Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Investigation of School Administrators’ Technological Leadership in Terms of Gender

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 1, 36 - 47, 30.06.2021
https://doi.org/10.25233/ijlel.838503

Öz

In this study, it was aimed to determine the effect of gender on the technological leadership of school administrators. For this purpose, 31 studies were reached between 2008-2018 years. These studies were analyzed by using the meta-analysis method. The total sample size of the analyzed studies is found as 9867. In the studies analyzed in the meta-analysis, there are two different types of data groups: the technological leadership of the administrators in teachers’ eyes and the technological leadership of the administrators in their own eyes. As a result of the analysis; it has been determined that both teachers and administrators think that male school administrators have higher technological leadership than women (ES = -0.010). In addition to this result, it has been determined that the effect of gender variable on technological leadership is mostly in administrators, but overall effect size is weak in teachers (ES = 0.009) and managers (ES = -0.044).

Kaynakça

 • *Aktaş, N. (2016). Ortaöğretim kurumları okul yöneticilerinin teknoloji liderlik rollerinin incelenmesi (Unpublished master thesis). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Aktay, S., & Çakır, R. (2018). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlikleri. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 37(37), 37-48.
 • Alkrdem, M. (2014). Technological leadership behavior of high school headteachers in Asir Region, Saudi Arabia. Journal of International Education Research (JIER), 10(2), 95-100.
 • Banoğlu, K. (2009). İlköğretim okullarında görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerin öğrenen örgüt algısı (Unpublished master thesis). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. *Banoğlu, K. (2011). Okul müdürlerinin teknoloji liderliği yeterlikleri ve teknoloji koordinatörlüğü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 199-213.
 • Banoğlu, K. (2012). Technology leadership competencies scale for educational administrators: Development, validity, and reliability study. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 13(3), 43-65.
 • *Baş, E. D. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rolleriyle okul iklimi arasındaki ilişki (Unpublished master thesis). Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Borenstein, M. Hedges, L. V., Higgins, J. P. T., & Rothstein, H. R. (2013). Meta-Analize Giriş, Çeviren: Dinçer, S., Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Brooks-Young, S. (2002). Making technology standards work for you: A guide for school administrators. Eugene, OR: International Society for Technology in Education.
 • *Brunson, M. A. (2015). Technology leadership competencies for elementary principals (Unpublished doctoral dissertation). Bowie State University Department of Educational Studies and Leadership, Maryland.
 • *Bülbül, T., & Çuhadar, C. (2012). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği öz-yeterlik algıları ile bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik kabulleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 474–499.
 • Buluç, B. (2009). İlköğretim kullarında bürokratik okul yapısı ile okul müdürlerinin liderlik stilleri arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 34, 152.
 • Can, T. (2008). İlköğretim okulları yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri. 8. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, 6-9 Mayıs 2008 (ss. 1053-1057). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Canbolat, S. (2016). Yöneticilerin liderlik tarzlarına ilişkin çalışan algıları, ÇEDAŞ grup şirketleri örneği (Çorumgaz, Sürmeligaz, Kargaz) (Unpublished master’s thesis). Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum.
 • *Cantürk, G. (2016). Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik davranışları ve bilişim teknolojilerinin yönetim süreçlerinde kullanımı arasındaki ilişki (Unpublished doctoral dissertation). Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Cooper, H., Hedges, L. V., & Valentine, J. C. (2009). The handbook of research synthesis and meta analysis 2nd edition. In The Hand. of Res. Synthesis and Meta-Analysis, 2nd Ed. (pp. 1-615). Russell Sage Foundation.
 • Çalık, T., Çoban, Ö., & Özdemir, N. (2018). Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik öz yeterlikleri ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 52(1), 83-106.
 • Çevik, V. (2006). Eğitim yöneticileri ile yönetici adaylarının kaygı düzeyleri ile bilgisayar kaygısı düzeylerinin karşılaştırılması (Unpublished master thesis). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • *Curnyn, M. A. (2013). Technology leadership conditions among Nebraska school principals (Unpublished doctoral dissertation). University of South Educational Administration, Dakota.
 • Demirsoy, S. (2016). Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlikleri ile öğretmenlerin teknolojik pedagojik bilgi düzeyleri arasındaki ilişki (Unpublished master’s thesis). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • *Depew, R. (2015). Investigating the technological pedagogical content knowledge (TPACK) and technology leadership capacities of K-12 public school principals (Unpublished doctoral dissertation). Brandman University Organizational Leadership, California.
 • Dinçer, S. (2014). Eğitim bilimlerinde uygulamalı meta-analiz. Ankara: Pegem Akademi.
 • *Doğan, İ. (2018). Examination of the technology leadership self-efficacy perceptions of educational managers in terms of the self-efficacy perceptions of information technologies (Malatya province case). Participatory Educational Research, 5(2), 51-66.
 • *Duncan, J. A. (2011). An assessment of principals' technology leadership: A statewide survey (Unpublished doctoral dissertation).Virginia Commonwealth University, Virginia.
 • Drucker, P. F. (1974). Management: tasks, responsibilities, practicies. New York: Harper Collins.
 • Durlak, J. A. (1995). Understanding meta-analysis. In L.G. Grimm, & P.R. Yarnold (Eds.), Reading and Understanding Multivariate Statistics (pp. 319-352). Washington, DC: American Psychological Association.
 • *Durnalı, M. (2018). Öğretmenlere göre okul müdürlerinin teknolojik liderlik davranışları ve bilgi yönetimini gerçekleştirme düzeyleri (Unpublished doctoral dissertation). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • *Engür, A. (2014). Teknoloji öğretmenlerinin okul müdürlerinin teknolojik liderlik becerileri hakkındaki görüşleri (Unpublished master thesis). Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • *Ertuğrul, E. (2014). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre yöneticilerin teknoloji liderlik düzeyi ile yönetici etkililiği arasındaki ilişki (Unpublished master thesis). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • *Gençay, A. (2014). Öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin liderlik stilleri ve okul imajı (Unpublished master thesis). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • *Gerçek, M. M. (2016). Özel okullarda görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre yöneticilerin teknolojik liderlik düzeyi ile yöneticilik etkililiği arasındaki ilişkinin incelenmesi (Unpublished master thesis). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyon.
 • Güney, S. (2015). Liderlik, 2. Basım. Ankara: Nobel.
 • *Görgülü, D. (2013). Bilgi toplumuna geçiş sürecinde okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri açısından incelenmesi (Konya İli örneği) (Unpublished master thesis). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Görgülü, D., Küçükali, R., & Ada, Ş. (2013). Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik öz yeterlilikleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 3(2), 53-71.
 • Gültekin, F. (2013). Ortaöğretim yöneticilerinin teknoloji liderliği öz-yeterlik algıları (Unpublished master thesis). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • *Gürkan, H. (2017). Okul müdürlerinin teknoloji liderliği yeterlikleri ile yaşam boyu öğrenme yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Unpublished master thesis). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • *Gürkan-Beyaz, G. (2014). Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi yöneticilerinin teknoloji liderliği davranışları (Diyarbakır ili örneği) (Unpublished master thesis). Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Güven, A. (2015). Liselerde görev yapan yöneticilerin teknoloji liderliği yeterlik algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi (Unpublished master thesis). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Hacıfazlıoğlu, Ö., Karadeniz, Ş., & Dalgıç, G. (2011a). Eğitim yöneticileri teknoloji liderliği öz-yeterlik ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(2), 145-166.
 • Hacıfazlıoğlu, Ö., Karadeniz, Ş., & Dalgıç, G. (2011b). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliğine ilişkin algıları: Metafor analizi örneği. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(1), 97–121.
 • *Hayytov, D. (2013). Eğitim yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlik algıları ile öğretmenlerin teknolojiye yönelik tutumları arasındaki ilişki (Unpublished master thesis). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Irmak, M. (2015). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin, yöneticilerinin “teknoloji liderliği” düzeylerine ilişkin algıları (Unpublished doctoral dissertation). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • *Karabağ-Köse, E., Yurdakul, Ö., & Onuk, H. (2017). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği ile sosyal medyada öğretmen-öğrenci etkileşimi arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 329-344.
 • Konan, N. (2015). Eğitim yönetiminde yeni liderlik yaklaşımları. Ankara: Pegem Akademi.
 • *Kör, H., Erbay, H., & Engin, M. (2016). Technology leadership of education administrators and innovative technologies in education: A case study of Çorum city. Universal Journal Of Educational Research, 4(n12a), 140-150.
 • Lipsey, M., & Wilson, D. (2000). Practical meta-analysis. Londra: Sage Publication.
 • *Ölçek, G. (2014). İlköğretim okullarında görev yapan müdürlerin teknoloji liderliği düzeylerine ilişkin okul müdürü ve öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi (Unpublished master thesis). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • *Öztaş, A. (2013). Resmi ortaöğretim okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin öğretmen görüşleri (Unpublished master thesis). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • P 21. (2019). P21 Framework Definitions. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED519462.pdf.(09.03.2020).
 • Sağlam, M., & Yüksel, İ. (2007). Program değerlendirmede meta-analiz ve meta değerlendirme yöntemleri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 175-187.
 • Samancıoğlu, M., Bağlıbel, M., Kalman, M., & Sincar, M. (2015). The relationship between technology leadership roles and profiles of school principals and technology integration ın primary school classrooms. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi – Journal Of Educational Sciences Research, 5(2). 77-96.
 • *Sincar, M. (2009). İlköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin bir inceleme (Gaziantep İli örneği) (Unpublished master thesis). İnönü Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Sabuncuoğlu, Z., & Vergiliel Tüz, M. (2013). Örgütsel davranış, Bursa: Alfa Aktüel Yayınları.
 • Sincar, M., & Aslan, B. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 571-595.
 • Şişman, M. (2014). Öğretim liderliği. 5. Baskı, Ankara: Pegem Akademi.
 • *Şişman-Eren, E. (2010). İlköğretim okul müdürlerinin eğitim teknolojilerini sağlama ve kullanmada gösterdikleri liderlik davranışları (Unpublished doctoral dissertation). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Şişman-Eren, E., & Kurt, A. (2011). İlköğretim okul müdürlerinin teknoloji liderliği davranışları. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 219-238.
 • Tanzer, S. (2004). Mesleki ve teknik öğretim okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlikleri (Unpublished master thesis). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü, Bolu
 • Uçkan, S. (2010). İlköğretim ve ortaöğretim okullarında teknoloji liderlerinin belirlenmesi (Sakarya örneği) (Unpublished master thesis). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • *Ulukaya, F. (2015). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği öz yeterlikleri ile eğitim öğretim işlerini gerçekleştirme düzeyleri arasındaki ilişki (Unpublished master thesis). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Ulukaya, F., Yıldırım, N., & Özeke, V. (2017). Educational administrators’ technological leadership efficacy and perceptions towards ımplementation levels of teaching and learning activities. Journal of Computer and Education Research, 5(10), 125-149.
 • *Uysal-Balaban, N. (2012). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rolleri ile bilgisayar kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi (Unpublished master thesis). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Whitehead, A. (2002). Meta-analysis of controlled clinical trials. Chichester: John Wiley & Sons.
 • *Yorulmaz, A., & Can, S. (2016). The technology leadership competencies of elementary and secondary school directors. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 11(1), 47-61.

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 1, 36 - 47, 30.06.2021
https://doi.org/10.25233/ijlel.838503

Öz

Kaynakça

 • *Aktaş, N. (2016). Ortaöğretim kurumları okul yöneticilerinin teknoloji liderlik rollerinin incelenmesi (Unpublished master thesis). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Aktay, S., & Çakır, R. (2018). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlikleri. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 37(37), 37-48.
 • Alkrdem, M. (2014). Technological leadership behavior of high school headteachers in Asir Region, Saudi Arabia. Journal of International Education Research (JIER), 10(2), 95-100.
 • Banoğlu, K. (2009). İlköğretim okullarında görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerin öğrenen örgüt algısı (Unpublished master thesis). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. *Banoğlu, K. (2011). Okul müdürlerinin teknoloji liderliği yeterlikleri ve teknoloji koordinatörlüğü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 199-213.
 • Banoğlu, K. (2012). Technology leadership competencies scale for educational administrators: Development, validity, and reliability study. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 13(3), 43-65.
 • *Baş, E. D. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rolleriyle okul iklimi arasındaki ilişki (Unpublished master thesis). Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Borenstein, M. Hedges, L. V., Higgins, J. P. T., & Rothstein, H. R. (2013). Meta-Analize Giriş, Çeviren: Dinçer, S., Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Brooks-Young, S. (2002). Making technology standards work for you: A guide for school administrators. Eugene, OR: International Society for Technology in Education.
 • *Brunson, M. A. (2015). Technology leadership competencies for elementary principals (Unpublished doctoral dissertation). Bowie State University Department of Educational Studies and Leadership, Maryland.
 • *Bülbül, T., & Çuhadar, C. (2012). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği öz-yeterlik algıları ile bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik kabulleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 474–499.
 • Buluç, B. (2009). İlköğretim kullarında bürokratik okul yapısı ile okul müdürlerinin liderlik stilleri arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 34, 152.
 • Can, T. (2008). İlköğretim okulları yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri. 8. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, 6-9 Mayıs 2008 (ss. 1053-1057). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Canbolat, S. (2016). Yöneticilerin liderlik tarzlarına ilişkin çalışan algıları, ÇEDAŞ grup şirketleri örneği (Çorumgaz, Sürmeligaz, Kargaz) (Unpublished master’s thesis). Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum.
 • *Cantürk, G. (2016). Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik davranışları ve bilişim teknolojilerinin yönetim süreçlerinde kullanımı arasındaki ilişki (Unpublished doctoral dissertation). Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Cooper, H., Hedges, L. V., & Valentine, J. C. (2009). The handbook of research synthesis and meta analysis 2nd edition. In The Hand. of Res. Synthesis and Meta-Analysis, 2nd Ed. (pp. 1-615). Russell Sage Foundation.
 • Çalık, T., Çoban, Ö., & Özdemir, N. (2018). Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik öz yeterlikleri ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 52(1), 83-106.
 • Çevik, V. (2006). Eğitim yöneticileri ile yönetici adaylarının kaygı düzeyleri ile bilgisayar kaygısı düzeylerinin karşılaştırılması (Unpublished master thesis). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • *Curnyn, M. A. (2013). Technology leadership conditions among Nebraska school principals (Unpublished doctoral dissertation). University of South Educational Administration, Dakota.
 • Demirsoy, S. (2016). Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlikleri ile öğretmenlerin teknolojik pedagojik bilgi düzeyleri arasındaki ilişki (Unpublished master’s thesis). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • *Depew, R. (2015). Investigating the technological pedagogical content knowledge (TPACK) and technology leadership capacities of K-12 public school principals (Unpublished doctoral dissertation). Brandman University Organizational Leadership, California.
 • Dinçer, S. (2014). Eğitim bilimlerinde uygulamalı meta-analiz. Ankara: Pegem Akademi.
 • *Doğan, İ. (2018). Examination of the technology leadership self-efficacy perceptions of educational managers in terms of the self-efficacy perceptions of information technologies (Malatya province case). Participatory Educational Research, 5(2), 51-66.
 • *Duncan, J. A. (2011). An assessment of principals' technology leadership: A statewide survey (Unpublished doctoral dissertation).Virginia Commonwealth University, Virginia.
 • Drucker, P. F. (1974). Management: tasks, responsibilities, practicies. New York: Harper Collins.
 • Durlak, J. A. (1995). Understanding meta-analysis. In L.G. Grimm, & P.R. Yarnold (Eds.), Reading and Understanding Multivariate Statistics (pp. 319-352). Washington, DC: American Psychological Association.
 • *Durnalı, M. (2018). Öğretmenlere göre okul müdürlerinin teknolojik liderlik davranışları ve bilgi yönetimini gerçekleştirme düzeyleri (Unpublished doctoral dissertation). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • *Engür, A. (2014). Teknoloji öğretmenlerinin okul müdürlerinin teknolojik liderlik becerileri hakkındaki görüşleri (Unpublished master thesis). Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • *Ertuğrul, E. (2014). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre yöneticilerin teknoloji liderlik düzeyi ile yönetici etkililiği arasındaki ilişki (Unpublished master thesis). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • *Gençay, A. (2014). Öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin liderlik stilleri ve okul imajı (Unpublished master thesis). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • *Gerçek, M. M. (2016). Özel okullarda görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre yöneticilerin teknolojik liderlik düzeyi ile yöneticilik etkililiği arasındaki ilişkinin incelenmesi (Unpublished master thesis). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyon.
 • Güney, S. (2015). Liderlik, 2. Basım. Ankara: Nobel.
 • *Görgülü, D. (2013). Bilgi toplumuna geçiş sürecinde okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri açısından incelenmesi (Konya İli örneği) (Unpublished master thesis). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Görgülü, D., Küçükali, R., & Ada, Ş. (2013). Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik öz yeterlilikleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 3(2), 53-71.
 • Gültekin, F. (2013). Ortaöğretim yöneticilerinin teknoloji liderliği öz-yeterlik algıları (Unpublished master thesis). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • *Gürkan, H. (2017). Okul müdürlerinin teknoloji liderliği yeterlikleri ile yaşam boyu öğrenme yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Unpublished master thesis). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • *Gürkan-Beyaz, G. (2014). Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi yöneticilerinin teknoloji liderliği davranışları (Diyarbakır ili örneği) (Unpublished master thesis). Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Güven, A. (2015). Liselerde görev yapan yöneticilerin teknoloji liderliği yeterlik algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi (Unpublished master thesis). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Hacıfazlıoğlu, Ö., Karadeniz, Ş., & Dalgıç, G. (2011a). Eğitim yöneticileri teknoloji liderliği öz-yeterlik ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(2), 145-166.
 • Hacıfazlıoğlu, Ö., Karadeniz, Ş., & Dalgıç, G. (2011b). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliğine ilişkin algıları: Metafor analizi örneği. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(1), 97–121.
 • *Hayytov, D. (2013). Eğitim yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlik algıları ile öğretmenlerin teknolojiye yönelik tutumları arasındaki ilişki (Unpublished master thesis). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Irmak, M. (2015). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin, yöneticilerinin “teknoloji liderliği” düzeylerine ilişkin algıları (Unpublished doctoral dissertation). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • *Karabağ-Köse, E., Yurdakul, Ö., & Onuk, H. (2017). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği ile sosyal medyada öğretmen-öğrenci etkileşimi arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 329-344.
 • Konan, N. (2015). Eğitim yönetiminde yeni liderlik yaklaşımları. Ankara: Pegem Akademi.
 • *Kör, H., Erbay, H., & Engin, M. (2016). Technology leadership of education administrators and innovative technologies in education: A case study of Çorum city. Universal Journal Of Educational Research, 4(n12a), 140-150.
 • Lipsey, M., & Wilson, D. (2000). Practical meta-analysis. Londra: Sage Publication.
 • *Ölçek, G. (2014). İlköğretim okullarında görev yapan müdürlerin teknoloji liderliği düzeylerine ilişkin okul müdürü ve öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi (Unpublished master thesis). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • *Öztaş, A. (2013). Resmi ortaöğretim okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin öğretmen görüşleri (Unpublished master thesis). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • P 21. (2019). P21 Framework Definitions. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED519462.pdf.(09.03.2020).
 • Sağlam, M., & Yüksel, İ. (2007). Program değerlendirmede meta-analiz ve meta değerlendirme yöntemleri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 175-187.
 • Samancıoğlu, M., Bağlıbel, M., Kalman, M., & Sincar, M. (2015). The relationship between technology leadership roles and profiles of school principals and technology integration ın primary school classrooms. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi – Journal Of Educational Sciences Research, 5(2). 77-96.
 • *Sincar, M. (2009). İlköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin bir inceleme (Gaziantep İli örneği) (Unpublished master thesis). İnönü Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Sabuncuoğlu, Z., & Vergiliel Tüz, M. (2013). Örgütsel davranış, Bursa: Alfa Aktüel Yayınları.
 • Sincar, M., & Aslan, B. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 571-595.
 • Şişman, M. (2014). Öğretim liderliği. 5. Baskı, Ankara: Pegem Akademi.
 • *Şişman-Eren, E. (2010). İlköğretim okul müdürlerinin eğitim teknolojilerini sağlama ve kullanmada gösterdikleri liderlik davranışları (Unpublished doctoral dissertation). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Şişman-Eren, E., & Kurt, A. (2011). İlköğretim okul müdürlerinin teknoloji liderliği davranışları. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 219-238.
 • Tanzer, S. (2004). Mesleki ve teknik öğretim okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlikleri (Unpublished master thesis). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü, Bolu
 • Uçkan, S. (2010). İlköğretim ve ortaöğretim okullarında teknoloji liderlerinin belirlenmesi (Sakarya örneği) (Unpublished master thesis). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • *Ulukaya, F. (2015). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği öz yeterlikleri ile eğitim öğretim işlerini gerçekleştirme düzeyleri arasındaki ilişki (Unpublished master thesis). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Ulukaya, F., Yıldırım, N., & Özeke, V. (2017). Educational administrators’ technological leadership efficacy and perceptions towards ımplementation levels of teaching and learning activities. Journal of Computer and Education Research, 5(10), 125-149.
 • *Uysal-Balaban, N. (2012). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rolleri ile bilgisayar kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi (Unpublished master thesis). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Whitehead, A. (2002). Meta-analysis of controlled clinical trials. Chichester: John Wiley & Sons.
 • *Yorulmaz, A., & Can, S. (2016). The technology leadership competencies of elementary and secondary school directors. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 11(1), 47-61.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Öznur TULUNAY ATEŞ
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-1784-7227
Türkiye


Özlem AKIN MART (Sorumlu Yazar)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1597-1200
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 10 Aralık 2020
Kabul Tarihi 28 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Tulunay Ateş, Ö. & Akın Mart, Ö. (2021). Investigation of School Administrators’ Technological Leadership in Terms of Gender . International Journal on Lifelong Education and Leadership , 7 (1) , 36-47 . DOI: 10.25233/ijlel.838503