Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL SOSYALİZASYONUN İŞGÖRENLERİN PERFORMANSINA ETKİSİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2, 114 - 126, 31.12.2020

Öz

Örgütsel sosyalizasyon işletmeye yeni katılan bireylerin işletmeye uyum sağlama, örgütü benimseme ve işletme sürekliliği için gerekli bilgi, beceri ve tutumu kazandığı süreci kapsar. Konaklama işletmelerinde iş gücü devir hızı yüksek olduğu için uzun süreli çalışan bulmak zordur. Bu aşamada her yeni gelen çalışanın işletmeye alışma ve uyum sürecinde sıkıntılar yaşanır. Bu çalışmanın amacı Van ilinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmeleri çalışanlarının örgütsel sosyalleşme süreçleri ile işgören performansları arasında bir ilişki olup olmadığını ve işgörenlerin sosyalleşme süreçlerinin işgören performanslarını etkileyip etkilemediğini ortaya koymak ve literatüre bu yönde katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Van ilinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinden anket tekniği kullanılarak veri toplanmıştır. Kullanılan veri toplama aracı üç bölümden oluşmakta olup birinci bölümde demografik özelliklere ilişkin ifadeler, ikinci bölümde işgörenlerin sosyalizasyon düzeylerini ölçen ifadeler üçüncü bölümde ise işgörenlerin performansına ilişkin ifadeler bulunmaktadır. Toplanan veriler SPSS paket programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda örgütsel sosyalizasyon ile işgören performansı arasında pozitif yönlü bir ilişki ve anlamlı bir etki tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Aliyev, Y. (2014). Örgütsel Sosyalleşme ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişki: Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Balcı, A., Baltacı, A., Fidan, T., Cereci, C. ve Acar, U. (2012). “Örgütsel Sosyalleşmenin, Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Vatandaşlıkla İlişkisi: İlköğretim Okulu Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma”. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2 (2): 47-74.
 • Cookey, M.A.P & Janyam, K. (2019). Skill Performsnce in Informal Economy Workers: Multilevel Perceptual Assessment. Kasetsart Journal of Social Sciences. 40.
 • Çalık, T. (2003). “İşgörenlerin Örgüte Uyumu (Örgütsel Sosyalizasyon)”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 1(2): 0-0.
 • Demirbilek, T. (2009). “Örgütsel Sosyalleşmede İşe Alıştırma Eğitiminin Yeri ve Önemi”. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 9 (18): 353-374.
 • Devellis, F. (2014). Ölçek Geliştirme. (3. Basım). İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kahyaoğlu, M. (2012). Örgütsel Sosyalizasyon Taktiklerinin İşgörenlerin Kariyer Planlamaları Üzerine Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Alan Araştırması. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Karabat, B. (2017). Örgütlerde Performans Yönetimi. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Mafud, J. ve Moreno, M. (2018). “Role of Authentic Leadership in Organizational Socialization and Work Engagement among Workers”. Scientific Research Publishing. 9(1), 46-62.
 • Meriç S. ve Güllüce A.Ç. (2017). Değişime Direnç ve Örgütsel Sessizlik Bağlamında Yenilikçilik: TRA1 ve TRB2 Bölgesi Turizm İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma. İstanbul: Lambert Academic Publishing.
 • Özer, S. (2018). Örgütsel Sinizim, İşe Yabancılaşma ve Kişilik İlişkisi: Trb1 Bölgesi Otel İşgörenleri Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Sigler, T.H. ve Pearson, C.M. (2000). Creating An Empowering Culture: Examining The Relationship Between Organizational Culture and Perceptions of Empowerment. Journal of Quality Management, 5(1): 27-52.
 • Sökmen A. (2007). Örgütsel Sosyalleşme Sürecinde İşgörenlerin Yöneticilerine Dönük Algıları: Ankara’daki Otel İşletmelerinde Bir Değerlendirme, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 32(2): 170-182.
 • Taormina, R. (1997). “Organizational Socialization: A Multidomain, Continuous Process Model”. International Journal of Selection and Assessment,5(1): 29-47.
 • Ural, A. ve Kılıç, İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve Spss ile Veri Analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Uygur, A. (2007). Örgütsel Bağlılık İle İşgören Performansı İlişkisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması”. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (1): 71-85.
 • Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2011). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Zonana, M. (2011). İş Stresinin İsgörenlerin Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerine Etkileri ve Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL SOCIALIZATION ON THE PERFORMANCE OF EMPLOYEES IN ACCOMMODATION: THE CASE OF VAN

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2, 114 - 126, 31.12.2020

Öz

Organizational socialization encompasses the process by which individuals who are new to the business acquire the necessary knowledge, skills and attitudes for adapting to the business, adopting the organization, and business continuity. It is difficult to find a long-term employee as the labor turn over rate is high in the accommodation establishments. The aim of this study is to reveal whether there is a relationship between the organizational socialization processes and employee performances of the employees of 4 and 5 star accommodation establishments operating in the province of Van and whether the socialization processes of the employees affect their employee performance and to contribute to the literature in this direction. The data collection too lused consists of three parts. In the first part, there are expressions related to the demographic features, in the second part, the statements that measure the socialization levels of the employees and in the third part, the statements related to the performance of theem ployees. Collected datawere analysed through SPSS package program. As a result of the analyses carried out a positive relationship and a significant effect were determined between organizational socialization and employee performance.

Kaynakça

 • Aliyev, Y. (2014). Örgütsel Sosyalleşme ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişki: Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Balcı, A., Baltacı, A., Fidan, T., Cereci, C. ve Acar, U. (2012). “Örgütsel Sosyalleşmenin, Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Vatandaşlıkla İlişkisi: İlköğretim Okulu Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma”. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2 (2): 47-74.
 • Cookey, M.A.P & Janyam, K. (2019). Skill Performsnce in Informal Economy Workers: Multilevel Perceptual Assessment. Kasetsart Journal of Social Sciences. 40.
 • Çalık, T. (2003). “İşgörenlerin Örgüte Uyumu (Örgütsel Sosyalizasyon)”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 1(2): 0-0.
 • Demirbilek, T. (2009). “Örgütsel Sosyalleşmede İşe Alıştırma Eğitiminin Yeri ve Önemi”. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 9 (18): 353-374.
 • Devellis, F. (2014). Ölçek Geliştirme. (3. Basım). İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kahyaoğlu, M. (2012). Örgütsel Sosyalizasyon Taktiklerinin İşgörenlerin Kariyer Planlamaları Üzerine Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Alan Araştırması. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Karabat, B. (2017). Örgütlerde Performans Yönetimi. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Mafud, J. ve Moreno, M. (2018). “Role of Authentic Leadership in Organizational Socialization and Work Engagement among Workers”. Scientific Research Publishing. 9(1), 46-62.
 • Meriç S. ve Güllüce A.Ç. (2017). Değişime Direnç ve Örgütsel Sessizlik Bağlamında Yenilikçilik: TRA1 ve TRB2 Bölgesi Turizm İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma. İstanbul: Lambert Academic Publishing.
 • Özer, S. (2018). Örgütsel Sinizim, İşe Yabancılaşma ve Kişilik İlişkisi: Trb1 Bölgesi Otel İşgörenleri Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Sigler, T.H. ve Pearson, C.M. (2000). Creating An Empowering Culture: Examining The Relationship Between Organizational Culture and Perceptions of Empowerment. Journal of Quality Management, 5(1): 27-52.
 • Sökmen A. (2007). Örgütsel Sosyalleşme Sürecinde İşgörenlerin Yöneticilerine Dönük Algıları: Ankara’daki Otel İşletmelerinde Bir Değerlendirme, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 32(2): 170-182.
 • Taormina, R. (1997). “Organizational Socialization: A Multidomain, Continuous Process Model”. International Journal of Selection and Assessment,5(1): 29-47.
 • Ural, A. ve Kılıç, İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve Spss ile Veri Analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Uygur, A. (2007). Örgütsel Bağlılık İle İşgören Performansı İlişkisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması”. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (1): 71-85.
 • Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2011). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Zonana, M. (2011). İş Stresinin İsgörenlerin Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerine Etkileri ve Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Songül ÖZER> (Sorumlu Yazar)
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Yusuf BABUR Bu kişi benim
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6059-2437
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijgtr841585, journal = {Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2587-2745}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Kat-3 Oda No-306 Doğu Yerleşkesi ISPARTA}, publisher = {Gülay BULGAN}, year = {2020}, volume = {4}, number = {2}, pages = {114 - 126}, title = {KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL SOSYALİZASYONUN İŞGÖRENLERİN PERFORMANSINA ETKİSİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Özer, Songül and Babur, Yusuf} }
APA Özer, S. & Babur, Y. (2020). KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL SOSYALİZASYONUN İŞGÖRENLERİN PERFORMANSINA ETKİSİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ . Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 114-126 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijgtr/issue/59452/841585
MLA Özer, S. , Babur, Y. "KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL SOSYALİZASYONUN İŞGÖRENLERİN PERFORMANSINA ETKİSİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ" . Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2020 ): 114-126 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijgtr/issue/59452/841585>
Chicago Özer, S. , Babur, Y. "KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL SOSYALİZASYONUN İŞGÖRENLERİN PERFORMANSINA ETKİSİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ". Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2020 ): 114-126
RIS TY - JOUR T1 - KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL SOSYALİZASYONUN İŞGÖRENLERİN PERFORMANSINA ETKİSİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ AU - SongülÖzer, YusufBabur Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 114 EP - 126 VL - 4 IS - 2 SN - -2587-2745 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL SOSYALİZASYONUN İŞGÖRENLERİN PERFORMANSINA ETKİSİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ %A Songül Özer , Yusuf Babur %T KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL SOSYALİZASYONUN İŞGÖRENLERİN PERFORMANSINA ETKİSİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ %D 2020 %J Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2587-2745 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Özer, Songül , Babur, Yusuf . "KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL SOSYALİZASYONUN İŞGÖRENLERİN PERFORMANSINA ETKİSİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ". Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 4 / 2 (Aralık 2020): 114-126 .
AMA Özer S. , Babur Y. KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL SOSYALİZASYONUN İŞGÖRENLERİN PERFORMANSINA ETKİSİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ. IJGTR. 2020; 4(2): 114-126.
Vancouver Özer S. , Babur Y. KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL SOSYALİZASYONUN İŞGÖRENLERİN PERFORMANSINA ETKİSİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 4(2): 114-126.
IEEE S. Özer ve Y. Babur , "KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL SOSYALİZASYONUN İŞGÖRENLERİN PERFORMANSINA ETKİSİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ", Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 114-126, Ara. 2020