Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Matematiksel Muhakeme Beceri Düzeylerinin Araştırılması

Yıl 2018, Cilt: 5 Sayı: 3, 109 - 122, 03.09.2018

Öz

Bu çalışma, ilköğretim matematik
eğitimi ve ortaöğretim matematik eğitimi öğrencilerinin matematiksel muhakeme
(akıl yürütme) düzeylerini belirlemek amacıyla 2015–2016 eğitim-öğretim yılı
bahar döneminde bir üniversitenin eğitim fakültesinin ilköğretim matematik
öğretmenliği ve ortaöğretim matematik öğretmenliği lisans programlarında
öğrenim gören toplam 174 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırmada nicel araştırma
yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama
aracı olarak 20 adet çoktan seçmeli ve altı adet açık uçlu sorudan oluşan iki
aşamalı «Matematiksel Muhakeme Değerlendirme Ölçeği» kullanılmıştır. Verilerin
analizi aşamasında her bir öğrencinin teste verdiği cevaplar incelenerek
matematiksel muhakeme puanı belirlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre,
ilköğretim matematik öğretmenliği ve ortaöğretim matematik öğretmenliği
öğrencilerinin matematiksel akıl yürütme beceri düzeylerinin orta düzeyde
olduğu görülmektedir. İlköğretim ve ortaöğretim matematik öğretmenliği
öğrencileri matematiksel muhakeme puanları ortalama bakımından incelendiğinde,
ortaöğretim öğrencilerinin ilköğretim öğrencilerine göre daha başarılı
oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca ölçek boyutları düşünüldüğünde, çözüm
yolunun ve sonucun doğruluğuna karar verebilme ve çözüm için mantıklı
tartışmalar geliştirebilme ve rutin olmayan problemleri çözebilme boyutlarında
öğrencilerin doğru cevaplama yüzdelerinin azaldığı görülmektedir.

Kaynakça

 • Altıparmak, K., ve Öziş, T. (2005). Matematiksel ispat ve matematiksel muhakemenin gelişimi üzerine bir inceleme. Ege Eğitim Dergisi, 6 (1), 25-37.
 • Artz, A. F., and Yaloz-Femia, S. (1999). Mathematical reasoning during small-group problem solving. In L. V. Stiff and F. R. Curcio (Eds.), Developing Mathematical Reasoning in Grades K-12 (pp. 115-127). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Bahtiyari, A.Ö. (2010). 8. sınıf matematik öğretiminde ispat ve muhakeme kavramlarının ve önemlerinin farkındalığı İlköğretim öğrencilerinde muhakeme etme ve ispatlama düşüncesinin gelişimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Ball, D., and Bass, H. (2003). Making mathematics reasonable in school. In J. Kilpatrick, G. Martin, and D. Schifter (Eds.), A research companion to principles and standards for school mathematics (pp. 27–44). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Brodie, Karin. (2010). Teaching mathematical reasoning in secondary school classrooms. London: Springer Science+Business Media.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün,E.K., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2012).Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Geliştirilmiş 11. Baskı). Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Çiftci, Z. (2015). Ortaöğretim matematik öğretmeni adaylarının matematiksel akıl yürütme becerilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Çoban, H. (2010). Öğretmen adaylarının matematiksel muhakeme becerileri ile bilişötesi öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
 • De Castro, B. (2004). Pre-service teachers’mathematical reasoning as an imperative for codified conceptual pedagogy in Algebra: A case study in teacher education. Asia Pacific Education Review, 5(2), 157-166.
 • Ersoy, E., ve Başer, N. (2013). Matematiksel düşünce ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4).
 • Ersözlü, Z. N., &Çoban, H. (2012). The relationship between candidate techers’ mathematical reasoning skills and their levels of using metacognitive learning strategies. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 9 /19. 205-221.
 • Işık, A. (2002). Matematik dünyasında değişimler. Kastamonu Eğitim Dergisi. 10(2). 365-368.
 • MEB (2013). Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) öğretim programı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • Moralı, S., Uğurel, I., Türnüklü, E. ve Yeşildere, S. (2006). Matematik öğretmen adaylarının ispat yapmaya yönelik görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 147–160.
 • Stacey, K. (2006). What is mathematical thinking and why is it important. Progress report of the APEC project: collaborative studies on innovations for teaching and learning mathematics in different cultures (II)—Lesson study focusing on mathematical thinking. Tokyo and Sapporo, Japan.
 • Steen, L. A. (1999). Twenty question about mathematical reasoning. L. V. Stiff, F. R. Curcio. (Ed.), Developing mathematical reasoning in grades K-12. 1999 yearbook (pp. 270-285). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Umay, A. (2003). Matematiksel muhakeme yeteneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 234-243.
 • Umay, A., & Kaf, Y. (2005). Matematikte kusurlu akıl yürütme üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 188-195.
 • Van De Walle, J. A., Karp, K. S., and Bay-Williams, J. M. (2012). İlkokul ve ortaokul matematiği gelişimsel yaklaşımla öğretim. (Çev. Ed. S. Durmuş), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Yackel, E., and Hanna, G. (2003). Reasoning and proof. In J. Kilpatrick, G. Martin and D. Schifter (Eds.), A research companion to principles and standards for school mathematics (pp. 227–236). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

Investigation of the Mathematical Reasoning Skill Levels of Mathematics Education Students

Yıl 2018, Cilt: 5 Sayı: 3, 109 - 122, 03.09.2018

Öz

This study was conducted
with a total of 174 students studying in the primary school mathematics
education and secondary school mathematics education undergraduate programs of
the faculty of education of a university in the spring term of the 2015-2016
academic year in order to determine the skill levels of mathematical reasoning
levels of primary school and secondary school mathematics education students.
The quantitative research approach was adopted in the study. The survey method
was used in the study, and the two-stage “Mathematical Reasoning Evaluation
Scale” consisting of 20 multiple-choice and six open-ended questions was used
as a data collection tool. During the data analysis, the mathematical reasoning
score was determined by examining the answers given by each student to the
test. According to the results of the study, it is observed that the
mathematical reasoning skills of primary school mathematics education and
secondary school mathematics education students are at the intermediate level.
When primary and secondary school mathematics education students were compared,
it was concluded that secondary school students were more successful than primary
school students on average. Furthermore, when the dimensions of the scale are
considered, it is observed that students' correctly answering percentages
decreased in the dimensions of being able to decide the correctness of the
solution and the result, developing reasonable discussions for the solution and
solving non-routine problems.

Kaynakça

 • Altıparmak, K., ve Öziş, T. (2005). Matematiksel ispat ve matematiksel muhakemenin gelişimi üzerine bir inceleme. Ege Eğitim Dergisi, 6 (1), 25-37.
 • Artz, A. F., and Yaloz-Femia, S. (1999). Mathematical reasoning during small-group problem solving. In L. V. Stiff and F. R. Curcio (Eds.), Developing Mathematical Reasoning in Grades K-12 (pp. 115-127). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Bahtiyari, A.Ö. (2010). 8. sınıf matematik öğretiminde ispat ve muhakeme kavramlarının ve önemlerinin farkındalığı İlköğretim öğrencilerinde muhakeme etme ve ispatlama düşüncesinin gelişimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Ball, D., and Bass, H. (2003). Making mathematics reasonable in school. In J. Kilpatrick, G. Martin, and D. Schifter (Eds.), A research companion to principles and standards for school mathematics (pp. 27–44). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Brodie, Karin. (2010). Teaching mathematical reasoning in secondary school classrooms. London: Springer Science+Business Media.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün,E.K., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2012).Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Geliştirilmiş 11. Baskı). Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Çiftci, Z. (2015). Ortaöğretim matematik öğretmeni adaylarının matematiksel akıl yürütme becerilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Çoban, H. (2010). Öğretmen adaylarının matematiksel muhakeme becerileri ile bilişötesi öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
 • De Castro, B. (2004). Pre-service teachers’mathematical reasoning as an imperative for codified conceptual pedagogy in Algebra: A case study in teacher education. Asia Pacific Education Review, 5(2), 157-166.
 • Ersoy, E., ve Başer, N. (2013). Matematiksel düşünce ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4).
 • Ersözlü, Z. N., &Çoban, H. (2012). The relationship between candidate techers’ mathematical reasoning skills and their levels of using metacognitive learning strategies. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 9 /19. 205-221.
 • Işık, A. (2002). Matematik dünyasında değişimler. Kastamonu Eğitim Dergisi. 10(2). 365-368.
 • MEB (2013). Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) öğretim programı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • Moralı, S., Uğurel, I., Türnüklü, E. ve Yeşildere, S. (2006). Matematik öğretmen adaylarının ispat yapmaya yönelik görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 147–160.
 • Stacey, K. (2006). What is mathematical thinking and why is it important. Progress report of the APEC project: collaborative studies on innovations for teaching and learning mathematics in different cultures (II)—Lesson study focusing on mathematical thinking. Tokyo and Sapporo, Japan.
 • Steen, L. A. (1999). Twenty question about mathematical reasoning. L. V. Stiff, F. R. Curcio. (Ed.), Developing mathematical reasoning in grades K-12. 1999 yearbook (pp. 270-285). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Umay, A. (2003). Matematiksel muhakeme yeteneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 234-243.
 • Umay, A., & Kaf, Y. (2005). Matematikte kusurlu akıl yürütme üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 188-195.
 • Van De Walle, J. A., Karp, K. S., and Bay-Williams, J. M. (2012). İlkokul ve ortaokul matematiği gelişimsel yaklaşımla öğretim. (Çev. Ed. S. Durmuş), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Yackel, E., and Hanna, G. (2003). Reasoning and proof. In J. Kilpatrick, G. Martin and D. Schifter (Eds.), A research companion to principles and standards for school mathematics (pp. 227–236). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Tuba Öz 0000-0003-0536-9360

Ahmet Işık 0000-0002-1055-2330

Yayımlanma Tarihi 3 Eylül 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 5 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Öz, T., & Işık, A. (2018). Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Matematiksel Muhakeme Beceri Düzeylerinin Araştırılması. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 5(3), 109-122.