Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 31 - 47 2020-06-30

THE IMPORTANCE OF AGRICULTURAL TOURISM IN TERMS OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT: THE CASE OF BODRUM MANDARIN GARDENS
TARIM TURİZMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA AÇISINDAN ÖNEMİ: BODRUM MANDALİNA BAHÇELERİ ÖRNEĞİ

Muharrem TUNA [1] , Şaban KARGİGLİOĞLU [2] , Demet AĞAOĞLU [3]


Turkey stands out as a country that can reach the goal of sustainable rural development, benefiting from agricultural tourism due to fertile lands found in its geography, rich cultural heritage, and having different customs and manners. As one of leading touristic destinations, Bodrum county, a part of Muğla province, where fishing, sponge hunting, farming, citrus growing and stockbreeding have been main sources of livelihood and where touristic activities ara distributed over the course of the year, has been chosen as a field of study. As a research method, semi-structured interview questions were asked to non-governmental organization employees and volunteers. The aim of the study is to evaluate the potential of agricultural tourism from the Bodrum mandarin in terms of rural development by taking the point of views from NGOs operating in Bodrum. As a result, a decrease in rate of giving up on citrus production is expected, as the added value increases. Also, the number of scientific studies focusing on Bodrum Mandarin, which has a geographical indication tag, should be increased.
Türkiye bulunduğu coğrafya itibarı ile verimli tarım topraklarına, zengin kültürel mirasa, farklı örf ve adetlere sahip olması sayesinde tarım turizminden faydalanarak sürdürülebilir kırsal kalkınma hedefine ulaşabilir bir ülke olarak göze çarpmaktadır. Çalışma alanı olarak, gerek günümüzde önde gelen turizm merkezlerinden biri olması dolayısıyla gerekse geçmişte balıkçılık, süngercilik, sebze yetiştiriciliği, narenciye yetiştiriciliği ve hayvancılığın geçim kaynakları olması sebebiyle tarım turizmini kapsayan turizm faaliyetlerinin on iki aya yayılmasının hedeflendiği Muğla ilinin Bodrum ilçesi seçilmiştir. Araştırma yöntemi olarak yarı yapılandırılmış mülakat soruları sivil toplum kuruluşu çalışanlarına ve gönüllülerine sorulmuştur. Çalışmanın amacı, Bodrum’da faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin Bodrum mandalinasının tarım turizmi potansiyeline yönelik görüşlerini almak ve sürdürülebilir kırsal kalkınma açısından değerlendirmektir. Sonuçlar, Bodrum mandalinasının katma değeri arttıkça üretimden vazgeçme oranında düşüş yaşanacağını göstermektedir Coğrafi işaret tescili bulunan Bodrum mandalinası ile ilgili yapılan bilimsel çalışmaların artması gerekmektedir.
 • Agritourism, (2011). http://www.agritourism.in/about-agritourism.html. (Erişim Tarihi: 01.06.2018).
 • Ağaoğlu, D. (2018), Bodrum Mandalinasi Üreticilerinin Tarım Turizmi Farkındalıklarının Belirlenmesi ve Uygulama Önerisi, 7. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi Bildiri Kitapçığı, Muğla.
 • Ak, İ. (2006). Turizmde Yeni Seçenekler: Eko-Turizm ve Tarım Turizmi, Türkiye 3. Organik Tarım Sempozyumu, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, 475-481, Yalova.
 • Akkaşoğlu, S., Akyol, C., Ulama, Ş., ve Zengin, B. (2019). Tarım Turizmine Yönelik Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi. The Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(2), 1193-1218.
 • Buğday Derneği, Tatuta Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi, Tecrübe Takası, www.tatuta.org.
 • Civelek, M. (2013). Sürdürülebilirlik Kapsamında Agro-Turizm ve Kırsal Kalkınma İlişkisi: Muğla Yöresindeki Tatuta Çiftliklerinin Agro-Turizm Potansiyeli Yönünden Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Muğla.
 • Civelek, M., Dalgın, T. ve Çeken, H. (2014). Agro-Turizm ve Kırsal Kalkınma İlişkisi: Muğla Yöresindeki Agro-Turizm Alanlarında Bir Araştırma, Turizm Akademik Dergisi, 1 (1), 15-28.
 • Çeken, H., Karadağ, L. ve Dalgın, T. (2007). Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım Kırsal Turizm ve Türkiye’ye Yönelik Teorik Bir Çalışma. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-14.
 • Dorobantu, M. R. and Fieldsend, A. (2011). Rural environment–a promoter of sustainable tourism within local communities in Romania”. In 18th International Economic Conference–IECS. 47-52.
 • Esengün, K., Akça, H. ve Sayılı, M. (2000). Dağlık ve Ormanlık Alanlarda Kırsal Turizm Faaliyeti ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma. I. Ulusal Ormancılık Kooperatifleri Sempozyumu, 150-158, Kastamonu.
 • Gülçubuk, B. (2002). Kırsal Kalkınma Politikaları. www.kirsalcevre.org.tr, http://www.kirsalcevre.org.tr/foto/file/kirsal_kalkinma_politikalari_bulentg.pdf (erişim tarihi, 10.12.2017).
 • Gündüz, S. (2004). Ankara İli Kalecik İlçesindeki Tarımsal Turizme Uygun Alanların Saptanması ve Tarımsal Turizm Modelinin Oluşturulması Üzerine Bir Araştırma (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • Karakaya, A. G. (2017). Dalaman ve Fethiye yöresindeki hayvancılık işletmelerinin Agro-Turizm potansiyeli. (Yükseklisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın.
 • Kosmaczewska, J. (2008). The Relationship Between Development of Agritourism in Poland and Local Community Potential, Studies in Physical Culture And Tourism, 2(15), 141-148.
 • Kılıç, B. ve Kurnaz, A. (2010). Alternatif turizm ve ürün çeşitliliği oluşturmada ekolojik çiftlikler: Pastoral Vadi örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2(4), 39-56.
 • Küçükaltan, D. (2002). Tarım Turizmi ve Türkiye’de Tarım Turizmi İşletmeciliği. 2.Turizm Şurası Bildirisi.12-14 Nisan, 1: 143-159.
 • Kuşat, N. (2014). Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma İçin Bir Alternatif Olarak Kırsal Turizm ve Türkiye'de Uygulanabilirliği. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2), 65-87.
 • Ongun U., Gövdere B. Ve Çiçek U. (2016). Yeşilovanın Kırsal Turizm Potansiyelinin Swot Analizi İle Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7(16), 75-88.
 • Soykan, F. (2006). Avrupa’da Kırsal Turizme Bakış Kazanılan Deneyim. II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 72-73, Balıkesir.
 • Soykan, F. (2000). “Kırsal Turizm ve Avrupa’da Kazanılan Deneyim”, Anatolia:Turizm Araştırmaları Dergisi, Yıl: II, Türkçe-Eylül-Aralık, 21.
 • Ryan, S., DeBord, K. and McClellan, K. (2006). Agritourism in Pennsylvania: An Industry Assessment: a Report. Center for Rural Pennsylvania.
 • Sznajder, M., Prezborska, L. and Scrimgeour, F. (2009). Agritourism, UK: AMA DataSet LTD.
 • Şen, B. (2005). Küçükbahçe'nin kadınları, 'agro turizmci' oldu...(2010) http://www.milliyet.com.tr/2005/06/26/business/bus05.html
 • Turan, K.(1975). Türk Tarım Toplumunu Sosyal Politika Açısından “Merkez Köyler”, Uygulama Olanakları, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi.
 • Türkben, C., Gül, F. ve Uzar, Y. (2012). Türkiye’de Bağcılığın Tarım Turizmi (Agro-Turizm) İçinde Yeri ve Önemi, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (23): 47-50.
 • Türkiye’de Gastronomi Turizmi Derneği, 2017. “Gastronomi Turistlerine Yönelik Araştırma” http://www.gastronomiturizmidernegi.com.tr/. (Erişim Tarihi: 01.07.2018).
 • TÜRSAB, 2018. https://www.tursab.org.tr/tr/turizm-verileri/istatistikler/turist-sayisi-ve-turizm-geliri/2003-2017-gelirsayi-ve-ortalama-harcama_68.html, (Erişim Tarihi: 01.06.2018).
 • UNWTO, 2018. http://media.unwto.org/press-release/2018-01-15/2017-international-tourism-results-highest-seven-years (Erişim Tarihi: 01.06.2018).
 • Uzunpınar, A. (2008), Katılım Öncesi AB Kırsal Kalkınma Politikası ve Türkiye’de Uygulanacak IPARD Programı Kapsamında Proje Hazırlama, Değerlendirme ve Seçim Süreci, http://diabk.tarim.gov.tr.
 • WEF- World Economic Forum (Dünya Ekonomik Forumu) Seyahat ve Turizm Rekabet Endeksi. (2017). https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2017.
 • Williams, P., Paridaen, M., Dossa, K. and Dumais, M. (2001). Agritourism Marketand Product Development Status Report. Centre for Tourism Policy and Research, Simon Fraser University. Erişim Tarihi: 10.12.2017 http://www.rem.sfu.ca/pdf/ agritourism.pdf.
Birincil Dil tr
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Özgün Bilimsel Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5526-7122
Yazar: Muharrem TUNA
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8952-7225
Yazar: Şaban KARGİGLİOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1225-975X
Yazar: Demet AĞAOĞLU
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 3 Aralık 2019
Kabul Tarihi : 9 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

APA Tuna, M , Kargi̇gli̇oğlu, Ş , Ağaoğlu, D . (2020). TARIM TURİZMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA AÇISINDAN ÖNEMİ: BODRUM MANDALİNA BAHÇELERİ ÖRNEĞİ . International Journal of Contemporary Tourism Research , 4 (1) , 31-47 . DOI: 10.30625/ijctr.654430