Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

1. Sınıf Öğrencilerine Çıkarma İşleminin Öğretiminde Drama Yönteminin Kullanımından Yansımalar

Yıl 2022, Cilt: 9 Sayı: 2, 108 - 128, 05.07.2022
https://doi.org/10.17278/ijesim.1079967

Öz

Bu çalışmanın amacı, yaratıcı drama yöntemi ile işlenen matematik dersinin sınıf içindeki yansımalarını ortaya koymak ve ders sonrasında öğrencilerin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmada ilköğretim 1. sınıfa devam etmekte olan 14 öğrenci ile yaratıcı drama yöntemi kullanılarak matematik dersi yapılmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş ve veriler gözlem, sınıf ortamında çalışma yaprakları uygulanarak ve uygulamanın sonunda seçilen bazı öğrencilerle görüşme yapılarak toplanmıştır. Ardından veriler betimsel analiz kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda yaratıcı drama yönteminin matematik dersi için uygun bir yöntem olduğu, öğrencilerin ders süresince aktif olmalarının matematik dersine karşı motivasyonlarının artmasına katkı sağladığı sonucuna varılmıştır. Ders sürecinde kullanılan materyallerin dersi somut hale getirmesi çıkarma işlemi konusunun öğrenilmesini kolaylaştırdığı görülmüştür. Bu sonuçlar doğrultusunda yaratıcı drama yönteminin öğrenme ortamlarında daha sık kullanılması, öğretmenler için seminerler ve ilgili kitapların oluşturulması gerektiği önerilmiştir.

Kaynakça

 • Adıgüzel, H.Ö. (2006). Yaratıcı drama kavramı, bileşenleri ve aşamaları. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(1), 17- 27.
 • Akar-Vural, R. & Somers, J. W. (2012 ). Hümanist ilköğretim programları için ilköğretimde drama: Kuram ve uygulama. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Alakoç, Z. (2003). Matematik öğretiminde teknolojik modern öğretim yaklaşımları. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(1),43-49.
 • Barona, E. G., Ignacio, N.G. & Nieto, L. J. B. (2006). The effective domain in mathematics learning. International Electronic Journal of Mathematics Education, 1,16-32.
 • Brown, M., Dickson, L. & Gibson, O. (1984). Students learning mathematics a teacher guide to recent research. Eastbourne: Holt, Rinehart & Winston.
 • Burns, M. (2000). About teaching mathematics (3. baskı). New York: A K-8 Resource.
 • Çakmak, M. (2000). İlköğretimde matematik öğretimi ve aktif öğrenme teknikleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(20), 119-131.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (3. baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Duatepe-Paksu, A. & Ubuz, B. (2009). Drama temelli geometri öğretiminin öğrenci başarısına, tutumlarına ve düşünme düzeylerine etkisi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 102(4), 272-286.
 • Durmuş, A., Ekşi, H. & Otrar, M. (2004). Sınıfın fiziksel yapısı ve organizasyonu. M. Gürsel, H. Sarı ve B. Dilmaç (Eds.), Sınıf yönetimi içinde (ss. 68-79). Konya: Eğitim Yayınları.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (Genişletilmiş 2. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Erdoğan, S. (2006). Altı yaş çocuklarına drama yöntemi ile verilen matematik eğitiminin matematik yeteneğine etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Erdoğan, A. ve Özdemir-Erdoğan, E. (2009). Toplama ve çıkarma kavramlarının öğretimi ve öğrenci güçlükleri. E. Bingölbali ve M. F. Özmantar (Eds.), İlköğretimde karşılaşılan matematiksel zorluklar ve çözüm önerileri içinde (ss. 31-58). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Ersoy, E. ve Türker Biber, B. (2020). Yaratıcı drama yönteminin kesirlerde toplama işlemi öğretimine yansımaları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(1), 83-103.
 • Fraenkel, J. R. and Wallen, N. E. (2008). How to design and evaluate research in education (5th ed). New York: McGraw-Hill.
 • Hatipoğlu, Y. Y. (2006). İlköğretim 5. sınıf matematik ders konularının öğretiminde drama yönteminin öğrenci başarısına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Karapınarlı, R. (2007). İlköğretim 7. sınıf matematik dersinde yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin başarı ve kalıcılık düzeyine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Muğla Üniversitesi, Muğla.
 • Kılıç, A. (2010). İlköğretim birinci sınıf matematik dersindeki işlem becerilerinin kazandırılmasında oyunla öğretimin başarıya etkisi. (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
 • Mendes, C. & Utsumi, M. C. (2000). Researching the attitudes towards mathematics in basic education. Educational Psychology, 20(2), 237-243.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (3. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü: S. Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Mirasyedioğlu, Ş. & Peker, M. (2008). Pre-service elementary school teachers’ learning styles and attitudes towards mathematics. Eurasian Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 4, 21-26.
 • Örnek, S. (2007). Trigonometrik kavramların canlandırma yöntemiyle öğrenilmesinin öğrencilerin matematik başarısına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Özsoy, N. & Yüksel, S. (2007). Matematik öğretiminde drama. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 32-36.
 • Resnick, L. B. (1983). Mathematics and science learning: A new conception. Science, 220, 477-478.
 • Soner, S. (2005). İlköğretim matematik dersi kesirli sayılarda toplama- çıkarma işlemlerinde drama yöntemiyle yapılan öğretimin etkililiği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Soylu, Y. (2001). Matematik derslerinin öğretiminde (1. devre 1, 2, 3, 4, 5. sınıf) başvurulabilecek eğitici-öğretici oyunlar (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Sözer, N. (2006). İlköğretim 4. sınıf matematik dersinde drama yönteminin öğrencilerin başarılarına, tutumlarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Şimşek, H. & Yıldırım, A. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Türker, N & Turanlı, N. (2008). Matematik eğitimi derslerine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 17-29.
 • Uygan, C. & Yenilmez, K. (2010). Yaratıcı drama yönteminin ilköğretim 7. Sınıf öğrencilerin geometriye yönelik öz-yeterlik inançlarına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18, 931-942.

Reflections on the Use of the Drama Method in the Teaching of Subtruction to the 1st Grade Students

Yıl 2022, Cilt: 9 Sayı: 2, 108 - 128, 05.07.2022
https://doi.org/10.17278/ijesim.1079967

Öz

The aim of the study, it is aimed to determine the effects of reflections from mathematics class on the success of students in using the creative drama method in teaching the subject of Subtraction in Natural Numbers and the opinions of the students after the lesson. In the research, 14 students of 4th grade of primary education were given creative drama-based mathematics and the learning environment was tried to be defined by observing the learning environment. Qualitative research approach was adopted in the research and the data were analyzed in accordance with the structure of descriptive-interpretative analysis. As a result of the study, it is concluded that creative drama method can enhanse and make the learning easier besides being a suitable method for mathematics lesson. Since the materials used in the course process made the course easier to learn the subject of subtraction, changed their perspective towards mathematics lesson positively. These results, suggested that drama method should be used more frequently in learning environments. There lated books must be written, and more seminars should be held for teachers.

Kaynakça

 • Adıgüzel, H.Ö. (2006). Yaratıcı drama kavramı, bileşenleri ve aşamaları. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(1), 17- 27.
 • Akar-Vural, R. & Somers, J. W. (2012 ). Hümanist ilköğretim programları için ilköğretimde drama: Kuram ve uygulama. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Alakoç, Z. (2003). Matematik öğretiminde teknolojik modern öğretim yaklaşımları. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(1),43-49.
 • Barona, E. G., Ignacio, N.G. & Nieto, L. J. B. (2006). The effective domain in mathematics learning. International Electronic Journal of Mathematics Education, 1,16-32.
 • Brown, M., Dickson, L. & Gibson, O. (1984). Students learning mathematics a teacher guide to recent research. Eastbourne: Holt, Rinehart & Winston.
 • Burns, M. (2000). About teaching mathematics (3. baskı). New York: A K-8 Resource.
 • Çakmak, M. (2000). İlköğretimde matematik öğretimi ve aktif öğrenme teknikleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(20), 119-131.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (3. baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Duatepe-Paksu, A. & Ubuz, B. (2009). Drama temelli geometri öğretiminin öğrenci başarısına, tutumlarına ve düşünme düzeylerine etkisi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 102(4), 272-286.
 • Durmuş, A., Ekşi, H. & Otrar, M. (2004). Sınıfın fiziksel yapısı ve organizasyonu. M. Gürsel, H. Sarı ve B. Dilmaç (Eds.), Sınıf yönetimi içinde (ss. 68-79). Konya: Eğitim Yayınları.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (Genişletilmiş 2. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Erdoğan, S. (2006). Altı yaş çocuklarına drama yöntemi ile verilen matematik eğitiminin matematik yeteneğine etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Erdoğan, A. ve Özdemir-Erdoğan, E. (2009). Toplama ve çıkarma kavramlarının öğretimi ve öğrenci güçlükleri. E. Bingölbali ve M. F. Özmantar (Eds.), İlköğretimde karşılaşılan matematiksel zorluklar ve çözüm önerileri içinde (ss. 31-58). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Ersoy, E. ve Türker Biber, B. (2020). Yaratıcı drama yönteminin kesirlerde toplama işlemi öğretimine yansımaları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(1), 83-103.
 • Fraenkel, J. R. and Wallen, N. E. (2008). How to design and evaluate research in education (5th ed). New York: McGraw-Hill.
 • Hatipoğlu, Y. Y. (2006). İlköğretim 5. sınıf matematik ders konularının öğretiminde drama yönteminin öğrenci başarısına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Karapınarlı, R. (2007). İlköğretim 7. sınıf matematik dersinde yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin başarı ve kalıcılık düzeyine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Muğla Üniversitesi, Muğla.
 • Kılıç, A. (2010). İlköğretim birinci sınıf matematik dersindeki işlem becerilerinin kazandırılmasında oyunla öğretimin başarıya etkisi. (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
 • Mendes, C. & Utsumi, M. C. (2000). Researching the attitudes towards mathematics in basic education. Educational Psychology, 20(2), 237-243.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (3. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü: S. Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Mirasyedioğlu, Ş. & Peker, M. (2008). Pre-service elementary school teachers’ learning styles and attitudes towards mathematics. Eurasian Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 4, 21-26.
 • Örnek, S. (2007). Trigonometrik kavramların canlandırma yöntemiyle öğrenilmesinin öğrencilerin matematik başarısına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Özsoy, N. & Yüksel, S. (2007). Matematik öğretiminde drama. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 32-36.
 • Resnick, L. B. (1983). Mathematics and science learning: A new conception. Science, 220, 477-478.
 • Soner, S. (2005). İlköğretim matematik dersi kesirli sayılarda toplama- çıkarma işlemlerinde drama yöntemiyle yapılan öğretimin etkililiği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Soylu, Y. (2001). Matematik derslerinin öğretiminde (1. devre 1, 2, 3, 4, 5. sınıf) başvurulabilecek eğitici-öğretici oyunlar (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Sözer, N. (2006). İlköğretim 4. sınıf matematik dersinde drama yönteminin öğrencilerin başarılarına, tutumlarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Şimşek, H. & Yıldırım, A. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Türker, N & Turanlı, N. (2008). Matematik eğitimi derslerine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 17-29.
 • Uygan, C. & Yenilmez, K. (2010). Yaratıcı drama yönteminin ilköğretim 7. Sınıf öğrencilerin geometriye yönelik öz-yeterlik inançlarına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18, 931-942.
Toplam 30 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gülçak Çolak 0000-0002-8394-4132

Tuba Aydoğdu İskenderoğlu 0000-0002-6282-9100

Yayımlanma Tarihi 5 Temmuz 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 9 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Çolak, G., & Aydoğdu İskenderoğlu, T. (2022). 1. Sınıf Öğrencilerine Çıkarma İşleminin Öğretiminde Drama Yönteminin Kullanımından Yansımalar. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 9(2), 108-128. https://doi.org/10.17278/ijesim.1079967