Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Organizational Cynicism: A Behaviour Shaping According to Leadership Styles

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 1, 13 - 28, 16.08.2018

Öz

Cynicism is defined as a kind of attitude that a
person does not like or trust the others. Organizational cynicisim is defined
as a negative attitude towards the organization including three dimentions that
the organizations lacks integrity, that a person has negative feeling towards
the organization and that a person shows disparaging and critical attitudes
because of these feelings. In this study, it is has been studied if the leadership
styles of school managers affects teachers’ showing cycnic attitudes. This
study is a qualitative one and the data are collected by using semi structered
interwiev technique. The study group consist of 22 teachers in two states
school in Ankara. The findings show that the main factor of teachers’ cycnicism
attitude is the behaviours of the leaders at schools. Also, the answers given
by teachers show that cynicism attitude is closely related to the leadership
styles of the school managers.

Kaynakça

 • Aküzüm, C. (2014). The Effect of Organizational Justice and Organizational Cynicism on the Organizational Commitment: An Application in Primary Education Institutions. Mevlana International Journal of Education (MIJE), 4(3), 48-68.
 • Andersson, L. M. (1996). Employee Cynicism: An Examination Using a Contract Violation Framework. Human Relations, 49(11), 1395-1418.
 • Andersson, L. M., Bateman, T. S. (1997). Cynicism İn The Workplace: Some Causes And Effects. Journal Of Organızatıonal Behavıor, 18, 449 – 469.
 • Bakan, İ., Büyükbeşe, T. (2010). Liderlik “Türleri” Ve “Güç Kaynakları”na İlişkin Mevcut-Gelecek Durum Karşılaştırması: Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Algılarına Dayalı Bir Alan Araştırması. KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si 12(19): 73-84.
 • Baloğlu, N. (2012). Değerler Temelli Liderlik ile Dağıtımcı Liderlik Arasındaki İlişkiler: Okul Müdürünün Davranışını Değerlendirmeye Dönük Nedensel Bir Araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 1367-1378.
 • Baltaş, A., Baltaş, Z. (1947). Stres ve Başa Çıkma Yolları. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Bass, B. M. (1999). Two Decades of Research and Development in Transformational Leadership. Eurppean Journal of Work and Organizational Psychology, 8(1), 9-32.
 • Bozkurt, Ö., Goral, M. (2014). The Assesment Of Modern Leadershıp Styles In Relatıon Wıth Demographıc Factors. Research Journal of Business and Management, 1(3), 169-179.
 • Cartwright, S., Holmes, N. (2006). The Meaning Of Work: The Challenge Of Regaining Employee Engagement And Reducing Cynicism. Human Resource Management Review, 16, 199–208.
 • Cemaloğlu, N. (2007). Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle Yıldırma Arasındaki İlişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 33: 77-87.
 • Dawis, W. D., Gardner, W. L. (2004). Perceptions Of Politics And Organizational Cynicism: An Attributional And Leader–Member Exchange Perspective. The Leadership Quarterly, 15, 439-465.
 • Day, D., ve Antonakis, J. (2012). Leadership: Past, Present, and Future. In D. V. Day, & J. Antonakis (Eds.), The Nature of Leadership. (Second ed., pp. 3-25). California: Sage Publications
 • Dean, J. W.,Brandes, P., Dharwadkar, R. (1998). Organizational Cynicism. The Academy of Management Rewiev, 23(2), 341-352.
 • Deliveli, Ö. (2010). Yönetimde Yeni Yönelimler Bağlamında Lider Yöneticilik. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Demirel, H. G., Kişman, Z. A. (2014). Kültürel Arası Liderlik. Turkish Studies, 9(5), 689-705.
 • Doğan, S., Uğurlu, C. T. (2014). Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Algıları Arasındaki İlişki. GEFAD / GUJGEF 34(3), 489-516.
 • Erarslan, L. (2004). Liderlik Olgusunun Tarihsel Evrimi, Temel Kavramlar Ve Yeni Liderlik Paradigmasının Analizi. Milli Eğitim Eğitim – Kültür – Sanat Dergisi, say: 162.
 • Erarslan, L. (2004). Liderlikte Post-Modern Bir Paradigma: Dönüşümcü Liderlik. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-32.
 • Ercan ,Ü., Sığrı, Ü. (2015). Kültürel Değerlerin Liderlik Özelliklerine Etkisi: Türk ve Amerikalı Yöneticiler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. TODAİE Amme İdaresi Dergisi, 48(3), 95-126.
 • Erçetin, Ş. (2000). Lider Sarmalında Vizyon. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Gövez, E. (2013). Örgütsel Sinizm Ve Dönüştürücü/ Etkileşimci Liderlik Arasındaki İlişki -Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Greenberg, J. (1986). Determinants of Perceived Fairness of Performance Evaluations. Journal of Applied Psychology, 71(2), 340-342.
 • Harris, A. (2008),"Distributed leadership: according to the evidence", Journal of Educational Administration, Vol. 46 Iss 2 pp. 172 – 188.
 • İbicioğlu, H., Özmen, H. İ., Taş, S. (2009). Liderlik Davranışı Ve Toplumsal Norm İlişkisi:Ampirik Bir Çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), 1-23.
 • İçerli, L., Yıldırım, M. H. (2012). Örgütsel Sinisizm Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), ISSN: 1309 -8039 (Online).
 • Kahveci, G., Demirtaş, Z. (2015). İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğretmenlerinin <örgütsel Sinizm Algılarının İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(52), 69-85.
 • Kanbur, A., Kanbur, E. (2015). Lider – Üye Etkileşiminin Örgütsel Sinizme Etkisi: Algılanan İçsellik Statüsünün Aracılık Rolü. Journal of World of Turks, 7(2), 193- 216.
 • Kayman E. A. (2008). Türkiye’deki Mesleki Eğitim ve Öğretimin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) İçindeki Yaygınlaştırıcı Okul Yöneticilerinin Kuantum Liderlik Davranışlarını Gerçekleştirme Düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Koçel, T. (2014). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta Basım
 • Korkmaz, M., Demirçelik, E. (Mayıs, 2015).Ortaokul Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki [Bildiri]. 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gaziantep.
 • Mete, Y. A. (2013). Relationship Between Organizational Cynicism And Ethical Leadership Behaviour: A Study At Higher Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 89, 476 – 483.
 • Pelit, N., Pelit, E. (2014). Örgütlerde Kanser Yapıcı İki Başat Faktör: Mobbing ve Örgütsel Sinizm. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Polatcan M. ve Titrek O. (2014) The Relationship Between Leadership Behaviors Of School Principals And Their Organizational Cynicism Attitudes. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 141, 1291-1303.
 • Robbins, S., Judge, T. (2015). Örgütsel Davranış (İ. Erdem, Çev.). Ankara: Nobel Yayınevi (2013).
 • Rubin, R. S., Dierdoff, E. C., Bommer, W. H., Baldwin, T. T. (2009). Do Leaders Reap What They Sow? Leader And Employee Outcomes Of Leader Organizational Cynicism About Change. The Leadership Quarterly, 20, 680–688.
 • Sancak, Y. M. (2014). Etik Liderlik Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm Üzerine Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, İstanbul.
 • Sezginer, S. (2014). Türk Yöneticilerinin Kişilik Özellikleri Ve Türk Kültürünün Yönetim Üzerine Etkileri. Doktora tezi, St. Clements University, Ankara.
 • Shreasta, S. K. (2012). Organizational Cynicism. Peace and Development Research Journal, 3(3), 23-28.
 • Spillane, J. P. (2005) Distributed Leadership, The Educational Forum, 69:2, 143-150
 • Telli, E., Ünsar, A. S., Oğuzhan, A. (2012) Liderlik Davranış Tarzlarının Çalışanların Örgütsel Tükenmişlik Ve İşten Ayrılma Eğilimleri Üzerine Etkisi: Konuyla İlgili Bir Uygulama. Electronic Journal of Vocational Colleges.
 • Yalçınkaya, A. (2014). Türkiye’de Örgütsel Sinizm: 2007-2012 Yılları Arasındaki Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme. "İş, Güç" Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi, 16(3), 106-130.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • Yukl, G. (2010). Leadership In Organizations. Pearson Education Inc.

ÖRGÜTSEL SİNİZM: LİDERİN DAVRANIŞ TARZINA GÖRE ORTAYA ÇIKAN BİR TUTUM

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 1, 13 - 28, 16.08.2018

Öz

Sinizm, “diğerlerinden hoşlanmama ve diğerlerine güvenmeme” olarak tanımlanan bir davranıştır. Örgütsel sinizm “bireyin örgütün bütünlükten yoksun olduğu inancı, örgüte yönelik olumsuz duygusu ve bu inanç ve duygularından kaynaklanan örgüte yönelik küçümseyici ve eleştirel davranışlar göstermesi şeklinde üç boyuttan oluşan negatif davranışları” olarak ifade edilmektedir. Bu araştırma, ortaokullarda görev yapan okul yöneticilerinin benimsedikleri liderlik tarzlarının bu okullarda görev yapmakta olan öğretmenlerin okul yönetimine karşı sinik tutumlar sergilemelerine katkı sağlayıp sağlamadığını incelemeye yönelik nitel bir çalışmadır. Araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ilinde resmi ortaokullarda görev yapmakta olan 22 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlerin örgüte yönelik güvensizlik ya da negatif tutumlar sergilemelerindeki temel etkenin, liderin astlarına yönelik davranışları olduğu da çalışma ile anlaşılmaktadır. Ayrıca verilen cevaplar, sinizmin okuldaki yöneticinin benimsediği liderlik tarzı ile, liderin çalışanlarına karşı tutumları ile ilişkili olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

 • Aküzüm, C. (2014). The Effect of Organizational Justice and Organizational Cynicism on the Organizational Commitment: An Application in Primary Education Institutions. Mevlana International Journal of Education (MIJE), 4(3), 48-68.
 • Andersson, L. M. (1996). Employee Cynicism: An Examination Using a Contract Violation Framework. Human Relations, 49(11), 1395-1418.
 • Andersson, L. M., Bateman, T. S. (1997). Cynicism İn The Workplace: Some Causes And Effects. Journal Of Organızatıonal Behavıor, 18, 449 – 469.
 • Bakan, İ., Büyükbeşe, T. (2010). Liderlik “Türleri” Ve “Güç Kaynakları”na İlişkin Mevcut-Gelecek Durum Karşılaştırması: Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Algılarına Dayalı Bir Alan Araştırması. KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si 12(19): 73-84.
 • Baloğlu, N. (2012). Değerler Temelli Liderlik ile Dağıtımcı Liderlik Arasındaki İlişkiler: Okul Müdürünün Davranışını Değerlendirmeye Dönük Nedensel Bir Araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 1367-1378.
 • Baltaş, A., Baltaş, Z. (1947). Stres ve Başa Çıkma Yolları. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Bass, B. M. (1999). Two Decades of Research and Development in Transformational Leadership. Eurppean Journal of Work and Organizational Psychology, 8(1), 9-32.
 • Bozkurt, Ö., Goral, M. (2014). The Assesment Of Modern Leadershıp Styles In Relatıon Wıth Demographıc Factors. Research Journal of Business and Management, 1(3), 169-179.
 • Cartwright, S., Holmes, N. (2006). The Meaning Of Work: The Challenge Of Regaining Employee Engagement And Reducing Cynicism. Human Resource Management Review, 16, 199–208.
 • Cemaloğlu, N. (2007). Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle Yıldırma Arasındaki İlişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 33: 77-87.
 • Dawis, W. D., Gardner, W. L. (2004). Perceptions Of Politics And Organizational Cynicism: An Attributional And Leader–Member Exchange Perspective. The Leadership Quarterly, 15, 439-465.
 • Day, D., ve Antonakis, J. (2012). Leadership: Past, Present, and Future. In D. V. Day, & J. Antonakis (Eds.), The Nature of Leadership. (Second ed., pp. 3-25). California: Sage Publications
 • Dean, J. W.,Brandes, P., Dharwadkar, R. (1998). Organizational Cynicism. The Academy of Management Rewiev, 23(2), 341-352.
 • Deliveli, Ö. (2010). Yönetimde Yeni Yönelimler Bağlamında Lider Yöneticilik. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Demirel, H. G., Kişman, Z. A. (2014). Kültürel Arası Liderlik. Turkish Studies, 9(5), 689-705.
 • Doğan, S., Uğurlu, C. T. (2014). Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Algıları Arasındaki İlişki. GEFAD / GUJGEF 34(3), 489-516.
 • Erarslan, L. (2004). Liderlik Olgusunun Tarihsel Evrimi, Temel Kavramlar Ve Yeni Liderlik Paradigmasının Analizi. Milli Eğitim Eğitim – Kültür – Sanat Dergisi, say: 162.
 • Erarslan, L. (2004). Liderlikte Post-Modern Bir Paradigma: Dönüşümcü Liderlik. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-32.
 • Ercan ,Ü., Sığrı, Ü. (2015). Kültürel Değerlerin Liderlik Özelliklerine Etkisi: Türk ve Amerikalı Yöneticiler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. TODAİE Amme İdaresi Dergisi, 48(3), 95-126.
 • Erçetin, Ş. (2000). Lider Sarmalında Vizyon. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Gövez, E. (2013). Örgütsel Sinizm Ve Dönüştürücü/ Etkileşimci Liderlik Arasındaki İlişki -Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Greenberg, J. (1986). Determinants of Perceived Fairness of Performance Evaluations. Journal of Applied Psychology, 71(2), 340-342.
 • Harris, A. (2008),"Distributed leadership: according to the evidence", Journal of Educational Administration, Vol. 46 Iss 2 pp. 172 – 188.
 • İbicioğlu, H., Özmen, H. İ., Taş, S. (2009). Liderlik Davranışı Ve Toplumsal Norm İlişkisi:Ampirik Bir Çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), 1-23.
 • İçerli, L., Yıldırım, M. H. (2012). Örgütsel Sinisizm Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), ISSN: 1309 -8039 (Online).
 • Kahveci, G., Demirtaş, Z. (2015). İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğretmenlerinin <örgütsel Sinizm Algılarının İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(52), 69-85.
 • Kanbur, A., Kanbur, E. (2015). Lider – Üye Etkileşiminin Örgütsel Sinizme Etkisi: Algılanan İçsellik Statüsünün Aracılık Rolü. Journal of World of Turks, 7(2), 193- 216.
 • Kayman E. A. (2008). Türkiye’deki Mesleki Eğitim ve Öğretimin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) İçindeki Yaygınlaştırıcı Okul Yöneticilerinin Kuantum Liderlik Davranışlarını Gerçekleştirme Düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Koçel, T. (2014). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta Basım
 • Korkmaz, M., Demirçelik, E. (Mayıs, 2015).Ortaokul Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki [Bildiri]. 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gaziantep.
 • Mete, Y. A. (2013). Relationship Between Organizational Cynicism And Ethical Leadership Behaviour: A Study At Higher Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 89, 476 – 483.
 • Pelit, N., Pelit, E. (2014). Örgütlerde Kanser Yapıcı İki Başat Faktör: Mobbing ve Örgütsel Sinizm. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Polatcan M. ve Titrek O. (2014) The Relationship Between Leadership Behaviors Of School Principals And Their Organizational Cynicism Attitudes. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 141, 1291-1303.
 • Robbins, S., Judge, T. (2015). Örgütsel Davranış (İ. Erdem, Çev.). Ankara: Nobel Yayınevi (2013).
 • Rubin, R. S., Dierdoff, E. C., Bommer, W. H., Baldwin, T. T. (2009). Do Leaders Reap What They Sow? Leader And Employee Outcomes Of Leader Organizational Cynicism About Change. The Leadership Quarterly, 20, 680–688.
 • Sancak, Y. M. (2014). Etik Liderlik Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm Üzerine Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, İstanbul.
 • Sezginer, S. (2014). Türk Yöneticilerinin Kişilik Özellikleri Ve Türk Kültürünün Yönetim Üzerine Etkileri. Doktora tezi, St. Clements University, Ankara.
 • Shreasta, S. K. (2012). Organizational Cynicism. Peace and Development Research Journal, 3(3), 23-28.
 • Spillane, J. P. (2005) Distributed Leadership, The Educational Forum, 69:2, 143-150
 • Telli, E., Ünsar, A. S., Oğuzhan, A. (2012) Liderlik Davranış Tarzlarının Çalışanların Örgütsel Tükenmişlik Ve İşten Ayrılma Eğilimleri Üzerine Etkisi: Konuyla İlgili Bir Uygulama. Electronic Journal of Vocational Colleges.
 • Yalçınkaya, A. (2014). Türkiye’de Örgütsel Sinizm: 2007-2012 Yılları Arasındaki Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme. "İş, Güç" Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi, 16(3), 106-130.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • Yukl, G. (2010). Leadership In Organizations. Pearson Education Inc.
Toplam 43 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Berrin Şenses Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 16 Ağustos 2018
Gönderilme Tarihi 1 Haziran 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Şenses, B. (2018). ÖRGÜTSEL SİNİZM: LİDERİN DAVRANIŞ TARZINA GÖRE ORTAYA ÇIKAN BİR TUTUM. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram Ve Uygulama, 1(1), 13-28.