Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Öğrenen Becerileri ile Öğrenme Biçimleri, Öğrenme Stilleri ve Çoklu Zekâ Alanları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Yıl 2022, Sayı: 17, 97 - 112, 15.06.2022
https://doi.org/10.20860/ijoses.1107986

Öz

Çalışmada fen bilimleri öğretmen adaylarının 21. yüzyıl öğrenen becerileri ile çoklu zeka alanları, öğrenme biçim ve stilleri arasındaki ilişkilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın yöntemi nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel araştırma yöntemidir. Üç devlet üniversitesinin eğitim fakültelerinin fen bilgisi öğretmenliği bölümünün üçüncü ve dördüncü sınıflarında öğrenim gören 318 fen bilimleri öğretmen adayı çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada “21. Yüzyıl Öğrenen Becerileri Ölçeği”, “Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri” ve “Çoklu Zeka Envanteri” veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere analizleri için basit korelasyon, basit doğrusal regresyon ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre fen bilimleri öğretmen adaylarının öğrenme biçimleri ve çoklu zeka alanlarının, 21. yüzyıl öğrenen becerilerinin birer yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca fen bilimleri öğretmen adaylarının öğrenme stillerine göre 21. yüzyıl öğrenen becerileri arasında fark bulunmamıştır. Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre çoklu zeka alanlarına yönelik ilgilerine ve öğrenme biçimlerine göre farklı öğrenme model/yöntem/teknikleri bir araya getirilip uygulanarak fen bilimleri öğretmen adaylarına 21. yüzyıl becerileri kazandırabilir.

Destekleyen Kurum

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi BAP

Proje Numarası

2019/02

Teşekkür

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (2019/02 nolu proje) tarafından desteklenmiştir. Çalışmalarım boyunca verdiği destekten dolayı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine teşekkürlerimi sunarım.

Kaynakça

 • Anagün, Ş. S., Atalay, N., Kılıç, Z., & Yaşar, S. (2016). Öğretmen adaylarına yönelik 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 40, 160-175.
 • Aslan, S. (2015). Is learning by teaching effective in gaining 21st century skills the views of pre-service science teachers. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(6), 1441-1457. doi: 10.12738/estp.2016.1.0019
 • Aşılıoğlu, B. (2008). Bilişsel öğrenmeler için eleştirel okumanın önemi ve onu geliştirme yolları. D. Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 1-11.
 • Aşkar, P., & Akkoyunlu, B. (1993). Kolb öğrenme stili envanteri. Eğitim ve Bilim, 17(87), 37-47.
 • Aydoğdu, C. (2009). Yabancı dil öğretiminde otonom öğrenme: Neden ve nasıl?. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(8), 68-74.
 • Başbay, A., Bıyıklı, C., & Demir, E. K. (2018). Öğrenme stilleri ile ders çalışma alışkanlıklarının incelenmesi. Elementary education online, 17(2), 848-863. doi 10.17051/ilkonline.2018.419316
 • Cohen, J. D., Renken, M., & Calandra, B. (2017). Urban middle school students, twenty-first century skills, and stem-ıct careers: Selected findings from a front-end analysis. TechTrends: Linking Research and Practice to Improve Learning, 61, 380-385. doi: 10.1007/s11528-017-0170-8.
 • Conti, G. J., & McClellan, J. A. (2008). Identifying the multiple ıntelligences of your students. Journal of Adult Education, 37(1),13-32.
 • Demir, T. (2008). Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri ve bunların çeşitli değişkenlerle ilişkisi (Gazi Üniversitesi Örneği). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(4), 129-148.
 • Demirtaş, İ. (2010). Üniversite ingilizce hazırlık eğitiminde özerk öğrenme becerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Deniş, H., & Genç, H. (2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançları ve çoklu zekâ alanları. Journal of New World Sciences Academy, 5(3), 775- 791.
 • Denizoğlu, P. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretimi özyeterlik inançları, öğrenme stilleri ve fen bilgisi öğretimine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Drew, S. V. (2013). Open up the ceiling on the common core state standards: preparing students for 21st century literacy. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 56(4), 321-330.
 • Eryılmaz, S., & Uluyol, Ç. (2015). 21. yüzyıl becerileri ışığında FATİH projesi değerlendirmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 209-229.
 • Felder, R. M. (1996). Matters of style. Asee Prism, 6(4), 18-23.
 • Gardner, H. (1999). Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century. New York: Basic Books.
 • Göksün-Orhan, D. (2016). Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri ve 21. yy. öğreten becerileri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Göksun-Orhan, D. ve Kurt-Aşkım, A. (2017). Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri kullanımları ve 21. yy. öğreten becerileri kullanımları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim Dergisi, 42(190), 107-130. doi: 10.15390/EB.2017.7089
 • Heinrichs, C. R. (2016). Exploring the influence of 21st century skills in a dual language program: A case study. International Journal of Teacher Leadership, 7(1), 37-56. doi:10.1080/0144341032000146476.
 • Kaf-Hasırcı, Ö. (2006). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme stilleri: Çukurova üniversitesi örneği. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2(1), 15-25.
 • Karakaş, M. M. (2015). Ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin fen bilimlerine yönelik 21.yüzyıl beceri düzeylerinin ölçülmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Karataş, E. (2014). Sosyal Bilgiler öğretiminde öğrenme ve öğretim stillerinin karşılaştırmalı analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kaufman, K. J. (2013). 21 ways to 21st century skills: Why students need them and ideas for practical implementation. Kappa Delta Pi Record, 49, 78-83.
 • Kaya, F. (2007). İlköğretim öğrencilerinin öğrenme stillerine dayalı fen ve teknoloji dersi öğretim düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Koç, D. (2007). İlköğretim öğrencilerinin öğrenme stilleri: Fen başarısı ve tutumu arasındaki ilişki (Afyonkarahisar İl Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Kolb, D. (1984). Experiential learning experience as the source of learning and development. New Jersey: Prentice Hall.
 • Morgan, C. (2016). Testing students under cognitive capitalism: Knowledge production of twenty-first century skills. Journal of Education Policy, 31(6), 805-818. doi: 10.1080/02680939.2016.1190465
 • Mutlu, M. (2008). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stilleri. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 1-21.
 • Oral, B. (2001). Branşlarına göre üniversite öğrencilerinin zekâ alanlarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 26(122), 19-31.
 • Özden, Y. (2008). Öğrenme ve öğretme. Ankara: PegemA.
 • Özkan, H. H. (2008). Çoklu zekâ kuramı ve eğitim programı öğeleri ilişkisi. E-Journal of New World Sciences Academy, 3(2), 333-344.
 • Pana, G. U. & Escarlos, G. S. (2017). Contemporary teaching strategies on students’ attitude, academic performance and acquisition of the 21st century skills. International Journal Of Scientific & Technology Research, 8(6), 332-337.
 • Partnership 21 [P21]. (2015). P21 framework definitions. Retrieved fromhttp://www.p21.org/storage/documents/docs/P21_Framework_Definitions_New_Logo_2015.pdf
 • Pehlivanoğlu, S. (2011). Eğitimde inovasyon forumu açılış konuşması. Erişim adresi http://www.selcukpehlivanoglu.com/?tag=egitimde-inovasyon. (Erişim Tarihi: 14.03.2018)
 • Pettersson, T., Postholm, M. B., Flem, A. & Gudmundsdottir, S. (2004). The classroom as a stage and teacher’s role. Teaching and Teacher Education, 20, 589-605.
 • Sayın, Z., & Seferoğlu, S. S. (2016). Yeni bir 21. yüzyıl becerisi olarak kodlama eğitimi ve kodlamanın eğitim politikalarına etkisi. Erişim adresi http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/yayin/AB16_SayinSeferoglu_Kodlama.pdf. (Erişim Tarihi: 21.02.2018)
 • Senan, D. C. (2013). Infusing BSCS 5e instructional model with multimedia: Sta promising approach to develop 21 century skills. Manager’s Journal Educational Technology, 2(9), 1-7.
 • Sezek, F., Zorlu, Y., & Zorlu, F. (2013). Sınıf öğretmenlerine ve sınıf öğretmen adaylarına göre iyi bir eğitim için Chickering ve Gamson’un yedi ilkesi. Tarih Okulu Dergisi (TOD), 16(6), 525-540.
 • Sezek, F., Zorlu, Y., & Zorlu, F. (2016). Eğitim fakültesi öğrencilerinin çoklu zeka alanları ile bilimsel süreç becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 4(1), 22-35.
 • Sripai, S., & Wanawan, K. (2018). Latent profile analysis of the good teacher characteristics in the 21st century in the northeastern region of Thailand. Educational Research and Reviews, 13(4), 136-143.
 • The International Society for Technology in Education [ISTE], (2007). International society for technology in education. Retrieved from https://id.iste.org/docs/pdfs/20-14_ISTE_Standards-S_PDF.pdf Erişim Tarihi: 17.02.2019)
 • Trilling, B., & Fadel, C. (2012). 21st century skills: Learning for life in our times. New York, NY: John Wiley.
 • Tuğrul, B. & Duran, E. (2003). Her çocuk başarılı olmak için bir şansa sahiptir: Zekanın çok boyutluluğu çoklu zeka kuramı. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 224-233.
 • Tutkun, Ö. F., & Aksoyalp, Y. (2010). 21. yüzyılda öğretmen yetiştirme eğitim programının boyutları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 361-370.
 • Yılmaz, S., & Altun, H. (2015). Anadolu lisesi matematik öğretmenlerinin ve öğrencilerinin öğrenme stillerinin belirlenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 45(205), 170-178.
 • Zorlu, F. & Sezek, F. (2019). Effectiveness of the learning together method at different ıntervals in teaching science. Acta Didactica Napocensia, 12(2), 195-208. doi: 10.24193/adn.12.2.15.
 • Zorlu, F. & Sezek, F. (2020). The investigation of the effectiveness of applying group investigation method at different intervals in teaching science courses. Journal of Theoretical Educational Science, 13(2), 397-423. doi: 10.30831/akukeg.623066
 • Zorlu, F., & Zorlu, Y. (2021). Investigation of the relationship between preservice science teachers' 21st century skills and science learning self-efficacy beliefs with structural equation model. Journal of Turkish Science Education, 18(1), 1-16. doi: 10.36681/tused.2021.49
 • Zorlu, Y., Zorlu, F., & Dinç, S. (2019). Fen bilgisi öğretmen adaylarının yaşam becerileri ile bilişüstü farkındalıkları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 13(1), 302-327. doi: 10.17522/balikesirnef.511546

Investigation of the Relation between Preservice Science Teachers’ 21st Century Learner Skills with Learning Formats, Learning Styles and Multiple Intelligence Fields

Yıl 2022, Sayı: 17, 97 - 112, 15.06.2022
https://doi.org/10.20860/ijoses.1107986

Öz

In this study, it was aimed to determine the relation between preservice science teachers’ 21st century learner skills with learning formats, learning styles and multiple intelligence fields. The sample of 318 preservice science teachers studying in the third and fourth grades of the science teaching department of the faculties of education of three public universities constitutes a sample of the study. In the study, "21st Century Learner Skills Scale”, “Kolb Learning Styles Inventory”, and “Multiple Intelligence Inventory” were used as data collection tools. The data obtained from the scales were analyzed with simple linear correlation, ANOVA and simple regression analysis. According to the findings obtained from the research, it was determined that the preservice science teachers' learning formats and multiple intelligence fields predicted 21st century learning skills. In addition, there was no difference between the preservice science teachers' learning skills in the 21st century according to their learning styles. According to the results obtained in the research, the preservice science teachers' 21st century skills can be given by applying different learning models/methods/techniques according to their interest in multiple intelligence fields and learning formats.

Proje Numarası

2019/02

Kaynakça

 • Anagün, Ş. S., Atalay, N., Kılıç, Z., & Yaşar, S. (2016). Öğretmen adaylarına yönelik 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 40, 160-175.
 • Aslan, S. (2015). Is learning by teaching effective in gaining 21st century skills the views of pre-service science teachers. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(6), 1441-1457. doi: 10.12738/estp.2016.1.0019
 • Aşılıoğlu, B. (2008). Bilişsel öğrenmeler için eleştirel okumanın önemi ve onu geliştirme yolları. D. Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 1-11.
 • Aşkar, P., & Akkoyunlu, B. (1993). Kolb öğrenme stili envanteri. Eğitim ve Bilim, 17(87), 37-47.
 • Aydoğdu, C. (2009). Yabancı dil öğretiminde otonom öğrenme: Neden ve nasıl?. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(8), 68-74.
 • Başbay, A., Bıyıklı, C., & Demir, E. K. (2018). Öğrenme stilleri ile ders çalışma alışkanlıklarının incelenmesi. Elementary education online, 17(2), 848-863. doi 10.17051/ilkonline.2018.419316
 • Cohen, J. D., Renken, M., & Calandra, B. (2017). Urban middle school students, twenty-first century skills, and stem-ıct careers: Selected findings from a front-end analysis. TechTrends: Linking Research and Practice to Improve Learning, 61, 380-385. doi: 10.1007/s11528-017-0170-8.
 • Conti, G. J., & McClellan, J. A. (2008). Identifying the multiple ıntelligences of your students. Journal of Adult Education, 37(1),13-32.
 • Demir, T. (2008). Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri ve bunların çeşitli değişkenlerle ilişkisi (Gazi Üniversitesi Örneği). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(4), 129-148.
 • Demirtaş, İ. (2010). Üniversite ingilizce hazırlık eğitiminde özerk öğrenme becerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Deniş, H., & Genç, H. (2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançları ve çoklu zekâ alanları. Journal of New World Sciences Academy, 5(3), 775- 791.
 • Denizoğlu, P. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretimi özyeterlik inançları, öğrenme stilleri ve fen bilgisi öğretimine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Drew, S. V. (2013). Open up the ceiling on the common core state standards: preparing students for 21st century literacy. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 56(4), 321-330.
 • Eryılmaz, S., & Uluyol, Ç. (2015). 21. yüzyıl becerileri ışığında FATİH projesi değerlendirmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 209-229.
 • Felder, R. M. (1996). Matters of style. Asee Prism, 6(4), 18-23.
 • Gardner, H. (1999). Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century. New York: Basic Books.
 • Göksün-Orhan, D. (2016). Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri ve 21. yy. öğreten becerileri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Göksun-Orhan, D. ve Kurt-Aşkım, A. (2017). Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri kullanımları ve 21. yy. öğreten becerileri kullanımları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim Dergisi, 42(190), 107-130. doi: 10.15390/EB.2017.7089
 • Heinrichs, C. R. (2016). Exploring the influence of 21st century skills in a dual language program: A case study. International Journal of Teacher Leadership, 7(1), 37-56. doi:10.1080/0144341032000146476.
 • Kaf-Hasırcı, Ö. (2006). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme stilleri: Çukurova üniversitesi örneği. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2(1), 15-25.
 • Karakaş, M. M. (2015). Ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin fen bilimlerine yönelik 21.yüzyıl beceri düzeylerinin ölçülmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Karataş, E. (2014). Sosyal Bilgiler öğretiminde öğrenme ve öğretim stillerinin karşılaştırmalı analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kaufman, K. J. (2013). 21 ways to 21st century skills: Why students need them and ideas for practical implementation. Kappa Delta Pi Record, 49, 78-83.
 • Kaya, F. (2007). İlköğretim öğrencilerinin öğrenme stillerine dayalı fen ve teknoloji dersi öğretim düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Koç, D. (2007). İlköğretim öğrencilerinin öğrenme stilleri: Fen başarısı ve tutumu arasındaki ilişki (Afyonkarahisar İl Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Kolb, D. (1984). Experiential learning experience as the source of learning and development. New Jersey: Prentice Hall.
 • Morgan, C. (2016). Testing students under cognitive capitalism: Knowledge production of twenty-first century skills. Journal of Education Policy, 31(6), 805-818. doi: 10.1080/02680939.2016.1190465
 • Mutlu, M. (2008). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stilleri. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 1-21.
 • Oral, B. (2001). Branşlarına göre üniversite öğrencilerinin zekâ alanlarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 26(122), 19-31.
 • Özden, Y. (2008). Öğrenme ve öğretme. Ankara: PegemA.
 • Özkan, H. H. (2008). Çoklu zekâ kuramı ve eğitim programı öğeleri ilişkisi. E-Journal of New World Sciences Academy, 3(2), 333-344.
 • Pana, G. U. & Escarlos, G. S. (2017). Contemporary teaching strategies on students’ attitude, academic performance and acquisition of the 21st century skills. International Journal Of Scientific & Technology Research, 8(6), 332-337.
 • Partnership 21 [P21]. (2015). P21 framework definitions. Retrieved fromhttp://www.p21.org/storage/documents/docs/P21_Framework_Definitions_New_Logo_2015.pdf
 • Pehlivanoğlu, S. (2011). Eğitimde inovasyon forumu açılış konuşması. Erişim adresi http://www.selcukpehlivanoglu.com/?tag=egitimde-inovasyon. (Erişim Tarihi: 14.03.2018)
 • Pettersson, T., Postholm, M. B., Flem, A. & Gudmundsdottir, S. (2004). The classroom as a stage and teacher’s role. Teaching and Teacher Education, 20, 589-605.
 • Sayın, Z., & Seferoğlu, S. S. (2016). Yeni bir 21. yüzyıl becerisi olarak kodlama eğitimi ve kodlamanın eğitim politikalarına etkisi. Erişim adresi http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/yayin/AB16_SayinSeferoglu_Kodlama.pdf. (Erişim Tarihi: 21.02.2018)
 • Senan, D. C. (2013). Infusing BSCS 5e instructional model with multimedia: Sta promising approach to develop 21 century skills. Manager’s Journal Educational Technology, 2(9), 1-7.
 • Sezek, F., Zorlu, Y., & Zorlu, F. (2013). Sınıf öğretmenlerine ve sınıf öğretmen adaylarına göre iyi bir eğitim için Chickering ve Gamson’un yedi ilkesi. Tarih Okulu Dergisi (TOD), 16(6), 525-540.
 • Sezek, F., Zorlu, Y., & Zorlu, F. (2016). Eğitim fakültesi öğrencilerinin çoklu zeka alanları ile bilimsel süreç becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 4(1), 22-35.
 • Sripai, S., & Wanawan, K. (2018). Latent profile analysis of the good teacher characteristics in the 21st century in the northeastern region of Thailand. Educational Research and Reviews, 13(4), 136-143.
 • The International Society for Technology in Education [ISTE], (2007). International society for technology in education. Retrieved from https://id.iste.org/docs/pdfs/20-14_ISTE_Standards-S_PDF.pdf Erişim Tarihi: 17.02.2019)
 • Trilling, B., & Fadel, C. (2012). 21st century skills: Learning for life in our times. New York, NY: John Wiley.
 • Tuğrul, B. & Duran, E. (2003). Her çocuk başarılı olmak için bir şansa sahiptir: Zekanın çok boyutluluğu çoklu zeka kuramı. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 224-233.
 • Tutkun, Ö. F., & Aksoyalp, Y. (2010). 21. yüzyılda öğretmen yetiştirme eğitim programının boyutları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 361-370.
 • Yılmaz, S., & Altun, H. (2015). Anadolu lisesi matematik öğretmenlerinin ve öğrencilerinin öğrenme stillerinin belirlenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 45(205), 170-178.
 • Zorlu, F. & Sezek, F. (2019). Effectiveness of the learning together method at different ıntervals in teaching science. Acta Didactica Napocensia, 12(2), 195-208. doi: 10.24193/adn.12.2.15.
 • Zorlu, F. & Sezek, F. (2020). The investigation of the effectiveness of applying group investigation method at different intervals in teaching science courses. Journal of Theoretical Educational Science, 13(2), 397-423. doi: 10.30831/akukeg.623066
 • Zorlu, F., & Zorlu, Y. (2021). Investigation of the relationship between preservice science teachers' 21st century skills and science learning self-efficacy beliefs with structural equation model. Journal of Turkish Science Education, 18(1), 1-16. doi: 10.36681/tused.2021.49
 • Zorlu, Y., Zorlu, F., & Dinç, S. (2019). Fen bilgisi öğretmen adaylarının yaşam becerileri ile bilişüstü farkındalıkları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 13(1), 302-327. doi: 10.17522/balikesirnef.511546
Toplam 50 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Seren İpekşen Bu kişi benim 0000-0001-8180-6855

Yusuf Zorlu 0000-0002-4203-0908

Proje Numarası 2019/02
Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2022
Gönderilme Tarihi 23 Nisan 2022
Kabul Tarihi 25 Mayıs 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Sayı: 17

Kaynak Göster

APA İpekşen, S., & Zorlu, Y. (2022). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Öğrenen Becerileri ile Öğrenme Biçimleri, Öğrenme Stilleri ve Çoklu Zekâ Alanları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Ve Eğitim Bilimleri Dergisi(17), 97-112. https://doi.org/10.20860/ijoses.1107986

İndeksler / Indexes

INDEX COPERNİCUS [ICI], Eurasian Scientific Journal Index [ESJI], ISAM [Makaleler Veri Tabanı], SOBIAD, Scilit, 

tarafından dizinlenmekte, 


TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından izlenmektedir.


by.png


Dergimizde yayımlanan makaleler, aksi belirtilmediği sürece, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0) ile lisanslanır. Dergiye yayımlanmak üzere metin yollayan tüm yazar ve çevirmenlerin, gönderdikleri metnin yegâne telif sahibi olmaları ya da gerekli izinleri almış olmaları beklenir. Dergiye metin yollayan yazar ve çevirmenler bu metinlerin CC BY 4.0 kapsamında lisanslanacağını, aksini sayı editörlerine en başında açıkça beyan etmedikleri müddetçe, peşinen kabul etmiş sayılırlar.