Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Bisim Matematiksel Modelleme Etkinliğinin Sınıf İçi ve Sınıf Dışı Uygulaması

Yıl 2020, Cilt: 7 Sayı: 4, 289 - 308, 23.12.2020
https://doi.org/10.17278/ijesim.837316

Öz

Bu çalışmanın amacı, bir modelleme etkinliğinin sınıf içi ve sınıf dışı uygulama sürecini açıklamak ve bu uygulamalar arasındaki benzerlikleri, farkları ve sınırlılıkları ortaya koymaktır. Nitel çoklu durum çalışmasında modelleme etkinliğinin sınıf içi ve sınıf dışı uygulaması olmak üzere iki farklı durum ele alınmıştır. Çalışmanın verileri sınıf içi etkinlik uygulamasında öğrencilerin çözüm kâğıtları ve etkinlik uygulaması sonrasında yazdıkları yansıtıcı günlükler ile sınıf dışı etkinliğe katılan öğrencilerin çözüm kağıtları, çözüm sürecindeki ses kayıtları ve uygulama sonrası yapılan görüşmeden elde edilmiştir. Araştırmacı tarafından her iki uygulamada da alan notları tutulmuştur. Çözüm kağıtları sınıf içi ve sınıf dışı ayrı ayrı olmak üzere modelleme süreci bağlamında analiz edilmiştir. Öğrencilerin yansıtıcı günlükleri içerik analizi ile kodlanırken sınıf dışı uygulamada gerçekleştirilen görüşme betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Sınıf içi uygulamada öğrenciler model oluşturmadan problemi çözme eğiliminde olmuşlar, doğrulamayı tam anlamıyla gerçekleştirememişlerdir. Sınıf dışı uygulamada öğrenciler daha gerçekçi varsayımlarda bulunmuşlar ve daha kompleks modeller kurmuşlardır. Modelleme etkinliklerinin sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalarının bütünleştirilmesi önerilmektedir.

Kaynakça

 • Aydın Güç, F., & Baki, A. (2016, ). Matematiksel modelleme yeterliklerini geliştirme ve değerlendirme yaklaşımlarının sınıflandırılması. 1. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(3), 621.
 • Bahadır, E., & Hırdıç, K. (2018). Matematik müzesinde yürütülen öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin matematikleştirme sürecine katkıları ve uygulama hakkında öğrenci görüşleri. Electronic Turkish Studies, 13 (26).
 • Blum, W. (1993). Mathematical modelling in mathematics education and instruction. In T. Breiteig, I. Huntley, & G. Kaiser-Messmer (Eds.), Teaching and learning mathematics in context (pp. 3-14). Chichester, UK: Horwood.
 • Blum, W. (2011). Can modelling be taught and learnt? Some answers from empirical research. In G. Kaiser, W. Blum, R. Borromeo Ferri, & G. Stillman (Eds.), Trends in Teaching and Learning of Mathematical Modelling. (pp. 15-30). New York: Springer.
 • Blum, W., & Borromeo Ferri, R. (2009). Mathematical modelling: can it be thought or learned?. Journal Of Mathematical Modelling And Application, 1(1), 45-58.
 • Blum, W., & Niss, M. (1991). Applied mathematical problem solving, modelling, applications, and links to other subjects – state, trends and issues in mathematics instruction. In: Educational Studies in Mathematics, 22(1), 37-68
 • Blum, W., & Leiss, D. (2005). „Filling Up “-the problem of independence-preserving teacher interventions in lessons with demanding modelling tasks. In CERME 4–Proceedings of the Fourth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp. 1623-1633).
 • Borromeo Ferri, R. (2007). Modelling problems from a cognitive perspective. In C. Haines et al. (Eds.), Mathematical modelling: Education, engineering and economics (pp. 260–270). Chichester: Horwood.
 • Çağlar, S., Ünal, Y., Çalışkan, B., Gürel, R. & Durmaz, B. (2018). Informal öğrenme ortamlarının ortaokul öğrencilerinin matematik tutumuna etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(23), 11-26
 • Deniz, D., & Akgün, L. (2014). Ortaöğretim öğrencilerinin matematiksel modelleme yönteminin sınıf içi uygulamalarına yönelik görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 103-116.
 • Elçi, A. N. (2020). The compatibility of model eliciting activities of secondary school teacher candidates with design principles. Journal of Computer and Education Research, 8 (15), 305-322. DOI: 10.18009/jcer.695253
 • English, L. D., & Watters, J. (2004). Mathematical modelling with young children. 28th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 2, 335-342.
 • Eshach, H. (2007). Bridging in-school and out-of-school learning: formal, non-formal, and informal education. Journal of Science Education and Technology,16, 171-190
 • Kaiser G., & Maaß K. (2007) Modelling in lower secondary mathematics classroom — problems and opportunities. In: Blum W., Galbraith P.L., Henn HW., Niss M. (eds) Modelling and Applications in Mathematics Education. New ICMI Study Series, vol 10. Springer, Boston, MA
 • Karluk T., & Bukova Güzel E. (2014) Karşıyaka vapur iskelesi probleminin 9. sınıf öğrencilerine uygulanması, uygulamanın ve öğrencilerin modelleme yeterliklerinin değerlendirilmesi. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Kurtuluş, A. (2015). İnformal (sınıf dışı) öğrenme ortamı pi günü: Büyük risk yarışması örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 4(1). 107-116.
 • Lesh, R., & Lehrer, R. (2003). Models and modeling perspectives on the development of students and teachers. Mathematical Thinking And Learning, 5(2-3), 109-129.
 • Maaß, K. (2006). What are modelling competencies?. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik ZDM. 38 (2), 113-142.
 • Maaß, K. (2007). Modelling in Class: What do we Want the Students’ to Learn? In: Haines, C. et al. (Eds), Mathematical Modelling: Education, Engineering and Economics. Chichester: Horwood, 63-78
 • Muşlu, M., & Çiltaş, A. (2016). Doğal sayılarda işlemler konusunun öğretiminde matematiksel modelleme yönteminin öğrenci başarısına etkisi. Bayburt Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 329-343.
 • Olkun, S., Şahin, Ö., Akkurt, Z., Dikkartın, F. T., & Gülbağcı, H. (2009). Modelleme yoluyla problem çözme ve genelleme: İlköğretim öğrencileriyle bir çalışma. Eğitim ve Bilim, 34(151), 65-73.
 • Orion, N., Hofstein A., Tamir, P., & Giddings, G.J. (1996). Development and Validation of an Instrument for Assessing the Learning Environment of Outdoor Science Activities. John Wiley&Sons, Inc. Sci Ed. 81: 161-171.
 • Özaltun Çelik, A., & Bukova Güzel, E. (2018). Doğrusal fonksiyonun öğrenilmesine yönelik tasarlanan matematiksel modelleme etkinliği üzerine çalışan öğrencilerin nicel muhakemeleri. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 53-85.
 • Özaltun Çelik, A., & Bukova Güzel, E. (2019). İkinci Dereceden Fonksiyonların Öğrenilmesi Sürecinde Öğrencilerin Nicel Muhakemelerini Tetikleyen Bir Öğretim Dizisi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(1), 157-194.
 • Özaltun, A., Hıdıroğlu, Ç.N., Kula, S., & Bukova Güzel, E. (2013). Matematik öğretmeni adaylarının modelleme sürecinde kullandıkları gösterim şekilleri. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(2).
 • Saraç, H. (2017). Türkiye’de okul dışı öğrenme ortamlarına ilişkin yapılan araştırmalar: içerik analizi çalışması. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3(2), 60-81.
 • Sözer, Y. (2013). Doğada gerçekleştirilen bir matematik yaz kampının lise öğrencileri üzerindeki etkilerinin öğrenci görüşlerine göre incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 1-18.
 • Tekin Dede, A. (2016). Modelling difficulties and their overcoming strategies in the solution of a modelling problem. Acta Didactica Napocensia, 9(3), 21-34.
 • Tekin Dede, A. (2017). Modelleme yeterlikleri ile sınıf düzeyi ve matematik başarısı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Elementary Education Online, 16(3).
 • Tekin Dede, A., & Yılmaz, S. (2013). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının modelleme yeterliliklerinin incelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(3).
 • Tekin Dede, A., & Yılmaz, S. (2015). 6. Sınıf öğrencilerinin bilişsel modelleme yeterlikleri nasıl geliştirilebilir?. International journal of new trends in arts, sports & science education (ijtase), 4(1).
 • Ürey, M., Çepni, S., Köğce, D., & Yıldız, C. (2013). Serbest etkinlik çalışmaları dersi kapsamında geliştirilen disiplinlerarası okul bahçesi programının öğrencilerin bazı matematik kazanımları üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(3), 37-58.
 • Yıldız, C., & Göl, R. (2014). Matematik derslerinde sınıf dışı etkinliklerin kullanımı. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 85-94.
 • Zihar, M., & Çiltaş, A. (2018). Matematiksel modelleme yöntemiyle 8. Sınıf üslü ifadeler konusunun öğretimine yönelik bir eylem araştırması. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(3), 46-63.

In-class and Out-of-class Application of the Bisim Mathematical Modeling Activity

Yıl 2020, Cilt: 7 Sayı: 4, 289 - 308, 23.12.2020
https://doi.org/10.17278/ijesim.837316

Öz

The purpose of this study is to explain the in-class and out-of-class application process of a modeling activity and to reveal the similarities, differences and limitations between these applications. In the qualitative multi-case study, two different situations, namely in-class and out-of-class application of modeling activity, were discussed. The data of the study were obtained from the solution papers of the students in the in-class activity application, the reflective diaries written after the activity application, the solution papers of the students participating in the out-of-class activity, the voice recordings during the solution process and the post-application interview. The field notes were kept in both applications by the researcher. The solution papers were analyzed in the context of the modeling process. While the reflective diaries of the students were coded with content analysis, the interview conducted in the out-of-class application was analyzed with the descriptive analysis. The in-class application, the students tended to solve the problem without creating a model and could not fully verify. In the out-of-class application, the students made more realistic assumptions and established more complex models. It is recommended to integrate the in-class and out-of-class applications of modeling activities.

Kaynakça

 • Aydın Güç, F., & Baki, A. (2016, ). Matematiksel modelleme yeterliklerini geliştirme ve değerlendirme yaklaşımlarının sınıflandırılması. 1. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(3), 621.
 • Bahadır, E., & Hırdıç, K. (2018). Matematik müzesinde yürütülen öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin matematikleştirme sürecine katkıları ve uygulama hakkında öğrenci görüşleri. Electronic Turkish Studies, 13 (26).
 • Blum, W. (1993). Mathematical modelling in mathematics education and instruction. In T. Breiteig, I. Huntley, & G. Kaiser-Messmer (Eds.), Teaching and learning mathematics in context (pp. 3-14). Chichester, UK: Horwood.
 • Blum, W. (2011). Can modelling be taught and learnt? Some answers from empirical research. In G. Kaiser, W. Blum, R. Borromeo Ferri, & G. Stillman (Eds.), Trends in Teaching and Learning of Mathematical Modelling. (pp. 15-30). New York: Springer.
 • Blum, W., & Borromeo Ferri, R. (2009). Mathematical modelling: can it be thought or learned?. Journal Of Mathematical Modelling And Application, 1(1), 45-58.
 • Blum, W., & Niss, M. (1991). Applied mathematical problem solving, modelling, applications, and links to other subjects – state, trends and issues in mathematics instruction. In: Educational Studies in Mathematics, 22(1), 37-68
 • Blum, W., & Leiss, D. (2005). „Filling Up “-the problem of independence-preserving teacher interventions in lessons with demanding modelling tasks. In CERME 4–Proceedings of the Fourth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp. 1623-1633).
 • Borromeo Ferri, R. (2007). Modelling problems from a cognitive perspective. In C. Haines et al. (Eds.), Mathematical modelling: Education, engineering and economics (pp. 260–270). Chichester: Horwood.
 • Çağlar, S., Ünal, Y., Çalışkan, B., Gürel, R. & Durmaz, B. (2018). Informal öğrenme ortamlarının ortaokul öğrencilerinin matematik tutumuna etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(23), 11-26
 • Deniz, D., & Akgün, L. (2014). Ortaöğretim öğrencilerinin matematiksel modelleme yönteminin sınıf içi uygulamalarına yönelik görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 103-116.
 • Elçi, A. N. (2020). The compatibility of model eliciting activities of secondary school teacher candidates with design principles. Journal of Computer and Education Research, 8 (15), 305-322. DOI: 10.18009/jcer.695253
 • English, L. D., & Watters, J. (2004). Mathematical modelling with young children. 28th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 2, 335-342.
 • Eshach, H. (2007). Bridging in-school and out-of-school learning: formal, non-formal, and informal education. Journal of Science Education and Technology,16, 171-190
 • Kaiser G., & Maaß K. (2007) Modelling in lower secondary mathematics classroom — problems and opportunities. In: Blum W., Galbraith P.L., Henn HW., Niss M. (eds) Modelling and Applications in Mathematics Education. New ICMI Study Series, vol 10. Springer, Boston, MA
 • Karluk T., & Bukova Güzel E. (2014) Karşıyaka vapur iskelesi probleminin 9. sınıf öğrencilerine uygulanması, uygulamanın ve öğrencilerin modelleme yeterliklerinin değerlendirilmesi. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Kurtuluş, A. (2015). İnformal (sınıf dışı) öğrenme ortamı pi günü: Büyük risk yarışması örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 4(1). 107-116.
 • Lesh, R., & Lehrer, R. (2003). Models and modeling perspectives on the development of students and teachers. Mathematical Thinking And Learning, 5(2-3), 109-129.
 • Maaß, K. (2006). What are modelling competencies?. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik ZDM. 38 (2), 113-142.
 • Maaß, K. (2007). Modelling in Class: What do we Want the Students’ to Learn? In: Haines, C. et al. (Eds), Mathematical Modelling: Education, Engineering and Economics. Chichester: Horwood, 63-78
 • Muşlu, M., & Çiltaş, A. (2016). Doğal sayılarda işlemler konusunun öğretiminde matematiksel modelleme yönteminin öğrenci başarısına etkisi. Bayburt Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 329-343.
 • Olkun, S., Şahin, Ö., Akkurt, Z., Dikkartın, F. T., & Gülbağcı, H. (2009). Modelleme yoluyla problem çözme ve genelleme: İlköğretim öğrencileriyle bir çalışma. Eğitim ve Bilim, 34(151), 65-73.
 • Orion, N., Hofstein A., Tamir, P., & Giddings, G.J. (1996). Development and Validation of an Instrument for Assessing the Learning Environment of Outdoor Science Activities. John Wiley&Sons, Inc. Sci Ed. 81: 161-171.
 • Özaltun Çelik, A., & Bukova Güzel, E. (2018). Doğrusal fonksiyonun öğrenilmesine yönelik tasarlanan matematiksel modelleme etkinliği üzerine çalışan öğrencilerin nicel muhakemeleri. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 53-85.
 • Özaltun Çelik, A., & Bukova Güzel, E. (2019). İkinci Dereceden Fonksiyonların Öğrenilmesi Sürecinde Öğrencilerin Nicel Muhakemelerini Tetikleyen Bir Öğretim Dizisi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(1), 157-194.
 • Özaltun, A., Hıdıroğlu, Ç.N., Kula, S., & Bukova Güzel, E. (2013). Matematik öğretmeni adaylarının modelleme sürecinde kullandıkları gösterim şekilleri. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(2).
 • Saraç, H. (2017). Türkiye’de okul dışı öğrenme ortamlarına ilişkin yapılan araştırmalar: içerik analizi çalışması. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3(2), 60-81.
 • Sözer, Y. (2013). Doğada gerçekleştirilen bir matematik yaz kampının lise öğrencileri üzerindeki etkilerinin öğrenci görüşlerine göre incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 1-18.
 • Tekin Dede, A. (2016). Modelling difficulties and their overcoming strategies in the solution of a modelling problem. Acta Didactica Napocensia, 9(3), 21-34.
 • Tekin Dede, A. (2017). Modelleme yeterlikleri ile sınıf düzeyi ve matematik başarısı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Elementary Education Online, 16(3).
 • Tekin Dede, A., & Yılmaz, S. (2013). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının modelleme yeterliliklerinin incelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(3).
 • Tekin Dede, A., & Yılmaz, S. (2015). 6. Sınıf öğrencilerinin bilişsel modelleme yeterlikleri nasıl geliştirilebilir?. International journal of new trends in arts, sports & science education (ijtase), 4(1).
 • Ürey, M., Çepni, S., Köğce, D., & Yıldız, C. (2013). Serbest etkinlik çalışmaları dersi kapsamında geliştirilen disiplinlerarası okul bahçesi programının öğrencilerin bazı matematik kazanımları üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(3), 37-58.
 • Yıldız, C., & Göl, R. (2014). Matematik derslerinde sınıf dışı etkinliklerin kullanımı. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 85-94.
 • Zihar, M., & Çiltaş, A. (2018). Matematiksel modelleme yöntemiyle 8. Sınıf üslü ifadeler konusunun öğretimine yönelik bir eylem araştırması. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(3), 46-63.
Toplam 34 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ali Özgün Özer Bu kişi benim 0000-0002-4204-9115

Esra Bukova Guzel 0000-0001-7571-1374

Yayımlanma Tarihi 23 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 7 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Özer, A. Ö., & Bukova Guzel, E. (2020). Bisim Matematiksel Modelleme Etkinliğinin Sınıf İçi ve Sınıf Dışı Uygulaması. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 7(4), 289-308. https://doi.org/10.17278/ijesim.837316