Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 4, Sayfalar 244 - 253 2019-10-15

21. YY’DA ULUS DEVLETİN BAĞIMSIZ SİYASET BELİRLEME GÜCÜ

Vedat Eriş [1] , Hasan Yazıcı [2]


Ulus devlet insanların kendi kaderlerini belirleyebildiği bir devlet modelidir. Küreselleşme ise sınırların anlamsızlaştığı, hareketli ve çok boyutlu sürecin ifadesidir.  Özellikle son dönemde önemi artan küreselleşme ulus devleti de dönüştürmüştür. Son noktada küreselleşmenin etkisiyle ulus devletin bağımsız siyaset belirleme gücünün ortadan kalktığını belirten görüşler ortaya çıkmıştır. Bunun yanında ulus devletin günümüzde bağımsız siyaset belirleyebilme gücüne sahip olduğu görüşünün de yaygın olduğu belirtilmelidir. Çalışmamızda küreselleşmenin bağımsız siyaset belirleme üzerindeki etkisi, Türkiye Cumhuriyeti özelinde ekonomi ağırlıklı olarak tartışılacaktır.

Ulus Devlet, Küreselleşme, Ekonomi, Siyaset
  • Akarsu, Y. & Alacahan, N. D. (2018). Döviz Kuru Riski ve Türkiye Değerlendirmesi, 2. Uluslararası Farkındalık Konferansı, 113-122.Akyıldız, H. & Eroğlu, Ö. (2004). Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Uygulanan İktisat Politikaları, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1):43-62.Al, İ. (2011). Uluslararası Parasal Sistemde Alternatif Arayışlar: Dünya Parasının Uygulanabilirliği, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29:131-142.Alıcı, O. V. (2010). Küreselleşmenin Ulus-Devletlerin Düzenleme Gücü Üzerindeki Etkisi, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3):319-330.Arslanel, M. N. & Eryücel, E. (2013). Küreselleşme Sürecinde Egemenlik Kavramının Dönüşümü, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1):23-36.Atasever, G. & Devinen, N. V. (2011). Ekonomik Küreselleşmenin Ulus-Devlet Üzerindeki Etkileri, Mevzuat Dergisi, 1-27.Ay, A. & Karaçor, Z. (2006). 2001 Sonrası Dönemde Türkiye Ekonomisinde Krizden Büyümeye Geçiş Üzerine Bir Tartışma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16:67-86.Aydemir, C. & Kaya, M. (2007). Küreselleşme Kavramı ve Ekonomik Yönü, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(20):260-282.Aydın, A. & Güngör, G. (2011). Küreselleşmenin Türk vergi Politikaları Üzerine Etkisinin 1980 Sonrası Analizi, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 3(2):69-78.Bakan, S. & Tuncel, G. (2012). Küreselleşmenin Ulus Devlet Üzerindeki Etkisi, Birey ve Toplum, 2(3):51-65.Balay, R. (2004). Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2):61-82.Cengiz, Ç. (2018). Döviz Kurunun Belirlenmesine Yönelik Teorik Yaklaşımlar, Sakarya İktisat Dergisi, 7(4):1-17.Doğan, K. C. & Yılmaz, N. (2013). Küresel Sermayeye Dayalı Yeni Ekonomik Düzende Ulus-Devlet’in Egemenlik Krizi, Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, 2(3):12-19.Durgun, Ş. (2000). Modern Devlet Olmanın Zorunlu Koşulu Ulus-Devlet Midir?, G.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 3:109-124.Karabıçak, M. (2000). Türkiye’de Ekonomik İstikrarsızlığın Tarihsel Gelişim Süreci, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2):49-65.Nişancı, E. (2003). Küreselleşme, Ulus Devlet ve Etik, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1):27-40.Olcay, C. A. (2006). Euro’nun Uluslararası Rolü: Amerikan Doları İle Bir Karşılaştırma, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 5(2):131-166.Öztürk, S. & Gövdere, B. (2010). Küresel Finansal Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1):377-397.Şener, B. (2014). Küreselleşme Sürecinde Ulus-Devlet ve Egemenlik Olguları, Tarih Okulu Dergisi, 7(18): 51-77.Turan, Z. (2011). Dünyadaki ve Türkiye’deki Krizlerin Ortaya Çıkış Nedenleri ve Ekonomik Kalkınmaya Etkisi, Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 4(1):56-80.Uçkaç, A. (2010). Türkiye’de Neoliberal Ekonomi Politikaları ve Sosyo-Ekonomik Yansımaları, Maliye Dergisi, 158:422-430.Yıldırım, M. (2004). Küreselleşme Sürecinde Egemenlik, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 28(1):35-48.Resmi Gazete. (2018). Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ. 16.06.2019, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180904-2.htmEBSO. (2019). 2018 Yılında Dünya Ve Türkiye Ekonomisi & 2019 Yılından Beklentiler. 18.06.2019, http://www.ebso.org.tr/ebsomedia/documents/2018-yilinda-dunya-ve-turkiye-ekonomisi-&-2019-yilindan beklentiler_16845052.pdf
Birincil Dil tr
Konular Kamu Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8196-9504
Yazar: Vedat Eriş (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7900-4378
Yazar: Hasan Yazıcı
Kurum: Kocaeli Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

APA Eriş, V , Yazıcı, H . (2019). 21. YY’DA ULUS DEVLETİN BAĞIMSIZ SİYASET BELİRLEME GÜCÜ. Uluslararası Ekonomi Siyaset İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi , 2 (4) , 244-253 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijephss/issue/49445/580455