Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 79 - 90 2020-06-30

İSTANBUL'U ZİYARET EDEN YABANCI TURİSTLERİN AİRBNB UYGULAMASINI TERCİH ETME NEDENLERİ
THE REASONS OF FOREIGN TOURISTS CHOOSE OF AIRBNB WHEN THEY HAS VISITED İSTANBUL

Seher KONAK [1]


Airbnb son yıllarda milyonlarca turistin kullandığı bir platform haline gelmiştir ve hızla büyümektedir. Bu araştırmanın amacı, turistlerin bir paylaşım ekonomisi platformu olarak Airbnb’yi tercih etme nedenlerini ortaya koymaktır. Veriler, Haziran-Aralık 2019 tarihleri arasında İstanbul’u ziyaret etmiş olan turistlerden Airbnb ev sahipleri aracılığıyla toplanmıştır. 385 online anket elde edilmiş ve SPSS programında güvenirlik, frekans analizi, tek yönlü Anova analizleri yapılmıştır. Bulgular; Airbnb’yi tercih etme nedenlerinden etkileşim, sadakat, paylaşım ekonomisi, yerel otantiklik, ev faydaları gibi boyutların demografik değişkenlere göre farklılık gösterdiği sonucuna varılmıştır. Gelecek araştırmalar, Airbnb kullanıcıları ve kullanıcı olmayan gruplar arasındaki farklılıklara bakabilirler.
In recent years, Airbnb has become a platform used by millions of tourists and growing rapidly. The purpose of this research is to reveal the reasons why tourists prefer Airbnb as a sharing economy platform. The data were collected from tourists who visited İstanbul between June and December 2019 through Airbnb hosts. 385 online questionnaires were obtained and reliability, frequency analysis and one-way Anova analyzes were done in SPSS program. Results; It was concluded that the reasons of choosing Airbnb such as interaction, loyalty, sharing economy, local authenticity and home benefits dimensions differ according to demographic variables. Future research may look at differences between Airbnb users and non-user groups.
 • Airbnb (2015), “Airbnb Summer Travel Report: 2015,” http://blog. atairbnb.com/wp-content/uploads/2015/09/Airbnb-Summer-TravelReport-1.pdf
 • Airbnb (2019), About us, https://www.airbnb.com.tr/ (Erişim Tarihi: 01.09.2019).
 • Ajzen, I., ve Fishbein, M. (1975). "A Bayesian analysis of attribution processes," Psychological bulletin (82:2), 261.
 • Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179-211.
 • Baştürk, S. ve Taştepe, M. (2013). Evren ve örneklem. S. Baştürk (Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri (129- 159). Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Bayram, A. T. (2018), Planlanmış Davranış Teorisi Çerçevesinde E-spor Turizmine Katılma Niyeti, Turizm Akademik Dergisi, 2, 17-31.
 • Belk, R. (2014).You are what you can access: sharing and collaborative consumption online. J. Bus. Res. 67(8), 1595–1600.
 • Durmuş, B., Yurtkoru, E. S., Çinko, M. (2013). Sosyal Bilimlerde Spss’le Veri Analizi, (7.Baskı). İstanbul: Beta Yayıncılık
 • Ert, E., Fleischer, A., Magen, N.(2016) Trust and reputation in the sharing economy: the role of personal photos in Airbnb Tourism Management 55, pp. 62-73.
 • Erten, S. (2002), Planlanmış Davranış Teorisi ile Uygulamalı Öğretim Metodu, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 19(2), 217-233.
 • Guttentag, D. (2015), Airbnb: Disruptive innovation and the rise of an informal tourism accommodation sector, Current Issues in Tourism, 18(12), 1192-1217.
 • Guttentag, D., Smith, S., Potwarka, L. ve Havitz, M. (2018), Why Tourists choose Airbnb: A Motivation-Based Segmentation Study, Journal of Travel Research, 57(3), 342-359.
 • Han, H. ve Y. Kim (2010), An Investigation of Green Hotel Customers’ Decision Formation: Develeoping an Extended Model of the Theory of Planned Behavior”, International Journal of Hospitality Management, 29, 659-668.
 • Hsu, C.H.C. ve Huang, S. (2010), An extension of the theory of planned behavior model for tourists, Journal of Hospitality and Tourism Research, 36(3), 390-417.
 • Kokalitcheva, K (2015). Here’s how Airbnb justifies itse ye-popping $24 billion valuation. Fortune. Retrieved from http://fortune.com/2015/06/17/airbnb-valuation-revenue/?iid=sr-link1.
 • Korkmaz, S. ve Sertoğlu, A. (2013), Genç tüketicilerin sürdürülebilir gıda tüketimi davranışının güven ve değerlere dayanan planlı davranış teorisi kapsamında tartışılması, H.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1), 127-152.
 • Lamb, Z. (2011). Rethinking authenticity in tourist experience: Analyzing the motivations of travelers in person-to-person hospitality networks (Unpublished). Master’s thesis. Chicago, II: The University of Chicago.
 • Liang, L.J. (2015), Understanding repurchase intention of Airbnb consumers: Perceived authenticity, EWoM and price sensivity (Unpublished Master’s Thesis). University of Guelph.
 • Martin, D. S., Ramamonjiarivelo Z. ve Martin W. S. (2011). MEDTOUR: A scale for measuring medical tourism intentions. Tourism Review, 66 (1), 45-56.
 • Mylonıdıs, K., Assımakopoulos, C( 2019). Investigating motives and reasons for choosing airbnb accommodations by greek consumers, Procedia of Economics and Business Administration, 148-154.
 • Özer, L., Kement, Ü. ve Gültekin, B. (2015), Genişletilmiş Planlanmış Davranış Teorisi Kapsamında Yeşil Yıldızlı Otelleri Tekrar Ziyaret Etme Niyeti, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(4), 59-85.
 • Poon, K.Y., Huang, W.-J.(2017) Past experience, traveler personality and tripographics on intention to use Airbnb. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29 (9), 2425-2443.
 • PricewaterhouseCoopers, (2015). The sharing economy: Consumer intelligence series. Retrieved September 9, 2017, from: www.pwc.com/us/en/technology/publications/assets/pwc-consumer-intelligence-series-the-sharing-economy.
 • So, K.K.F., Oh, H., ve Min, S. (2018), Motivations and constraints of Airbnb consumers: Findings from a mixed-methods approach, Tourism Management, 67, 224-236.
 • Sparks, B. (2007). Planning a wine tourism vacation? factors that help to predict tourist behavioral intentions. Tourism Management, 28, 1180-1192.
 • Turan, A.H. (2011), İnternet Alışverişi Tüketici Davranışını Belirleyen Etmenler: Planlı Davranış Teorisi (TPB) ile Ampirik Bir Test, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12 (1), 128-143.
 • Tussyadiah, I. P. (2015). An Exploratory Study on Drivers and Deterrents of Collaborative Consumption in Travel. In I. Tussyadiah and A. Inversini (Eds.), Information and Communication Technologies in Tourism 2015, 817–830. Heidelberg, Berlin: Springer International Publishing.
 • Tussyadiah, I. P. (2016), Factors satisfaction and intention to use peer to peer accommodation, International Journal of Hospitality Management, 55, 70-80.
 • Ünlüönen, K. ve Işın, A. (2018), Türkiye’ye Gelen Yabancı Turistlerin Yerel Yiyecekleri Tüketme Niyeti Üzerine Planlı Davranış Teorisi Kapsamında Bir Araştırma, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6/4, 662-689.
 • Vikipedi, (2019), https://tr.wikipedia.org/wiki/Airbnb Erişim Tarihi: 01.09.2019
 • Wang, D. ve Nicolau, J.L. (2017), Price determinants of sharing economy based accommodation rental: A study of listings from 33 cities on Airbnb.com, International Journal of Hospitality Management, 62, 120-131.
 • Yang, S. ve Ahn, S. (2016), Impact of Motivation for Participation in the Sharing Economy and Perceived Security on Attitude and Loyalty toward Airbnb, International Information Institude, 19(12), 5745-5750.
Birincil Dil tr
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Özgün Bilimsel Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6847-9754
Yazar: Seher KONAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Mart 2020
Kabul Tarihi : 15 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

APA Konak, S . (2020). İSTANBUL'U ZİYARET EDEN YABANCI TURİSTLERİN AİRBNB UYGULAMASINI TERCİH ETME NEDENLERİ . International Journal of Contemporary Tourism Research , 4 (1) , 79-90 . DOI: 10.30625/ijctr.701561