Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Örgüt İçi Rekabetin Örgütsel Kıskançlığa Etkisinde Öz Saygının Rolü: Sivil Havacılık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2022, Cilt 37, Sayı 1, 110 - 134, 14.03.2022
https://doi.org/10.24988/ije.858677

Öz

İş dünyasında rekabet her ne kadar istenen ve olumlu bir durum gibi görünse de organizasyon içerisindeki bireyleri bazı istenmeyen davranışlara sevk edebileceği göz ardı edilebilmektedir. Bu düşünceden hareketle, bu çalışmada örgüt içi rekabetin örgütsel kıskançlık üzerindeki etkisinin ortaya konulması ve bu iki değişken arasındaki ilişkide öz saygının rolünün tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan hipotezleri test etmek için nicel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Bu bağlamda sivil havayolu taşımacılığı çalışanı 256 kişi ile bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler, yapısal eşitlik modellemesi yaklaşımına göre test edilmiştir. Analizler sonucunda elde edilen bulgulara göre, örgüt içi rekabetin başkalarını kıskanmayı ve kıskanıldığını düşünmeyi artırdığı, öz saygıyı ise azalttığı görülmüştür. Öz saygının ise kıskançlığı azalttığı, ayrıca örgüt içi rekabet ile kıskançlık ilişkisine de aracılık ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma, rekabetin olumsuz yönüne odaklanması, rekabet, kıskançlık ve öz saygı değişkenlerini bir arada ele alması yönleriyle özgün bir çalışmadır.

Kaynakça

 • Aba, Y. A., ve Kulakaç, Ö. (2016). The revised conflict tactics scales (Cts2): Validity and reliability study. Bakırköy Tıp Dergisi / Medical Journal of Bakirkoy, 12(1), 33-43. Https://Doi.Org/10.5350/Btdmjb201612106
 • Ağraş, S., ve Kılınç, İ. (2015). Rekabetçi davranışların oluşmasında örgütsel yeteneklerin etkileri: Akdeniz ve ege bölgesi otellerine yönelik bir araştırma. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 50-80.
 • Anderson, J. C., ve Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin, 103(3), 411-423. Https://Doi.Org/10.1037/0033-2909.103.3.411
 • Andiappan, M., ve Dufour, L. (2020). Jealousy at work: A tripartite model. Academy of Management Review, 45(1), 205-229. Https://Doi.Org/10.5465/Amr.2016.0299
 • Arnold, T., Flaherty, K. E., Voss, K. E., ve Mowen, J. C. (2009). Role stressors and retail performance: The role of perceived competitive climate. Journal of Retailing, 85(2), 194-205. Https://Doi.Org/10.1016/J.Jretai.2009.02.002
 • Ashforth, B., ve Humphrey, R. H. (1995). Emotion in the workplace: A reappraisal. Human Relations, 48(2), 97-125. Https://Doi.Org/10.1177/001872679504800201
 • Baderin, A., ve Barnes, L. (2018). Risk and self-respect. British Journal of Political Science. 50(4), Https://Doi.Org/10.7910/Dvn/Aux9w1
 • Balkundi, P., ve Harrison, D. A. (2006).Les, leaders, and time in teams: Strong inference about network structure’s effects on team viability and performance. Academy of Management Journal, 49(1), 49-68.
 • Barmby, T., Sessions, J. G., ve Zangelidis, A. (2016). Looking after number two? competition, cooperationand workplace interaction. Journal of Economic Behavior ve Organization, 131, 166-182. Https://Doi.Org/10.1016/J.Jebo.2016.08.001
 • Baron, R. M., ve Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173-1182. Https://Doi.Org/10.1037/0022-3514.51.6.1173
 • Baumeister, R. F., Campbell, J. D., Krueger, J. I., ve Vohs, K. D. (2003). Does high self-esteem cause better performance, ınterpersonal success, Happiness or healthier lifestyles? Psychological Science in The Public Interest, 4(1), 1-44. Https://Doi.Org/10.1111/1529-1006.01431
 • Baumeister, R. F., Smart, L., ve Boden, J. M. (1996). Relation of threatened egotism to violence and aggression: The dark side of high self-esteem. Psychological Review, 103(1), 5-33.
 • Bayram Arlı, N., Aydemir, M., ve Çelik, E. (2018). Çalışan kıskançlığı ölçeğinin türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Isguc The Journal Of Industrial Relations and Human Resources, 20(4), 1-17. Https://Doi.Org/10.4026/İsguc.503880
 • Becker-Ritterspach, F., ve Dörrenbächer, C. (2011). An organizational politics perspective on intra-firm competition in multinational corporations. Management International Review, 51(4), 533-559. Https://Doi.Org/10.1007/S11575-011-0083-2
 • Beersma, B., Hollenbeck, J. R., Humphrey, S. E., Moon, H., Conlon, D. E., ve Ilgen, D. R. (2003). Cooperation, competition, and team performance: Toward a contingency approach. Academy of Management Journal, 46(5), 572-590.
 • Bonham, A. (2013). The hidden nature of envy: antecedents and consequences of envy in the workplace (Unpuhlised doctoral dissertation). Auckland, The University of Auckland.
 • Boxill, B. R. (1976). Self-respect and protest. Philosophy ve Public Affairs, 6(1), 58-69. Http://Www.Jstor.Org/Stable/2265062
 • Brown, S. P., Cron, W. L., ve Slocum, J. W. (1998). Effects of trait competitiveness and perceived ıntraorganizational competition on salesperson goal setting and performance. Journal Of Marketing, 62, 88-98.
 • Buunk, A. P., ve Dijkstra, P. (2015). Rival characteristics that provoke jealousy: A study in iraqi kurdistan. Evolutionary Behavioral Sciences, 9(2), 116-127. Https://Doi.Org/10.1037/Ebs0000030
 • Certel, Z., Bahadır, Z., ve Sönmez, G. T. (2013). Investigation of empathy and self- esteem in decision making and decision- making styles among those who played team sports. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(1), 16-27. Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Bsd/713022
 • Clark, R. A., ve Goldsmith, R. E. (2005). Market mavens: Psychological influences. Psychology ve Marketing, 22(4), 24. Https://Doi.Org/10.1002/Mar.20060
 • Collins, R. L. (2000). Among the better ones. In J. Suls and L. Wheeler (Eds.) Handbook of Social Comparison (pp. 159-171). Springer: Boston, MA.
 • Cohen-Charash, Y., ve Mueller, J. S. (2007). Does perceived unfairness exacerbate or mitigate ınterpersonal counterproductive work behaviors related to envy? Journal of Applied Psychology, 92(3), 666-680. Https://Doi.Org/10.1037/0021-9010.92.3.666
 • Coulter, M. K. (2013). Strategic management in action (6th Ed). Boston: Pearson.
 • Craney, T. A., ve Surles, J. G. (2002). Model-dependent variance ınflation factor cutoff values. Quality engineering, 14(3), 391-403. Https://Doi.Org/10.1081/Qen-120001878
 • Crocker, J., ve Major, B. (1989). Social stigma and self-esteem: The Self-protective properties of stigma. Psychological Review, 96(4), 608-630.
 • Crusius, J., ve Lange, J. (2014). What catches the envious eye? Attentional biases within malicious and benign envy. Journal of Experimental Social Psychology, 55, 1-11. Https://Doi.Org/10.1016/J.Jesp.2014.05.007
 • Çiçek, B., ve Söylemez, M. (2020). Sosyal karşılaştırma bakış açısından dedikodu, rekabet ve etik iklim ilişkisi. International Journal of Management Economics and Business, 16(3), 639-656. Https://Doi.Org/10.17130/İjmeb.798529
 • Daher, D. M., ve Cohen, M. (1979). Jealousy workshop: A Conceptual base and format. The Personnel and Guidance Journal, 57(9), 480-483. Https://Doi.Org/10.1002/J.2164-4918.1979.Tb05443.X
 • Demirel, Y., ve Karadal, H. (2007). Örgüt kültürünün örgüt içi bireysel becerilerin kullanımına etkisi üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(3), 253-270. Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Sduiibfd/223250
 • Desteno, D. A., ve Salovey, P. (1996). Evolutionary origins of sex differences in jealousy? Questioning the “fitness” of the model. Psychological Science, 7(6), 367-372. Https://Doi.Org/10.1111/J.1467-9280.1996.Tb00391.X
 • Deutsch, M., Bierhoff, H. W., Cohen, R. L. ve Greenberg, J. (Ed.)., (1986). Cooperation, conflict, and justice. Justice İn Social Relations (Ss. 3-18). Springer Us. Https://Doi.Org/10.1007/978-1-4684-5059-0_1
 • Dillon, R. (2019). Self-respect and self-esteem. International Encyclopedia of Ethics (Ss. 1-12). John Wiley ve Sons, Ltd. Https://Doi.Org/10.1002/9781444367072.Wbiee221.Pub2
 • Dillon, R. S. (1997). Self-respect: Moral, emotional, political. ethics, 107(2), 226-249. Https://Doi.Org/10.1086/233719
 • Dinçer, Ö. (2013). Örgüt geliştirme. İstanbul: Alfa Basım Yayım.
 • Dogan, K., ve Vecchio, R. P. (2001). Managing envy and jealousy in the workplace. Compensation ve Benefits Review, 33(2), 57-64. Https://Doi.Org/10.1177/08863680122098298
 • Doppelt, G. (2009). The Place of self‐respect in a theory of justice. Inquiry: An interdisciplinary Journal of Philosophy, 2(52), 127-154. Https://Doi.Org/10.1080/00201740902790219
 • Duffy, M. K., ve Shaw, J. D. (2000). The salieri syndrome: Consequences of envy in groups. Small Group Research, 31(1), 3-23. Https://Doi.Org/10.1177/104649640003100101
 • Dunn, J. R., ve Schweitzer, M. E. (2004). Too good to be trusted? relative performance, envy and trust. Academy of Management Proceedings, 2004(1), B1-B6. Https://Doi.Org/10.5465/Ambpp.2004.13862773
 • Durmuş, İ. (2021), Kurum yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile çalışanların kuruma ve yöneticilerine olan sadakatlerinin imrenme ve kıskançlık davranışları moderatörlüğünde akademik başarı çabaları üzerindeki olası etkilerinin incelenmesi, Doktora Tezi, Gümüşhane
 • Eginli, A. T., ve Bitirim, S. (2010). Örgütlerde kişilerarası ilişkilerde bir problem: Psikolojik yıldırma (Aktörlerin ve kurbanların iletişim davranışları). Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 45-66. Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Musbed/250537
 • Elliot, A. J., Jury, M., ve Murayama, K. (2018). Trait and perceived environmental competitiveness in achievement situations. Journal of Personality, 86(3), 353-367. Https://Doi.Org/10.1111/Jopy.12320
 • Erdoğmuş, N. (1999). Kişilerde iç çatışma nedeni olarak rekabet-işbirliği ikilemi. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 45-60.
 • Eren, V. (2003). Kamu yönetiminde rekabet, rekabetin kurumsallaştırılması ve rekabet mekanizmaları. Ankara Üniversitesi Sbf Dergisi, 58(4), 83-105.
 • Erez, A., ve Judge, T. A. (2001). Relationship of core self-evaluations to goal setting, motivation and performance. Journal of Applied Psychology, 86(6), 1270-1279. Https://Doi.Org/10.1037/0021-9010.86.6.1270
 • Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human Relations, 7(2), 117- 140.
 • Fletcher, T. D., ve Nusbaum, D. N. (2010). Development of the competitive work environment scale: A multidimensional climate construct. educational and psychological measurement, 70(1), 105-124. Https://Doi.Org/10.1177/0013164409344492
 • Fornell, C., ve Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50. Jstor. Https://Doi.Org/10.2307/3151312
 • Foster, G. M. (1972). The anatomy of envy: A study in symbolic behavior. California Digital Library University of California, 39. Https://Doi.Org/10.1086/201267
 • Garcia, S. M., Tor, A., & Schiff, T. M. (2013). The psychology of competition: A social comparison perspective. Perspectives on Psychological Science, 8(6), 634-650.
 • Geurts, S., Schaufeli, W., ve De Jonge, J. (1998). Burnout and intention to leave among mental health-care professionals: A social psychological approach. Journal of Social and Clinical Psychology, 17(3), 341-362. Https://Doi.Org/10.1521/Jscp.1998.17.3.341
 • Gibbons, F.X. ve Buunk, B.P. (1999). Individual differences in social comparison: The development of a scale of social comparison orientation. Journal of Personality and Social Psycholog., 76, 129-142
 • Ghadi, M. Y. (2018). Empirical examination of theoretical model of workplace envy: Evidences from jordan. Management Research Review, 41(12), 1438-1459. Https://Doi.Org/10.1108/Mrr-06-2017-0185
 • Gino, F., ve Pierce, L. (2009). Dishonesty in the name of equity. Psychological Science, 20(9), 1153-1160. Https://Doi.Org/10.1111/J.1467-9280.2009.02421.X
 • Goette, L., Huffman, D., Meier, S., ve Sutter, M. (2012). Competition between organizational groups: Its impact on altruistic and antisocial motivations. Management Science, 58(5), 948-960. Https://Doi.Org/10.1287/Mnsc.1110.1466
 • Goukasian, L., ve Wan, X. (2010). Optimal incentive contracts under relative ıncome concerns. Mathematics and Financial Economics, 4(1), 57-86. Https://Doi.Org/10.1007/S11579-010-0035-9
 • Guerrero, L. K., Andersen, P. A., Jorgensen, P. F., Spitzberg, B. H., ve Eloy, S. V. (1995). Coping with the green‐eyed monster: Conceptualizing and measuring communicative responses to romantic jealousy. Western Journal of Communication, 59(4), 270-304. Https://Doi.Org/10.1080/10570319509374523
 • Gurel Atay, E., Xie, G. X., Chen, J., ve Kahle, L. R. (2010). Changes in social values in the united states: 1976–2007: “Self-respect” is on the upswing as “a sense of belonging” becomes less important. Journal of Advertising Research, 50(1),57-67.https://Doi.Org/10.2501/S002184991009118x
 • Günalan, M. (2019). Olumsuz bir duygu olarak iş yerinde kıskançlık ve örgüt algıları ilişkisi üzerine bir literatür incelemesi. The Journal of Social Sciences, 43(43), 323-335. Https://Doi.Org/10.29228/Sobıder.39758
 • Güney, S., Akalın, Ç., ve İlsev, A. (2007). Duygusal örgütsel bağlılık gelişiminde algılanan örgütsel destek ve örgüt temelli öz-saygı. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(2), 189-211. Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Huniibf/103449
 • Harman, H. H. (1960). Modern factor analysis. Univ. Of Chicago Press.
 • Henseler, J., Ringle, C. M., ve Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of The Academy of Marketing Science, 43(1), 115-135. Https://Doi.Org/10.1007/S11747-014-0403-8
 • Hu, L., ve Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit ındexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55. Https://Doi.Org/10.1080/10705519909540118
 • Iacobucci, D., Saldanha, N., ve Deng, X. (2007). A meditation on mediation: Evidence that structural equations models perform better than regressions. Journal of Consumer Psychology, 17(2), 139-153. Https://Doi.Org/10.1016/S1057-7408(07)70020-7
 • Ingram, P., ve Qingyuan Yue, L. (2008). Structure, affect and identity as bases of organizational competition and cooperation. Academy of Management Annalis, 2(1), 275-303. Https://Doi.Org/10.5465/19416520802211578
 • Isaksen, K., ve Roper, S. (2016). Brand ownership as a central component of adolescent self-esteem: The development of a new self-esteem scale. Psychology ve Marketing, 33(8), 646-663. Https://Doi.Org/10.1002/Mar.20906
 • Jacob, D., ve Neuhäuser, C. (2018). Workplace democracy, market competition and republican self-respect. Ethical Theory and Moral Practice, 21(4), 927-944. Https://Doi.Org/10.1007/S10677-018-9935-1
 • Johnson, C. (2012). Behavioral responses to threatening social comparisons: From dastardly deeds to rising above. Social and Personality Psychology Compass, 6(7), 515-524
 • Johnson, P. D., ve Swab, R. G. (2018). Steel sharpens steel: A review of multilevel competition and competitiveness in organizations. Journal of Organizational Behavior, 40(2), 147-165 https://doi.org/10.1002/job.2340
 • Kampen, T., Elshout, J., ve Tonkens, E. (2013). The fragility of self-respect: emotional labour of workfare volunteering. Social Policy and Society, 12(3), 427-438. Https://Doi.Org/10.1017/S1474746413000067
 • Kapıcı, S., ve Radmard, S. (2019). Eğitim örgütlerinde çatışma ve çatışma yönetimi üzerine bir araştırma: İzmir balçova örneği. İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 55-79. Https://Dergipark.Org.Tr/En/Pub/İauefd/587551
 • Karaçam, A., Pulur, A., ve Adigüzel, N. S. (2017). Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki haz ve fiziksel öz saygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(3), 278-287. Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Bsd/711676
 • Keçecioğlu, T., ve Yılmaz, M. K. (2018). İşe adanmışlık: Mevcut düşüncenin gözden geçirilmesi. Business Economics and Management Research Journal, 1(1), 55-71.
 • Khon, A. (1992). No contest: The case against competition. Boston Newyork: Houghton Mifflin Company.
 • Kıral, E. (2018). Kıskançlık ölçeğinin Türkiye örnekleminde psikolojik özellikleri: Öğretmenlerde bir uygulama., 9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu Bildiri Özetleri Kitabı, Antalya, Türkiye, 1-4 Kasım 2018
 • Kıral, E., ve Ödemiş Keleş, N. (2019). Öğretim elemanlarının kıskançlığa ilişkin algıları. Eğitim Araştırmaları. Ankara: Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği Yayınları.
 • Kline, R. B. (2016). Principles and practice of structural equation modeling (Fourth Edition). Newyork: The Guilford Press.
 • Korman, A. K. (1966). Self-esteem variable in vocational choice. Journal of Applied Psychology, 50(6), 479-486. Https://Doi.Org/10.1037/H0024039
 • Krueger, J., Suls, J. ve Wheeler L., (2000). The projective perception of the social world. Handbook of Social Comparison (Ss. 323-351). Springer Us. Https://Doi.Org/10.1007/978-1-4615-4237-7_16
 • Kumashiro, M., Finkel, E. J., ve Rusbult, C. E. (2002). Self-respect and pro-relationship behavior in marital relationships: Self-respect in marital relationships. Journal of Personality, 70(6), 1009-1050. Https://Doi.Org/10.1111/1467-6494.05030
 • Landkammer, F., ve Sassenberg, K. (2016). Competing while cooperating with the same others: The consequences of conflicting demands in co-opetition. Journal of Experimental Psychology: General, 145(12), 1670-1686. Https://Doi.Org/10.1037/Xge0000232
 • Lange, J., ve Crusius, J. (2015). Dispositional envy revisited: Unraveling the motivational dynamics of benign and malicious envy. Personality and Social Psychology Bulletin, 41(2), 284-294. Https://Doi.Org/10.1177/0146167214564959
 • Le Fevre, M., Matheny, J., ve Kolt, G. S. (2003). Eustress, distress and ınterpretation in occupational stress. Journal of Managerial Psychology, 18(7), 726-744. Https://Doi.Org/10.1108/02683940310502412
 • Luft, J. (2016). Cooperation and competition among employees: Experimental evidence on the role of management control systems. Management Accounting Research, 31, 75-85. Https://Doi.Org/10.1016/J.Mar.2016.02.006
 • Mael, F., ve Ashforth, B. E. (1992). Alumni and their alma mater: a partial test of the reformulated model of organizational ıdentification. Journal of Organizational Behavior, 13(2), 103-123. Https://Doi.Org/10.1002/Job.4030130202
 • Malkoç, A., ve Erginsoy, D. (2012). Rekabetçi tutum, bilişsel çarpıtmalar ve çok boyutlu kıskançlık. Psikoloji Çalışmaları, 28, 1-14. Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/İupcd/117911
 • Mardia, K. V. (1970). Measures of multivariate skewness and kurtosis with applications. Biometrika, 57(3), 519-530. Https://Doi.Org/10.1093/Biomet/57.3.519
 • Massey, S. J. (1983). Is self-respect a moral or a psychological concept? Ethics, 93(2), 246-261. Https://Doi.Org/10.1086/292432
 • Mckinnon, C. (2003). Basic income, self-respect and reciprocity: Basic income, self-respect and reciprocity. Journal of Applied Philosophy, 20(2), 143-158. Https://Doi.Org/10.1111/1468-5930.00243
 • Melwani, S., ve Barsade, S. G. (2011). Held in contempt: The psychological, ınterpersonal and performance consequences of contempt in a work context. Journal of Personality and Social Psychology, 101(3), 503-520. Https://Doi.Org/10.1037/A0023492
 • Muthén, L. K., ve Muthén, B. O. (2017). Mplus statistical analysis with latent variables user’s guide (Eighth Edition). Los Angeles: Muthén ve Muthén.
 • Neff, K. D. (2003). The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and Identity, 2(3), 223-250. Https://Doi.Org/10.1080/15298860309027
 • Noy, C. (2008). Sampling knowledge: The hermeneutics of snowball sampling in qualitative research. International Journal of Social Research Methodology, 11(4), 327-344. Https://Doi.Org/10.1080/13645570701401305
 • Özen, S. (2007). İşyerinde psikolojik şiddet ve nedenleri. The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 9(3), 1-24. Https://Doi.Org/10.4026/1303-2860.2007.0047.X
 • Özer, Z. (2002). Kıskançlık. Bilim ve Teknik E-Dergisi, 413, 72-75.
 • Özdemir, S. (2018). Akademik örgütlerde kıskançlık üzerine fenomenolojik bir çalışma, Doktora Tezi, Isparta, 2018
 • Parks, C. D., Rumble, A. C., ve Posey, D. C. (2002). The effects of envy on reciprocation in a social dilemma. Personality and Social Psychology Bulletin, 28, 509-520. Https://Doi.Org/10.1177/0146167202287008
 • Parrott, W. G., ve Smith, R. H. (1993). Distinguishing the experiences of envy and jealousy. Journal of Personality and Social Psychology, 64(6), 906-920. Https://Doi.Org/10.1037/0022-3514.64.6.906
 • Penny, R. (2013). Incentives, inequality and self-respect. Res Publica, 19(4), 335-351. Https://Doi.Org/10.1007/S11158-013-9225-7
 • Pierce, J. L., ve Gardner, D. G. (2004). Self-esteem within the work and organizational context: A review of the organization-based self-esteem literature. Journal of Management, 30(5), 591-622. Https://Doi.Org/10.1016/J.Jm.2003.10.001
 • Pierce, J. L., Gardner, D. G., Dunham, R. B., ve Cummings, L. L. (1993). Moderation by organization-based self-esteem of role condition-employee response relationships. Academy of Management Journal, 36(2), 271-288. Https://Doi.Org/10.2307/256523
 • Pines, A., ve Aronson, E. (1983). Antecedents, Correlates and consequences of sexual jealousy. Journal of Personality, 51(1), 108-136. Https://Doi.Org/10.1111/J.1467-6494.1983.Tb00857.X
 • Podsakoff, P. M., Mackenzie, S. B., Lee, J.-Y., ve Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. Journal of Applied Psychology, 88(5), 879-903. Https://Doi.Org/10.1037/0021-9010.88.5.879
 • Poortvliet, P. M. (2013). Harming others’ task-related efforts: The distinct competitive effects of ranking information on performance and mastery goal individuals. Social Psychology, 44(6), 373-379.
 • Raykov, T., ve Marcoulides, G. A. (2008). An introduction to applied multivariate analysis. New York: Routledge. Https://Doi.Org/10.4324/9780203809532
 • Renger, D. (2017). Believing in one’s equal rights: Self-respect as a predictor of assertiveness. Self and Identity, 17(1), 1-21. Https://Doi.Org/10.1080/15298868.2017.1313307
 • Renger, D., Eschert, S., Teichgräber, M. L., ve Renger, S. (2019). Internalized equality and protest against injustice: The role of disadvantaged group members’ self‐respect in collective action tendencies. European Journal of Social Psychology, 50(3), 547-560. Https://Doi.Org/10.1002/Ejsp.2637
 • Roland, C. E., ve Foxx, R. M. (2003). Self-respect: A neglected concept. Philosophical Psychology, 16(2), 247-288. Https://Doi.Org/10.1080/09515080307764
 • Sachs, D. (1981). How to distinguish self-respect from self-esteem. Philosophy ve Public Affairs, 10(4), 346-360. Http://Www.Jstor.Org/Stable/2265048
 • Salovey, P., ve Rodin, J. (1988). Coping with envy and jealousy. Journal of Social and Clinical Psychology, 7(1), 15-33. Https://Doi.Org/10.1521/Jscp.1988.7.1.15
 • Salvador, A., ve Costa, R. (2009). Coping with competition: Neuroendocrine responses and cognitive variables. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 33(2), 160-170. Https://Doi.Org/10.1016/J.Neubiorev.2008.09.005
 • Seçkin, Ş. N. (2020). Algılanan rekabetçi iş ortamı ve nicel iş güvencesizliğinin işe bağlı gerginliğe etkisi. Yönetim Bilimleri Dergisi, 18(37), 573-596. Https://Doi.Org/10.35408/Comuybd.582756
 • Silvera, D. H., Lavack, A. M., ve Kropp, F. (2008). Impulse buying: The role of affect, social ınfluence, and subjective wellbeing. Journal of Consumer Marketing, 25(1), 23-33. Https://Doi.Org/10.1108/07363760810845381
 • Simpson, C. K., ve Boyle, D. (1975). Esteem construct generality and academic performance. Educational and Psychological Measurement, 35(4), 897-904. Https://Doi.Org/10.1177/001316447503500416
 • Smith, R. (2008). Envy in organizational life. Oxford University Press. Https://Doi.Org/10.1093/Acprof:Oso/9780195327953.001.0001
 • Smith, R. D. (2000). Self-respecti. Arizona: Bell & Howell Information and Learning Company.
 • Sorensen, J. (1999). The ecology of organizational demography: Managerial tenure distributions and organizational competition. Industrial and Corporate Change, 8(4), 713-744. Https://Doi.Org/10.1093/İcc/8.4.713
 • Stanne, M. B., Johnson, D. W., ve Johnson, R. T. (1999). Does competition enhance or inhibit motor performance: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 1(125), 133-154.
 • Statman, D. (2000). Humiliation, dignity and self-respect. Philosophical Psychology, 13(4), 523-540. Https://Doi.Org/10.1080/09515080020007643
 • Steinfield, C., Ellison, N. B., ve Lampe, C. (2008). Social capital, self-esteem and use of online social network sites: A longitudinal analysis. Journal of Applied Developmental Psychology, 29(6), 434-445. Https://Doi.Org/10.1016/J.Appdev.2008.07.002
 • Stepan-Norris, J., ve Southworth, C. (2010). Rival unionism and membership growth in the united states, 1900 to 2005: A special case of ınter-organizational competition. American Sociological Review, 75(2), 227-251. Https://Doi.Org/10.1177/0003122410365308
 • Swab, R. G., ve Johnson, P. D. (2019). Steel sharpens steel: A review of multilevel competition and competitiveness in organizations. Journal of Organizational Behavior, 40(2), 147-165. Https://Doi.Org/10.1002/Job.2340
 • Taylor, S.E., Peplau, L.A. ve Sears, D.O. (2007). Sosyal psikoloji (Çev., A. Dönmez), Ankara: İmge.
 • Tai, K., Narayanan, J., ve Mcallister, D. J. (2012). Envy as pain: Rethinking the nature of envy and its implications for employees and organizations. Academy of Management Review, 37(1), 107-129. Https://Doi.Org/10.5465/Amr.2009.0484
 • Tarhan, N. (2018). Duyguların Ppsikolojisi. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Taştan, S., ve Aydın Küçük, B. (2019). Üretkenliğe aykırı çalışma davranışlarını açıklayan psikososyal yapılar olarak işyerinde kıskançlık duygusu ve strese yönelik esnekliğin incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(1), 55-79. Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Sduiibfd/703288
 • Telfer, E. (2010). Self-respect and the respect of others. European Journal of Philosophy, 18(1), 17-40. Https://Doi.Org/10.1111/J.1468-0378.2008.00332.X
 • Thompson, G., Glasø, L., ve Martinsen, Ø. (2016). Antecedents and consequences of envy. The Journal of Social Psychology, 156(2), 139-153. Https://Doi.Org/10.1080/00224545.2015.1047439
 • Töremen, F., ve Çankaya, İ. (2008). An effective approach at management: Emotional management. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 1(1), 33-47. Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Akukeg/313942
 • Truong, Y., ve Mccoll, R. (2011). Intrinsic motivations, self-esteem and luxury goods consumption. Journal of Retailing and Consumer Services, 18(6), 555-561. Https://Doi.Org/10.1016/J.Jretconser.2011.08.004
 • Üçok, D. (2019). Çalışanlardaki statü endişesi ve işbirliğine dayalı amaç yapılarının işyeri kıskançlığı üzerindeki etkilerine ilişkin kuramsal bir çalışma. International Journal of Management and Administration. 3(5), 1-12. Https://Doi.Org/10.29064/İjma.484933
 • Van De Ven, N., Zeelenberg, M., ve Pieters, R. (2009). Leveling up and down: The experiences of benign and malicious envy. Emotion, 9(3), 419-429. Https://Doi.Org/10.1037/A0015669
 • Van De Voorde, K., Paauwe, J., ve Van Veldhoven, M. (2012). Employee well-being and the hrm-organizational performance relationship: A review of quantitative studies. International Journal Of Management Reviews, 14(4), 391-407. Https://Doi.Org/10.1111/J.1468-2370.2011.00322.X
 • Van Houten, R. (1979). Social validation: The evolution of standards of competency for target behaviors. Journal of Applied Behavior Analysis, 12 (4), 581-591.
 • Vecchio, R. P. (2000). Negative emotion in the workplace: Employee jealousy and envy. International Journal Of Stress Management, 7(3), 161-179.
 • Wang, Y.D., ve Sung, W.C. (2016). Predictors of organizational citizenship behavior: Ethical leadership and workplace jealousy. Journal of Business Ethics, 135(1), 117-128. Https://Doi.Org/10.1007/S10551-014-2480-5
 • Wittchen, M., Krimmel, A., Kohler, M., ve Hertel, G. (2013). The two sides of competition: Competition-induced effort and affect during intergroup versus interindividual competition. British Journal Of Psychology, 104(3), 320-338. Https://Doi.Org/10.1111/J.2044-8295.2012.02123.X
 • Yeşilada, T., ve Yeniçeri, İ. (2020). Banka çalışanları arasında yaşanan rekabet algısı ile iş etiği algısının etkileşimi. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 21(1), 161-175. Https://Doi.Org/10.24889/İfede.459246
 • Yıldırım, F. B., ve Demir, A. (2017). Kendini engellemenin yordayıcıları olarak öz saygı, öz anlayış ve akademik öz yeterlilik. Ege Eğitim Dergisi, 18(2), 676-701. Https://Doi.Org/10.12984/Egeefd.315727
 • Yücel, R., ve Solak, B. (2012). The effects of accountant professionals’ social responsibility perceptions on self esteem and job performance. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(3-4), 15-31. Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Atauniiibd/35718
 • Yüner, Berna. (2018). Örgüt temelli öz saygı ile duygusal örgütsel bağlılığa ilişkin öğretmen görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 19(4), 777-799 Https://Doi.Org/10.21565/Ozelegitimdergisi.396246
 • Zurriaga, R., González-Navarro, P., Buunk, A. P., ve Dijkstra, P. (2018). Jealousy at work: The role of rivals’ characteristics. Scandinavian Journal of Psychology, 59(4), 443-450. Https://Doi.Org/10.1111/Sjop.12443

The Role of Self-Esteem in the Effect of Intra-Organizational Competition on Organizational Jealousy: A Study on Civil Aviation Employees

Yıl 2022, Cilt 37, Sayı 1, 110 - 134, 14.03.2022
https://doi.org/10.24988/ije.858677

Öz

Although competition in the business world seems to be a desirable and positive situation, it can be overlooked that it can lead individuals within the organization to some undesirable behaviors. With this in mind, this study aims to reveal the effect of intra-organizational competition on organizational jealousy and to determine the role of self-esteem in the relationship between these two variables. Quantitative research method was used to test the hypotheses created for this purpose. In this context, a survey was conducted with civil aviation employees. The data obtained were tested according to the structural equation modeling approach. According to the findings of the study, it has been observed that intra-organizational competition increases the envy of others and the thinking that they are envious, and decreases the self-esteem. It has been concluded that self-esteem reduces envy and also mediates the relationship between competition and jealousy within the organization. The research is an original study in that it focuses on the negative side of competition, and handles the variables of competition, and self-esteem together.

Kaynakça

 • Aba, Y. A., ve Kulakaç, Ö. (2016). The revised conflict tactics scales (Cts2): Validity and reliability study. Bakırköy Tıp Dergisi / Medical Journal of Bakirkoy, 12(1), 33-43. Https://Doi.Org/10.5350/Btdmjb201612106
 • Ağraş, S., ve Kılınç, İ. (2015). Rekabetçi davranışların oluşmasında örgütsel yeteneklerin etkileri: Akdeniz ve ege bölgesi otellerine yönelik bir araştırma. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 50-80.
 • Anderson, J. C., ve Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin, 103(3), 411-423. Https://Doi.Org/10.1037/0033-2909.103.3.411
 • Andiappan, M., ve Dufour, L. (2020). Jealousy at work: A tripartite model. Academy of Management Review, 45(1), 205-229. Https://Doi.Org/10.5465/Amr.2016.0299
 • Arnold, T., Flaherty, K. E., Voss, K. E., ve Mowen, J. C. (2009). Role stressors and retail performance: The role of perceived competitive climate. Journal of Retailing, 85(2), 194-205. Https://Doi.Org/10.1016/J.Jretai.2009.02.002
 • Ashforth, B., ve Humphrey, R. H. (1995). Emotion in the workplace: A reappraisal. Human Relations, 48(2), 97-125. Https://Doi.Org/10.1177/001872679504800201
 • Baderin, A., ve Barnes, L. (2018). Risk and self-respect. British Journal of Political Science. 50(4), Https://Doi.Org/10.7910/Dvn/Aux9w1
 • Balkundi, P., ve Harrison, D. A. (2006).Les, leaders, and time in teams: Strong inference about network structure’s effects on team viability and performance. Academy of Management Journal, 49(1), 49-68.
 • Barmby, T., Sessions, J. G., ve Zangelidis, A. (2016). Looking after number two? competition, cooperationand workplace interaction. Journal of Economic Behavior ve Organization, 131, 166-182. Https://Doi.Org/10.1016/J.Jebo.2016.08.001
 • Baron, R. M., ve Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173-1182. Https://Doi.Org/10.1037/0022-3514.51.6.1173
 • Baumeister, R. F., Campbell, J. D., Krueger, J. I., ve Vohs, K. D. (2003). Does high self-esteem cause better performance, ınterpersonal success, Happiness or healthier lifestyles? Psychological Science in The Public Interest, 4(1), 1-44. Https://Doi.Org/10.1111/1529-1006.01431
 • Baumeister, R. F., Smart, L., ve Boden, J. M. (1996). Relation of threatened egotism to violence and aggression: The dark side of high self-esteem. Psychological Review, 103(1), 5-33.
 • Bayram Arlı, N., Aydemir, M., ve Çelik, E. (2018). Çalışan kıskançlığı ölçeğinin türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Isguc The Journal Of Industrial Relations and Human Resources, 20(4), 1-17. Https://Doi.Org/10.4026/İsguc.503880
 • Becker-Ritterspach, F., ve Dörrenbächer, C. (2011). An organizational politics perspective on intra-firm competition in multinational corporations. Management International Review, 51(4), 533-559. Https://Doi.Org/10.1007/S11575-011-0083-2
 • Beersma, B., Hollenbeck, J. R., Humphrey, S. E., Moon, H., Conlon, D. E., ve Ilgen, D. R. (2003). Cooperation, competition, and team performance: Toward a contingency approach. Academy of Management Journal, 46(5), 572-590.
 • Bonham, A. (2013). The hidden nature of envy: antecedents and consequences of envy in the workplace (Unpuhlised doctoral dissertation). Auckland, The University of Auckland.
 • Boxill, B. R. (1976). Self-respect and protest. Philosophy ve Public Affairs, 6(1), 58-69. Http://Www.Jstor.Org/Stable/2265062
 • Brown, S. P., Cron, W. L., ve Slocum, J. W. (1998). Effects of trait competitiveness and perceived ıntraorganizational competition on salesperson goal setting and performance. Journal Of Marketing, 62, 88-98.
 • Buunk, A. P., ve Dijkstra, P. (2015). Rival characteristics that provoke jealousy: A study in iraqi kurdistan. Evolutionary Behavioral Sciences, 9(2), 116-127. Https://Doi.Org/10.1037/Ebs0000030
 • Certel, Z., Bahadır, Z., ve Sönmez, G. T. (2013). Investigation of empathy and self- esteem in decision making and decision- making styles among those who played team sports. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(1), 16-27. Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Bsd/713022
 • Clark, R. A., ve Goldsmith, R. E. (2005). Market mavens: Psychological influences. Psychology ve Marketing, 22(4), 24. Https://Doi.Org/10.1002/Mar.20060
 • Collins, R. L. (2000). Among the better ones. In J. Suls and L. Wheeler (Eds.) Handbook of Social Comparison (pp. 159-171). Springer: Boston, MA.
 • Cohen-Charash, Y., ve Mueller, J. S. (2007). Does perceived unfairness exacerbate or mitigate ınterpersonal counterproductive work behaviors related to envy? Journal of Applied Psychology, 92(3), 666-680. Https://Doi.Org/10.1037/0021-9010.92.3.666
 • Coulter, M. K. (2013). Strategic management in action (6th Ed). Boston: Pearson.
 • Craney, T. A., ve Surles, J. G. (2002). Model-dependent variance ınflation factor cutoff values. Quality engineering, 14(3), 391-403. Https://Doi.Org/10.1081/Qen-120001878
 • Crocker, J., ve Major, B. (1989). Social stigma and self-esteem: The Self-protective properties of stigma. Psychological Review, 96(4), 608-630.
 • Crusius, J., ve Lange, J. (2014). What catches the envious eye? Attentional biases within malicious and benign envy. Journal of Experimental Social Psychology, 55, 1-11. Https://Doi.Org/10.1016/J.Jesp.2014.05.007
 • Çiçek, B., ve Söylemez, M. (2020). Sosyal karşılaştırma bakış açısından dedikodu, rekabet ve etik iklim ilişkisi. International Journal of Management Economics and Business, 16(3), 639-656. Https://Doi.Org/10.17130/İjmeb.798529
 • Daher, D. M., ve Cohen, M. (1979). Jealousy workshop: A Conceptual base and format. The Personnel and Guidance Journal, 57(9), 480-483. Https://Doi.Org/10.1002/J.2164-4918.1979.Tb05443.X
 • Demirel, Y., ve Karadal, H. (2007). Örgüt kültürünün örgüt içi bireysel becerilerin kullanımına etkisi üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(3), 253-270. Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Sduiibfd/223250
 • Desteno, D. A., ve Salovey, P. (1996). Evolutionary origins of sex differences in jealousy? Questioning the “fitness” of the model. Psychological Science, 7(6), 367-372. Https://Doi.Org/10.1111/J.1467-9280.1996.Tb00391.X
 • Deutsch, M., Bierhoff, H. W., Cohen, R. L. ve Greenberg, J. (Ed.)., (1986). Cooperation, conflict, and justice. Justice İn Social Relations (Ss. 3-18). Springer Us. Https://Doi.Org/10.1007/978-1-4684-5059-0_1
 • Dillon, R. (2019). Self-respect and self-esteem. International Encyclopedia of Ethics (Ss. 1-12). John Wiley ve Sons, Ltd. Https://Doi.Org/10.1002/9781444367072.Wbiee221.Pub2
 • Dillon, R. S. (1997). Self-respect: Moral, emotional, political. ethics, 107(2), 226-249. Https://Doi.Org/10.1086/233719
 • Dinçer, Ö. (2013). Örgüt geliştirme. İstanbul: Alfa Basım Yayım.
 • Dogan, K., ve Vecchio, R. P. (2001). Managing envy and jealousy in the workplace. Compensation ve Benefits Review, 33(2), 57-64. Https://Doi.Org/10.1177/08863680122098298
 • Doppelt, G. (2009). The Place of self‐respect in a theory of justice. Inquiry: An interdisciplinary Journal of Philosophy, 2(52), 127-154. Https://Doi.Org/10.1080/00201740902790219
 • Duffy, M. K., ve Shaw, J. D. (2000). The salieri syndrome: Consequences of envy in groups. Small Group Research, 31(1), 3-23. Https://Doi.Org/10.1177/104649640003100101
 • Dunn, J. R., ve Schweitzer, M. E. (2004). Too good to be trusted? relative performance, envy and trust. Academy of Management Proceedings, 2004(1), B1-B6. Https://Doi.Org/10.5465/Ambpp.2004.13862773
 • Durmuş, İ. (2021), Kurum yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile çalışanların kuruma ve yöneticilerine olan sadakatlerinin imrenme ve kıskançlık davranışları moderatörlüğünde akademik başarı çabaları üzerindeki olası etkilerinin incelenmesi, Doktora Tezi, Gümüşhane
 • Eginli, A. T., ve Bitirim, S. (2010). Örgütlerde kişilerarası ilişkilerde bir problem: Psikolojik yıldırma (Aktörlerin ve kurbanların iletişim davranışları). Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 45-66. Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Musbed/250537
 • Elliot, A. J., Jury, M., ve Murayama, K. (2018). Trait and perceived environmental competitiveness in achievement situations. Journal of Personality, 86(3), 353-367. Https://Doi.Org/10.1111/Jopy.12320
 • Erdoğmuş, N. (1999). Kişilerde iç çatışma nedeni olarak rekabet-işbirliği ikilemi. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 45-60.
 • Eren, V. (2003). Kamu yönetiminde rekabet, rekabetin kurumsallaştırılması ve rekabet mekanizmaları. Ankara Üniversitesi Sbf Dergisi, 58(4), 83-105.
 • Erez, A., ve Judge, T. A. (2001). Relationship of core self-evaluations to goal setting, motivation and performance. Journal of Applied Psychology, 86(6), 1270-1279. Https://Doi.Org/10.1037/0021-9010.86.6.1270
 • Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human Relations, 7(2), 117- 140.
 • Fletcher, T. D., ve Nusbaum, D. N. (2010). Development of the competitive work environment scale: A multidimensional climate construct. educational and psychological measurement, 70(1), 105-124. Https://Doi.Org/10.1177/0013164409344492
 • Fornell, C., ve Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50. Jstor. Https://Doi.Org/10.2307/3151312
 • Foster, G. M. (1972). The anatomy of envy: A study in symbolic behavior. California Digital Library University of California, 39. Https://Doi.Org/10.1086/201267
 • Garcia, S. M., Tor, A., & Schiff, T. M. (2013). The psychology of competition: A social comparison perspective. Perspectives on Psychological Science, 8(6), 634-650.
 • Geurts, S., Schaufeli, W., ve De Jonge, J. (1998). Burnout and intention to leave among mental health-care professionals: A social psychological approach. Journal of Social and Clinical Psychology, 17(3), 341-362. Https://Doi.Org/10.1521/Jscp.1998.17.3.341
 • Gibbons, F.X. ve Buunk, B.P. (1999). Individual differences in social comparison: The development of a scale of social comparison orientation. Journal of Personality and Social Psycholog., 76, 129-142
 • Ghadi, M. Y. (2018). Empirical examination of theoretical model of workplace envy: Evidences from jordan. Management Research Review, 41(12), 1438-1459. Https://Doi.Org/10.1108/Mrr-06-2017-0185
 • Gino, F., ve Pierce, L. (2009). Dishonesty in the name of equity. Psychological Science, 20(9), 1153-1160. Https://Doi.Org/10.1111/J.1467-9280.2009.02421.X
 • Goette, L., Huffman, D., Meier, S., ve Sutter, M. (2012). Competition between organizational groups: Its impact on altruistic and antisocial motivations. Management Science, 58(5), 948-960. Https://Doi.Org/10.1287/Mnsc.1110.1466
 • Goukasian, L., ve Wan, X. (2010). Optimal incentive contracts under relative ıncome concerns. Mathematics and Financial Economics, 4(1), 57-86. Https://Doi.Org/10.1007/S11579-010-0035-9
 • Guerrero, L. K., Andersen, P. A., Jorgensen, P. F., Spitzberg, B. H., ve Eloy, S. V. (1995). Coping with the green‐eyed monster: Conceptualizing and measuring communicative responses to romantic jealousy. Western Journal of Communication, 59(4), 270-304. Https://Doi.Org/10.1080/10570319509374523
 • Gurel Atay, E., Xie, G. X., Chen, J., ve Kahle, L. R. (2010). Changes in social values in the united states: 1976–2007: “Self-respect” is on the upswing as “a sense of belonging” becomes less important. Journal of Advertising Research, 50(1),57-67.https://Doi.Org/10.2501/S002184991009118x
 • Günalan, M. (2019). Olumsuz bir duygu olarak iş yerinde kıskançlık ve örgüt algıları ilişkisi üzerine bir literatür incelemesi. The Journal of Social Sciences, 43(43), 323-335. Https://Doi.Org/10.29228/Sobıder.39758
 • Güney, S., Akalın, Ç., ve İlsev, A. (2007). Duygusal örgütsel bağlılık gelişiminde algılanan örgütsel destek ve örgüt temelli öz-saygı. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(2), 189-211. Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Huniibf/103449
 • Harman, H. H. (1960). Modern factor analysis. Univ. Of Chicago Press.
 • Henseler, J., Ringle, C. M., ve Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of The Academy of Marketing Science, 43(1), 115-135. Https://Doi.Org/10.1007/S11747-014-0403-8
 • Hu, L., ve Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit ındexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55. Https://Doi.Org/10.1080/10705519909540118
 • Iacobucci, D., Saldanha, N., ve Deng, X. (2007). A meditation on mediation: Evidence that structural equations models perform better than regressions. Journal of Consumer Psychology, 17(2), 139-153. Https://Doi.Org/10.1016/S1057-7408(07)70020-7
 • Ingram, P., ve Qingyuan Yue, L. (2008). Structure, affect and identity as bases of organizational competition and cooperation. Academy of Management Annalis, 2(1), 275-303. Https://Doi.Org/10.5465/19416520802211578
 • Isaksen, K., ve Roper, S. (2016). Brand ownership as a central component of adolescent self-esteem: The development of a new self-esteem scale. Psychology ve Marketing, 33(8), 646-663. Https://Doi.Org/10.1002/Mar.20906
 • Jacob, D., ve Neuhäuser, C. (2018). Workplace democracy, market competition and republican self-respect. Ethical Theory and Moral Practice, 21(4), 927-944. Https://Doi.Org/10.1007/S10677-018-9935-1
 • Johnson, C. (2012). Behavioral responses to threatening social comparisons: From dastardly deeds to rising above. Social and Personality Psychology Compass, 6(7), 515-524
 • Johnson, P. D., ve Swab, R. G. (2018). Steel sharpens steel: A review of multilevel competition and competitiveness in organizations. Journal of Organizational Behavior, 40(2), 147-165 https://doi.org/10.1002/job.2340
 • Kampen, T., Elshout, J., ve Tonkens, E. (2013). The fragility of self-respect: emotional labour of workfare volunteering. Social Policy and Society, 12(3), 427-438. Https://Doi.Org/10.1017/S1474746413000067
 • Kapıcı, S., ve Radmard, S. (2019). Eğitim örgütlerinde çatışma ve çatışma yönetimi üzerine bir araştırma: İzmir balçova örneği. İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 55-79. Https://Dergipark.Org.Tr/En/Pub/İauefd/587551
 • Karaçam, A., Pulur, A., ve Adigüzel, N. S. (2017). Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki haz ve fiziksel öz saygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(3), 278-287. Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Bsd/711676
 • Keçecioğlu, T., ve Yılmaz, M. K. (2018). İşe adanmışlık: Mevcut düşüncenin gözden geçirilmesi. Business Economics and Management Research Journal, 1(1), 55-71.
 • Khon, A. (1992). No contest: The case against competition. Boston Newyork: Houghton Mifflin Company.
 • Kıral, E. (2018). Kıskançlık ölçeğinin Türkiye örnekleminde psikolojik özellikleri: Öğretmenlerde bir uygulama., 9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu Bildiri Özetleri Kitabı, Antalya, Türkiye, 1-4 Kasım 2018
 • Kıral, E., ve Ödemiş Keleş, N. (2019). Öğretim elemanlarının kıskançlığa ilişkin algıları. Eğitim Araştırmaları. Ankara: Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği Yayınları.
 • Kline, R. B. (2016). Principles and practice of structural equation modeling (Fourth Edition). Newyork: The Guilford Press.
 • Korman, A. K. (1966). Self-esteem variable in vocational choice. Journal of Applied Psychology, 50(6), 479-486. Https://Doi.Org/10.1037/H0024039
 • Krueger, J., Suls, J. ve Wheeler L., (2000). The projective perception of the social world. Handbook of Social Comparison (Ss. 323-351). Springer Us. Https://Doi.Org/10.1007/978-1-4615-4237-7_16
 • Kumashiro, M., Finkel, E. J., ve Rusbult, C. E. (2002). Self-respect and pro-relationship behavior in marital relationships: Self-respect in marital relationships. Journal of Personality, 70(6), 1009-1050. Https://Doi.Org/10.1111/1467-6494.05030
 • Landkammer, F., ve Sassenberg, K. (2016). Competing while cooperating with the same others: The consequences of conflicting demands in co-opetition. Journal of Experimental Psychology: General, 145(12), 1670-1686. Https://Doi.Org/10.1037/Xge0000232
 • Lange, J., ve Crusius, J. (2015). Dispositional envy revisited: Unraveling the motivational dynamics of benign and malicious envy. Personality and Social Psychology Bulletin, 41(2), 284-294. Https://Doi.Org/10.1177/0146167214564959
 • Le Fevre, M., Matheny, J., ve Kolt, G. S. (2003). Eustress, distress and ınterpretation in occupational stress. Journal of Managerial Psychology, 18(7), 726-744. Https://Doi.Org/10.1108/02683940310502412
 • Luft, J. (2016). Cooperation and competition among employees: Experimental evidence on the role of management control systems. Management Accounting Research, 31, 75-85. Https://Doi.Org/10.1016/J.Mar.2016.02.006
 • Mael, F., ve Ashforth, B. E. (1992). Alumni and their alma mater: a partial test of the reformulated model of organizational ıdentification. Journal of Organizational Behavior, 13(2), 103-123. Https://Doi.Org/10.1002/Job.4030130202
 • Malkoç, A., ve Erginsoy, D. (2012). Rekabetçi tutum, bilişsel çarpıtmalar ve çok boyutlu kıskançlık. Psikoloji Çalışmaları, 28, 1-14. Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/İupcd/117911
 • Mardia, K. V. (1970). Measures of multivariate skewness and kurtosis with applications. Biometrika, 57(3), 519-530. Https://Doi.Org/10.1093/Biomet/57.3.519
 • Massey, S. J. (1983). Is self-respect a moral or a psychological concept? Ethics, 93(2), 246-261. Https://Doi.Org/10.1086/292432
 • Mckinnon, C. (2003). Basic income, self-respect and reciprocity: Basic income, self-respect and reciprocity. Journal of Applied Philosophy, 20(2), 143-158. Https://Doi.Org/10.1111/1468-5930.00243
 • Melwani, S., ve Barsade, S. G. (2011). Held in contempt: The psychological, ınterpersonal and performance consequences of contempt in a work context. Journal of Personality and Social Psychology, 101(3), 503-520. Https://Doi.Org/10.1037/A0023492
 • Muthén, L. K., ve Muthén, B. O. (2017). Mplus statistical analysis with latent variables user’s guide (Eighth Edition). Los Angeles: Muthén ve Muthén.
 • Neff, K. D. (2003). The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and Identity, 2(3), 223-250. Https://Doi.Org/10.1080/15298860309027
 • Noy, C. (2008). Sampling knowledge: The hermeneutics of snowball sampling in qualitative research. International Journal of Social Research Methodology, 11(4), 327-344. Https://Doi.Org/10.1080/13645570701401305
 • Özen, S. (2007). İşyerinde psikolojik şiddet ve nedenleri. The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 9(3), 1-24. Https://Doi.Org/10.4026/1303-2860.2007.0047.X
 • Özer, Z. (2002). Kıskançlık. Bilim ve Teknik E-Dergisi, 413, 72-75.
 • Özdemir, S. (2018). Akademik örgütlerde kıskançlık üzerine fenomenolojik bir çalışma, Doktora Tezi, Isparta, 2018
 • Parks, C. D., Rumble, A. C., ve Posey, D. C. (2002). The effects of envy on reciprocation in a social dilemma. Personality and Social Psychology Bulletin, 28, 509-520. Https://Doi.Org/10.1177/0146167202287008
 • Parrott, W. G., ve Smith, R. H. (1993). Distinguishing the experiences of envy and jealousy. Journal of Personality and Social Psychology, 64(6), 906-920. Https://Doi.Org/10.1037/0022-3514.64.6.906
 • Penny, R. (2013). Incentives, inequality and self-respect. Res Publica, 19(4), 335-351. Https://Doi.Org/10.1007/S11158-013-9225-7
 • Pierce, J. L., ve Gardner, D. G. (2004). Self-esteem within the work and organizational context: A review of the organization-based self-esteem literature. Journal of Management, 30(5), 591-622. Https://Doi.Org/10.1016/J.Jm.2003.10.001
 • Pierce, J. L., Gardner, D. G., Dunham, R. B., ve Cummings, L. L. (1993). Moderation by organization-based self-esteem of role condition-employee response relationships. Academy of Management Journal, 36(2), 271-288. Https://Doi.Org/10.2307/256523
 • Pines, A., ve Aronson, E. (1983). Antecedents, Correlates and consequences of sexual jealousy. Journal of Personality, 51(1), 108-136. Https://Doi.Org/10.1111/J.1467-6494.1983.Tb00857.X
 • Podsakoff, P. M., Mackenzie, S. B., Lee, J.-Y., ve Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. Journal of Applied Psychology, 88(5), 879-903. Https://Doi.Org/10.1037/0021-9010.88.5.879
 • Poortvliet, P. M. (2013). Harming others’ task-related efforts: The distinct competitive effects of ranking information on performance and mastery goal individuals. Social Psychology, 44(6), 373-379.
 • Raykov, T., ve Marcoulides, G. A. (2008). An introduction to applied multivariate analysis. New York: Routledge. Https://Doi.Org/10.4324/9780203809532
 • Renger, D. (2017). Believing in one’s equal rights: Self-respect as a predictor of assertiveness. Self and Identity, 17(1), 1-21. Https://Doi.Org/10.1080/15298868.2017.1313307
 • Renger, D., Eschert, S., Teichgräber, M. L., ve Renger, S. (2019). Internalized equality and protest against injustice: The role of disadvantaged group members’ self‐respect in collective action tendencies. European Journal of Social Psychology, 50(3), 547-560. Https://Doi.Org/10.1002/Ejsp.2637
 • Roland, C. E., ve Foxx, R. M. (2003). Self-respect: A neglected concept. Philosophical Psychology, 16(2), 247-288. Https://Doi.Org/10.1080/09515080307764
 • Sachs, D. (1981). How to distinguish self-respect from self-esteem. Philosophy ve Public Affairs, 10(4), 346-360. Http://Www.Jstor.Org/Stable/2265048
 • Salovey, P., ve Rodin, J. (1988). Coping with envy and jealousy. Journal of Social and Clinical Psychology, 7(1), 15-33. Https://Doi.Org/10.1521/Jscp.1988.7.1.15
 • Salvador, A., ve Costa, R. (2009). Coping with competition: Neuroendocrine responses and cognitive variables. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 33(2), 160-170. Https://Doi.Org/10.1016/J.Neubiorev.2008.09.005
 • Seçkin, Ş. N. (2020). Algılanan rekabetçi iş ortamı ve nicel iş güvencesizliğinin işe bağlı gerginliğe etkisi. Yönetim Bilimleri Dergisi, 18(37), 573-596. Https://Doi.Org/10.35408/Comuybd.582756
 • Silvera, D. H., Lavack, A. M., ve Kropp, F. (2008). Impulse buying: The role of affect, social ınfluence, and subjective wellbeing. Journal of Consumer Marketing, 25(1), 23-33. Https://Doi.Org/10.1108/07363760810845381
 • Simpson, C. K., ve Boyle, D. (1975). Esteem construct generality and academic performance. Educational and Psychological Measurement, 35(4), 897-904. Https://Doi.Org/10.1177/001316447503500416
 • Smith, R. (2008). Envy in organizational life. Oxford University Press. Https://Doi.Org/10.1093/Acprof:Oso/9780195327953.001.0001
 • Smith, R. D. (2000). Self-respecti. Arizona: Bell & Howell Information and Learning Company.
 • Sorensen, J. (1999). The ecology of organizational demography: Managerial tenure distributions and organizational competition. Industrial and Corporate Change, 8(4), 713-744. Https://Doi.Org/10.1093/İcc/8.4.713
 • Stanne, M. B., Johnson, D. W., ve Johnson, R. T. (1999). Does competition enhance or inhibit motor performance: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 1(125), 133-154.
 • Statman, D. (2000). Humiliation, dignity and self-respect. Philosophical Psychology, 13(4), 523-540. Https://Doi.Org/10.1080/09515080020007643
 • Steinfield, C., Ellison, N. B., ve Lampe, C. (2008). Social capital, self-esteem and use of online social network sites: A longitudinal analysis. Journal of Applied Developmental Psychology, 29(6), 434-445. Https://Doi.Org/10.1016/J.Appdev.2008.07.002
 • Stepan-Norris, J., ve Southworth, C. (2010). Rival unionism and membership growth in the united states, 1900 to 2005: A special case of ınter-organizational competition. American Sociological Review, 75(2), 227-251. Https://Doi.Org/10.1177/0003122410365308
 • Swab, R. G., ve Johnson, P. D. (2019). Steel sharpens steel: A review of multilevel competition and competitiveness in organizations. Journal of Organizational Behavior, 40(2), 147-165. Https://Doi.Org/10.1002/Job.2340
 • Taylor, S.E., Peplau, L.A. ve Sears, D.O. (2007). Sosyal psikoloji (Çev., A. Dönmez), Ankara: İmge.
 • Tai, K., Narayanan, J., ve Mcallister, D. J. (2012). Envy as pain: Rethinking the nature of envy and its implications for employees and organizations. Academy of Management Review, 37(1), 107-129. Https://Doi.Org/10.5465/Amr.2009.0484
 • Tarhan, N. (2018). Duyguların Ppsikolojisi. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Taştan, S., ve Aydın Küçük, B. (2019). Üretkenliğe aykırı çalışma davranışlarını açıklayan psikososyal yapılar olarak işyerinde kıskançlık duygusu ve strese yönelik esnekliğin incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(1), 55-79. Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Sduiibfd/703288
 • Telfer, E. (2010). Self-respect and the respect of others. European Journal of Philosophy, 18(1), 17-40. Https://Doi.Org/10.1111/J.1468-0378.2008.00332.X
 • Thompson, G., Glasø, L., ve Martinsen, Ø. (2016). Antecedents and consequences of envy. The Journal of Social Psychology, 156(2), 139-153. Https://Doi.Org/10.1080/00224545.2015.1047439
 • Töremen, F., ve Çankaya, İ. (2008). An effective approach at management: Emotional management. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 1(1), 33-47. Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Akukeg/313942
 • Truong, Y., ve Mccoll, R. (2011). Intrinsic motivations, self-esteem and luxury goods consumption. Journal of Retailing and Consumer Services, 18(6), 555-561. Https://Doi.Org/10.1016/J.Jretconser.2011.08.004
 • Üçok, D. (2019). Çalışanlardaki statü endişesi ve işbirliğine dayalı amaç yapılarının işyeri kıskançlığı üzerindeki etkilerine ilişkin kuramsal bir çalışma. International Journal of Management and Administration. 3(5), 1-12. Https://Doi.Org/10.29064/İjma.484933
 • Van De Ven, N., Zeelenberg, M., ve Pieters, R. (2009). Leveling up and down: The experiences of benign and malicious envy. Emotion, 9(3), 419-429. Https://Doi.Org/10.1037/A0015669
 • Van De Voorde, K., Paauwe, J., ve Van Veldhoven, M. (2012). Employee well-being and the hrm-organizational performance relationship: A review of quantitative studies. International Journal Of Management Reviews, 14(4), 391-407. Https://Doi.Org/10.1111/J.1468-2370.2011.00322.X
 • Van Houten, R. (1979). Social validation: The evolution of standards of competency for target behaviors. Journal of Applied Behavior Analysis, 12 (4), 581-591.
 • Vecchio, R. P. (2000). Negative emotion in the workplace: Employee jealousy and envy. International Journal Of Stress Management, 7(3), 161-179.
 • Wang, Y.D., ve Sung, W.C. (2016). Predictors of organizational citizenship behavior: Ethical leadership and workplace jealousy. Journal of Business Ethics, 135(1), 117-128. Https://Doi.Org/10.1007/S10551-014-2480-5
 • Wittchen, M., Krimmel, A., Kohler, M., ve Hertel, G. (2013). The two sides of competition: Competition-induced effort and affect during intergroup versus interindividual competition. British Journal Of Psychology, 104(3), 320-338. Https://Doi.Org/10.1111/J.2044-8295.2012.02123.X
 • Yeşilada, T., ve Yeniçeri, İ. (2020). Banka çalışanları arasında yaşanan rekabet algısı ile iş etiği algısının etkileşimi. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 21(1), 161-175. Https://Doi.Org/10.24889/İfede.459246
 • Yıldırım, F. B., ve Demir, A. (2017). Kendini engellemenin yordayıcıları olarak öz saygı, öz anlayış ve akademik öz yeterlilik. Ege Eğitim Dergisi, 18(2), 676-701. Https://Doi.Org/10.12984/Egeefd.315727
 • Yücel, R., ve Solak, B. (2012). The effects of accountant professionals’ social responsibility perceptions on self esteem and job performance. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(3-4), 15-31. Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Atauniiibd/35718
 • Yüner, Berna. (2018). Örgüt temelli öz saygı ile duygusal örgütsel bağlılığa ilişkin öğretmen görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 19(4), 777-799 Https://Doi.Org/10.21565/Ozelegitimdergisi.396246
 • Zurriaga, R., González-Navarro, P., Buunk, A. P., ve Dijkstra, P. (2018). Jealousy at work: The role of rivals’ characteristics. Scandinavian Journal of Psychology, 59(4), 443-450. Https://Doi.Org/10.1111/Sjop.12443

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Berat ÇİÇEK> (Sorumlu Yazar)
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
0000-0002-4584-5862
Türkiye


İnan KAYNAK>
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9944-1540
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 2 Mart 2022
Yayımlanma Tarihi 14 Mart 2022
Başvuru Tarihi 11 Ocak 2021
Kabul Tarihi 28 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 37, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ije858677, journal = {İzmir İktisat Dergisi}, issn = {1308-8173}, eissn = {1308-8505}, address = {Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Buca - İZMİR}, publisher = {Dokuz Eylül Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {37}, number = {1}, pages = {110 - 134}, doi = {10.24988/ije.858677}, title = {Örgüt İçi Rekabetin Örgütsel Kıskançlığa Etkisinde Öz Saygının Rolü: Sivil Havacılık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Çiçek, Berat and Kaynak, İnan} }
APA Çiçek, B. & Kaynak, İ. (2022). Örgüt İçi Rekabetin Örgütsel Kıskançlığa Etkisinde Öz Saygının Rolü: Sivil Havacılık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma . İzmir İktisat Dergisi , 37 (1) , 110-134 . DOI: 10.24988/ije.858677
MLA Çiçek, B. , Kaynak, İ. "Örgüt İçi Rekabetin Örgütsel Kıskançlığa Etkisinde Öz Saygının Rolü: Sivil Havacılık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma" . İzmir İktisat Dergisi 37 (2022 ): 110-134 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ije/issue/68568/858677>
Chicago Çiçek, B. , Kaynak, İ. "Örgüt İçi Rekabetin Örgütsel Kıskançlığa Etkisinde Öz Saygının Rolü: Sivil Havacılık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma". İzmir İktisat Dergisi 37 (2022 ): 110-134
RIS TY - JOUR T1 - Örgüt İçi Rekabetin Örgütsel Kıskançlığa Etkisinde Öz Saygının Rolü: Sivil Havacılık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma AU - Berat Çiçek , İnan Kaynak Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.24988/ije.858677 DO - 10.24988/ije.858677 T2 - İzmir İktisat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 110 EP - 134 VL - 37 IS - 1 SN - 1308-8173-1308-8505 M3 - doi: 10.24988/ije.858677 UR - https://doi.org/10.24988/ije.858677 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 İzmir İktisat Dergisi Örgüt İçi Rekabetin Örgütsel Kıskançlığa Etkisinde Öz Saygının Rolü: Sivil Havacılık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma %A Berat Çiçek , İnan Kaynak %T Örgüt İçi Rekabetin Örgütsel Kıskançlığa Etkisinde Öz Saygının Rolü: Sivil Havacılık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma %D 2022 %J İzmir İktisat Dergisi %P 1308-8173-1308-8505 %V 37 %N 1 %R doi: 10.24988/ije.858677 %U 10.24988/ije.858677
ISNAD Çiçek, Berat , Kaynak, İnan . "Örgüt İçi Rekabetin Örgütsel Kıskançlığa Etkisinde Öz Saygının Rolü: Sivil Havacılık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma". İzmir İktisat Dergisi 37 / 1 (Mart 2022): 110-134 . https://doi.org/10.24988/ije.858677
AMA Çiçek B. , Kaynak İ. Örgüt İçi Rekabetin Örgütsel Kıskançlığa Etkisinde Öz Saygının Rolü: Sivil Havacılık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. ije. 2022; 37(1): 110-134.
Vancouver Çiçek B. , Kaynak İ. Örgüt İçi Rekabetin Örgütsel Kıskançlığa Etkisinde Öz Saygının Rolü: Sivil Havacılık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. İzmir İktisat Dergisi. 2022; 37(1): 110-134.
IEEE B. Çiçek ve İ. Kaynak , "Örgüt İçi Rekabetin Örgütsel Kıskançlığa Etkisinde Öz Saygının Rolü: Sivil Havacılık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma", İzmir İktisat Dergisi, c. 37, sayı. 1, ss. 110-134, Mar. 2022, doi:10.24988/ije.858677

...