Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Üniversite Öğrencilerinin Vergi Algıları Üzerine Sosyal Medyanın Etkileri

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 2, 312 - 331, 25.12.2021
https://doi.org/10.30927/ijpf.993262

Öz

Mükelleflerin vergi verme davranışlarını etkileyen faktörler, bireysel ve çevresel faktörler olmak üzere literatürde pek çok çalışma ile açıklanmaktadır. Bu çalışmada söz konusu faktörler yanında sosyal medyanın günümüz koşullarında daha sık kullanılması ile birlikte, mükelleflerin (öğrencilerin) vergi algısı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada öncelikli olarak vergi algısı hakkında literatür taranarak kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Vergi uygulamaları karşısında mükelleflerin tepkilerinin anlaşılmasında yardımcı olacak bir çerçeve oluşturmak için, örneklem olarak öğrencilerin tercih edildiği çalışma, (01/06/2021)-(01/07/2021) tarihleri arasında, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF öğrencileri arasında gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerinin vergi algısı ve sosyal medya kullanımları dikkate alınarak, farklı bölümlerdeki öğrencilerin vergi algılarını sosyal medyanın nasıl etkilediğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca elde edilen genel bir sonuç olarak; ankete katılan öğrencilerin çoğunluğunun vergi ile ilgili konularda sosyal medya üzerinde ilgi düzeylerinin düşük olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Akman, T. K. (2011). Türk Vergi Hukuku, İlya İzmir Yayınevi: İzmir.
 • Aksoy, Şerafettin (1998). Kamu Maliyesi, Filiz Kitabevi: İstanbul.
 • Aktan, C. C. & Çoban, H. (2007). “Kamu Maliyesine Güven ve Ekonomik Anayasa”, Çimento İşveren Dergisi, 21(6,) 1-7.
 • Aktan, C. C. & Çoban, H. (2006), “Vergileme Ekonomisi ve Vergileme Psikolojisi Perspektifinden Vergiye Karşı Tutum ve Davranışları Belirleyen Faktörler”, Vergileme Ekonomisi ve Vergileme Psikolojisi, Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • Allingham, M. G. & Sandmo, A. (1972). “Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis”, Journal of Public Economic, 1 (3-4), 323-338.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.
 • Andreoni, J., Erard, B. & Feınsteın, J. (1998). “Tax Compliance”, Journal of Economic Literature, 36(2, 818-860.
 • Aydın, M. (2013). Türkiye’de Vergileme ve İşsizlik, IJOPEC Yayınları: İstanbul.
 • Çanakkale, O. F. (2016). “Teknolojik İlerlemenin Vergiye Gönüllü Uyuma Etkisi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 329, 57-61.
 • Doğan, U. (2015). V”ergi Teknolojileri”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 322, 9-40.
 • Edizdoğan, N.(1998). Kamu Maliyesi 2, 4. Baskı, Ekin Kitabevi: Bursa.
 • Edizdoğan, N., Çetinkaya, Ö. & Gümüş, E. (2018). Kamu Maliyesi, Ekin Yayınevi: Bursa.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı Faaliyet Raporu, 2019.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı Faaliyet Raporu, 2020.
 • Henderson, A. & Bowley, R. (2010). “Authentic Dialogue? The Role of Friendship in a Social Media Recruitment Campaign”, Journal of Communication Management, 14 (3), 237-257.
 • İnce, M. & Koçak M. C. (2017). “Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları: Necmettin Erbakan Üniversitesi Örneği”, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 736-749.
 • Kitapcı, İ. (2015). Vergi Etiği-Vergi Psikolojisi (Verginin Sosyo-Psikolojik Teorisi), 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık: Ankara.
 • Lubian, D. & Luca Z. (2011). “Happiness and Tax Morale: an Emprical Analysis”, Working Paper Series Department of Economics University of Verona, WP Number: 4, ISSN: 2036-2919 (paper), 2036-4679, 1-39.
 • Norris, P. (1999). “Conclusion: The Growth of Critical Citizens and its Consequences” (Ed) P.Norris, Critical Citizens, Global Support for Democratic Governance, Oxford University Press USA-OSO.
 • Obee, J. (2012). The Ultimate Teen Guide, Toronto: The Scarecrow Press.
 • Orhaner, E. (2007). Kamu Maliyesi, Siyasal Kitabevi: Ankara.
 • Özdamar, K. (2002). Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • Özperhiz, N.(2005). “Vergi Uyumu ve Ülkemizde Vergi Uyumunun Artırılmasına Yönelik Öneriler”, Vergi Dünyası, Sayı: 283, 90-94.
 • Roth, J. A., Scholz, J. T. & Wıtte, A. D. (Eds) (1989). Taxpayer Compliance, Vol.1: An Agenda for Research, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
 • Sirkeci, O. & Elbeyoğlu, K. (2019). “Kamu Maliyesi ve Vergi Etiğinde Makyavelizm”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 373, 9-23.
 • Torgler, B. (2007). Tax Compliance and Tax Morale, A Theoretical and Emprical Analysis, Edward Elgar, UK.

The Effects of Social Media on University Students' Tax Perceptions

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 2, 312 - 331, 25.12.2021
https://doi.org/10.30927/ijpf.993262

Öz

Many studies in the literature explain the factors affecting taxpayers' tax-paying behaviors, including individual and environmental factors. Besides the mentioned factors, this study aims to evaluate the effect of social media on the tax perception of the taxpayers (students) with the more frequent use of social media in today's conditions. For this purpose, a conceptual framework was created by first scanning the literature on tax perception in the study. In order to create a framework that will help understand the reactions of taxpayers against tax applications, the study, in which students were preferred as a sample, was carried out among Afyon Kocatepe University, the faculty of Economics and Administrative Sciences’ students between (01/06/2021)-(01/07/2021). It is aimed to determine how social media affects the tax perceptions of students in different departments, taking into account the tax perception of the students and their use of social media. In addition, as a general result; it has been determined that most of the students participating in the survey have a low level of interest in social media on tax-related issues.

Kaynakça

 • Akman, T. K. (2011). Türk Vergi Hukuku, İlya İzmir Yayınevi: İzmir.
 • Aksoy, Şerafettin (1998). Kamu Maliyesi, Filiz Kitabevi: İstanbul.
 • Aktan, C. C. & Çoban, H. (2007). “Kamu Maliyesine Güven ve Ekonomik Anayasa”, Çimento İşveren Dergisi, 21(6,) 1-7.
 • Aktan, C. C. & Çoban, H. (2006), “Vergileme Ekonomisi ve Vergileme Psikolojisi Perspektifinden Vergiye Karşı Tutum ve Davranışları Belirleyen Faktörler”, Vergileme Ekonomisi ve Vergileme Psikolojisi, Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • Allingham, M. G. & Sandmo, A. (1972). “Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis”, Journal of Public Economic, 1 (3-4), 323-338.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.
 • Andreoni, J., Erard, B. & Feınsteın, J. (1998). “Tax Compliance”, Journal of Economic Literature, 36(2, 818-860.
 • Aydın, M. (2013). Türkiye’de Vergileme ve İşsizlik, IJOPEC Yayınları: İstanbul.
 • Çanakkale, O. F. (2016). “Teknolojik İlerlemenin Vergiye Gönüllü Uyuma Etkisi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 329, 57-61.
 • Doğan, U. (2015). V”ergi Teknolojileri”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 322, 9-40.
 • Edizdoğan, N.(1998). Kamu Maliyesi 2, 4. Baskı, Ekin Kitabevi: Bursa.
 • Edizdoğan, N., Çetinkaya, Ö. & Gümüş, E. (2018). Kamu Maliyesi, Ekin Yayınevi: Bursa.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı Faaliyet Raporu, 2019.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı Faaliyet Raporu, 2020.
 • Henderson, A. & Bowley, R. (2010). “Authentic Dialogue? The Role of Friendship in a Social Media Recruitment Campaign”, Journal of Communication Management, 14 (3), 237-257.
 • İnce, M. & Koçak M. C. (2017). “Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları: Necmettin Erbakan Üniversitesi Örneği”, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 736-749.
 • Kitapcı, İ. (2015). Vergi Etiği-Vergi Psikolojisi (Verginin Sosyo-Psikolojik Teorisi), 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık: Ankara.
 • Lubian, D. & Luca Z. (2011). “Happiness and Tax Morale: an Emprical Analysis”, Working Paper Series Department of Economics University of Verona, WP Number: 4, ISSN: 2036-2919 (paper), 2036-4679, 1-39.
 • Norris, P. (1999). “Conclusion: The Growth of Critical Citizens and its Consequences” (Ed) P.Norris, Critical Citizens, Global Support for Democratic Governance, Oxford University Press USA-OSO.
 • Obee, J. (2012). The Ultimate Teen Guide, Toronto: The Scarecrow Press.
 • Orhaner, E. (2007). Kamu Maliyesi, Siyasal Kitabevi: Ankara.
 • Özdamar, K. (2002). Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • Özperhiz, N.(2005). “Vergi Uyumu ve Ülkemizde Vergi Uyumunun Artırılmasına Yönelik Öneriler”, Vergi Dünyası, Sayı: 283, 90-94.
 • Roth, J. A., Scholz, J. T. & Wıtte, A. D. (Eds) (1989). Taxpayer Compliance, Vol.1: An Agenda for Research, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
 • Sirkeci, O. & Elbeyoğlu, K. (2019). “Kamu Maliyesi ve Vergi Etiğinde Makyavelizm”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 373, 9-23.
 • Torgler, B. (2007). Tax Compliance and Tax Morale, A Theoretical and Emprical Analysis, Edward Elgar, UK.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülsüm GÜRLER HAZMAN (Sorumlu Yazar)
Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü
0000-0002-9953-4330
Türkiye


Gamze AKBAY
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, MALİYE (DR)
0000-0002-3969-0614
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 9 Eylül 2021
Kabul Tarihi 29 Kasım 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Gürler Hazman, G. & Akbay, G. (2021). Üniversite Öğrencilerinin Vergi Algıları Üzerine Sosyal Medyanın Etkileri . International Journal of Public Finance , 6 (2) , 312-331 . DOI: 10.30927/ijpf.993262

________________________________________________________________________________________________

9246    9241    Content on this site is licensed under a Creative CommonsAttribution 4.0 International license.