Diğer
BibTex RIS Kaynak Göster

DÖRT LİDERLİK YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA BİR PORTRE: İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: Özel Sayı 2, 87 - 101, 28.12.2020

Öz

Liderler, başkalarını etkileyenlerin olduğu her yerde ortaya çıkarlar. Motive ederler, yönlendirirler, harekete geçirirler. Örgütlerde ise çalışanları yönlendirecek ve ortak amaçlar etrafında bir araya getirebilecek liderlere her zaman ihtiyaç duyulmuştur. Örgütler için zor ve kritik süreçlerin yaşandığı dönemlerde ise bu ihtiyaç daha önemli bir durum arz etmektedir. Yönetim alanında liderlik üzerine yapılan çalışmalar incelendikçe örgütlerini, izleyenlerini etkileyen büyük şahsiyetlerin önemi daha iyi anlaşılmakta ve bu kişiler rol model alınmaktadır. Aynı şekilde bu isimler incelendikçe liderlik kavramı ve modern liderlik yaklaşımları da daha iyi çözümlenmektedir. Bu kapsamda bu çalışmanın amacı bazı modern liderlik yaklaşımları ile eğitim alanında başta olmak üzere yakın tarihimize ve günümüze; fikirleri, eylemleri, kuramları ile büyük etkisi olan eğitim yöneticisi, pedagog, sosyolog İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nu incelemek ve anlamaktır. Bu amaçla bu araştırma nitel araştırma deseni ile yapılmış olup verilerin toplanmasında alanyazın taraması yönteminden faydalanılmıştır. Araştırmada glokal liderlik, vizyoner liderlik, akademik liderlik ve plazma liderlik açıklanmaya çalışılmış, Baltacıoğlu’nun liderlik yönü tartışılmıştır.

Kaynakça

 • Baltacıoğlu, İ. H. (1934, Ocak 1). Yeni Adam Gazetesi.
 • Baltacıoğlu, İ. H. (1943). Türk'e Doğru. Ankara: Kültür Basımevi.
 • Baltacıoğlu, İ. H. (1964). Pedagojide İhtilal. İstanbul: Anadolu Matbaası.
 • Baltacıoğlu, İ. H. (1967). Kültürce Kalkınmanın Sosyal Şartları. Ankara: Anadolu Matbaası.
 • Baltacıoğlu, İ. H. (1995). Talim Terbiye'de Inklap . İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Blanchard, K. (2007). Liderlikte Çıtayı Yükseltmek. (F.Uçtum, Çev.) İstanbul, Türkiye: Resital Yayıncılık.
 • Cicioğlu, H. (2019). Osmanlı Döneminde Kurulan İlk Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 21-28.
 • Demirel, Ö. (1996). İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun Yaşamı ve Hizmetleri. Ankara: Türk Eğitim Derneği 4. Anma Toplantısı.
 • Erçetin, Ş. Ş. (2000). Lider Sarmalında Vizyon. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Erçetin, Ş. Ş. (2001). Biz Akademisyenler Geleceğin Yükseköğretim Kurumlarını Yaratmaya Hazır mıyız? Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 75-86.
 • Erçetin, Ş. Ş., Potas, N., Açıkalın, Ş. N., & Kısa, N. (2011). Multidimensional Glocal Leadership Scale. Middle-East Journal of Scientific Research, 314-318.
 • Erçetin, Ş. Ş. & Hamedoğlu, M. A. (2013). Küreselleşme sürecinde ulusal liderlerin rolleri ve uluslararası izdüşümleri. Presented at Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICENAS 38), Ankara.
 • Erçetin, Ş. Ş. (2016). Understanding Recep Tayyip Erdoğan and Turkey with Plasma as a Metaphor of the Fourth State of Matter. Chaos, Complexity and Leadership 2014 (s. 1-14). içinde Switzerland: Springer International Publishing.
 • Erçetin, Ş. Ş., Potas, N., Açıkalın, Ş. N., Yılmaz, M., Kısa, N. ve Güngör, H.(2017). Glocal leadership behaviours of managers working in private institutions. Polish Journal Of Management Studies, 16(2), 74-87. DOI:10.17512/pjms.2017.16.2.07.
 • Erdoğan, İ. (2018). Cumhuriyetçi Muhafazakar İsmail Hakkı Baltacıoğlu Bir Eğitim Inklapçısının Hayatı. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • Görgülü, D. (2020). Türkiye'de sosyolojinin ve eğitim sosyolojisinin gelişimi. R. Küçükali (Ed.). Eğitim sosyolojisi içinde (s.81-109). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kahveci, K. (2018). Cumhuriyet Dönemi Ütopyası: ‘Rüyamdaki Okullar’ (1936). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 199-205.
 • Knippenberg, D., & Stam, D. (2014). Visionary Leadership. D. V. Day içinde, The Oxford Handbook of Leadership and Organizations (s. 241-259). New York: Oxford University Press.
 • Maxwell, J. C. (2007). 360 Derece Lider. (S. Yeniçeri, Çev.) İstanbul: Beyaz Yayınları.
 • Özer, M. A. (2013). 21. Yüzyılda Yönetim ve Yöneticiler. ANKARA: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Ramsden, P. (1998). Learnıng to Lead In Hıgher Educatıon. London: Routledge.
 • Robbins, S., Decenzo, D., & Coulter, M. (2016). Fundamentals of Management (8 b.). (A. Öğüt, Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Robertson, R. (1995). Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity. R. Robertson, S. Lash, & M. Featherstone içinde, Global Modernities (s. 25-44). London: Sage Publications.
 • Robertson, R. (2014). European Glocalization in Global Contex. New York: Palgrave Macmillian.
 • Sabancılar, D. (tarih yok). vizyon21. vizyon21y.com: www.vizyon21y.com/.../Ismail_Hakki_Baltacioglunun_Sanat_Egitimine_ Bakisi.pdf adresinden alındı.
 • Sullivan, G. R., & Harper, M. V. (1996). Hope Is Not a Method. New York: Broadwaay Books.
 • Şenol, H.F.(2010). İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve felsefe. Kutadgu Bilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Sayı 18, Ekim 2010, s. 181-193.
 • Tekarslan, E., Kılınç, T., Şencan, H., & Baysal, A. (2000). Davranışın Sosyal Psikolojisi. İstanbul: İ.Ü.İşletme Fakültesi.
 • Uz, F. (2019). İnkılaptan ihtilale eğitim: Pedagog İsmail Hakkı Baltacıoğlu. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bursa.
 • Ülken, H. Z. (2015). Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Yaylagül, L. (2019). Kitle İletişim Kuramları. İstanbul: Dipnot Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Fatih ALACA

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 10 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: Özel Sayı 2

Kaynak Göster

APA ALACA, M. F. (2020). DÖRT LİDERLİK YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA BİR PORTRE: İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram Ve Uygulama, 3(Özel Sayı 2), 87-101.