Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS YAPMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 6, 6 - 19, 30.04.2019

Öz

Bu
araştırmanın amacı sınıf öğretmenliği alanında yüksek lisans eğitimi yapma
nedenlerinin incelenmesidir.
Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji)
yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların seçiminde uygun örnekleme
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2017 yılı ağustos ayında
Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı
Sınıf Eğitimi Bilim Dalı yüksek lisans programına müracaat eden 19 kişi
oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen
yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan
yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 2017 yılı ağustos ayında toplanmıştır.
Yapılan görüşmeler, katılımcılardan izin alınarak ses kayıt cihazına
kaydedilmiştir. Görüşmeler, araştırmacının ofisinde yapılmıştır. Verilerin
çözümlenmesinde tematik analiz kullanılmıştır. Ses kayıt cihazına kaydedilen
görüşmeler, araştırmacı tarafından bilgisayar ortamında yazıya geçirilmiştir.
Görüşme verilerinin analizinin güvenirlik formülü sonucunda, güvenirlik=.87
bulunmuştur. Araştırma sonucunda
iki temaya ulaşılmıştır. İlki “akademik kariyer” ikincisi “kişisel gelişim”
temaları olmuştur. Araştırma sonuçları kapsamında önerilerde
bulunulmuştur. 

Kaynakça

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (1965). Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 23/7/1965, Sayı: 12056.
 • Alabaş, R., Kamer, S. T. ve Polat, Ü. (2012). “Öğretmenlerin Kariyer Gelişimlerinde Lisansüstü Eğitim: Tercih Sebepleri ve Süreçte Karşılaştıkları Sorunlar”, E-International Journal of Educational Research, 3 (4), s.89-107.
 • Baki, A. (2010). “Öğretmen Eğitiminin Lisans ve Lisansüstü Boyutlardan Değerlendirilmesi”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, 11(3), s.15-31.
 • Başer, N., Narlı, S. ve Günhan, B. (2010). “Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Almalarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (17), s.129-135.
 • Berg, B. L. ve Lune, H. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (H. Aydın, Çev. Ed.), Eğitim Yayınevi, Konya.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 12. Baskı, Pegem Akademi, Ankara.
 • Callahan, J. F., Clark, L. H. ve Kellough, R. D. (1995),.Teaching in the Middle and Secondary Schools, 5. edition, Prentice Hall, New Jersey.
 • Christensen, L., B., Johnson, R., B. ve Turner, L. A. (2015). Araştırma Yöntemleri Desen ve Analiz (Çev. Edt: Ahmet Aypay), Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative And Qualitative Research, 4th ed., Pearson Education, Inc, Boston.
 • Darling-Hammond, L. (2006). “Constructing 21st-Century Teacher Education”, Journal of Teacher Education, 57(3), s.300-314.
 • Glesne, C. (2012). Nitel Araştırmaya Giriş, (Çev.: A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu), Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Gliner, J. A., Morgan, G. A. ve Leech, N. L. (2015). Uygulamada Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analizi Bütünleştiren Yaklaşım (Çev. Ed.: Selahattin Turan), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Hatton, N. ve Smith, D. (1995). “Reflection in Teacher Education: Towards Definition and Implementation”, Teaching and Teacher Education, 11(1), s.33-49.
 • Hopkins, D. ve Stern, D. (1996). “Quality Teachers, Quality Schools: International Perspectives and Policy Implications”, Teaching and Teacher Education, (12)5, s.501-517.
 • Kaçan, G. (2004). “Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Gelişime İlişkin İsteklilik Düzeyleri”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), s.57-66.
 • Karakütük, K. (1989), “Türkiye’de Lisansüstü Öğretim, Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22(1), s.505-528.
 • Katılmış, A., Çelik, H. ve Kop, Y. (2013). “Türkiye'de Yüksek Lisans Öğreniminde Yaşanan Sorunlar: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örneği”, University of Gaziantep Journal of Social Sciences, 12(1), s.108-122.
 • Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (2016), 20 Nisan 2016, Resmî Gazete Sayı: 29690.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber (Çev. Ed.: Selahattin Turan). Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (2015). Nitel Veri Analizi, (Çev. Ed Sadegül Akbaba Altun ve Ali Ersoy), Pegem Akademi, Ankara.
 • Oluk, S. ve Çolak, F. (2005), “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Öğretmen Olarak Çalışan Lisansüstü Öğrencilerinin Karşılaştıkları Bazı Sorunlar”, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, s.141-144.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri, 3. Baskıdan Çeviri, (Çeviri Editörleri: Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir), Pegem Akademi, Ankara.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Turgut, M. F. (1987), “Eğitimde Lisansüstü Eğitim”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (2), s.1-9.
 • Yaman, F. ve Yazar, T. (2015). “Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi (Diyarbakır İli Örneği)”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), s.1553-1566.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 6. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

INVESTIGATION THE REASONS OF DOING MASTER DEGREE IN PRIMARY SCHOOL TEACHING PROGRAM

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 6, 6 - 19, 30.04.2019

Öz

The aim of this research is to examine the
reasons for graduate education in the field of
primary
school teaching.
Primary school teacher is an important work in terms of examining the reasons for
making a master's degree in science. The research was carried out by means of
phenomenology from qualitative research methods. Appropriate sampling method
was used in the selection of participants. The participants of the research
were 19 people who applied to the graduate program of Yozgat Bozok University Institute
of Social Sciences Basic Education Department, Primary School Education Program
in August 2017. The semi-structured interview form developed by the researcher
was used as data collection tool. The data were collected in August 2017 with a
semi-structured interview form prepared by the researcher. The interviews were
recorded on the voice recorder with permission from the participants. Interviews
were held in the researcher's office. Thematic analysis was used to analyze the
data. The interviews recorded on the voice recorder were written by the
researcher in computer environment. As a result of the reliability formula of
the analysis of interview data, reliability = .87. As a result of the research,
two themes have been reached. The second was "academic career" and
the second was "personal development". Suggestions were made within
the scope of the research results.

Kaynakça

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (1965). Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 23/7/1965, Sayı: 12056.
 • Alabaş, R., Kamer, S. T. ve Polat, Ü. (2012). “Öğretmenlerin Kariyer Gelişimlerinde Lisansüstü Eğitim: Tercih Sebepleri ve Süreçte Karşılaştıkları Sorunlar”, E-International Journal of Educational Research, 3 (4), s.89-107.
 • Baki, A. (2010). “Öğretmen Eğitiminin Lisans ve Lisansüstü Boyutlardan Değerlendirilmesi”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, 11(3), s.15-31.
 • Başer, N., Narlı, S. ve Günhan, B. (2010). “Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Almalarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (17), s.129-135.
 • Berg, B. L. ve Lune, H. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (H. Aydın, Çev. Ed.), Eğitim Yayınevi, Konya.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 12. Baskı, Pegem Akademi, Ankara.
 • Callahan, J. F., Clark, L. H. ve Kellough, R. D. (1995),.Teaching in the Middle and Secondary Schools, 5. edition, Prentice Hall, New Jersey.
 • Christensen, L., B., Johnson, R., B. ve Turner, L. A. (2015). Araştırma Yöntemleri Desen ve Analiz (Çev. Edt: Ahmet Aypay), Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative And Qualitative Research, 4th ed., Pearson Education, Inc, Boston.
 • Darling-Hammond, L. (2006). “Constructing 21st-Century Teacher Education”, Journal of Teacher Education, 57(3), s.300-314.
 • Glesne, C. (2012). Nitel Araştırmaya Giriş, (Çev.: A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu), Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Gliner, J. A., Morgan, G. A. ve Leech, N. L. (2015). Uygulamada Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analizi Bütünleştiren Yaklaşım (Çev. Ed.: Selahattin Turan), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Hatton, N. ve Smith, D. (1995). “Reflection in Teacher Education: Towards Definition and Implementation”, Teaching and Teacher Education, 11(1), s.33-49.
 • Hopkins, D. ve Stern, D. (1996). “Quality Teachers, Quality Schools: International Perspectives and Policy Implications”, Teaching and Teacher Education, (12)5, s.501-517.
 • Kaçan, G. (2004). “Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Gelişime İlişkin İsteklilik Düzeyleri”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), s.57-66.
 • Karakütük, K. (1989), “Türkiye’de Lisansüstü Öğretim, Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22(1), s.505-528.
 • Katılmış, A., Çelik, H. ve Kop, Y. (2013). “Türkiye'de Yüksek Lisans Öğreniminde Yaşanan Sorunlar: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örneği”, University of Gaziantep Journal of Social Sciences, 12(1), s.108-122.
 • Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (2016), 20 Nisan 2016, Resmî Gazete Sayı: 29690.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber (Çev. Ed.: Selahattin Turan). Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (2015). Nitel Veri Analizi, (Çev. Ed Sadegül Akbaba Altun ve Ali Ersoy), Pegem Akademi, Ankara.
 • Oluk, S. ve Çolak, F. (2005), “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Öğretmen Olarak Çalışan Lisansüstü Öğrencilerinin Karşılaştıkları Bazı Sorunlar”, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, s.141-144.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri, 3. Baskıdan Çeviri, (Çeviri Editörleri: Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir), Pegem Akademi, Ankara.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Turgut, M. F. (1987), “Eğitimde Lisansüstü Eğitim”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (2), s.1-9.
 • Yaman, F. ve Yazar, T. (2015). “Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi (Diyarbakır İli Örneği)”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), s.1553-1566.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 6. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özgür BABAYİĞİT 0000-0001-6123-0609

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 4 Sayı: 6

Kaynak Göster

APA BABAYİĞİT, Ö. (2019). SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS YAPMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ. International Journal of Eurasian Education and Culture, 4(6), 6-19.
AMA BABAYİĞİT Ö. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS YAPMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ. International Journal of Eurasian Education and Culture. Nisan 2019;4(6):6-19.
Chicago BABAYİĞİT, Özgür. “SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS YAPMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ”. International Journal of Eurasian Education and Culture 4, sy. 6 (Nisan 2019): 6-19.
EndNote BABAYİĞİT Ö (01 Nisan 2019) SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS YAPMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ. International Journal of Eurasian Education and Culture 4 6 6–19.
IEEE Ö. BABAYİĞİT, “SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS YAPMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ”, International Journal of Eurasian Education and Culture, c. 4, sy. 6, ss. 6–19, 2019.
ISNAD BABAYİĞİT, Özgür. “SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS YAPMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ”. International Journal of Eurasian Education and Culture 4/6 (Nisan 2019), 6-19.
JAMA BABAYİĞİT Ö. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS YAPMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ. International Journal of Eurasian Education and Culture. 2019;4:6–19.
MLA BABAYİĞİT, Özgür. “SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS YAPMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ”. International Journal of Eurasian Education and Culture, c. 4, sy. 6, 2019, ss. 6-19.
Vancouver BABAYİĞİT Ö. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS YAPMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ. International Journal of Eurasian Education and Culture. 2019;4(6):6-19.