Journal of International Social Research, 8 (39), 975-986.
 • Temeloğlu, E. ve Aksu, M .(2016). Turizm eğitimi alan öğrencilerin kişilik özeliklerinin turizmde kariyer yapma istekleri üzerinde etkisi: Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Örneği. The Journal of International Social Research, 9 (43), 1513-1521.
 • Türk, E. T. (2013). Kuşak kuşak teknoloji ve sosyal hayat, http://isfam.org/kusak-kusak-teknoloji-ve-sosyalhayat/, Erişim Tarihi: 13.07.2019.
 • Tyler, K. (2007). The Tethered Generation, https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/pages/0507cover.aspx, Erişim Tarihi: 13.07.2019.
 • Ural, A.ve Kılıç, İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yaprak, Ş., Hotamışlı, M., ve Gerek, M.(2010). Örgütsel kariyer yönetimi: Tekstil işletmelerinde bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, 15(1), 399-421.
 • Yılmaz, G., Erdem, Ö. ve Arman, A.(2018). Şef adaylarının niteliklerine ilişkin mutfak şeflerinin görüşleri. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(3), 273-294.
 • Yılmaz, Ö., Yılmaz, Y. ve Yılmaz, Ö.(2013). Yiyecek İçecek İşletmeciliği. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Zopiatis, A., Kyprianou, G., ve Pavlou, I.(2011). Occupational challenges facing chefs: The case of Cyprus. Journal of Quality Assurance in Hospitality Tourism, 12 (2), 104-120.
 • Zvikaite-Rotting, O. (2007). Generation Gap: Resolving Conflicts Between Generations,https://pdfs.semanticscholar.org/0bc8/a6bf879ea4a108eced1b24c8203bf220856c.pdf, Erişim Tarihi:10.06.2019.
 • Wang, Y. F. ve Tsai, C. T. S. (2012). Analysis of career competency of food and beverage managers in international tourist hotels in Taiwan. International Journal of Hospitality Management, 31(2), 612–616.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Özgün Bilimsel Makale
Yazarlar

Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ> (Sorumlu Yazar)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1703-8067
Türkiye


Eda HAZARHUN>
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4798-1857
Türkiye


Okan GÜNDOĞDU>
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4514-975X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Başvuru Tarihi 7 Kasım 2019
Kabul Tarihi 9 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Çetinsöz, B. C. , Hazarhun, E. & Gündoğdu, O. (2020). MUTFAK ÇALIŞANLARININ KARİYER PLANLAMASI: Y KUŞAĞI ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . International Journal of Contemporary Tourism Research , 4 (1) , 15-30 . DOI: 10.30625/ijctr.643857