Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

BİR LİDER OLARAK OKUL YÖNETİCİSİNİN BAŞARI KORKUSUNUN LİDERLİK SÜRECİ İLE İLİŞKİSİ

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 64 - 74, 19.07.2020

Öz

Bu makalenin amacı yazında temellendirilen kuramlar yardımıyla başarı korkusu, liderlik ve yöneticilik kavramlarını detaylıca incelemektir. Bu çalışmada alanyazın taraması yapılmış ve “bir lider olarak okul yöneticisinin başarı korkusunun liderlik süreci ile ilişkisi nedir?” sorusuna yanıt aramak için teorik bir çalışma yürütülmüştür. Çalışmada liderlik ve liderlik rolleri okul yöneticisi özelinde değerlendirildikten sonra liderlik ve başarı korkusu arasındaki ilişki ortaya konulmuş ve sorunun çözümüne yönelik öneriler sunulmuştur. Bu bağlamda, okul müdürlerinin liderlik rollerine özel önem verilmeli ve örgütsel etkileri belirlenmelidir. Okul müdürlerinin yöneticilikten liderliğe doğru evrilmesi sürecinde başarı korkusu başta olmak üzere sorunların doğru tespit edilmesi ve gereken değişikliklerin yapılması önem arz etmektedir. Bununla birlikte okul başarısını artırmak, bireyleri daha iyi yetiştirmek ve lider konumundaki müdürlerin başarı korkusunu azaltmak için müdürlerin iş yükünün azaltılması, periyodik olarak pedagojik destek sunulması, akademik eğitimle yeterliliklerinin artırılması ve dağıtılmış liderlik paradigmasına geçiş yapılmasının faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

Kaynakça

 • Kaynakça 1. Acar,P. ve Acar, Z.(2019). Core Vision, Strategic Vision and Visionary Leadership: A Qualitative Field Study By Mintzberg Typology (Vizyon Çekirdeği, Stratejik Vizyon ve Vizyoner Liderlik: Mintzberg Tipolojisiyle Nitel Bir Alan Araştırması). Research Journal of Business and Management- RJBM (2019), Vol.6(3). p.175-184
 • 2. Arslan H. ve Beytekin O. F. (2004). İlköğretim Okul Müdürleri İçin Eğitim Liderliği Standartlarının Araştırılması, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • 3. Akçekoce, A. Ve Bilgin, K.U.(2016). Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ve Öğretmen Performansı. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi. (ÇYBD). Cilt:2 Sayı:2 Yıl:2016.
 • 4. Arık, İ.A.,(1996). Motivasyon ve Heyecana Giriş. Çantay Yayınevi, İstanbul.
 • 5. Balcı, A. (2002). Etkili okul: okul geliştirme – kuram, uygulama ve araştırma. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • 6. Baltaş, A. (2016). Güçlü Şirketleri Yaratan İş Liderleri İş Liderlerinin El Kitabı Remzi Kitabevi.
 • 7. Birekul, M.(2018).Özel Öğretim Kuurmlarında Okul Müdürlerinin Liderlik Rolleri. Journal of Social and Humanities Sciences Research. Vol:5 Issue:24 pp.1652-1671.
 • 8. Budak ,S.(2003).Psikoloji Sözlüğü. Bilim ve Sanat Yayınları.Ankara.
 • 9. Budak, G.(2003). Liderlik ve Liderlik Kuramlarına Bütünleşik Bir Yaklaşım.2003.İzmir. Beytepe Merkez Kütüphanesi HD 57.7 B833
 • 10. Çelik V.(2011). Yönetim ve Liderlik Kuramları, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, (Edit: Vehbi Çelik), Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • 11. Dale,E.(1993). Yönetim Teorileri Geçmiş ve Gelecek.Öteki Yayınevi.
 • 12. Delaware Department of Educatıon (DDE). (1998) The Delaware Admınıstrator Standarts. Delaware: Administrator Standsrds Advisory Committee.
 • 13. Erciş, M. S. (2002). Örgüt içi iletişimde vizyoner liderin önemi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:14, 435-447.
 • 14. Erçetin, Ş.(2000). Lider Sarmalında Vizyon Ankara. Nobel Yayın Dağıtım.
 • 15. Erdoğan, İ.(1991). İşletmelerde Davranış, İşletme Fakültesi Yayınları No:242, İstanbul. 16. Gündoğar,D.(2010). Özel İlköğretim Okullarında Okul Müdürlerinin Eğitim Liderliğinin Veli Algılarına Göre Değerlendirilmesi, İstanbul: Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • 17. Güney, S. (2013). Davranış Bilimleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • 18. Gümüşeli,İ.A. (2001). Çağdaş Okul Müdürünün Liderlik Alanları.Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Güz 2001. Sayı: 28 ss.531-547. 19. Heintel, P. (1995). Vizyon ve öz yapılanma; vizyon yönetimi (V. Karagöz, Çev.). İstanbul: Evrim Yayınevi. 20. Quigley, J. V. (1998). Vizyon oluşturulması, geliştirilmesi ve korunması (B. Çelik, Çev.). İstanbul: Epsilon Yayıncılık Hiz. Tic. San. Ltd. Şti.
 • 21. Kantarcıoğlu ,D.(2005).Lise Öğrencilerinin Başarı Korkularının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi.Yüksek Lisans Tezi.Ankara:Hacettepe Üniversitesi.Sosyal Bilimler Enstitüsü.Sayfa:1-23.
 • 22. Kapıkıran,Ş.(1999).Başarı Korkusu ve Başarısızlık Korkusunun Bazı Psiko-Sosyal Değişkenler Açısı ndan İncelenmesi.Doktora Tezi.İzmir:Dokuz Eylül Üniversitesi,Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • 23. Kotter, J. P. (2011). What leaders really do. HBR’S 10 MUST READS: On Leadership içinde (ss. 37- 55). Boston: Harvard Business Review Press.
 • 24. Kotter, J. P.(1999). “Değişimin Önünü Açmak”,Liderden Lidere, ( Editörler: Frances Hessolbeinz ve Paul M. Cohenl) Çev. Salim Atay, MESS Yay. No:318. İstanbul.
 • 25. Marşap,A.(2001). Yaratıcı Liderlik.Beytepe Merkez Kütüphanesi HD.57.7 M38.
 • 26. McCarthy,J.J.(1989).Başarısız Yöneticiler. Yöneticiler Nasıl Başarısız Olurlar? İlgi Yayınları.
 • 27. Özden, Y. (2002). Eğitimde yeni değerler. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • 28. Özdemir, M. (2012). Dağıtımcı liderlik envanterinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18(4), 575-598.
 • 29. Özdemir, M. (2018). Eğitim Yönetimi. Alanın Temelleri ve Çağdaş Yönelimler. Anı Yayıncılık, Ankara s. 57-58.
 • 30. Robbins, Decenzo,Coulter (2016). Fundamentals of Management (Yönetimin Esasları). Nobel .8. Basımdan Çeviri.
 • 31. Tahaoğlu, F. ve Gedikoğlu, T. (2009). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik rolleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 15(58), 274-298. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama International Journal of Leadership Studies: Theory and Practice 32. Turan, S. ve Şişman, M (2004). Eğitim ve okul yönetimi. Y. Özden (Editör). Eğitim ve okul yöneticiliği el kitabı içinde (ss. 99-146). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • 33. Tunçer, P. (2011). Örgütsel Değişim ve Liderlik, Sayıştay Dergisi, Sayı:80, ss.57-83
 • 34. Töremen F. ve Yasan T. (2010). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özellikleri (Malatya İli Örneği), Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:28 35. Werner,I.(1993). Liderlik ve Yönetim. Amrican Management Association, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dilek YÖRÜK> (Sorumlu Yazar)
Hacettepe Üniversitesi
0000-0001-7269-1785
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 19 Temmuz 2020
Başvuru Tarihi 17 Şubat 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijls690255, journal = {Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama}, eissn = {2651-2696}, address = {ijleadership@gmail.com}, publisher = {Şefika Şule ERÇETİN}, year = {2020}, volume = {3}, number = {2}, pages = {64 - 74}, title = {BİR LİDER OLARAK OKUL YÖNETİCİSİNİN BAŞARI KORKUSUNUN LİDERLİK SÜRECİ İLE İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {Yörük, Dilek} }
APA Yörük, D. (2020). BİR LİDER OLARAK OKUL YÖNETİCİSİNİN BAŞARI KORKUSUNUN LİDERLİK SÜRECİ İLE İLİŞKİSİ . Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama , 3 (2) , 64-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijls/issue/56102/690255
MLA Yörük, D. "BİR LİDER OLARAK OKUL YÖNETİCİSİNİN BAŞARI KORKUSUNUN LİDERLİK SÜRECİ İLE İLİŞKİSİ" . Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama 3 (2020 ): 64-74 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijls/issue/56102/690255>
Chicago Yörük, D. "BİR LİDER OLARAK OKUL YÖNETİCİSİNİN BAŞARI KORKUSUNUN LİDERLİK SÜRECİ İLE İLİŞKİSİ". Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama 3 (2020 ): 64-74
RIS TY - JOUR T1 - BİR LİDER OLARAK OKUL YÖNETİCİSİNİN BAŞARI KORKUSUNUN LİDERLİK SÜRECİ İLE İLİŞKİSİ AU - Dilek Yörük Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 64 EP - 74 VL - 3 IS - 2 SN - -2651-2696 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama BİR LİDER OLARAK OKUL YÖNETİCİSİNİN BAŞARI KORKUSUNUN LİDERLİK SÜRECİ İLE İLİŞKİSİ %A Dilek Yörük %T BİR LİDER OLARAK OKUL YÖNETİCİSİNİN BAŞARI KORKUSUNUN LİDERLİK SÜRECİ İLE İLİŞKİSİ %D 2020 %J Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama %P -2651-2696 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Yörük, Dilek . "BİR LİDER OLARAK OKUL YÖNETİCİSİNİN BAŞARI KORKUSUNUN LİDERLİK SÜRECİ İLE İLİŞKİSİ". Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama 3 / 2 (Temmuz 2020): 64-74 .
AMA Yörük D. BİR LİDER OLARAK OKUL YÖNETİCİSİNİN BAŞARI KORKUSUNUN LİDERLİK SÜRECİ İLE İLİŞKİSİ. IJLS. 2020; 3(2): 64-74.
Vancouver Yörük D. BİR LİDER OLARAK OKUL YÖNETİCİSİNİN BAŞARI KORKUSUNUN LİDERLİK SÜRECİ İLE İLİŞKİSİ. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama. 2020; 3(2): 64-74.
IEEE D. Yörük , "BİR LİDER OLARAK OKUL YÖNETİCİSİNİN BAŞARI KORKUSUNUN LİDERLİK SÜRECİ İLE İLİŞKİSİ", Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, c. 3, sayı. 2, ss. 64-74, Tem. 2020