Son Sayı

Cilt: 6 - Sayı: 2

Yıl: 2021

Makaleler

International Journal of Public Finance–IJPF Dergisinin amacı; maliye biliminin alt dalları olan maliye teorisi, mali iktisat, mali hukuk ile bütçe ve mali planlamanın her türlü konusunun araştırıldığı ve bilginin paylaşıldığı bir forum oluşturmaktır. Dergide, akademisyenler, araştırmacılar ve uygulayıcıların maliye bilimi konularını ekonomik, sosyal, siyasi, idari, psikolojik, hukuki ve ampirik boyutlarıyla ele alan özgün çalışmalara dayanan makalelere yer verilmektedir.

2016 yılında yayın hayatına başlayan IJPF, maliye biliminin tüm yönleriyle ilgilenen ve yılda iki kez (YAZ ve KIŞ) yayınlanan bir dergidir. IJPF, Uluslararası Maliye Sempozyumu / Türkiye tarafından desteklenmektedir ve araştırma bulgularını yaymak için Açık Erişim ilkelerine sıkı sıkıya bağlıdır.

IJPF, Budapeşte Açık Erişim Girişimi (Budapest Open Access Initiative–BOAI) tanımına bağlı olup, kullanıcıların bu makalelerin tam metinlerini okuma, indirme, kopyalama, dağıtma, arama veya bağlantı kurma hakkı vardır. Kullanıcılar ayrıca, indeksleme için metinleri tarama, veriyi yazılıma aktarma ya da başka herhangi bir yasal amaç için, internetin kendisine erişim elde etmekten ayrılanlar dışındaki finansal, yasal veya teknik engeller olmaksızın kullanma hakkına da sahiptir. Türev oluşturma çalışmaları BOAI tarafından kapsanmamaktadır ve dolayısıyla Global Adalet Ağının (Global Justice Network) iznine tabidir.

IJPF, Yayın Etiği Komitesi (Commitee on Publication EthicsCOPE) tarafından yayın sürecinin tüm bileşenlerini oluşturan; yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucular için belirlenen etik ilkeleri kabul etmektedir. Ayrıca IJPF, Creative Commons (CC BY) lisansı altında yayın yapan elektronik ve açık erişimli bir dergidir. IJPF'ye gönderilen yazılar, yazım ilkeleri ve yazım kurallarına uygun olmalıdır. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası verilmektedir.

International Journal of Public Finance - IJPF (E-ISSN: 2548-0499), maliye alanında özgün araştırmalar yayınlayan; maliyesi teorisi, kamu ekonomisi, mali hukuk ile bütçe ve mali planlama konularına özel vurgu yapan, uluslararası hakemli ve açık erişimli bir e-dergidir.

IJPF Dergisinin konuları aşağıda sıralanan temel alanlar ve alt başlıkları itibariyle belirlenmiştir. Konular burada sayılanlarla sınırlı olmayıp maliye alanı ile ilgili her türlü çalışmayı kapsamaktadır.


1. MALİYE TEORİSİ

Kamu Gelirleri
Kamu Harcamaları
Kamu Borçları
Kamusal Mallar
Dışsallıklar
Vergi Teorisi
Vergi Yükü
Verginin Yansıması

Mali Yönetim

Vergi Psikolojisi
Vergi Uyumu
Mali Teşvik Sistemi
Ar-Ge Harcamaları
Mahalli İdareler Maliyesi
Mükellef Davranışları
Vergi ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar
Yükselen Ekonomiler ve Kamu Maliyesi

Maliye Tarihi

2. MALİ HUKUK

Vergileme İlkeleri
Mükellefin Ödevleri
Mükellef Hakları
Vergilendirme Süreci
Vergi Kabahatleri ve Suçları
Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü
Vergi İdaresi
Vergi Denetimi
Vergi Yargısı

Vergi İcrası
Uluslararası Vergileme
Kişilerin Vergilendirilmesi
Kurumların Vergilendirilmesi
Transfer Fiyatlandırması
Vergi Kaçakçılığı
Vergi Kanunlarının Yeniden Yazımı
E-Vergileme Sistemi
Finans Kesimin Vergilendirilmesi

3. MALİ İKTİSAT

Maliye Politikası
Kamu Ekonomisi
Kamu Kesimi Dengesi
Ekonomik Kriz ve Maliye Politikası
Ekonomik Kalkınma ve Vergileme
Refah Ekonomisi ve Optimal Vergileme
Refah Ekonomisi ve Ekonomik Kalkınma
Refah Ekonomisi ve Gelir Bölüşümü

Borç Yükü ve Ekonomik İstikrar
Politik Kurumlar ve Mali Kapasite
Gelir Dağılımı ve Kamu Politikaları
Piyasa Aksaklıkları ve Maliye Politikası
İnovasyon ve Kamu Politikaları
Kamu Sektöründe Etkinlik
Kamu Hizmetlerinin Kalitesi

4. BÜTÇE VE MALİ PLANLAMA

Kamu Bütçesi
Bütçe Sistemleri
Bütçe İlkeleri
Bütçe Süreci
Bütçe Uygulamaları
Bütçe Denetimi
Bütçe Hakkı

Mali Planlama
Katılımcı Bütçeleme
Yeni Bütçeleme Yaklaşımları
Mali Saydamlık ve Hesap Verebilirlik
Hazine İşlemleri
Kamu İhale İşlemleri
Kamu Girişimciliği ve Özelleştirme

Dergiye gönderilen yazıların değerlendirmeye alınması için aşağıdaki kuralların KESİNLİKLE yerine getirilmesi gerekmektedir:

1. Makaleler, Microsoft Word formatında, kaynakça dahil 5.000 – 9.000 sözcük arasında olacak şekilde yazılmalıdır. Sayfa yapısı A4 ve sayfanın her bir tarafı (sağ-sol, üst-alt) için kenar boşlukları 3 cm olmalıdır. Sayfa numaraları, sayfanın altında sağda yer almalıdır.

2. Makale başlığı ilk harfleri büyük olacak şekilde koyu (bold) harflerle ve sayfaya ortalanarak yazılmalıdır (Calibri 16 punto).

3. Makale başlığının hemen altında yazar(lar)ın adları ve soyadları açık bir biçimde yazılmalıdır. Ünvan, ORCID numarası, kurum bilgileri ve e-posta adresleri dipnot olarak belirtilmelidir.

4. Makale Türkçe yazılmışsa Türkçe özet ve İngilizce abstract olmalıdır. Makale İngilizce yazılmışsa sadece İngilizce abstract yeterlidir. Özet ve/veya abstract Calibri 10 punto olarak, tek satır aralığında yazılmalıdır. Özet ve/veya abstract'ın her biri 100-250 kelime arası olmalıdır. Özet ve/veya abstract; makalenin amacı, yöntemi, verisi ve bulgularına odaklanmalıdır. Türkçe özet ve İngilizce abstract içerisinde atıfta bulunulmamalı ve kısaltma kullanılmamalıdır.

5. Türkçe özetin altında 3-6 arası Türkçe anahtar kelimeye, İngilizce abstract'ın altında 3-6 arası İngilizce anahtar kelimeye ve çalışmanın alanıyla ilgili 2-3 JEL Koduna yer verilmelidir (https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel).

6. Ana metin Calibri yazı karakteri kullanılarak 12 punto, tek satır aralığında ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Paragraf sonrası 6 nk aralık verilmelidir. Paragrafların ilk satırları 1,25 cm içerden başlamalıdır. Makale ana başlık ve alt başlıkları 1., 1.1., 1.1.1. gibi ondalık sayılar kullanılarak, Giriş’ten başlayarak (Kaynakça hariç) numaralandırılmalıdır. Bütün başlıkların sadece ilk harfi büyük olmalı ve koyu (bold) yazılmalıdır. Başlıklardan önce bir satır boşluk bırakılmalıdır.

7. Makalelerde metin içi atıf yöntemi kullanılmalıdır. Atıfta parantez içinde yazarların soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası belirtilmelidir. Eğer cümle içinde yazar(lar)ın soyadı kullanılıyorsa, isimden sonra sadece parantez içinde yayın tarihinin yazılması yeterlidir. İki yazarlı çalışmalara atıf yapıldığında her iki yazarın da soyadı yazılmalıdır. Yazar sayısı üç ve daha fazla olan çalışmalara ilk kez atıf yapıldığında, bütün yazarların soyadları yazılmalı ve sonraki atıflarda ilk yazarın soyadı yazılmalı ve “vd.” ifadesi kullanılmalıdır. Yazar(lar)ın aynı yıl birden fazla eser yayınlanmış çalışmalarına atıf yapılmış ise, yayın yılının sonuna “a, b, c” gibi semboller yazılarak kaynakların birbirinden ayrılması sağlanmalıdır. Cümle sonunda birden fazla çalışmaya atıf yapılıyorsa, bu kaynaklara parantez içerisinde yer verilmeli ve aralarına noktalı virgül (;) konulmalıdır. Açıklama gereken hallerde ise dipnot yöntemi kullanılabilir. Dipnotlar Calibri 10 punto, iki yana yaslı ve tek satır aralıklı olarak yazılmalıdır. Metin içi atıf aşağıda belirtilen örnekler çerçevesinde oluşturulmalıdır.

Kaynağı Metin İçinde Gösterme: Tek yazarlı (Akdoğan, 2014: 135).  İki yazarlı (Sağbaş & Saruç, 2014: 12).  Üç veya daha fazla yazarlı (Şenyüz vd., 2016a: 58).

8. Makale metninde yer verilecek tüm tablo, şekil ve grafikler sıra numarası ile (Tablo 1, Şekil 1) kendi içinde numaralandırılmalıdır. Başlıkların tablo, şekil ve grafiklerin üzerinde, sayfaya ortalanmış, koyu (bold) ve yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde yazılması gerekmektedir. Tablo, şekil ve grafiklerin varsa kaynakları; bunların hemen altında metin içi atıf kurallarına uygun olarak verilmelidir. Tablo ve şekiller ile metin arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.

9. Makale metninin sonunda yazar soyadlarına göre alfabetik olarak düzenlenecek kaynakça kısmı bulunmalıdır. Kaynakçada sadece metin içerisinde gönderme yapılan eserler yer almalıdır. Aynı yazar(lar)ın birden fazla çalışmasına atıfta bulunulmuş ise, yayın tarihi en eski olandan başlanılmalıdır. Yazar(lar)ın aynı tarihli birden fazla çalışmasına atıfta bulunulmuş ise, metin içerisinde olduğu gibi, kaynakça bölümünde de, yayın tarihinden sonra (a, b, c, …) harfleri kullanılarak kaynaklar sıralanmalıdır. Bir yazarın tek ve birden fazla yazarlı çalışmasına atıfta bulunulması durumunda, önce tek yazarlı çalışmalar yazılmalıdır. Dergilerde yayımlanan makalelerin ve derleme niteliğindeki (editörlü) kitaplarda yer alan bölümlerin sayfa numaraları mutlaka yazılmalıdır.

 

Kaynakça aşağıda belirtilen örnekler çerçevesinde oluşturulmalıdır.

Kaynak bir makale ise;

Gerçek, A. (2011). “Vergi Denetim Birimlerinin Birleştirilmesi ve Sonuçları”, Yaklaşım, 224, 1-36.

Kirchler, E., Kogler, C. & Muehlbacher, S. (2014). “Cooperative Tax Compliance: From Deterrence to Deference”, Current Directions in Psychological Science, 23(2), 87-92.

Kaynak bir kitap ise;

Akdoğan, A. (2014). Kamu Maliyesi, 16. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.

Bulutoğlu, K. & Kurtuluş E. (1988). Bütçe ve Kamu Harcamaları, 2. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul.

Şenyüz, D., Yüce, M. & Gerçek A. (2016a). Türk Vergi Sistemi, 13. Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.

Şenyüz, D., Yüce, M. & Gerçek A. (2016b). Vergi Hukuku, 7. Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.

Gerçek, A., Çetin Gerger, G., Taşkın, T., Bakar, F. & Güzel, S. (2015). Mükellef Hakları: Türkiye Perspektifi ve Gelişimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Kaynak bir editörlü kitapta bölüm ise:

Altuğ, F. (2009). “Türkiye’de Kamu Fonksiyonları İle Kamu Kurumları İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme”, Güncel Mali Konular, (Ed.) Edizdoğan N., Dora Yayıncılık, Bursa, 19-32.

Lapavitsas, C. (2010). “Finansallaşmış Kapitalizm: Kriz ve Finansal Müsadere”, Finansallaşma ve Kapitalizmin Krizi, (Ed.) Lapavitsas C., (Çev.) Öncel T., Yordam Kitap, İstanbul, 25-74.

Kaynak bir rapor ise:

Gelir İdaresi Başkanlığı (2016). Gelir İdaresi Başkanlığı Faaliyet Raporu 2015, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 216, Şubat 2016, Ankara.

Committee For The Study of Economic and Monetary Union (1989). Report on Economic and Monetary Union in the European Community, Madrid, http://aei.pitt.edu/, (02.10.2016).

Kaynak bir tez ise:

Eroğlu, E. (2010). “Türkiye’de Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadelede Uygulanan Kamusal Politikaların Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Kaynak bir bildiri ise:

Sağbaş İ. & Saruç N.T. (2014). “Türkiye’de Bölgesel Vergi Yüküne ‘Formül Yöntemi ile Vergi Tahsisi’ ile Farklı Bir Bakış”, 29. Türkiye Maliye Sempozyumu, 16-20 Mayıs 2014, Antalya.

Kaynak bir internet kaynağı ise:

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (2011). Avrupa Birliği Antlaşması ve Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma / Md. 314, http://www.abgs.gov.tr, (28.09.2016).

Eroğlu O. & Mecit K. (2015), “Yargı Kararları Çerçevesinde Vergilendirmede Hukuki Güvenlik İlkesi”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, XXXIV(2),        55-93, http://iibfdergi.uludag.edu.tr/143_rev2.pdf, (05.10.2016).

ETİK İLKELER

International Journal of Public Finance–IJPF yayın politikasında akademik ilke ve etik değerlere bağlı kalmayı taahhüt eder. Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ) vBudapest Open Access Initiative (BOAI) tarafından yayınlanan etik yayıncılık ilkeleri ile YÖK "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi"nde belirlenen esaslara uygun şekilde yayın hayatını sürdürür.

IJPF yayın etiği ilkeleri ve politikaları; yayıncı, yayın kurulu, editörler, hakemler, yazarlar ve okuyuculardan oluşan tüm tarafların beklenen etik davranış standartlarına uymaları için düzenlenmiştir. Yayın etiği ilkeleri ve politikaları; bilimsel yöntemle ve tarafsız üretilen bilginin, geliştirilmesi ve paylaşılmasına hizmet etmektedir.
Yukarıdaki kurumlar tarafından açık erişim olarak yayınlanan kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda belirlenen uluslararası standartlara uygun yayın etiği ilkeleri ve politikalarımız şu başlıklar altında açıklanmıştır:

Yayıncının Etik Sorumlulukları;
• International Journal of Public Finance–IJPF’nin yayıncısı olan Uluslararası Maliye Sempozyumu/Türkiye, 1985 yılından itibaren maliye bilimi alanındaki yeni gelişmeleri incelemek, ulusal ve uluslararası mali konuları tartışmak ve çözüm önerileri geliştirmek, maliye bilim insanlarının uluslararası düzeyde işbirliği ve bilgi paylaşımına zemin oluşturmak, maliye bilim insanları ile üst düzey bürokratları bir araya getirerek bilimsel ve sosyal bağlar kurmak için yılda bir kez Sempozyum Bilim Kurulu’nca belirlenen üniversitenin Maliye Bölümü tarafından gerçekleştirilen bilimsel bir platformdur.
• Yayıncı IJPF’nin editörlerini, yayın kurulunu ve uluslararası danışma kurulu üyelerini üç yıllığına belirler. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir.
• Yayıncı IJPF’nin Budapeşte Açık Erişim Girişimi (Budapest OpenAccess Initiative–BOAI) tanımına bağlı olarak ve Creative Commons (CC BY) lisansı altında dergide yayınlanan makalelere açık erişim şeklinde ücretsiz ve sürekli olarak ulaşılmasını, arşivlenmesini ve korunmasını taahhüt eder.
• Yayıncı IJPF’de yayınlanan makalelerin telif haklarını korur ve bilimsel yayın etiği ihlallerini gözetir. İntihal, suiistimal, çıkar çatışması vb. ihlal durumlarında gerekli tedbirleri alır.

Yayın Kurulunun Etik Sorumlulukları;
• Yayın Kurulu üyeleri, Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ) yayın etiği ilkeleri ve politikasını kabul eder ve bunlarla ilgili kararları değerlendirirler.
• Yayın Kurulu IJPF’nin ulusal ve uluslararası tanınırlığını artırmak için önerilerde bulunur.
• Yayın Kurulu IJPF’nin bilimsel kalitesine ve yayınlanan makalelerin orijinalliğine en üst düzeyde önem verir.
• Yayın Kurulu IJPF’nin akademik niteliğini artırmak ve geliştirmek amacıyla taranabileceği indeksleri önerir.
• Yayın Kurulu yazarların ve okuyucuların ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf eder.
• Yayın Kurulu hakem süreci tamamlanan makalelerin yayın kararlarını editörlerle birlikte alır.
• Yayın Kurulu gönderilen yazılara ilişkin her türlü bilgiyi (yazar, hakem, içerik, veri vb.) gizli tutar.
• Yayın Kurulu intihal, suiistimal, çıkar çatışması, telif hakkı ihlalleri vb. yayın etiği ihlali şüphesinin oluştuğu durumlarda, IJPF’nin editör ekibini bilgilendirir.
• Yayın Kurulu gerektiğinde düzeltmeler, açıklamalar, geri çekilmeler ve özürler yayınlamayı taahhüt eder.

Editörün Etik Sorumlulukları;
• Editörler, belirlenen yayın etiği ve politikalarının korunmasından sorumludurlar.
• Editörler, IJPF’ye gönderilen makaleleri; yazarların dini, dili, ırkı, cinsiyeti, dünya görüşü ve inançlarından bağımsız değerlendirirler.
• Editörler, hakemlerin, yazar(lar)ın ve okuyucuların bilgi gereksinimini karşılamak için yayın sürecinde; açıklama, düzeltme ve özür yayınlama konularında şeffaf bir şekilde davranmaya çaba gösterirler.
• Editörler, IJPF’nin amaç ve kapsamını dikkate alarak yayımlanacak makalelerin özgün olmasına, literatüre, araştırmacılara ve okuyuculara katkı sağlamasına özen gösterirler.
• Editörler, IJPF’nin kabul ettiği kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin tarafsız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar.
• Editörler, IJPF’ye gönderilen makalelerin hakem değerlendirmesini hakemlerin uzmanlık alanları, hakemler ve yazar(lar) arasındaki çıkar çatışması-çıkar birliğini dikkate alarak, yansız ve bağımsız yürütülmesini desteklerler.
• Editörler, hakem havuzunun tüm maliye bilim insanlarından oluşması ve sürekli güncellenmesi için arayış içinde olurlar.
• Editörler, akademik görgü kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellerler.
• Editörler, IJPF’ye gönderilen makalelerin değerlendirilmesi, düzenlenmesi ve yayınlanmasında görev alan herkesle etkin iletişim kurarak, makalenin yayın politikaları sürecine uygun şekilde yayına hazır hale getirilmesini sağlarlar.
• Editörler, değerlendirilen makalelerdeki kişisel ve araştırma verilerinin korunmasını sağlarlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korurlar.
• Editörler, etik kurul onayı ve diğer izinlerin alınmasını gerektiren makalelerde, bunların belgelendirilmesini önemserler ve eksikliği durumunda makaleyi reddederler.
• Editörler, iThenticate programı aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğunu ve intihal içermediğini araştırır, diğer paydaşların etik ihlallerinin denetlenmesini, yazarların haklarını koruyarak gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlarlar.
• Editörler, hakemlik sürecinin yönetilmesinden sorumludur ve değerlendirmeye alınan makale için iki hakemin farklı görüşler bildirmesi durumunda, üçüncü bir hakemin değerlendirmesine başvururlar.
• Editörler, ilgilendikleri makalelerle çıkar çatışması içindelerse, kendilerini editörlük görevinden geri çekerler.
• Editörler, değerlendirme sürecinin son kararını yazar(lar)a bildirirler.
• Etik ihlallerinin re’sen ya da şikayet üzerine denetimi her zaman editör tarafından yapılabilir.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları;
• Makalelerin hakem süreciyle ilgili olarak kör hakemlik ilkesi uygulanmaktadır. Bu kapsamda hakemlere yazarların isimleri veya kurumları bildirilmez ve yazarlara hakemlerin kimliği açıklanmaz.
• Hakemlik teklifi sunulduğunda, makul bir zaman aralığında yanıt verir.
• Hakemler, yazarlar ile doğrudan iletişim kuramazlar; makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme istemleri editörlerce yazar(lar)a iletilir.
• Hakemler, sadece kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili makaleleri incelemeyi kabul eder.
• Hakemler, değerlendirme sürecinde tarafsız davranır ve gizlilik ilkelerine dikkat ederek süreci tamamlar.
• Hakemler, çıkar çatışması olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi verir.
• Hakemler, makalelerin değerlendirmesinde akademik görgü kurallarına uygun olmayan ifadelerden kaçınarak, yapıcı bir dille eleştirilerde bulunur, hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınır.
• Hakemler, kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmekten sorumludurlar.
• Hakemler, özellikle kendilerine veya meslektaşlarına referans verilmesi için ısrarcı olmaz, yazar(lar)a önerilen kaynaklar bilimsel olarak gerekçelendirilir.
• Hakemler, revizyon ve yeniden değerlendirme ile ilgili sürece yanıt verir.

Yazar(lar)ın Etik Sorumlulukları;
• Yazar(lar) makaleleri dergi kurallarına uygun hazırlayıp gönderirler.
• Yazar(lar) IJPF’ye özgün makalelerini gönderir. Daha önce yayınlanmış ya da aynı anda birden fazla dergiye gönderilen makaleler gönderilmez.
• Yazar(lar) YÖK’ün “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”nde belirlenen ve bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler olarak kabul edilen; intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme, haksız yazarlık ve diğer etik ihlallerine dikkat ederek makalelerini hazırlar.
• Yazar(lar), hakemlerin ve editörlerin düzeltme önerilerini yerine getirir veya görüşlere katılmıyorsa gerekçeli açıklamalar sunar.
• Yazar(lar) etik kurul onayı ve diğer izinlerin alınmasını gerektiren makalelerde ilgili izinleri ya da makalelerine ilişkin bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda bu bilgileri Editörlere sunar.
• Yazar(lar), elektronik ortamda yayım öncesinde veya yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde düzeltmek ya da geri çekmek için editöre başvurur.
• Yazar(lar), Telif Hakkı Devir Formu’nu imzalayarak sisteme yüklemeleri gerekir ve bu sözleşmeye uymakla yükümlüdür.
NOT: Tüm paydaşların IJPF yayın etiği ve politikalarına uyması beklenmektedir. Dergimizde yayınlanan makalelerde bunlara uygun olmayan bir durumla karşılaştığınızda veya önemli bir hata fark ettiğinizde lütfen bizimle iletişime geçiniz: infoijpf@gmail.comYAYIN POLİTİKASI
Dergiye gönderilecek yazılarda yazarların aşağıda belirtilen yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uyması gerekmektedir. Yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmayan yazılar için değerlendirme süreci başlatılmaz.

YAYIN İLKELERİ
1. International Journal of Public Finance (IJPF) Dergisinde yayınlanmak üzere gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Daha önce konferanslarda sunulmuş ve yayınlanmış bildiriler geliştirildikten sonra, bu durum belirtilmek şartıyla kabul edilebilir. Ayrıca, çalışma bir kurum tarafından destek görmüşse veya tezden üretilmişse çalışmanın başlığına verilecek dipnotla bu durumun belirtilmesi gerekir.
2. IJPF Dergisi açık erişimli elektronik bir yayın olup, gönderilen bir makalenin değerlendirilmesi ve yayınlanabilmesi için herhangi bir ücret ödenmez. Yazıların uzunluğu, tablo ve şekilleri, yapılan yazışmalar, düzeltmeler, ilaveler, redaksiyonlar, yorumlar vb. işlemlere göre ek ücret alınmaz.
Yayına kabul edilen makalelerin telif hakkı otomatik olarak IJPF Dergisine geçer. Ayrıca IJPF Dergisi'nde hakemlik yapan hakemlere hakemlik ücreti ödenmez.
3. IJPF Dergisinde yayınlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir çalışmadan kısmen ya da tamamen kopyalanmış (plagiarizm) olup olmadıkları “iThenticate” programı ile kontrol edilmektedir. “iThenticate” programında benzerlik oranı %20'in altında olan makaleler değerlendirme sürecine alınır. Diğer makaleler gerekli düzeltmelerin yapılması için yazar(lar)a iade edilir.
4. Makaleler, IJPF Dergisi web sayfasında [http://dergipark.org.tr/pub/ijpf] bulunan “Makale Gönder” butonu üzerinden gönderilir. Web sayfasından bağımsız olarak e-mail veya posta yoluyla gönderilen makaleler kabul edilmez.
5. Yayın Kurulu, yazıların yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olmaması durumunda bunları reddetme, düzeltme veya düzeltme amacıyla yazarlara geri gönderme hakkına sahiptir. IJPF Dergisi'ne gönderilen tüm yazılar, biçim ve içerik açısından yapılan ilk incelemeden sonra en az iki hakeme gönderilir. Her iki hakemden olumlu rapor gelirse, yazılar yayınlanır. Farklı hakemlerden bir pozitif ve bir negatif rapor gelmesi durumunda, yazılar üçüncü bir hakeme gönderilir. Dergide kör hakem süreci işletilmekte olup, hakemlere yazarların isimleri veya kurumları bildirilmez; ve yazarlara hakemlerin kimliği açıklanmaz.
6. Dergiye gönderilen makalelerin dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır. Türkçe gönderilen makalelerde İngilizce başlık ve özet bulunması zorunludur.
7. Makale gönderen yazar(lar)ın; ad ve soyadı, akademik ünvanı, ORCID numarası, çalıştığı kurum, elektronik posta adresi, varsa çalışmasını destekleyen kurum belirtilmelidir.
8. IJPF açık erişimli akademik bir dergidir. Kullanıcılar, yayınlanmış makalelerin tam metinlerini okuma, indirme, kopyalama, dağıtma, yazdırma, arama veya link gösterme haklarına sahiptir. Bu durum Budapest Open Access Initiative (BOAI) tanımına uygundur.
IJPF Dergisi, eserlerinin telif hakkını bir Creative Commons Attribution lisansı (CC-BY) ile korur. Böylece tüm makaleler serbestçe mümkün olan en geniş kitleye açık hale getirilir.
9. Dergide yayınlanan makalelerdeki görüşler ve bu konudaki sorumluluk makalenin yazarlarına aittir.

HAKEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ
IJPF Dergisi hakem değerlendirme sürecinin amacı maliye alanında nitelikli ve özgün bilimsel çalışmaların yayınlanmasını sağlamaktır. IJPF Dergisinde yayımlanan bütün makaleler hakemli olup, yayımlanması amacıyla gönderilen her makale aşağıda ifade edilen hakem değerlendirme sürecinden geçmektedir:

Ön Değerlendirme: IJPF Dergisine gönderilen tüm yazılar önce Editör ve Yayın Kurulu tarafından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Dergi kapsamına girmeyen veya bilimsel bir yazı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan yazılar, hakemlik süreci başlatılmadan geri çevrilir ya da bazı değişiklikler istenebilir.
Hakem değerlendirme sürecinin amacı nitelikli ve özgün bilimsel çalışmaların yayınlanmasını sağlamaktır. IJPF Dergisinde yayımlanan bütün makaleler hakemli olup, yayımlanması amacıyla gönderilen her makale aşağıda ifade edilen hakem değerlendirme sürecinden geçmektedir.
Hakem değerlendirme sürecinin amacı nitelikli ve özgün bilimsel çalışmaların yayınlanmasını sağlamaktır. IJPF Dergisinde yayımlanan bütün makaleler hakemli olup, yayımlanması amacıyla gönderilen her makale aşağıda ifade edilen hakem değerlendirme sürecinden geçmektedir.

Hakem Politikası: IJPF Dergisi makale yayın sürecin her aşamasında, hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemini kullanmaktadır.

Hakem Değerlendirmesi: Ön değerlendirme aşamasını geçen yazılar, editör ve/veya Yayın Kurulu tarafından belirlenen iki hakeme gönderilir. Hakemler, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak hakem havuzundan seçilir. Hakemler kendilerine gönderilen yazıları; orijinallik, metodoloji, literatüre katkı, bulguların sunumu ve sonuçların desteklenmesi ve daha önce yapılan çalışmalardan yararlanma açısından değerlendirirler. Hakemler makaleyi kabul edebilir, reddedebilir veya yazarlardan biçime ve/veya öze yönelik düzeltme yapmalarını isteyebilirler. Bir makalenin yayına kabul edilebilmesi için, en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda, yazı üçüncü bir hakeme daha gönderilir.
Hakem veya hakemlerin düzeltme istemeleri durumunda, yazar(lar), hakemler tarafından yapılan eleştiri ve önerileri göz önünde bulundurarak istenen düzeltmeleri en geç 1 ay içerisinde tamamlayarak dergi editörüne tekrar gönderirler. Süresi içerisinde gönderilmeyen makaleler süreçten çıkartılır. Hakemler, aynı makale için birden fazla düzeltme isteyebilirler. Yayına kabul edilmeyen yazılar, yazarlarına iade edilmez.

Son Değerlendirme: Hakemler tarafından olumlu görüş bildirilerek yayımlanma aşamasına gelen tüm makaleler için son değerlendirme, Yayın Kurulu tarafından yapılır ve “Yayımlanabilir” kararı verilen makaleler yayın sırasına alınır.

Hakem Değerlendirme Sürecinin Uzunluğu: Hakem değerlendirme sürecinin uzun sürmesi önemli sorunlardan biridir. Yazarlar, doğal olarak, en kısa sürede, “olumlu” veya “olumsuz” bir sonuç almak istemektedirler. International Journal of Public Finance; ön değerlendirme aşaması 1 hafta, hakem değerlendirme aşaması 6-8 hafta ve son değerlendirme aşaması 1 hafta olmak üzere bir makalenin toplam hakem sürecini 8-10 hafta içerisinde tamamlamayı hedeflemektedir.
IJPF dergisine makale gönderen yazar(lar), yukarıda açıklanan hakem değerlendirme koşullarını ve sürecini kabul etmiş sayılırlar.

International Journal of Public Finance–IJPF dergisinde yayımlanan makaleler için yazardan ücret talep edilmez ve yazara ücret ödenmez.
Dergimiz makale gönderimi, makale editörlük süreçleri ve/veya değerlendirme ücreti talep etmemektedir.
Makaleler çevrimiçi olarak yayımlanmakta olup, açık erişim politikasına uygun olarak ücretsiz erişime açıktır.

________________________________________________________________________________________________

9246    9241    Content on this site is licensed under a Creative CommonsAttribution 4.0 International license.