Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

UZAKTAN EĞİTİMDEKİ ÖĞRETİM UYGULAMALARININ ÇEŞİTLİ AÇILARDAN İNCELENMESİ

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 3, 153 - 173, 31.12.2022
https://doi.org/10.52848/ijls.1150551

Öz

COVID-19 pandemi sürecinin tüm dünyada etkisini göstermesinin ardından okullar kapatılarak uzaktan eğitim uygulamalarına geçilmiştir. Bu durum eğitim uygulamalarında birtakım problemleri beraberinde getirmiştir. Söz konusu problemlerin yaşandığı ortamda araştırmada uzaktan eğitimdeki öğretim uygulamalarının çeşitli açılardan incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada uzaktan eğitimdeki öğretim uygulamaları nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan durum çalışmasıyla incelenmiştir. Bu incelemede katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmada öğrencilerin not ortalamalarına, girmiş oldukları deneme sınavlarındaki notlarının değişimine, öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin görüşlerine yer verilmiştir. Araştırma kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılında 48 öğrenci, 32 ebeveyn ve 16 öğretmenle görüşülmüştür. Araştırma sonucunda, öğrencilerin deneme sınavlarında almış oldukları puanlarda uzaktan eğitim faaliyetleri nedeniyle düşme yaşandığı görülmüştür. Öğrenci, öğretmen ve ebeveynlerin internete erişimde sorunlar yaşadığı tespit edilmiştir. Bunun yanında, öğrenci-öğretmen iletişiminde problemler yaşandığı, öğrencilerin akademik başarılarında düşüşlerin görüldüğü ve öğrencilerin kaygı durumlarında artışlar yaşandığı belirlenmiştir. Sonuç olarak tüm katılımcıların yüz yüze eğitimi tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akoğlu, G. ve Karaaslan, B. T. (2020). COVID-19 ve izolasyon sürecinin çocuklar üzerindeki olası psikososyal etkileri. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 99-103.
 • Akpolat, T. (2021). Ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin metaforik algılarının incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 54(2), 497-522.
 • Allen, I.E. ve Seman, J. (2017). Digital learning compass: Distance education enrollment report, 2017. Babson Survey Research Group. Erişim: https://onlinelearningsurvey.com/reports/ digtiallearningcompassenrollment.2017.pdf, 20.05.2021.
 • Alpago, H. ve Oduncu- Alpago, D. (2020). Koranavirus salgının sosyoekonomik sonuçları. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 99-114.
 • Aral, N. ve Kadan, G. (2018). Sosyal gelişim. N. Aral ve Z. F. Temel (Eds.). Çocuk Gelişimi İçinde (s. 236-262). Ankara: Hedef Yayınları.
 • Aslan, A., Göksu, İ. ve Karaman, S. (2018). Uyarlanabilir uzaktan hizmet içi eğitimin başarısı ve eğitimin tamamlanma süresine etkisi ile öğretmen görüşleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 45, 103-115.
 • Balay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 61-82.
 • Balcı, A. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma: yöntem, teknik ve ilkeler. Pegem Akademi.
 • Bates, A. W. (2015). Teaching in a digital age. Open Educational Research Collection University of Missouri, St. Louis. Erişim: https://irl.umsl.edu/oer/6, 14.09.2021.
 • BAU (2020). Uzaktan eğitim süreci üzerine veli, öğretmen ve öğrencilerden elde edilen veriler ile ilgili araştırma bulgularının raporu. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Baudrillard, J. (2018). Simükarlar ve simülasyon. (Çev. O. Adanır). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Bayburtlu, Y.S. (2020). COVID-19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde öğretmen görüşlerine göre Türkçe öğretimi. Turkish Studies, 15(4), 131-151.
 • Bozkurt, A. (2020). Koranovirus (Covid-19) pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: Bir metafor analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-23.
 • Broom, C.,Lukovsky, J. Gregor, D., Hannemann, T., Strakoa, J. ve Svoricek, P. (2020). Mandatoryhome education during the COVID-19 lockdown in the Czech Republic: A rapid survey of 1st- 9th grades’ parents. Erişim: https://wwwresearch.gate.net/ publication/34078244, 20.09.2021. Can, E. (2020). Coranovirus (COVID-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açık Öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53. Creswell, J.W. (2017). Araştırma deseni. (Çev. S. B. Demir). Ankara: Eğiten Kitap Yayınları.
 • Denzin, N. K. (1978). The research act: a theoretical introduction to sociological methods. New York: McGraw-Hill.
 • Doğrukök, B., Kurnaz, A., Şentürk- Barışık, C. ve Kaynar, H. (2021). Lise öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin algılarının farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(1), 146-169.
 • Erçetin, Ş. Ş., Potas, N., Ulaşlı, S. S., Çevik, S., Görgülü, D., Güngör, C., Çelik, M., Erkoçak, E., Neyişci, N. B., Esen, S., & Öz, Ö. (2020). COVID-19 pandemisinin yaşam kalitesine etkisi: 30 Mart-5 Nisan 2020 (İstanbul, Ankara, Konya illeri örneği). Uluslararası Bilim Derneği. Erişim:http://www.iscass.org/uploads/img/covid-19-pandemisinin-yasam-kalitesine-etkisi.pdf, 20.09.2021.
 • Gökbulut, B. (2020). Distance education students’ opinions an distance education. M. Durnalı ve İ. Limon (Eds.). Enriching Teaching and Learning Environments with Contemporary Technologies.In. (pp: 138-152). IGI Global.
 • Gökbulut, B. (2021). Uzaktan eğitim öğrencilerinin bakış açısıyla uzaktan eğitim ve mobil öğrenme. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 11(1), 160-177.
 • Görgülü, D., Abal, S., Çelik, M., & Arısoy, M. (2022). Predicting the effect of COVID-19 on education process in Turkey. Hacettepe University Journal of Education, 37(3), 994-1006. doi: 10.16986/HUJE.2022.447
 • Güler, D. ve Çakır, G. (2013). Lise son sınıf öğrencilerinin sınav kaygılarını yordayan değişkenlerin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(39), 82-94.
 • Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T. ve Band, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. Educause Review, 27, 1-12.
 • Hughes, C. (2020). Some implications of COVID-19 or remote learning and the future of schooling. Current and Critical Issues in Curriculum, Learning and Assessment, 36,3-17.
 • Kantzara, V. (2011). The relation of education to social cohesion. Social Cohesion and Development, 6(1), 37-50.
 • Kaynar, H., Kurnaz, A., Doğrukök, B. ve Şentürk- Barışık, C. (2020). Ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(7), 3269-3292.
 • Kırık, A.M. (2014). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki durumu. Marmara İletişim Dergisi, 21, 73-94. Kuzhan, M. (2019). İnternetin eğitsel nitelikli kullanımı üzerine yapılan araştırmaların analizi. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 137-145.
 • Külekçi- Akyavuz, E. ve Çakın, M. (2020). COVID 19 salgınının eğitime etkisi konusunda okul yöneticilerinin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 723-737.
 • Meydan, A., & Görgülü, D. (2021). İlkokullarda alternatif eğitim uygulamaları: taşımalı eğitim, yatılı ilköğretim bölge okulları ve pansiyonlu ilköğretim okulları. N. Y. Yılmaz (Ed.), İlkokulda alternatif eğitim uygulamaları (s.23-39). Ankara: Eğiten Yayıncılık.
 • Moreno, J.M. ve Gortazor, L. (2020). Schools’ readiness for digital learning in the eyes of principals: An analysis from PISA 2018 and its implications for the COVID-19 (Coronavirus). Crisis Response. Erişim: https://blogsworldbank.org/education/schools-readiness-digital-learning-eyes-principals-analysis-pisa-2018-and-its, 14.10.2020.
 • Potas, N., Açıkalın, Ş. N., Erçetin, Ş. Ş., Koçtürk, N., Neyişci, N., Çevik, M. S., & Görgülü, D. (2022). Technology addiction of adolescents in the COVID-19 era: mediating effect of attitude on awareness and behavior. Current Psychology, 41(4), 1687-1703.
 • Russell, M.V., Russell, S.J., Croker, H., Packer, J., Ward, J., Stansfield, C., Mytton, O., Bonell, C. ve Booy, R. (2020). School closure and management practices during coronavirusoutbreaks including COVID-19: A rapid systematic review. Lancet Child Adolescence Health, 4, 397-404.
 • Simonson, M.,Scholesser, C. ve Orellano, A. (2011). Distance education research: A review of the literatüre. Journal of Computing in Higher Education, 23(23), 124- 142.
 • Sirem, Ö. ve Baş, Ö. (2020). Okuma güçlüğü olan ilkokul öğrencilerinin Covid-19 sürecinde uzaktan eğitim deneyimleri. Turkish Studies, 15(4), 993-1009.
 • Suarez- Orozco, M. ve Suarez- Orozco, C. (2009). Globalization, immigration and schooling. In J. Banks (Ed.), The routledge ınternational companion to multicultural education (pp: 62-77). London: Routledge Publication.
 • Şirin, S. (2020). Okul, yetenekler ve öğrenme: COVID 19’un eğitime etkisi. EJER Kongre, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Taylor, N. (2020). Education researchesrespond to the COVID-19 pandemics research report theme I: Education at home. JET Education Services. Erişim: https://www.researchgate.net/publication/340862506, 15.09.2021.
 • Uygun, S. (2012). Eğitim tarihi alanında yapılmış lisansüstü tezlerin analizi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(33), 263-282.
 • Yamamoto, G. T. ve Altun, D. (2020). Coronavirus ve çevrim içi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34. Yılmaz, E., Güner, B., Mutlu, H., Doğanay, G. ve Yılmaz, D. (2020). Veli algısına göre pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinin niteliği). Konya: Palet Yayınları.

Investigation of Educational Applications in Distanced Educatıon from Various Points

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 3, 153 - 173, 31.12.2022
https://doi.org/10.52848/ijls.1150551

Öz

After the COVID-19 pandemic process showed its effects all over the world, schools were closed and distance education applications were started. This situation has brought some problems in educational practices. In the environment where these problems are experienced, it is aimed to examine the teaching practices in distance education from various perspectives. In the research, teaching practices in distance education were examined with a case study, which is among the qualitative research methods. In this study, the participants were determined by the purposive sampling method. In the research, students' grade point averages, the changes in their grades in the trial exams, and the opinions of students, parents, and teachers are included. Within the scope of the research, 48 students, 32 parents, and 16 teachers were interviewed in the 2021-2022 academic year. As a result of the research, it was seen that the scores of the students in the trial exams decreased due to distance education activities. It has been determined that students, teachers, and parents have problems accessing the internet. In addition, it has been determined that there are problems in student-teacher communication, decreases in students' academic achievements, and increases in students' anxiety levels. As a result, it was concluded that all participants preferred face-to-face education.

Kaynakça

 • Akoğlu, G. ve Karaaslan, B. T. (2020). COVID-19 ve izolasyon sürecinin çocuklar üzerindeki olası psikososyal etkileri. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 99-103.
 • Akpolat, T. (2021). Ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin metaforik algılarının incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 54(2), 497-522.
 • Allen, I.E. ve Seman, J. (2017). Digital learning compass: Distance education enrollment report, 2017. Babson Survey Research Group. Erişim: https://onlinelearningsurvey.com/reports/ digtiallearningcompassenrollment.2017.pdf, 20.05.2021.
 • Alpago, H. ve Oduncu- Alpago, D. (2020). Koranavirus salgının sosyoekonomik sonuçları. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 99-114.
 • Aral, N. ve Kadan, G. (2018). Sosyal gelişim. N. Aral ve Z. F. Temel (Eds.). Çocuk Gelişimi İçinde (s. 236-262). Ankara: Hedef Yayınları.
 • Aslan, A., Göksu, İ. ve Karaman, S. (2018). Uyarlanabilir uzaktan hizmet içi eğitimin başarısı ve eğitimin tamamlanma süresine etkisi ile öğretmen görüşleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 45, 103-115.
 • Balay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 61-82.
 • Balcı, A. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma: yöntem, teknik ve ilkeler. Pegem Akademi.
 • Bates, A. W. (2015). Teaching in a digital age. Open Educational Research Collection University of Missouri, St. Louis. Erişim: https://irl.umsl.edu/oer/6, 14.09.2021.
 • BAU (2020). Uzaktan eğitim süreci üzerine veli, öğretmen ve öğrencilerden elde edilen veriler ile ilgili araştırma bulgularının raporu. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Baudrillard, J. (2018). Simükarlar ve simülasyon. (Çev. O. Adanır). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Bayburtlu, Y.S. (2020). COVID-19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde öğretmen görüşlerine göre Türkçe öğretimi. Turkish Studies, 15(4), 131-151.
 • Bozkurt, A. (2020). Koranovirus (Covid-19) pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: Bir metafor analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-23.
 • Broom, C.,Lukovsky, J. Gregor, D., Hannemann, T., Strakoa, J. ve Svoricek, P. (2020). Mandatoryhome education during the COVID-19 lockdown in the Czech Republic: A rapid survey of 1st- 9th grades’ parents. Erişim: https://wwwresearch.gate.net/ publication/34078244, 20.09.2021. Can, E. (2020). Coranovirus (COVID-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açık Öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53. Creswell, J.W. (2017). Araştırma deseni. (Çev. S. B. Demir). Ankara: Eğiten Kitap Yayınları.
 • Denzin, N. K. (1978). The research act: a theoretical introduction to sociological methods. New York: McGraw-Hill.
 • Doğrukök, B., Kurnaz, A., Şentürk- Barışık, C. ve Kaynar, H. (2021). Lise öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin algılarının farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(1), 146-169.
 • Erçetin, Ş. Ş., Potas, N., Ulaşlı, S. S., Çevik, S., Görgülü, D., Güngör, C., Çelik, M., Erkoçak, E., Neyişci, N. B., Esen, S., & Öz, Ö. (2020). COVID-19 pandemisinin yaşam kalitesine etkisi: 30 Mart-5 Nisan 2020 (İstanbul, Ankara, Konya illeri örneği). Uluslararası Bilim Derneği. Erişim:http://www.iscass.org/uploads/img/covid-19-pandemisinin-yasam-kalitesine-etkisi.pdf, 20.09.2021.
 • Gökbulut, B. (2020). Distance education students’ opinions an distance education. M. Durnalı ve İ. Limon (Eds.). Enriching Teaching and Learning Environments with Contemporary Technologies.In. (pp: 138-152). IGI Global.
 • Gökbulut, B. (2021). Uzaktan eğitim öğrencilerinin bakış açısıyla uzaktan eğitim ve mobil öğrenme. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 11(1), 160-177.
 • Görgülü, D., Abal, S., Çelik, M., & Arısoy, M. (2022). Predicting the effect of COVID-19 on education process in Turkey. Hacettepe University Journal of Education, 37(3), 994-1006. doi: 10.16986/HUJE.2022.447
 • Güler, D. ve Çakır, G. (2013). Lise son sınıf öğrencilerinin sınav kaygılarını yordayan değişkenlerin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(39), 82-94.
 • Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T. ve Band, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. Educause Review, 27, 1-12.
 • Hughes, C. (2020). Some implications of COVID-19 or remote learning and the future of schooling. Current and Critical Issues in Curriculum, Learning and Assessment, 36,3-17.
 • Kantzara, V. (2011). The relation of education to social cohesion. Social Cohesion and Development, 6(1), 37-50.
 • Kaynar, H., Kurnaz, A., Doğrukök, B. ve Şentürk- Barışık, C. (2020). Ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(7), 3269-3292.
 • Kırık, A.M. (2014). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki durumu. Marmara İletişim Dergisi, 21, 73-94. Kuzhan, M. (2019). İnternetin eğitsel nitelikli kullanımı üzerine yapılan araştırmaların analizi. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 137-145.
 • Külekçi- Akyavuz, E. ve Çakın, M. (2020). COVID 19 salgınının eğitime etkisi konusunda okul yöneticilerinin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 723-737.
 • Meydan, A., & Görgülü, D. (2021). İlkokullarda alternatif eğitim uygulamaları: taşımalı eğitim, yatılı ilköğretim bölge okulları ve pansiyonlu ilköğretim okulları. N. Y. Yılmaz (Ed.), İlkokulda alternatif eğitim uygulamaları (s.23-39). Ankara: Eğiten Yayıncılık.
 • Moreno, J.M. ve Gortazor, L. (2020). Schools’ readiness for digital learning in the eyes of principals: An analysis from PISA 2018 and its implications for the COVID-19 (Coronavirus). Crisis Response. Erişim: https://blogsworldbank.org/education/schools-readiness-digital-learning-eyes-principals-analysis-pisa-2018-and-its, 14.10.2020.
 • Potas, N., Açıkalın, Ş. N., Erçetin, Ş. Ş., Koçtürk, N., Neyişci, N., Çevik, M. S., & Görgülü, D. (2022). Technology addiction of adolescents in the COVID-19 era: mediating effect of attitude on awareness and behavior. Current Psychology, 41(4), 1687-1703.
 • Russell, M.V., Russell, S.J., Croker, H., Packer, J., Ward, J., Stansfield, C., Mytton, O., Bonell, C. ve Booy, R. (2020). School closure and management practices during coronavirusoutbreaks including COVID-19: A rapid systematic review. Lancet Child Adolescence Health, 4, 397-404.
 • Simonson, M.,Scholesser, C. ve Orellano, A. (2011). Distance education research: A review of the literatüre. Journal of Computing in Higher Education, 23(23), 124- 142.
 • Sirem, Ö. ve Baş, Ö. (2020). Okuma güçlüğü olan ilkokul öğrencilerinin Covid-19 sürecinde uzaktan eğitim deneyimleri. Turkish Studies, 15(4), 993-1009.
 • Suarez- Orozco, M. ve Suarez- Orozco, C. (2009). Globalization, immigration and schooling. In J. Banks (Ed.), The routledge ınternational companion to multicultural education (pp: 62-77). London: Routledge Publication.
 • Şirin, S. (2020). Okul, yetenekler ve öğrenme: COVID 19’un eğitime etkisi. EJER Kongre, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Taylor, N. (2020). Education researchesrespond to the COVID-19 pandemics research report theme I: Education at home. JET Education Services. Erişim: https://www.researchgate.net/publication/340862506, 15.09.2021.
 • Uygun, S. (2012). Eğitim tarihi alanında yapılmış lisansüstü tezlerin analizi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(33), 263-282.
 • Yamamoto, G. T. ve Altun, D. (2020). Coronavirus ve çevrim içi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34. Yılmaz, E., Güner, B., Mutlu, H., Doğanay, G. ve Yılmaz, D. (2020). Veli algısına göre pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinin niteliği). Konya: Palet Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Rıdvan KÜÇÜKALİ 0000-0001-7254-3723

Fuat YILANCI 0000-0003-2249-5772

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 29 Temmuz 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 5 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA KÜÇÜKALİ, R., & YILANCI, F. (2022). UZAKTAN EĞİTİMDEKİ ÖĞRETİM UYGULAMALARININ ÇEŞİTLİ AÇILARDAN İNCELENMESİ. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram Ve Uygulama, 5(3), 153-173. https://doi.org/10.52848/ijls.1150551