Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Effects of the Use of Dynamic Geometry Software on The Success of Students and The Permanent of Learnings

Yıl 2021, Cilt: 8 Sayı: 2, 124 - 139, 14.06.2021
https://doi.org/10.17278/ijesim.879628

Öz

The aim of this study is to examine the effects of using Geometer's Sketchpad (GSP) and GeoGebra (GGB) dynamic geometry software on academic achievement and retention of learning in teaching the "transformation geometry" sub-learning area of the elementary 7th grade mathematics teaching program The model of the research is the experimental design with pre-test and post-test control groups. The study was conducted in a public school in the middle Anatolian region of Turkey, and consisted of 72 students in total, the two experimental groups (N1 = 24, N2 = 24) and the control group (N = 24). During six-weeks training period, the first experimental group was given to computer-aided education with the dynamic geometry software of GGB, and the second experiment group was given to education with the activities prepared with GSP dynamic geometry software. In the control group, the traditional method was used in accordance with the teacher's guide book. At the end of the study, it was observed that the experimental groups were more successful than the control group, and had been more successful in keeping the information in mind for a longer time.

Kaynakça

 • Alkan, C. (1998). Eğitim teknolojisi (Yenilenmiş 6. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Alakoç, Z. (2003). Matematik Öğretiminde Teknolojik Modern Öğretim Yaklaşımları. The Turkish Online Journal of Educational Technology. Sayı:2(1).7.
 • Almeqdadi, F. (2000). The Effect of Using the Geometer's Sketchpad (GSP) on Jordanian Students' Understanding of Geometrical Concepts.
 • Baki, A. (2002). Öğrenen ve Öğretenler İçin Bilgisayar Destekli Matematik. İstanbul: Ceren Yayın Dağıtım.
 • Baki, A. (2006). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi. Trabzon: Derya Kitabevi.
 • Baki, A. Kösa, T. ve Karakuş, F. (2008). Uzay geometri öğretiminde 3D dinamik geometri yazılımı kullanımı: Öğretmen Görüşleri. 8 th International Education Technology Conference, Anadolu University, 6-8 May, Eskişehir
 • Başaran E. (1996). Türkiye Eğitim Sistemi. Ankara: Yargıcı Matbaası.
 • Baydaş, Ö. (2010). Öğretim Elemanlarının ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri Işığında Matematik Öğretiminde Geogebra Kullanımı. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Creswell, J., & Plano Clark, V. L. (2007). Understanding mixed methods research. In J. Creswell (Ed.), Designing and conducting mixed methods research (pp. 1-19). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Clements, D. H. (1999). The future of educational computing research: The case of computer programming. Information Technology in Childhood Education Annual, 1999(1), 147-179.
 • Erbas, A. K., and Yenmez, A. A. (2011). The effect of inquiry-based explorations in a dynamic geometry environment on sixth grade students’ achievements in polygons. Computers & Education, 57(4), 2462-2475.
 • Ersoy, Y. (2003). Teknoloji destekli matematik eğitimi: Gelişmeler, politikalar ve stratejiler. İlköğretim Online, 2(1), 17-23.
 • Ersoy, M. (2009) Bilgisayar Destekli Ders Uygulamalarının İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Geometri Başarılarına Etkisi ve Öğrenme ve Öğretmeye Yönelik Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir
 • Forsythe, S. (2007). Learning geometry through dynamic geometry software. Mathematics Teaching Incorporating Micromath, 202, 31-35.
 • Güven, B. ve Karataş, S. (2003). Dinamik geometri yazılımı cabri ile geometri öğrenme: Öğrenci görüşleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(2), 67-78.
 • Habre, S. (2009). Geometric conjectures in a dynamic geometry software environmient. Mathematics and Computer Education, 43(2), 151-164.
 • Hannafin, R. D., & Scott, B. N. (2001). Teaching and learning with dynamic geometry programs in student-centered learning environments: A mixed method inquiry. Computers in the Schools, 17(1-2), 121-141.
 • Hohenwarter, M.& Jones, K., (2007). Ways of Linking Geometry and Algebra. The Case of GeoGebra, Proceedings of British Society for Research into Learning Mathematics, 27,3.
 • Karasar, Ş. (2004). Eğitimde yeni iletişim teknolojileri-internet ve sanal yüksek eğitim. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(4), 117-125.
 • Kepceoğlu, İ. (2010). Geogebra Yazılımı ile Limit ve Süreklilik Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Başarısına ve Kavramsal Öğrenmelerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Mayers, L. S. (2009). The effects of using computer software programs as a tool for teaching mathematics to improve the attention levels of second grade students with special needs (Doctoral dissertation). www. proquest.com veri tabanından erişim sağlandı (No. 1463935).
 • Nagy-Kondor, R. (2008). Using dynamic geometry software at a technical college. Mathematics & Computer Education, 42(3).
 • NCTM (2000). Principles and Standards for School Mathematics. Reston, Virginia.
 • Nordin, N., Zakaria, E., Mohamed, N. R. N., and Embi, M. A. (2010). Pedagogical Usability of the Geometer's Sketchpad (GSP) Digital Module in the Mathematics Teaching. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 9(4), 113-117.
 • Paino, T.L.(2009). Effects of technology on student achievement and motivation in mathematics. Master Thesis. ProQuest veri tabanından ulaşılmıştır.
 • Salim, R. (2008). Application of Geometer’s Software Aids in Improving Secondary School Students’ Understanding on the Concept of Function and Graphs.Proceedings of the National Conference on Graphing Calculators, Malaysia.
 • Sutherland, I. E. (1963). Sketchpad: A man-made graphical communication system, Ph.D. Thesis. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge.
 • Şişman, M., Acat, M. B., Aypay, A., ve Karadağ, E. (2011). TIMSS 2007 ulusal matematik ve fen raporu: 8. sınıflar. Ankara: EARGED Yayınları. Erişim adresi: http://timss.meb.gov.tr/wp-content/uploads/timss_2007_ulusal_raporu.pdf.
 • Tayan, E.(2011). Doğrusal denklemler ve grafiklerinin öğretiminde bilgisayar destekli öğretim yönteminin başarıya etkis. Yüksek lisans tezi Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Tutak, T., ve Birgin, O. (2008). Geometri öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi. In 8th International Educational Technology Conference (pp. 1058-1061).
 • Tutak, T. (2008). Somut nesneler ve dinamik geometri yazılımı kullanımının öğrencilerin bilişsel öğrenmelerine, tutumlarına ve Van hiele geometri anlama düzeylerine etkisi. Doktora tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Üstün, I. ve Ubuz, B. (2004). Geometrik kavramların Geometer’s Sketchpad yazılımı ile geliştirilmesi. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı (p.1-6).İstanbul: Sabancı Üniversitesi.
 • Vatansever, S. (2007). İlköğretim 7. Sınıf Geometri Konularını Dinamik Geometri Yazılımı Geometer’s Sketchpad ile öğrenmenin başarıya, kalıcılığa etkisi ve öğrenci görüşleri. Yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Wenglinsky, H. (1998). Does it compute? The relationship between educational technology and student achievement in mathematics (Rapor No.143). Educational Testing Service, Princeton, NJ.
 • Zengin, Y. (2011). Dinamik Matematik Yazılımı GeoGebra’nın Öğrencilerin Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş.

Dinamik Geometri Yazılımları Kullanımının Öğrencilerin Başarısına Ve Öğrenmelerin Kalıcılığına Etkileri

Yıl 2021, Cilt: 8 Sayı: 2, 124 - 139, 14.06.2021
https://doi.org/10.17278/ijesim.879628

Öz

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 7.sınıf matematik öğretimi programına ait “dönüşüm geometrisi” alt öğrenme alanının öğretiminde, Geometer’s Sketchpad (GSP) ve GeoGebra (GGB) dinamik geometri yazılımlarının kullanımının akademik başarıya ve öğrenmelerin kalıcılığına etkilerini incelemektir. Araştırmanın modeli ön-test ve son-test kontrol gruplu deneysel desendir. Araştırmanın çalışma grubunu Yozgat’ta bir devlet okulunda öğrenim gören deney (N=48) grubu ve kontrol (N=24) grubu olmak üzere toplam 72 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma uygulanırken 1.Deney grubuna GGB dinamik geometri yazılımları ile, 2.Deney Grubuna GSP dinamik geometri yazılımları ile hazırlanmış etkinliklerle bilgisayar destekli öğretim yapılmıştır. Kontrol grubunda ise, öğretmen kılavuz kitabına uygun geleneksel yöntemle öğretim yapılmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan, uzman görüşü alınmış çalışma yaprakları ve etkinliklerle altı hafta süren uygulamalar yapılmıştır. Araştırma sonucunda dönüşüm geometrisi konusunun öğrenilmesinde başarı açısından bilgisayar destekli öğretimin kullanıldığı deney gruplarının geleneksel yöntemlerin kullanıldığı kontrol grubundan daha başarılı olduğu ve kalıcılık açısından daha uzun süre bilgiyi akılda tuttukları gözlenmiştir.

Kaynakça

 • Alkan, C. (1998). Eğitim teknolojisi (Yenilenmiş 6. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Alakoç, Z. (2003). Matematik Öğretiminde Teknolojik Modern Öğretim Yaklaşımları. The Turkish Online Journal of Educational Technology. Sayı:2(1).7.
 • Almeqdadi, F. (2000). The Effect of Using the Geometer's Sketchpad (GSP) on Jordanian Students' Understanding of Geometrical Concepts.
 • Baki, A. (2002). Öğrenen ve Öğretenler İçin Bilgisayar Destekli Matematik. İstanbul: Ceren Yayın Dağıtım.
 • Baki, A. (2006). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi. Trabzon: Derya Kitabevi.
 • Baki, A. Kösa, T. ve Karakuş, F. (2008). Uzay geometri öğretiminde 3D dinamik geometri yazılımı kullanımı: Öğretmen Görüşleri. 8 th International Education Technology Conference, Anadolu University, 6-8 May, Eskişehir
 • Başaran E. (1996). Türkiye Eğitim Sistemi. Ankara: Yargıcı Matbaası.
 • Baydaş, Ö. (2010). Öğretim Elemanlarının ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri Işığında Matematik Öğretiminde Geogebra Kullanımı. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Creswell, J., & Plano Clark, V. L. (2007). Understanding mixed methods research. In J. Creswell (Ed.), Designing and conducting mixed methods research (pp. 1-19). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Clements, D. H. (1999). The future of educational computing research: The case of computer programming. Information Technology in Childhood Education Annual, 1999(1), 147-179.
 • Erbas, A. K., and Yenmez, A. A. (2011). The effect of inquiry-based explorations in a dynamic geometry environment on sixth grade students’ achievements in polygons. Computers & Education, 57(4), 2462-2475.
 • Ersoy, Y. (2003). Teknoloji destekli matematik eğitimi: Gelişmeler, politikalar ve stratejiler. İlköğretim Online, 2(1), 17-23.
 • Ersoy, M. (2009) Bilgisayar Destekli Ders Uygulamalarının İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Geometri Başarılarına Etkisi ve Öğrenme ve Öğretmeye Yönelik Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir
 • Forsythe, S. (2007). Learning geometry through dynamic geometry software. Mathematics Teaching Incorporating Micromath, 202, 31-35.
 • Güven, B. ve Karataş, S. (2003). Dinamik geometri yazılımı cabri ile geometri öğrenme: Öğrenci görüşleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(2), 67-78.
 • Habre, S. (2009). Geometric conjectures in a dynamic geometry software environmient. Mathematics and Computer Education, 43(2), 151-164.
 • Hannafin, R. D., & Scott, B. N. (2001). Teaching and learning with dynamic geometry programs in student-centered learning environments: A mixed method inquiry. Computers in the Schools, 17(1-2), 121-141.
 • Hohenwarter, M.& Jones, K., (2007). Ways of Linking Geometry and Algebra. The Case of GeoGebra, Proceedings of British Society for Research into Learning Mathematics, 27,3.
 • Karasar, Ş. (2004). Eğitimde yeni iletişim teknolojileri-internet ve sanal yüksek eğitim. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(4), 117-125.
 • Kepceoğlu, İ. (2010). Geogebra Yazılımı ile Limit ve Süreklilik Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Başarısına ve Kavramsal Öğrenmelerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Mayers, L. S. (2009). The effects of using computer software programs as a tool for teaching mathematics to improve the attention levels of second grade students with special needs (Doctoral dissertation). www. proquest.com veri tabanından erişim sağlandı (No. 1463935).
 • Nagy-Kondor, R. (2008). Using dynamic geometry software at a technical college. Mathematics & Computer Education, 42(3).
 • NCTM (2000). Principles and Standards for School Mathematics. Reston, Virginia.
 • Nordin, N., Zakaria, E., Mohamed, N. R. N., and Embi, M. A. (2010). Pedagogical Usability of the Geometer's Sketchpad (GSP) Digital Module in the Mathematics Teaching. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 9(4), 113-117.
 • Paino, T.L.(2009). Effects of technology on student achievement and motivation in mathematics. Master Thesis. ProQuest veri tabanından ulaşılmıştır.
 • Salim, R. (2008). Application of Geometer’s Software Aids in Improving Secondary School Students’ Understanding on the Concept of Function and Graphs.Proceedings of the National Conference on Graphing Calculators, Malaysia.
 • Sutherland, I. E. (1963). Sketchpad: A man-made graphical communication system, Ph.D. Thesis. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge.
 • Şişman, M., Acat, M. B., Aypay, A., ve Karadağ, E. (2011). TIMSS 2007 ulusal matematik ve fen raporu: 8. sınıflar. Ankara: EARGED Yayınları. Erişim adresi: http://timss.meb.gov.tr/wp-content/uploads/timss_2007_ulusal_raporu.pdf.
 • Tayan, E.(2011). Doğrusal denklemler ve grafiklerinin öğretiminde bilgisayar destekli öğretim yönteminin başarıya etkis. Yüksek lisans tezi Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Tutak, T., ve Birgin, O. (2008). Geometri öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi. In 8th International Educational Technology Conference (pp. 1058-1061).
 • Tutak, T. (2008). Somut nesneler ve dinamik geometri yazılımı kullanımının öğrencilerin bilişsel öğrenmelerine, tutumlarına ve Van hiele geometri anlama düzeylerine etkisi. Doktora tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Üstün, I. ve Ubuz, B. (2004). Geometrik kavramların Geometer’s Sketchpad yazılımı ile geliştirilmesi. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı (p.1-6).İstanbul: Sabancı Üniversitesi.
 • Vatansever, S. (2007). İlköğretim 7. Sınıf Geometri Konularını Dinamik Geometri Yazılımı Geometer’s Sketchpad ile öğrenmenin başarıya, kalıcılığa etkisi ve öğrenci görüşleri. Yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Wenglinsky, H. (1998). Does it compute? The relationship between educational technology and student achievement in mathematics (Rapor No.143). Educational Testing Service, Princeton, NJ.
 • Zengin, Y. (2011). Dinamik Matematik Yazılımı GeoGebra’nın Öğrencilerin Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş.
Toplam 36 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri, Uygulamalı Matematik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hasibe Yahsi Sarı 0000-0002-0451-6034

Yayımlanma Tarihi 14 Haziran 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Yahsi Sarı, H. (2021). Dinamik Geometri Yazılımları Kullanımının Öğrencilerin Başarısına Ve Öğrenmelerin Kalıcılığına Etkileri. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 8(2), 124-139. https://doi.org/10.17278/ijesim.879628