Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

KRİZ ZAMANLARINDA EĞİTİM YÖNETİMİ: COVID-19 ÖRNEĞİ

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 2, 49 - 63, 19.07.2020

Öz

Eğitim yönetimi alanında kriz ve kriz yönetimi olguları COVID-19 pandemisiyle birlikte daha da önemli hale
gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, kriz zamanlarında eğitim yönetimi olgusunu COVID-19 salgını bağlamında
değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de COVID-19 salgını sonucunda oluşan kriz durumundan
hareketle kriz yönetimi, eğitim yönetimi, kriz zamanlarında eğitim yönetiminin nasıllığı sorgulanmıştır. İlk olarak
kriz, kriz yönetimi ve eğitim yönetimi olguları alanyazın taraması yöntemi ile açıklanmıştır. Daha sonra bu olgular
COVID-19 temelinde değerlendirilmiştir. Çözümlemeler sonucunda, COVID-19 salgınının kriz özelliklerini
taşıdığı anlaşılmaktadır. Bu salgın krizi sürecinde Türkiye’de eğitim yönetimi alanında hali hazırda yapılan
uygulamalarla kriz yönetimi sürecinin eksiklikler olmakla birlikte etkin olarak uygulandığı görülmüştür. Bu
doğrultuda eğitim yönetiminde kriz ve kriz yönetimi kavramlarının iyi bilinmesinin önemli olduğu, kriz yönetim
sürecinin etkin olarak kullanılması gerektiği ve bundan sonraki olası benzer durumlar için eğitim yönetimi
unsurlarının hazır bulundurulması gerektiği genel sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Açıkalın, Ş. N., & Erçetin, Ş. Ş. (2012). Great Illusion in Twenty-First Century-Chaos Knocking Door. S. Banerjee, & Ş. Ş. Erçetin içinde, Chaos, Complexity and Leadership 2012 (s. 1-8). Ankara: Springer.
 • Adıgüzel, S. (2007). İlköğretim Okul Müdürlerinin Deprem İle İlgili Kriz Yönetimine İlişkin Yeterlikleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Akat, İ., Budak, G., & Budak, G. (1999). İşletme Yönetimi. İzmir: Barış Yayınları.
 • Akdemir, A. (1997). Yönetim Düşüncesindeki Dönüşümler ve Dönüştürücü Liderlik Profili (Cilt 1). İstanbul: 21. Yüzyılda Liderlik Sempozyumu Bildiriler Kitabı.
 • Aksoy, H., & Aksoy, N. (2003). Okullarda Krize Müdahale Planlaması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37-49.
 • Alaağaçlı, S. (2006). Kriz ve Afet Yönetimi: Türkiye Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ali, İ. A., & Abdalla, M. S. (2017). Educational Management, Educational Administration and Educational Leadership: Definitions and General concepts. SAS Journal of Medicine, 326-329.
 • Başaran, İ. E. (1996). Eğitim Yönetimi. Ankara: Yargıcı Matbaası.
 • Bozgeyik, A. (2004). Krizleri Fırsata Dönüştürmek. İstanbul: Hayat Yayınları.
 • Bozgeyik, A. (2008). Krizlerden Yükselerek Çıkın. İstanbul: Bamm Yayın Grubu.
 • Bozkurt, Ö. (1998). Kamu Yönetimi Sözlüğü. Ankara: Bizim Büro Basımevi.
 • Bozkurt, Ö., Ergun , T., & Sezen, S. (1998). Kamu Yönetimi Sözlüğü. Ankara: TODAİE.
 • Bursalıoğlu, Z. (1999). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bülbül, M. Ş., & Erçetin, Ş. Ş. (2010). Chaos and the Analogy of Education. Middile-East Journal of Scientific Research, 280-282.
 • Can, H. (1998). Organizasyon ve Yönetim. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Cener, P. (2020). Kriz Yönetimi-1. 05 04, 2020 tarihinde Danismend.com: http://danismend.com/kategori/altkategori/kriz-yonetimi-1/ adresinden alındı
 • Corps, P. (1997). Crisis Management Handbook: A Guide for Overseas Staff. Peace Corps Volunteer Safety Council.
 • Demirtaş, H. (2000). Kriz Yönetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 353 - 373.
 • Demirtaş, H., & Güneş, H. (2002). Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sözlüğü. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Doğan, D. M. (2005). Büyük Türkçe Sözlük. İstanbul: Pınar Yayıncılık.
 • Döş, İ., & Cömert, M. (2012). İlköğretim Okullarında Kriz Yönetimi Hakkında Okul Müdürlerinin Görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 329-346.
 • Ekonomist. (2020). İtalya’da Ne Oldu? Koronavirüs Vaka Sayısı Neden Bu Kadar Yüksek? 03 27, 2020 tarihinde Ekonomist: https://www.ekonomist.com.tr/haberler/italyada-ne-oldu-koronavirus-vaka-sayisi-neden-bu-kadar-yuksek.html adresinden alındı
 • Ensari, H., & Gündüz, Y. (2006). İlköğretim Okullarında Yönetim ve Kalite. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Erçetin, Ş. Ş., & Kayman, E. A. (2012). How to Be a Quantum Leader in an Intelligent Organization? S. Banerjee, & Ş. Ş. Erçetin içinde, Chaos, Complexity and Leadership 2012. Springer.
 • Erçetin, Ş. Ş., Bisaso, S. M., & Saeed, F. (2013). Understanding Chaos and Complexity in Education Systems Through Conceptualization of Fractal Properties. Ş. Ş. Erçetin, & S. Banerjee içinde, Chaos, Complexity and Leadership 2013 (s. 147-161). Ankara: Springer.
 • Filiz, E. (2007). Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi. İstanbul: Alfa Aktüel.
 • İlgar, L. (2000). Eğitim Yönetimi, Okul Yönetimi, Sınıf Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Kadıbeşegil, S. (2002). Kriz Geliyorum Der! Kriz İletişimi ve Yönetimi. İstanbul: MediaCat.
 • Karcıoğlu, Ö. (2020). What is Coronaviruses, and How Can We Protect Ourselves? . Phnx Med J., 66-71.
 • Koç, Z. Z. (2018). Eğitim Kurumlarında Kriz Yönetimi: Basında Yer Alan Haberlerin Analizi. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi, 1-11.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018, 02 15). Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi. Ankara, Türkiye. 05 04, 2020 tarihinde http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1913.pdf adresinden alındı
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2020a, 03 28). Bazı Eğitim Faaliyetlerinin Durdurulması. Resmi Yazı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2020b). COVID-10 Kapsamında İdari İzin, Dönüşümlü ve Uzaktan Çalışmaya İlişkin Usul ve Esaslar. Usul ve Esaslar. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Okumuş, F. (2003). İşletmelerde Kriz Yönetimi ve Krizlerin İşletmeler Üzerinde Olası Etkileri. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 203-212.
 • Örnek, A. Ş. (2007). Kriz Yönetimi Stratejileri ve Türkiye Bilişim Sektörü Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 114-129.
 • Özdemir, M. (2018). Eğitim Yönetimi Alanın Temelleri ve Çağdaş Yönelimler. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özmen, B., Gerdan, S., & Ergünay, O. (2015). Okullar İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi Planları. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi, 37-52.
 • Sarıce, S. (2006). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Okul Yönetiminde Karşılaştıkları Sorunlar (Esenler İlçesi Örneği). (Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Shrivastava, P., Mitroff, I., & Alpaslan, C. M. (2013). Imagining an Education in Crisis Management. Journal of Management Education, 6-20.
 • Tınmaz, A. K. (2020). Eğitim Yönetiminde Kuram, Araştırma ve Uygulama Bütünlüğünün İncelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Tutar, H. (2000). Kriz ve Stres Ortamında Yönetim. İstanbul: Hayat.
 • Türk Dil Kurumu. (2020a). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. Türk Dil Kurumu Sözlükleri: https://sozluk.gov.tr/ adresinden alındı
 • Türk Dil Kurumu. (2020b). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. Türk Dil Kurumu Sözlükleri: https://sozluk.gov.tr/ adresinden alındı
 • Ulutaş, S. (2010). Kriz Yönetimi ve Dönüşümcü Liderlik. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • World Healty Organization. (2020a, 01 20). Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report - 1. World Healty Organization: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4 adresinden alındı
 • World Healty Organization. (2020b, 02 01). Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report - 12. World Healty Organization: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200201-sitrep-12-ncov.pdf?sfvrsn=273c5d35_2 adresinden alındı
 • World Healty Organization. (2020c). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Situation Report - 41. 03 01, 2020 tarihinde World Healty Organization: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200301-sitrep-41-covid-19.pdf?sfvrsn=6768306d_2 adresinden alındı
 • World Healty Organization. (2020d). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Situation Report - 72. 04 01, 2020 tarihinde World Healty Organization: who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200401-sitrep-72-covid-19.pdf?sfvrsn=3dd8971b_2 adresinden alındı
 • World Healty Organization. (2020e). Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic. 05 01, 2020 tarihinde World Healty Organization: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 adresinden alındı
 • World Healty Organization. (2020f). Coronavirus Disease (COVID-2019) Situation Reports. 05 04, 2020 tarihinde World Healty Organization: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports adresinden alındı

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Esra SARI

Buşra SARI

Yayımlanma Tarihi 19 Temmuz 2020
Gönderilme Tarihi 24 Mayıs 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA SARI, E., & SARI, B. (2020). KRİZ ZAMANLARINDA EĞİTİM YÖNETİMİ: COVID-19 ÖRNEĞİ. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram Ve Uygulama, 3(2), 49-63.