Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yabancı Diller Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Genel ve Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 2, 84 - 99, 31.12.2020

Öz

Sinizm örgütün etkililiğini etkileyen en önemli unsurlardan birisidir. Bu nedenle örgütlerin devamlılığını sürdürebilmesi için örgütsel sinizmi en aza indirmesi gerekmektedir. Eğitim örgütlerinde de sinizmin, örgütün devamlılığını etkilemesinin yanında kurumun ve öğrencinin başarısı üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim üyelerinin genel ve örgütsel sinizm düzeylerini belirlemek ve bunların çeşitli değişkenlerle ilişini açıklamak amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında araştırma nicel araştırma yaklaşımlarından ilişkisel desene göre tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemi için İstanbul ilinde çeşitli devlet veya vakıf üniversitelerinin yabancı diller yüksekokullarında görev yapan öğretim üyeleri seçilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre genel ve örgütsel sinizm düzeyini etkileyen değişkenlerin farklılaştığı görülmektedir.

Kaynakça

 • Abraham, R. (2000). Organizational cynicism: Bases and consequences. Generic, Social, and General Psychology Monographs, 126(3),269-292.
 • Akman, G. (2013). Sağlık çalışanlarının örgütsel ve genel sinizm düzeylerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Andersson, L. M. (1996). Employee cynicism: An examination using a contract violation framework. Human Relations, 49(11),1395 –1418.
 • Andersson, L. M., & Bateman, T. S. (1997). Cynicism in the workplace: Some causes and effects. Journal of Organizational Behavior, 18, 449-469.
 • Aslan, Ş., & Eren, Ş. (2014). The effect of cynicism and the organizational cynicism on alienation. The Clute Institute International Academic Conference, January 2014 (s. 617–625). Munich: The Clute Institute.
 • Balıkçıoğlu, S. (2013). Antalya bölgesi konaklama işletmeleri çalışanlarının örgütsel sinizm tutumları ile bağlılık ilişkisi üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bateman, T. S., Sakano, T., & Fujita, M. (1992). Roger, me, and my attitude: Film propaganda and cynicism toward corporate leadership. Journal of Applied Psychology, 77(5), 768-771.
 • Bommer, W. H., Rich, G. A., & Rubin, R. S. (2005). Changing attitudes about change: Longitudinal effects of tansformational leader behavior on employee cynicism about organizational change. Journal of Organizational Behavior, 26, 733-753.
 • Brandes, P. M., Dharwadkar, R., & Dean, J. W. (1999). Does organizational cynicism matter?: Employee and supervisor perspectives on work outcomes. Eastern Academy of Management, 150-153.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Chiaburu, D. S., Peng, A. C., Oh, I.-S., Banks, G. C., & Lomeli, L. C. (2013). Antecedents and consequences of employee organizational cynicism: A metaanalysis. Journal of Vocational Behavior, 83(2), 181–197.
 • Cole, M. S., Bruch, H., & Vogel, B. (2006). Emotion as mediators of the relations between perceived supervisor support and psychological hardiness on employee cynicism. Journal of Organizational Behavior, 27(4), 463-484.
 • Davis, W. D., & Gardner, W. L. (2004). Perceptions of politics and organizational cynicism: An attributional and leader-member exchange. The Leadership Quarterly, 5(4), 439–465.
 • Dean, J., Brandes, P., & Dharwadkar, R. (1998). Organizational cynicism. The Academy of Management Review, 23(2), 341-352.
 • Delken, M. (2004). Organizational cynicism: A study among call centers. Master’s Thesis. University of Maastricht.
 • Eaton, J. A. (2000). A social motivation approach to organizational cynicism. Doctoral Dissertation. York University Graduate Program to Psychology.
 • Erdost, H., Karacaoğlu, K., & Reyhanoğlu, M. (2007). Örgütsel sinizm kavramı ve ilgili ölçeklerin Türkiye’deki bir firmada test edilmesi. 15. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 25-27 Mayıs 2007, s. Sakarya Üniversitesi: 514-524.
 • Fitzgerald, M. (2002). Organizational cynicism: Its relationship to perceived organizational injustice and explanatory style. Doctoral Dissertation. Division of Research and Advanced Studies of the University of Cincinnati.
 • Guastello, S. J., Rieke, M. L., Guastello, D. D., & Billings, S. W. (1991). A study of cynicism, personality, and work values. The Journal of Psychology, 126(1), 37– 48.
 • Gül, H., & Ağıröz, A. (2011). Mobbing ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkiler: Hemşireler üzerinde bir uygulama. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 8(2),27-47.
 • Helvacı, M. A. (2010). Yönetimde yeni yaklaşımlar. Pegem Yayınevi.
 • Helvacı, M. A., & Çetin, A. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin belirlenmesi (Uşak ili örneği). Turkish Studies - International Periodical For The Languages Literature and History of Turkish or Turkic, 7(3),1475-1497.
 • Hochwarter, W. A., James, M., Johnson, D., & Ferris, G. R. (2004). The interactive effects of politics perceptions and trait cynicism on work outcomes. Journal of Leadership and Organizational Studies, 10(4), 44-57.
 • James, M. S. (2005). Antecedents and consequences of cynicism in organizations: An examination of potantial positive and negative effects on school systems. Doctoral Dissertation. The Florida State University.
 • Johnson, J. L., & O'leary-Kelly, A. M. (2003). The effects of psychological contract breach and organizational cynicism: Not all social exchange violations are created equal. Journal of Organizational Behavior, 24(5), 627-647.
 • Kalağan, G. (2009). Araştırma görevlilerinin örgütsel destek algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kalağan, G., & Güzeller, C. O. (2010). Öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 83-97.
 • Kanar, D. (2015). Hastanede çalışan idari personelin genel ve örgütsel sinizm düzeylerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Kanter, D. L., & Mirvis, P. H. (1989). The Cynical Americans. Jossey-Bass.
 • Karaköse, T., & Kocabaş, İ. (2006). Özel ve devlet okullarında öğretmenlerin beklentilerinin iş doyumu ve motivasyon üzerinde etkileri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2(1), 3-14.
 • Karasar, N. (2020). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar ilkeler teknikler. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kocabaş, İ., & Karaköse, T. (2009). Ethics in school Administration. African Journal of Business Management, 3(4), 126-130.
 • Korumaz, M., & Kocabaş, İ. (2014). Farklı Kariyer Evresindeki Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Okul Yöneticisinin Yeterlikleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 28, 495-512.
 • Leung, K., Olivia, K. M., & Leung, K.-K. (2010). Social cynicism and job satisfaction: A longitudinal analysis. Applied Psychology: An International Review, 59(2), 318–338.
 • Mantere, S., & Martinsuo, M. (2001). Adopting and questionning strategy: Exploring the role of cynicism and dissent. 17th EGOS-Europen Group for Organisation Studies Colloquium, January 2001. France.
 • Mirvis, P. H., & Kanter, D. L. (1991). Beyond demography: A psychographic profile of the workforce. Human Resource Management, 30(1), 45-68.
 • O’Connell, B. J., Holzman, H., & Armandi, B. R. (1986). Police cynicism and the modes of adaptation. Journal of Police Science & Administration, 14(4), 307-313.
 • Özgener, Ş., Öğüt, A., & Kaplan, M. (2008). İşgören-işveren ilişkilerinde yeni bir paradigma: Örgütsel sinizm. İlke Yayınevi.
 • Reichers, A. E., Wanous, J. P., & Austin, J. T. (1997). Understanding and managing cynicism about organizational change. Academy of Management Executive, 11(1), 48-59.
 • Scott, K. A., & Zweig, D. (2008). Dispositional Predictors of Organizational Cynicism. ASAC, 29(5), 95–113.
 • Sezgin Nartgün, Ş., & Kartal, V. (2013). Öğretmenlerin örgütsel sinizm ve örgütsel sessizlik hakkındaki görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 47 – 67.
 • Tokgöz, N., & Yılmaz, H. (2008). Örgütsel sinisizim: Eskişehir ve Alanya’daki otel işletmelerinde bir uygulama. Anadolu Unıversity Journal of Social Sciences, 8(2), 283–305.
 • Uzun, T. (2015). Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile öğretmenlerin genel ve örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Giresun ili örneği). Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Vance, R. J., Brooksi, S., & Tesluk, P. E. (1996). Organizational cynicism, cynical cultures and organizational change. 10th Annual Conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology. Orlando.
 • Wanous, J., Reichers, A. E., & Austin, J. (1994). Organizational cynicism: An initial study. Academy of Management Best Papers Proceedings, 269-273.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emine HANCI Bu kişi benim
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Prof. Dr. İbrahim KOCABAŞ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Gülenay Nagihan KILIÇ (Sorumlu Yazar)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6280-8537
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijofe833255, journal = {Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3030}, address = {}, publisher = {Şahin ORUÇ}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {84 - 99}, doi = {}, title = {Yabancı Diller Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Genel ve Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Hancı, Emine and Kocabaş, Prof. Dr. İbrahim and Kılıç, Gülenay Nagihan} }
APA Hancı, E. , Kocabaş, P. D. İ. & Kılıç, G. N. (2020). Yabancı Diller Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Genel ve Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi . Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi , 6 (2) , 84-99 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijofe/issue/59318/833255
MLA Hancı, E. , Kocabaş, P. D. İ. , Kılıç, G. N. "Yabancı Diller Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Genel ve Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi" . Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi 6 (2020 ): 84-99 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijofe/issue/59318/833255>
Chicago Hancı, E. , Kocabaş, P. D. İ. , Kılıç, G. N. "Yabancı Diller Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Genel ve Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi". Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi 6 (2020 ): 84-99
RIS TY - JOUR T1 - Yabancı Diller Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Genel ve Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi AU - Emine Hancı , Prof. Dr. İbrahim Kocabaş , Gülenay Nagihan Kılıç Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 84 EP - 99 VL - 6 IS - 2 SN - -2149-3030 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi Yabancı Diller Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Genel ve Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi %A Emine Hancı , Prof. Dr. İbrahim Kocabaş , Gülenay Nagihan Kılıç %T Yabancı Diller Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Genel ve Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi %D 2020 %J Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi %P -2149-3030 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Hancı, Emine , Kocabaş, Prof. Dr. İbrahim , Kılıç, Gülenay Nagihan . "Yabancı Diller Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Genel ve Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi". Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi 6 / 2 (Aralık 2020): 84-99 .
AMA Hancı E. , Kocabaş P. D. İ. , Kılıç G. N. Yabancı Diller Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Genel ve Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi. 2020; 6(2): 84-99.
Vancouver Hancı E. , Kocabaş P. D. İ. , Kılıç G. N. Yabancı Diller Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Genel ve Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi. 2020; 6(2): 84-99.
IEEE E. Hancı , P. D. İ. Kocabaş ve G. N. Kılıç , "Yabancı Diller Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Genel ve Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi", Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, c. 6, sayı. 2, ss. 84-99, Ara. 2020

       

                         International Journal of Field Educatİon (IJOFE)

                                                      ISSN: 2149-3030