Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

CAREER ANXIETY OF TOURISM STUDENTS: AN ANALYSIS WITH PROJECTIVE TECHNIQUES

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1, 1 - 19, 30.06.2022
https://doi.org/10.30625/ijctr.1123672

Öz

In this study, it is aimed to reveal the thoughts of associate degree students studying in the field of tourism about career anxieties. For this purpose, projective techniques were preferred and the students' feelings and thoughts about their career anxieties were analyzed in depth. The data collection tool was prepared in accordance with the sentence completion technique and word association techniques. The data were obtained from 65 students studying in the associate degree program of the tourism program. In the analysis of the data, descriptive analysis technique was used. According to the findings, it was understood that factors such as indecision, family effect, individual competence, professional conditions, and the situation of the country were effective on students' career anxieties.

Kaynakça

 • Akbaş, M.G. & Okutan, E. (2020). Lise öğrencilerinin kariyer kaygısına yönelik alan araştırması: Antalya ili örneği. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 8(20), 158-177.
 • Akpulat, N.A. (2020). Turizm öğrencilerinin iş güvencesizliği ve kariyer iyimserliğinin turizm sektörü algısını etkilemesi üzerine bir araştırma. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1); 170-190. Doi: 10.18026/cbayarsos.629731
 • Ayyıldız, Y. (2015). Meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin sosyo-demografik özelliklerine göre işsizlik kaygılarının incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(20), 175-187. DOI:10.16992/ASOS.927
 • Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Ünivesitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,7(1), 231-274.
 • Büyükyılmaz, O., Ercan, S. & Gökerik, M. (2016). Öğrencilerin kariyer planlama tutumlarının demografik faktörler açısından değerlendirilmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(7), 2065–2076.
 • Campagna, C.G. & Curtis, G.J. (2007). So worried I don’t know what to be: Anxiety is associated with increased career indecision and reduced career certainty. Australian Journal of Guidance and Counseling,17, 91-96. DOI: https://doi.org/10.1375/ajgc.17.1.91
 • Chuang, N. K. & Dellmann-Jenkins, M. (2010). Career decision making and intention: A study of hospitality undergraduate students. Journal of Hospitality and Tourism Research, 34(4), 512-530. https://doi.org/10.1177/1096348010370867
 • Davras, G.M. & Alili, M. (2019). Turizm eğitimi alan üniversite öğrencilerinin gelecek beklentileri üzerine bir araştırma. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1). 40-52.
 • Dichter, E. & Berger, A.A. (2002). The strategy of desire (Classics in Communication and Mass Culture Series). USA: Routledge.
 • Cüceloğlu, D. (2006). İnsan ve davranışı (15. Basım). İstanbul: Remzi Kitapevi
 • Çavuş, Ş. & Kaya, A. (2015). Turizm lisans eğitimi alan öğrencilerin kariyer planları ve turizm sektörüne yönelik tutumu. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(5), 101-117
 • Demiriz, S. & Ulutaş İ. (2003). 9-12 yaş çocuklarının kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 3(1), 1-9.
 • Ehtiyar, V. R., Ersoy, A., Akgün, A. & Karapınar, E. (2017). Üniversite öğrencilerinin geleceğe yönelik tutum ve olumlu gelecek beklentilerinin psikolojik iyilik halleri üzerindeki etkisi. Mediterranean Journal of Humanities, 7(2), 251-262, DOI: 10.13114/MJH.2017.361
 • Esen, D. (2019). Kariyer seçim niyetinde ailenin ve mesleğe yönelik bireysel tutumun etkisi: büro hizmetleri ve sekreterlik öğrencileri üzerine bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(28), 408-423. DOI: 10.20875/makusobed.566741
 • Esen, Dilek (2019). Kariyer stresi ile özyeterlilik inancı ilişkisinin demografik değişkenlerin farklılaştırıcı rolü bağlamında incelenmesi: İzmir Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Örneği. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2): 217-232.
 • Gegez, A.E. (2015). Pazarlama araştırmaları (5.Basım). İstanbul: Beta
 • Gençtan, E. (1997). Psikodinamik psikiyatri ve normaldışı davranışlar (13. Basım.) İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Güzel, T., Akdağ, G., Güler, O. & Şener, S. (2014). Turizm eğitimi alan öğrencilerin turizmde kariyer algılamaları: Çanakkale, Mersin ve Kıbrıs’ta bir araştırma, 3. Doğu Akdeniz Sempozyumu, 176-187, Mersin.
 • Gottfredson, L. S. (2002). Gottfredson’s theory of circumscription, compromise, and selfcreation. In. D. Brown (Eds.), Career Choice and Development (pp. 85–148). New York: Wiley.
 • Göktaş, P. (2017). Kuşakların kariyer yaklaşımları ile ilişkilendirilmesine yönelik bir çalışma. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(16), 373–393.
 • Jenkins, K. A. (2001) Making a career of ıt? Hospitality students’ future perspectives: An anglo-dutch study. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 13(1), 13-20. https://doi.org/10.1108/09596110110365599
 • Karakaş, A. C. (2013). Paylaşma tutumlarının sınav kaygısı-gelecek kaygısı ile ilişkisi (Sakarya İli Örneği). İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(1), 135-157.
 • Kaya, M. & Varol, K. (2004). İlahiyat fakültesi öğrencilerinin durumluk sürekli kaygı düzeyleri ve kaygı nedenleri (Samsun Örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(17), 31-63.
 • Kuşluvan, S. &Kuşluvan, Z. (2000). Perceptions and attitudes of undergraduate tourism students towards working in the tourism industry in Turkey, Tourism Management, 21, 251-269. DOI: 10.1016/S0261-5177(99)00057-6
 • Mallet, P. (2002). Anxiety aroused by thoughts on future academic and professional careers during adolescence: The development of a major form of social anxiety. Carriérologie, 8, 599-618.
 • McDaniel, C. & Gates, R. (2015). Marketing research (10th ed.). USA: Wiley.
 • Peng, H. (2005). Reduction in state anxiety scores of freshmen through a course in career decision. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 5, 293–302.
 • Pisarik, C. T., Rowell, P. C. & Thompson, L. K. (2017). A phenomenological study of career anxiety among college students. The Career Development Quarterly, 65(4), 339-352
 • Saka, N., Gati, I. & Kelly, K. R. (2008). Emotional and personality-related aspects of career-decisionmaking difficulties. Journal of Career Assessment, 16, 403–424.
 • Shao, A.T. (1999). Marketing research: An aid to decision making (1. ed.). Cincinnati, Ohio: South Western College Publishing.
 • Shin, Y. J. & Lee, J. Y. (2019). Self‐Focused attention and career anxiety: the mediating role of career adaptability. The Career Development Quarterly, 67(2), 110-125.
 • Super, D.E. (1990). A life span, life space approach to career development. In D. Brown & L. Brooks (Eds.), Career choice and development: Applying contemporary theories to practice (2. ed., pp.197–261). San Fransico: Jossey-Bass.
 • Spielberger, C. D. (1966). Theory and research on anxiety. In C. D. Spielberger (Eds.), Anxiety and behavior. New York: Academic Press
 • Takıl, N. B. & Sarı B. A. (2021). Trait anxiety vs career anxiety in relation to attentional control. Current Psychology, 40 (5), 2366-2370. https://doi.org/10.1007/s12144-019-0169-8
 • Tatlı, H. S., Kazan, H. & Öngel, V. (2021). Kariyer planlama; ülkenin ekonomik itibarı ve kariyer kaygısı açısından bir inceleme. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 22(1), 167-185. DOI: 10.31671/dogus.2021.468
 • Türkay, O. & Eryılmaz, B. (2010). Kariyer değerleri ve kariyer yolu tercihleri ilişkisi: Türk turizm sektöründen örnekler. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), 24, 179-199.
 • Türkkahraman, M. & Şahin, K. (2010). Kadın ve kariyer. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2(1), 75–88.
 • Turpcu, E. & Akyurt, H. (2018). Turizm eğitimi alan öğrencilerin kariyer streslerinin belirlenmesi: Giresun üniversitesi lisans öğrencileri üzerine bir araştırma. The Journal of Academic Social Science Studies, 69, 365-380. Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7612.
 • Teng, C.C. (2008). The effects of personality traits and attitudes on student uptake in hospitality employment. International Journal of Hospitality Management, 27(1), 76–86, doi:10.1016/j.ijhm.2007.07.007.
 • Okutan, E. & Akbaş G. M. (2019). 15-24 yaş arası öğrencilerin kariyer kaygılarını incelemeye yönelik literatür araştırması. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 7(1), 33-41.
 • Vignoli, E. (2015). Career indecision and career exploration among older French adolescents: The specific role of general trait anxiety and future school and career anxiety. Journal of Vocational Behavior, 89, 182-191. http://dx.doi.org/10.1016/j.jvb.2015.06.005
 • Vignoli, E., Croity-Belz, S., Chapeland, V., Fillipis, A. & Garcia, M. (2005). Career exploration in adolescents: The role of anxiety, attachment and parenting style. Journal of Vocational Behavior, 67(2), 153-168. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2004.08.006
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KARİYER KAYGILARI: PROJEKTİF TEKNİKLERLE BİR ANALİZ

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1, 1 - 19, 30.06.2022
https://doi.org/10.30625/ijctr.1123672

Öz

Bu araştırmada, turizm alanında öğrenim gören önlisans öğrencilerinin kariyer kaygılarına ilişkin düşüncelerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla, projektif teknikler tercih edilerek, öğrencilerin kariyer kaygılarına yönelik duygu ve düşüncelerinin derinlemesine analiz edilmiştir. Veri toplama aracı, cümle tamamlama tekniği ve kelime çağırışım tekniklerine uygun şekilde hazırlanmıştır. Veriler, turizm programı önlisans programında öğrenim gören 65 öğrenciden elde edilmiştir. Verilerin analizinde, betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin kariyer kaygıları üzerinde kararsızlık, aile etkisi, bireysel yetkinlik, mesleğe ilişkin koşullar, ülkenin durumu gibi faktörlerin etkili olduğu anlaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akbaş, M.G. & Okutan, E. (2020). Lise öğrencilerinin kariyer kaygısına yönelik alan araştırması: Antalya ili örneği. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 8(20), 158-177.
 • Akpulat, N.A. (2020). Turizm öğrencilerinin iş güvencesizliği ve kariyer iyimserliğinin turizm sektörü algısını etkilemesi üzerine bir araştırma. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1); 170-190. Doi: 10.18026/cbayarsos.629731
 • Ayyıldız, Y. (2015). Meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin sosyo-demografik özelliklerine göre işsizlik kaygılarının incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(20), 175-187. DOI:10.16992/ASOS.927
 • Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Ünivesitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,7(1), 231-274.
 • Büyükyılmaz, O., Ercan, S. & Gökerik, M. (2016). Öğrencilerin kariyer planlama tutumlarının demografik faktörler açısından değerlendirilmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(7), 2065–2076.
 • Campagna, C.G. & Curtis, G.J. (2007). So worried I don’t know what to be: Anxiety is associated with increased career indecision and reduced career certainty. Australian Journal of Guidance and Counseling,17, 91-96. DOI: https://doi.org/10.1375/ajgc.17.1.91
 • Chuang, N. K. & Dellmann-Jenkins, M. (2010). Career decision making and intention: A study of hospitality undergraduate students. Journal of Hospitality and Tourism Research, 34(4), 512-530. https://doi.org/10.1177/1096348010370867
 • Davras, G.M. & Alili, M. (2019). Turizm eğitimi alan üniversite öğrencilerinin gelecek beklentileri üzerine bir araştırma. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1). 40-52.
 • Dichter, E. & Berger, A.A. (2002). The strategy of desire (Classics in Communication and Mass Culture Series). USA: Routledge.
 • Cüceloğlu, D. (2006). İnsan ve davranışı (15. Basım). İstanbul: Remzi Kitapevi
 • Çavuş, Ş. & Kaya, A. (2015). Turizm lisans eğitimi alan öğrencilerin kariyer planları ve turizm sektörüne yönelik tutumu. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(5), 101-117
 • Demiriz, S. & Ulutaş İ. (2003). 9-12 yaş çocuklarının kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 3(1), 1-9.
 • Ehtiyar, V. R., Ersoy, A., Akgün, A. & Karapınar, E. (2017). Üniversite öğrencilerinin geleceğe yönelik tutum ve olumlu gelecek beklentilerinin psikolojik iyilik halleri üzerindeki etkisi. Mediterranean Journal of Humanities, 7(2), 251-262, DOI: 10.13114/MJH.2017.361
 • Esen, D. (2019). Kariyer seçim niyetinde ailenin ve mesleğe yönelik bireysel tutumun etkisi: büro hizmetleri ve sekreterlik öğrencileri üzerine bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(28), 408-423. DOI: 10.20875/makusobed.566741
 • Esen, Dilek (2019). Kariyer stresi ile özyeterlilik inancı ilişkisinin demografik değişkenlerin farklılaştırıcı rolü bağlamında incelenmesi: İzmir Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Örneği. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2): 217-232.
 • Gegez, A.E. (2015). Pazarlama araştırmaları (5.Basım). İstanbul: Beta
 • Gençtan, E. (1997). Psikodinamik psikiyatri ve normaldışı davranışlar (13. Basım.) İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Güzel, T., Akdağ, G., Güler, O. & Şener, S. (2014). Turizm eğitimi alan öğrencilerin turizmde kariyer algılamaları: Çanakkale, Mersin ve Kıbrıs’ta bir araştırma, 3. Doğu Akdeniz Sempozyumu, 176-187, Mersin.
 • Gottfredson, L. S. (2002). Gottfredson’s theory of circumscription, compromise, and selfcreation. In. D. Brown (Eds.), Career Choice and Development (pp. 85–148). New York: Wiley.
 • Göktaş, P. (2017). Kuşakların kariyer yaklaşımları ile ilişkilendirilmesine yönelik bir çalışma. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(16), 373–393.
 • Jenkins, K. A. (2001) Making a career of ıt? Hospitality students’ future perspectives: An anglo-dutch study. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 13(1), 13-20. https://doi.org/10.1108/09596110110365599
 • Karakaş, A. C. (2013). Paylaşma tutumlarının sınav kaygısı-gelecek kaygısı ile ilişkisi (Sakarya İli Örneği). İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(1), 135-157.
 • Kaya, M. & Varol, K. (2004). İlahiyat fakültesi öğrencilerinin durumluk sürekli kaygı düzeyleri ve kaygı nedenleri (Samsun Örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(17), 31-63.
 • Kuşluvan, S. &Kuşluvan, Z. (2000). Perceptions and attitudes of undergraduate tourism students towards working in the tourism industry in Turkey, Tourism Management, 21, 251-269. DOI: 10.1016/S0261-5177(99)00057-6
 • Mallet, P. (2002). Anxiety aroused by thoughts on future academic and professional careers during adolescence: The development of a major form of social anxiety. Carriérologie, 8, 599-618.
 • McDaniel, C. & Gates, R. (2015). Marketing research (10th ed.). USA: Wiley.
 • Peng, H. (2005). Reduction in state anxiety scores of freshmen through a course in career decision. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 5, 293–302.
 • Pisarik, C. T., Rowell, P. C. & Thompson, L. K. (2017). A phenomenological study of career anxiety among college students. The Career Development Quarterly, 65(4), 339-352
 • Saka, N., Gati, I. & Kelly, K. R. (2008). Emotional and personality-related aspects of career-decisionmaking difficulties. Journal of Career Assessment, 16, 403–424.
 • Shao, A.T. (1999). Marketing research: An aid to decision making (1. ed.). Cincinnati, Ohio: South Western College Publishing.
 • Shin, Y. J. & Lee, J. Y. (2019). Self‐Focused attention and career anxiety: the mediating role of career adaptability. The Career Development Quarterly, 67(2), 110-125.
 • Super, D.E. (1990). A life span, life space approach to career development. In D. Brown & L. Brooks (Eds.), Career choice and development: Applying contemporary theories to practice (2. ed., pp.197–261). San Fransico: Jossey-Bass.
 • Spielberger, C. D. (1966). Theory and research on anxiety. In C. D. Spielberger (Eds.), Anxiety and behavior. New York: Academic Press
 • Takıl, N. B. & Sarı B. A. (2021). Trait anxiety vs career anxiety in relation to attentional control. Current Psychology, 40 (5), 2366-2370. https://doi.org/10.1007/s12144-019-0169-8
 • Tatlı, H. S., Kazan, H. & Öngel, V. (2021). Kariyer planlama; ülkenin ekonomik itibarı ve kariyer kaygısı açısından bir inceleme. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 22(1), 167-185. DOI: 10.31671/dogus.2021.468
 • Türkay, O. & Eryılmaz, B. (2010). Kariyer değerleri ve kariyer yolu tercihleri ilişkisi: Türk turizm sektöründen örnekler. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), 24, 179-199.
 • Türkkahraman, M. & Şahin, K. (2010). Kadın ve kariyer. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2(1), 75–88.
 • Turpcu, E. & Akyurt, H. (2018). Turizm eğitimi alan öğrencilerin kariyer streslerinin belirlenmesi: Giresun üniversitesi lisans öğrencileri üzerine bir araştırma. The Journal of Academic Social Science Studies, 69, 365-380. Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7612.
 • Teng, C.C. (2008). The effects of personality traits and attitudes on student uptake in hospitality employment. International Journal of Hospitality Management, 27(1), 76–86, doi:10.1016/j.ijhm.2007.07.007.
 • Okutan, E. & Akbaş G. M. (2019). 15-24 yaş arası öğrencilerin kariyer kaygılarını incelemeye yönelik literatür araştırması. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 7(1), 33-41.
 • Vignoli, E. (2015). Career indecision and career exploration among older French adolescents: The specific role of general trait anxiety and future school and career anxiety. Journal of Vocational Behavior, 89, 182-191. http://dx.doi.org/10.1016/j.jvb.2015.06.005
 • Vignoli, E., Croity-Belz, S., Chapeland, V., Fillipis, A. & Garcia, M. (2005). Career exploration in adolescents: The role of anxiety, attachment and parenting style. Journal of Vocational Behavior, 67(2), 153-168. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2004.08.006
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Özgün Bilimsel Makale
Yazarlar

Çiğdem MUTLU> (Sorumlu Yazar)
Dokuz Eylül Üniversitesi
0000-0002-0033-4110
Türkiye


Dilek ESEN>
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3254-8885
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Başvuru Tarihi 31 Mayıs 2022
Kabul Tarihi 24 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Mutlu, Ç. & Esen, D. (2022). TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KARİYER KAYGILARI: PROJEKTİF TEKNİKLERLE BİR ANALİZ . International Journal of Contemporary Tourism Research , 6 (1) , 1-19 . DOI: 10.30625/ijctr.1123672