Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

EKTÖR YAPISI, KURUM KÜLTÜRÜ VE YENİLİKÇİLİK STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER: DÜZCE’DEKİ KOBİ’LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2017, Cilt: 13 Sayı: 3, 659 - 682, 01.08.2017
https://doi.org/10.17130/ijmeb.2017331331

Öz

Bu araştırmanın amacı, KOBİ’lerin sektör yapısı, kurum kültürü ve yenilik stratejileri arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış, veriler anket tekniği ile elde edilmiştir. Araştırmanın örneklemi, Düzce’de faaliyet gösteren KOBİ’lerdeki üst ve orta düzey yöneticilerden oluşturmaktadır. Toplam 202 anket değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; kurum kültürü tarzlarından şebekeleşmiş kurum kültürü, alıcıların pazarlık gücünün yüksek olduğu sektör yapılarından en fazla etkilenirken, kar amacı odaklı, bölümlenmiş ve topluluksal kurum kültürü ise tedarikçilerin pazarlık gücünün yüksek olduğu sektör yapılarından en fazla etkilenmektedir. Yenilikçilik stratejilerinden agresif strateji, kar amacı güden kültürden, savunmacı ve fırsatçı stratejiler ise topluluksal kurum kültürü tarzından en fazla etkilenmektedir.

Kaynakça

 • Akhlagh, E. Moradi, M. Mehdizade, M. & Ahmadi, N. (2013). Innovation strategies performance diversity and development: An empirical analysis in Iran construction and housing industry. Iranian Journal of Management Studies, 6 (2), 31-60.
 • Akman, G. (2003). Bilişim sektöründe pazar odaklılık, yenilik stratejileri ve yenilik kabiliyeti arasındaki ilişkiler ve bunların şirket performansı üzerindeki etkileri. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze, Türkiye.
 • Alparslan, A. & Çarıkçı, İ. (2014). İşletmede strateji oluşturma yaklaşımlarını değerlendirmeye yönelik bir vaka çalışması. İ. Ü İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü Yönetim Dergisi, 25 (76), 18-44.
 • Deniz, M. (2011). Kobi’lerde yenilik, yenilik stratejileri ve bir uygulama. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 22, 142-176.
 • Dikyol, S. (2007). Sivil hava taşımacılığı sektöründe Michael Porter’ın rekabet stratejisi faktörlerinin analizi: Atlasjet ve Pegasus Havayolları kıyaslama. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Goffee, R. & Jones, G. (1998). The character of a corporation: how your company’s culture can make or break your business. London: Harper Business.
 • Gündüz, E. (2012). Rekabet geriliminin stratejik inovasyona etkisinin farkındalık motivasyon ve yetenek perspektifinde incelenmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Harrison, R. (1972). Understanding your organization’s character. Harvard Business Review, 5 (3), 119-128.
 • Hsu, Y. (2009). Exploring design innovation and performance: The roles of issue related to design strategy. Journal of Engineering Design, 20 (6), 555-569.
 • İraz, R. (2005). İşletmelerde bilgi yönetiminin yenilik ve rekabet gücü üzerindeki etkileri. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (1), 244-258.
 • Karabulut, A. (2015). Effect of innovation strategy on firm performance: A study conducted on manufacturing firms in Turkey. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 195, 1338- 1347.
 • Karacaoğlu, K. (2010). Rekabet üstünlüğünü etkileyen unsurların yapısal eşitlik modeli ile belirlenmesi: İSO 500 büyük sanayi işletmesi örneği. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34, 165-187.
 • Karagöz, Y. (2014). SPSS 21.1 Uygulamalı Biyoistatistik. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kowalska, M. (2012). The Polish business environment for language service providers in view of the Porter’s five forces model. International Journal Of Emerging And Transition Economies, 5 (1-2), 57-64.
 • Naktiyok, A. & Karabey, C. (2007). İşletmelerin maddi olmayan kaynakları ve çevresel olumsuzluk algıları ile stratejik yönelimleri arasındaki ilişki. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 62 (4), 204-225.
 • Özkan, R. (2007). Rekabet stratejileri ve örnek bir sektör analizi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Porter, M. E. (1980). Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. New York: Free Press.
 • Puiu, S. (2010). The model of the competitive forces on Roman retail market. Annals of the University of Petroşani, Economics, 10 (1), 289-298.
 • Rus, M. & Rusu, D. (2015). The organizational culture in public and private institutions. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 187, 565-569.
 • Schein, E. H. (1985). Defining organizational culture. Classics of Organization Theory, 3, 490- 502.
 • Turnstall, W.B. (1983). Cultural transition at AT and T. Sloan Management Review, 25 (1), 1-12.
 • Venkatraman, N. (1989). Strategic orientation of business enterprises: The construct, dimensionality and measurement. Management Science, 35 (8), 942-962.
 • Wu, S. I. & Lin, C. L. (2011). The influence of innovation strategy and organizational innovation on innovation quality and performance. International Journal of Organizational Innovation, 3(4), 45-81.
 • Yalçınkaya, A. (2004). İşletmelerin rekabetçi avantajlarının belirlenmesi süreci: Ege Bölgesi’nde bir uygulama. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, Türkiye.
 • Zerenler, M., Türker, N. & Şahin, E. (2007). Küresel teknoloji, araştırma-geliştirme (AR-GE) ve yenilik ilişkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 654-667.

THE RELATIONSHIPS BETWEEN SECTOR STRUCTURE, CORPORATE CULTURE AND INNOVATIVE STRATEGIES: A STUDY ON SME IN DUZCE, TURKEY

Yıl 2017, Cilt: 13 Sayı: 3, 659 - 682, 01.08.2017
https://doi.org/10.17130/ijmeb.2017331331

Öz

The study aims to investigate relationships between sector structure, corporate culture and ınnovatıon strategıes of SME’s. Quantitative research was used and data were obtained by using questionnaire technique. The research sample constitute of senior and middle level managers at SME’s. A total of 202 questionnaires were evaluated. According to the results; while networked corporate culture has most affected by the sector structure which bargaining power of buyers is high; fragmented, communal and mercenary corporate cultures have most affected by the sector structure which bargaining power of suppliers is high. Aggressive innovative strategy has most affected by the mercenary corporate culture style, defensive and opportunistic innovative strategies have most affected by the communal corporate culture

Kaynakça

 • Akhlagh, E. Moradi, M. Mehdizade, M. & Ahmadi, N. (2013). Innovation strategies performance diversity and development: An empirical analysis in Iran construction and housing industry. Iranian Journal of Management Studies, 6 (2), 31-60.
 • Akman, G. (2003). Bilişim sektöründe pazar odaklılık, yenilik stratejileri ve yenilik kabiliyeti arasındaki ilişkiler ve bunların şirket performansı üzerindeki etkileri. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze, Türkiye.
 • Alparslan, A. & Çarıkçı, İ. (2014). İşletmede strateji oluşturma yaklaşımlarını değerlendirmeye yönelik bir vaka çalışması. İ. Ü İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü Yönetim Dergisi, 25 (76), 18-44.
 • Deniz, M. (2011). Kobi’lerde yenilik, yenilik stratejileri ve bir uygulama. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 22, 142-176.
 • Dikyol, S. (2007). Sivil hava taşımacılığı sektöründe Michael Porter’ın rekabet stratejisi faktörlerinin analizi: Atlasjet ve Pegasus Havayolları kıyaslama. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Goffee, R. & Jones, G. (1998). The character of a corporation: how your company’s culture can make or break your business. London: Harper Business.
 • Gündüz, E. (2012). Rekabet geriliminin stratejik inovasyona etkisinin farkındalık motivasyon ve yetenek perspektifinde incelenmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Harrison, R. (1972). Understanding your organization’s character. Harvard Business Review, 5 (3), 119-128.
 • Hsu, Y. (2009). Exploring design innovation and performance: The roles of issue related to design strategy. Journal of Engineering Design, 20 (6), 555-569.
 • İraz, R. (2005). İşletmelerde bilgi yönetiminin yenilik ve rekabet gücü üzerindeki etkileri. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (1), 244-258.
 • Karabulut, A. (2015). Effect of innovation strategy on firm performance: A study conducted on manufacturing firms in Turkey. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 195, 1338- 1347.
 • Karacaoğlu, K. (2010). Rekabet üstünlüğünü etkileyen unsurların yapısal eşitlik modeli ile belirlenmesi: İSO 500 büyük sanayi işletmesi örneği. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34, 165-187.
 • Karagöz, Y. (2014). SPSS 21.1 Uygulamalı Biyoistatistik. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kowalska, M. (2012). The Polish business environment for language service providers in view of the Porter’s five forces model. International Journal Of Emerging And Transition Economies, 5 (1-2), 57-64.
 • Naktiyok, A. & Karabey, C. (2007). İşletmelerin maddi olmayan kaynakları ve çevresel olumsuzluk algıları ile stratejik yönelimleri arasındaki ilişki. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 62 (4), 204-225.
 • Özkan, R. (2007). Rekabet stratejileri ve örnek bir sektör analizi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Porter, M. E. (1980). Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. New York: Free Press.
 • Puiu, S. (2010). The model of the competitive forces on Roman retail market. Annals of the University of Petroşani, Economics, 10 (1), 289-298.
 • Rus, M. & Rusu, D. (2015). The organizational culture in public and private institutions. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 187, 565-569.
 • Schein, E. H. (1985). Defining organizational culture. Classics of Organization Theory, 3, 490- 502.
 • Turnstall, W.B. (1983). Cultural transition at AT and T. Sloan Management Review, 25 (1), 1-12.
 • Venkatraman, N. (1989). Strategic orientation of business enterprises: The construct, dimensionality and measurement. Management Science, 35 (8), 942-962.
 • Wu, S. I. & Lin, C. L. (2011). The influence of innovation strategy and organizational innovation on innovation quality and performance. International Journal of Organizational Innovation, 3(4), 45-81.
 • Yalçınkaya, A. (2004). İşletmelerin rekabetçi avantajlarının belirlenmesi süreci: Ege Bölgesi’nde bir uygulama. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, Türkiye.
 • Zerenler, M., Türker, N. & Şahin, E. (2007). Küresel teknoloji, araştırma-geliştirme (AR-GE) ve yenilik ilişkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 654-667.
Toplam 25 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yunus Emre Taşgit Bu kişi benim

Ebru Fettahoğlu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2017
Gönderilme Tarihi 12 Mayıs 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 13 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Taşgit, Y. E., & Fettahoğlu, E. (2017). EKTÖR YAPISI, KURUM KÜLTÜRÜ VE YENİLİKÇİLİK STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER: DÜZCE’DEKİ KOBİ’LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Uluslararası Yönetim İktisat Ve İşletme Dergisi, 13(3), 659-682. https://doi.org/10.17130/ijmeb.2017331331