BibTex RIS Kaynak Göster

EVALUATION OF NEWLY FOUNDED METROPOLITAN MUNICIPALITIES’ EFFECTS ON THE QUALITY OF PUBLIC SERVICES: A CASE STUDY FROM TRABZON, TURKEY

Yıl 2017, Cilt: 13 Sayı: 3, 631 - 642, 01.08.2017
https://doi.org/10.17130/ijmeb.2017331324

Öz

This paper investigates the changes in the quality of the services and democracy after the establishment of Trabzon Metropolitan Municipality being one of the newly founded metropolitan municipalities in Turkey. The data were gathered through semi-structured open ended interviews with 80 inhabitants, chosen by convenience sampling, in the areas of closed town municipalities after the enactment of the Act No 6360. The findings reveal that most of the respondents are concerned with the negative effects of the said law on local democracy. They also believe that the Act has partially improved the efficiency

Kaynakça

 • Altan, Y. & Karaca, F. (2016). Türk metropoliten şehir yönetim sistemindeki değişime 6360 sayılı kanun’un etkileri: Samsun Büyükşehir Belediyesi örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi / Journal of Administrative Sciences, 14(28), 553-584.
 • Atmaca, Y. (2013). Optimal belediye büyüklüğü ve yeni büyükşehir belediye yasası. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), 168-184.
 • Bayraktar, E., Özden, M., & Şahinoğlu, İ. (2015). Yerel sosyal politika uygulamalarında etkinlik: Yerel yönetimler arası hizmet bölüşümü sorunsalı. Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri, Kayfor, 13, 787-809.
 • Callahan, K. (2010). Next wave of performance measurement: Citizen engagement. İçinde Svara, J. H. & Denhardt, J (eds), The Connected Community: Local Governments as Partners in Citizen Engagement and Community Building (pp. 95-101). Arizona State University.
 • Candan, H. & Maltaş, A. (2015). Büyükşehir belediyelerinde reform (mu?): Mahalle muhtarlarının hizmet kalitesi algısı ışığında Hatay örneği, Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri, Kayfor, 13, 1226-1274.
 • Çağlar, R. (2009). Bölgesel kalkınma planlamasında yeni bir fikir ‘Yerelde merkezileşme’, 3. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, 215-225.
 • Demir, K. A. & Yavaş, H. (2015). Küreselleşme, yerelleşme ve yerel özerklik üçgeninde ve 6360 Sayılı Kanun kapsamında Türkiye’de mülki idarenin geleceği. Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri, Kayfor, 13, 177-189.
 • Duru, B. (2013). Büyükşehir düzenlemesi ne anlama geliyor? GAP Belediyeler Birliği Dergisi, Mayıs-Temmuz, 33-37.
 • Durukal, Ö. G. O. & Genç, F. N. (2015). Belediyelerde dış mali kaynak kullanımı: Büyükşehir belediyeleri üzerine bir inceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 333-359.
 • Emlak Ansiklopedisi (2017). Trabzon belediye başkanları. Erişim tarihi: 09.05.2017, http:// emlakansiklopedisi.com/wiki/trabzon-belediye-baskanlari
 • Genç, F. N. (2014). 6360 sayılı kanun ve Aydın’a etkileri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(3), 1-29.
 • Guthrie, D. (2003, December). Engaged governance: an institutional approach to government- civil society engagement. İçinde Background paper for the UNDESA Interregional Workshop on Engaged Governance for Pro-poor Policies, Colombo, Sri Lanka.
 • Gül, H. & Batman, S. (2013). Dünya ve Türkiye örneklerinde metropoliten alan yönetim modelleri ve 6360 sayılı yasa. Yerel Politikalar, 3, 7-47.
 • Güler, A., Halıcıoğlu, M. B. & Taşğın, S. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (2. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • İzci, F. & Turan, M. (2013). Türkiye’de büyükşehir belediyesi sistemi ve 6360 sayılı yasa ile büyükşehir belediyesi sisteminde meydana gelen değişimler: Van örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 117-152.
 • Karakılçık, Y. (2016). Yerel yönetimler (3. baskı), İstanbul: Seçkin Yayınları.
 • Kaypak, Ş. & Yılmaz, V. (2015). 6360 sayılı yeni büyükşehir belediye yasasının etkililiğinin ölçülmesi: Malatya örneği. Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri, Kayfor, 13, 1326-1347.
 • Keleş, R. (2012). Yeni anakent (büyükşehir) belediyeleri oluşturulmalı mı? Yerel Politikalar, 1(2), 7-12.
 • Kocaoğlu, B. U. & Kahraman, S. (2015). Yerel yönetimlerde verimliliği sağlamada koordinasyonun rolü: Konya Büyükşehir Belediyesi örneği, Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri, Kayfor, 13, 1229-1242.
 • Kuran, H. (2015). Türk yerel yönetim sisteminde yeni bir kurum: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı. Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri, Kayfor, 13, 207-218.
 • Kutlu, Ö., Gezici, H.S. & Özdemiray, S. M. (2015). Mülki İdare Sisteminin Dünyadan Örneklerle Karşılaştırmalı bir Analizi. Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri, Kayfor, 13, 256-269.
 • Özçağlar, A. (2015). Yönetsel Coğrafya Açısından Türkiye’nin Mülki İdare Bölümleri ve Kavramsal Sorunlar. Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri, Kayfor, 13, 219 – 235.
 • Resmi Gazete. (06.12.2012). 53(28489).
 • Reyes, D. (2010). Public administration in the Philippines: Meeting the challenges of government and governance. Submitted the Philippine Social Science Council Reports 2010 & Presented First National Summit on Public Administration and the Youth for Good Governance. Philippine Social Science Center, Diliman. Quezon City & the University of Makati.
 • Schutt, R.K. (2004), Investigating the social world: The process and practice of research (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publication.
 • Siverekli, E. & Duman, A.K. (2015). Büyükşehir belediyelerinde yönetsel ve mali değişim: Özerklikten söz-erkliğe doğru 6360 sayılı kanun. Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri, Kayfor, 13, 1289-1302.
 • Smith, R. F. I. (2004). Focusing on public value: something new and something old. Australian Journal of Public Administration, 63(4), 68-79.
 • Sönmez, M. (2015). 6360 sayılı büyükşehir yasasının il yönetimi ve mülki idare sistemine olan etki ve yansımaları. Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri, Kayfor, 13, 164-176.
 • Şahin, A., Söylemez A., Tekin, Ö. F. & Taşpınar, Y. (2015). Ankara büyükşehir belediyesi ve kurumsal kabiliyet ve kapasitesi. Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri, Kayfor, 13, 1348-1357.
 • Şimşek, R. (1993). Trabzon belediye tarihi I, Osmanlı dönemi. Trabzon: Trabzon Belediyesi Kültür Yayınları.
 • TUİK (2014) Seçilmis gōstergelerle Trabzon 2013, Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası.
 • Ulusoy, A. & Akdemir, T. (2013). Mahalli idareler: teori-uygulama-maliye. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN HİZMET KALİTESİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TRABZON’DAN BİR VAKA ÇALIŞMASI

Yıl 2017, Cilt: 13 Sayı: 3, 631 - 642, 01.08.2017
https://doi.org/10.17130/ijmeb.2017331324

Öz

Bu çalışma, yeni büyükşehir belediyelerinden biri olan Trabzon Büyükşehir Belediyesinin kurulmasının ardından kapatılan belde belediye bölgelerinde sunulan hizmetlerin kalitesindeki değişimi kamu yōnetiminin değişen paradigması gereği belde sakinlerinin perspektifinden ortaya koymaya çalışmaktadır. Veriler, kapatılan belediyelerin bulunduğu bölgelerde yaşayan ve kolayda ōrneklem metoduyla seçilen toplam 80 katılımcıyla yapılan yüzyüze yarı yapılandırılmış mülakatlar yoluyla elde edilmiştir. Sonuçlar, katılımcıların çoğunun 6360 sayılı yasa ile kapatılan belde belediyelerinin yetkilerinin devrinin verimlilik açısından kısmi ilerleme sağlamasına karşın yerel demokrasiyi olumsuz etkilediğini düşündüklerini yōnündedir. Dolayısıyla bu çalışma yerelde merkeziyetçilik endişesinin Trabzon ōrneğinde geçerliliğini ortaya koymuştur.

Kaynakça

 • Altan, Y. & Karaca, F. (2016). Türk metropoliten şehir yönetim sistemindeki değişime 6360 sayılı kanun’un etkileri: Samsun Büyükşehir Belediyesi örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi / Journal of Administrative Sciences, 14(28), 553-584.
 • Atmaca, Y. (2013). Optimal belediye büyüklüğü ve yeni büyükşehir belediye yasası. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), 168-184.
 • Bayraktar, E., Özden, M., & Şahinoğlu, İ. (2015). Yerel sosyal politika uygulamalarında etkinlik: Yerel yönetimler arası hizmet bölüşümü sorunsalı. Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri, Kayfor, 13, 787-809.
 • Callahan, K. (2010). Next wave of performance measurement: Citizen engagement. İçinde Svara, J. H. & Denhardt, J (eds), The Connected Community: Local Governments as Partners in Citizen Engagement and Community Building (pp. 95-101). Arizona State University.
 • Candan, H. & Maltaş, A. (2015). Büyükşehir belediyelerinde reform (mu?): Mahalle muhtarlarının hizmet kalitesi algısı ışığında Hatay örneği, Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri, Kayfor, 13, 1226-1274.
 • Çağlar, R. (2009). Bölgesel kalkınma planlamasında yeni bir fikir ‘Yerelde merkezileşme’, 3. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, 215-225.
 • Demir, K. A. & Yavaş, H. (2015). Küreselleşme, yerelleşme ve yerel özerklik üçgeninde ve 6360 Sayılı Kanun kapsamında Türkiye’de mülki idarenin geleceği. Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri, Kayfor, 13, 177-189.
 • Duru, B. (2013). Büyükşehir düzenlemesi ne anlama geliyor? GAP Belediyeler Birliği Dergisi, Mayıs-Temmuz, 33-37.
 • Durukal, Ö. G. O. & Genç, F. N. (2015). Belediyelerde dış mali kaynak kullanımı: Büyükşehir belediyeleri üzerine bir inceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 333-359.
 • Emlak Ansiklopedisi (2017). Trabzon belediye başkanları. Erişim tarihi: 09.05.2017, http:// emlakansiklopedisi.com/wiki/trabzon-belediye-baskanlari
 • Genç, F. N. (2014). 6360 sayılı kanun ve Aydın’a etkileri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(3), 1-29.
 • Guthrie, D. (2003, December). Engaged governance: an institutional approach to government- civil society engagement. İçinde Background paper for the UNDESA Interregional Workshop on Engaged Governance for Pro-poor Policies, Colombo, Sri Lanka.
 • Gül, H. & Batman, S. (2013). Dünya ve Türkiye örneklerinde metropoliten alan yönetim modelleri ve 6360 sayılı yasa. Yerel Politikalar, 3, 7-47.
 • Güler, A., Halıcıoğlu, M. B. & Taşğın, S. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (2. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • İzci, F. & Turan, M. (2013). Türkiye’de büyükşehir belediyesi sistemi ve 6360 sayılı yasa ile büyükşehir belediyesi sisteminde meydana gelen değişimler: Van örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 117-152.
 • Karakılçık, Y. (2016). Yerel yönetimler (3. baskı), İstanbul: Seçkin Yayınları.
 • Kaypak, Ş. & Yılmaz, V. (2015). 6360 sayılı yeni büyükşehir belediye yasasının etkililiğinin ölçülmesi: Malatya örneği. Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri, Kayfor, 13, 1326-1347.
 • Keleş, R. (2012). Yeni anakent (büyükşehir) belediyeleri oluşturulmalı mı? Yerel Politikalar, 1(2), 7-12.
 • Kocaoğlu, B. U. & Kahraman, S. (2015). Yerel yönetimlerde verimliliği sağlamada koordinasyonun rolü: Konya Büyükşehir Belediyesi örneği, Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri, Kayfor, 13, 1229-1242.
 • Kuran, H. (2015). Türk yerel yönetim sisteminde yeni bir kurum: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı. Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri, Kayfor, 13, 207-218.
 • Kutlu, Ö., Gezici, H.S. & Özdemiray, S. M. (2015). Mülki İdare Sisteminin Dünyadan Örneklerle Karşılaştırmalı bir Analizi. Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri, Kayfor, 13, 256-269.
 • Özçağlar, A. (2015). Yönetsel Coğrafya Açısından Türkiye’nin Mülki İdare Bölümleri ve Kavramsal Sorunlar. Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri, Kayfor, 13, 219 – 235.
 • Resmi Gazete. (06.12.2012). 53(28489).
 • Reyes, D. (2010). Public administration in the Philippines: Meeting the challenges of government and governance. Submitted the Philippine Social Science Council Reports 2010 & Presented First National Summit on Public Administration and the Youth for Good Governance. Philippine Social Science Center, Diliman. Quezon City & the University of Makati.
 • Schutt, R.K. (2004), Investigating the social world: The process and practice of research (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publication.
 • Siverekli, E. & Duman, A.K. (2015). Büyükşehir belediyelerinde yönetsel ve mali değişim: Özerklikten söz-erkliğe doğru 6360 sayılı kanun. Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri, Kayfor, 13, 1289-1302.
 • Smith, R. F. I. (2004). Focusing on public value: something new and something old. Australian Journal of Public Administration, 63(4), 68-79.
 • Sönmez, M. (2015). 6360 sayılı büyükşehir yasasının il yönetimi ve mülki idare sistemine olan etki ve yansımaları. Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri, Kayfor, 13, 164-176.
 • Şahin, A., Söylemez A., Tekin, Ö. F. & Taşpınar, Y. (2015). Ankara büyükşehir belediyesi ve kurumsal kabiliyet ve kapasitesi. Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri, Kayfor, 13, 1348-1357.
 • Şimşek, R. (1993). Trabzon belediye tarihi I, Osmanlı dönemi. Trabzon: Trabzon Belediyesi Kültür Yayınları.
 • TUİK (2014) Seçilmis gōstergelerle Trabzon 2013, Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası.
 • Ulusoy, A. & Akdemir, T. (2013). Mahalli idareler: teori-uygulama-maliye. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Toplam 33 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Burak Hergüner

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 13 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Hergüner, B. (2017). YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN HİZMET KALİTESİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TRABZON’DAN BİR VAKA ÇALIŞMASI. Uluslararası Yönetim İktisat Ve İşletme Dergisi, 13(3), 631-642. https://doi.org/10.17130/ijmeb.2017331324