Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS YAPMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 6, 6 - 19, 30.04.2019

Öz

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenliği alanında yüksek lisans eğitimi yapma nedenlerinin incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların seçiminde uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2017 yılı ağustos ayında Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi Bilim Dalı yüksek lisans programına müracaat eden 19 kişi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 2017 yılı ağustos ayında toplanmıştır. Yapılan görüşmeler, katılımcılardan izin alınarak ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Görüşmeler, araştırmacının ofisinde yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde tematik analiz kullanılmıştır. Ses kayıt cihazına kaydedilen görüşmeler, araştırmacı tarafından bilgisayar ortamında yazıya geçirilmiştir. Görüşme verilerinin analizinin güvenirlik formülü sonucunda, güvenirlik=.87 bulunmuştur. Araştırma sonucunda iki temaya ulaşılmıştır. İlki “akademik kariyer” ikincisi “kişisel gelişim” temaları olmuştur. Araştırma sonuçları kapsamında önerilerde bulunulmuştur.

 

Kaynakça

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (1965). Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 23/7/1965, Sayı: 12056.
 • Alabaş, R., Kamer, S. T. ve Polat, Ü. (2012). “Öğretmenlerin Kariyer Gelişimlerinde Lisansüstü Eğitim: Tercih Sebepleri ve Süreçte Karşılaştıkları Sorunlar”, E-International Journal of Educational Research, 3 (4), s.89-107.
 • Baki, A. (2010). “Öğretmen Eğitiminin Lisans ve Lisansüstü Boyutlardan Değerlendirilmesi”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, 11(3), s.15-31.
 • Başer, N., Narlı, S. ve Günhan, B. (2010). “Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Almalarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (17), s.129-135.
 • Berg, B. L. ve Lune, H. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (H. Aydın, Çev. Ed.), Eğitim Yayınevi, Konya.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 12. Baskı, Pegem Akademi, Ankara.
 • Callahan, J. F., Clark, L. H. ve Kellough, R. D. (1995),.Teaching in the Middle and Secondary Schools, 5. edition, Prentice Hall, New Jersey.
 • Christensen, L., B., Johnson, R., B. ve Turner, L. A. (2015). Araştırma Yöntemleri Desen ve Analiz (Çev. Edt: Ahmet Aypay), Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative And Qualitative Research, 4th ed., Pearson Education, Inc, Boston.
 • Darling-Hammond, L. (2006). “Constructing 21st-Century Teacher Education”, Journal of Teacher Education, 57(3), s.300-314.
 • Glesne, C. (2012). Nitel Araştırmaya Giriş, (Çev.: A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu), Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Gliner, J. A., Morgan, G. A. ve Leech, N. L. (2015). Uygulamada Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analizi Bütünleştiren Yaklaşım (Çev. Ed.: Selahattin Turan), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Hatton, N. ve Smith, D. (1995). “Reflection in Teacher Education: Towards Definition and Implementation”, Teaching and Teacher Education, 11(1), s.33-49.
 • Hopkins, D. ve Stern, D. (1996). “Quality Teachers, Quality Schools: International Perspectives and Policy Implications”, Teaching and Teacher Education, (12)5, s.501-517.
 • Kaçan, G. (2004). “Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Gelişime İlişkin İsteklilik Düzeyleri”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), s.57-66.
 • Karakütük, K. (1989), “Türkiye’de Lisansüstü Öğretim, Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22(1), s.505-528.
 • Katılmış, A., Çelik, H. ve Kop, Y. (2013). “Türkiye'de Yüksek Lisans Öğreniminde Yaşanan Sorunlar: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örneği”, University of Gaziantep Journal of Social Sciences, 12(1), s.108-122.
 • Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (2016), 20 Nisan 2016, Resmî Gazete Sayı: 29690.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber (Çev. Ed.: Selahattin Turan). Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (2015). Nitel Veri Analizi, (Çev. Ed Sadegül Akbaba Altun ve Ali Ersoy), Pegem Akademi, Ankara.
 • Oluk, S. ve Çolak, F. (2005), “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Öğretmen Olarak Çalışan Lisansüstü Öğrencilerinin Karşılaştıkları Bazı Sorunlar”, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, s.141-144.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri, 3. Baskıdan Çeviri, (Çeviri Editörleri: Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir), Pegem Akademi, Ankara.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Turgut, M. F. (1987), “Eğitimde Lisansüstü Eğitim”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (2), s.1-9.
 • Yaman, F. ve Yazar, T. (2015). “Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi (Diyarbakır İli Örneği)”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), s.1553-1566.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 6. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

INVESTIGATION THE REASONS OF DOING MASTER DEGREE IN PRIMARY SCHOOL TEACHING PROGRAM

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 6, 6 - 19, 30.04.2019

Öz

The aim of this research is to examine the reasons for graduate education in the field of primary school teaching. Primary school teacher is an important work in terms of examining the reasons for making a master's degree in science. The research was carried out by means of phenomenology from qualitative research methods. Appropriate sampling method was used in the selection of participants. The participants of the research were 19 people who applied to the graduate program of Yozgat Bozok University Institute of Social Sciences Basic Education Department, Primary School Education Program in August 2017. The semi-structured interview form developed by the researcher was used as data collection tool. The data were collected in August 2017 with a semi-structured interview form prepared by the researcher. The interviews were recorded on the voice recorder with permission from the participants. Interviews were held in the researcher's office. Thematic analysis was used to analyze the data. The interviews recorded on the voice recorder were written by the researcher in computer environment. As a result of the reliability formula of the analysis of interview data, reliability = .87. As a result of the research, two themes have been reached. The second was "academic career" and the second was "personal development". Suggestions were made within the scope of the research results.

Kaynakça

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (1965). Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 23/7/1965, Sayı: 12056.
 • Alabaş, R., Kamer, S. T. ve Polat, Ü. (2012). “Öğretmenlerin Kariyer Gelişimlerinde Lisansüstü Eğitim: Tercih Sebepleri ve Süreçte Karşılaştıkları Sorunlar”, E-International Journal of Educational Research, 3 (4), s.89-107.
 • Baki, A. (2010). “Öğretmen Eğitiminin Lisans ve Lisansüstü Boyutlardan Değerlendirilmesi”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, 11(3), s.15-31.
 • Başer, N., Narlı, S. ve Günhan, B. (2010). “Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Almalarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (17), s.129-135.
 • Berg, B. L. ve Lune, H. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (H. Aydın, Çev. Ed.), Eğitim Yayınevi, Konya.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 12. Baskı, Pegem Akademi, Ankara.
 • Callahan, J. F., Clark, L. H. ve Kellough, R. D. (1995),.Teaching in the Middle and Secondary Schools, 5. edition, Prentice Hall, New Jersey.
 • Christensen, L., B., Johnson, R., B. ve Turner, L. A. (2015). Araştırma Yöntemleri Desen ve Analiz (Çev. Edt: Ahmet Aypay), Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative And Qualitative Research, 4th ed., Pearson Education, Inc, Boston.
 • Darling-Hammond, L. (2006). “Constructing 21st-Century Teacher Education”, Journal of Teacher Education, 57(3), s.300-314.
 • Glesne, C. (2012). Nitel Araştırmaya Giriş, (Çev.: A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu), Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Gliner, J. A., Morgan, G. A. ve Leech, N. L. (2015). Uygulamada Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analizi Bütünleştiren Yaklaşım (Çev. Ed.: Selahattin Turan), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Hatton, N. ve Smith, D. (1995). “Reflection in Teacher Education: Towards Definition and Implementation”, Teaching and Teacher Education, 11(1), s.33-49.
 • Hopkins, D. ve Stern, D. (1996). “Quality Teachers, Quality Schools: International Perspectives and Policy Implications”, Teaching and Teacher Education, (12)5, s.501-517.
 • Kaçan, G. (2004). “Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Gelişime İlişkin İsteklilik Düzeyleri”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), s.57-66.
 • Karakütük, K. (1989), “Türkiye’de Lisansüstü Öğretim, Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22(1), s.505-528.
 • Katılmış, A., Çelik, H. ve Kop, Y. (2013). “Türkiye'de Yüksek Lisans Öğreniminde Yaşanan Sorunlar: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örneği”, University of Gaziantep Journal of Social Sciences, 12(1), s.108-122.
 • Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (2016), 20 Nisan 2016, Resmî Gazete Sayı: 29690.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber (Çev. Ed.: Selahattin Turan). Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (2015). Nitel Veri Analizi, (Çev. Ed Sadegül Akbaba Altun ve Ali Ersoy), Pegem Akademi, Ankara.
 • Oluk, S. ve Çolak, F. (2005), “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Öğretmen Olarak Çalışan Lisansüstü Öğrencilerinin Karşılaştıkları Bazı Sorunlar”, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, s.141-144.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri, 3. Baskıdan Çeviri, (Çeviri Editörleri: Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir), Pegem Akademi, Ankara.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Turgut, M. F. (1987), “Eğitimde Lisansüstü Eğitim”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (2), s.1-9.
 • Yaman, F. ve Yazar, T. (2015). “Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi (Diyarbakır İli Örneği)”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), s.1553-1566.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 6. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özgür BABAYİĞİT> (Sorumlu Yazar)
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
0000-0001-6123-0609
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 6

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijoeec557630, journal = {International Journal of Eurasian Education and Culture}, issn = {2602-4047}, address = {ijoeec@gmail.com}, publisher = {Kadir ULUSOY}, year = {2019}, volume = {4}, number = {6}, pages = {6 - 19}, title = {SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS YAPMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Babayiğit, Özgür} }
APA Babayiğit, Ö. (2019). SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS YAPMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ . International Journal of Eurasian Education and Culture , 4 (6) , 6-19 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijoeec/issue/45159/557630
MLA Babayiğit, Ö. "SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS YAPMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ" . International Journal of Eurasian Education and Culture 4 (2019 ): 6-19 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijoeec/issue/45159/557630>
Chicago Babayiğit, Ö. "SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS YAPMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ". International Journal of Eurasian Education and Culture 4 (2019 ): 6-19
RIS TY - JOUR T1 - SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS YAPMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ AU - ÖzgürBabayiğit Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - International Journal of Eurasian Education and Culture JF - Journal JO - JOR SP - 6 EP - 19 VL - 4 IS - 6 SN - 2602-4047- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Eurasian Education and Culture SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS YAPMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ %A Özgür Babayiğit %T SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS YAPMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ %D 2019 %J International Journal of Eurasian Education and Culture %P 2602-4047- %V 4 %N 6 %R %U
ISNAD Babayiğit, Özgür . "SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS YAPMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ". International Journal of Eurasian Education and Culture 4 / 6 (Nisan 2019): 6-19 .
AMA Babayiğit Ö. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS YAPMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ. International Journal of Eurasian Education and Culture. 2019; 4(6): 6-19.
Vancouver Babayiğit Ö. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS YAPMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ. International Journal of Eurasian Education and Culture. 2019; 4(6): 6-19.
IEEE Ö. Babayiğit , "SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS YAPMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ", International Journal of Eurasian Education and Culture, c. 4, sayı. 6, ss. 6-19, Nis. 2019