Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TÜRKİYE’DE KATILIM BANKALARI İLE KAMU BANKALARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 2, 285 - 299, 31.12.2021

Öz

Türkiye'de Bankacılık sektörü hızla büyüyen sektörlerden biridir ve ekonominin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, bankacılık sektörü eskisinden daha karmaşık hale geldiğinden ekonominin finansal istikrarını sağlamak için bankacılık sektörünün izlenmesi, denetlenmesi ve sürekli performans değerlendirmesi zorunludur. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki katılım bankaları ile geleneksel bankacılık sektörünün karşılaştırma performansıdır. Bu çalışmada 2015-2020 yılları arasında Türkiye’de faaliyette bulunan katılım ile Konvansiyonel bankacılık sektörünün karşılaştırma performansı. Karşılaştırmalı performans analizi, 2015-2020 döneminde, sermaye yeterliliği, varlık kalitesi, yönetim kalitesi, kazanç gücü ve likidite pozisyonu gibi CAMEL testi standardı faktörleri analiz edilerek lojistik regresyon yöntemi ile yapılmıştır.

Kaynakça

 • Akyüz, F., Soba, A., Yeşil, T. (2020). “ Katılım Bankalarının Camels Analizi Yöntemiyle Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi – Temmuz/2020 (87): 145-166.
 • Akyüz, F., Soba,A. Ve Yeşil,T.(2020). “ Katılım Bankalarının CAMELS Analizi Yöntemiyle Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi” Muhasebe ve Finansman Dergisi – Temmuz/2020 (87): 145-166.
 • Altan, M., Yusufazari, H., & Bedük, A. (2014).”Performance Analysis of Banks in Turkey Using CAMEL Approach”.In Proceedings of International Academic Conferences(No. 0902916).International Institute of Social and Economic Sciences.
 • Arslan, A.(2020).” Katılım Bankacılığı Likidite Yönetimi: Türkiye’deki Katilim Bankalari İçin Bir Karşilaştirma”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 39-40.
 • Aslan, E. (2017).”Türk Bankacılık Sisteminde Aktif Büyüklüğüne Göre İlk Yedi Bankanın Karlılık Ve Verimlilik Açısından Karşılaştırmalı Analizi: 2003 – 2015 Dönemi”, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi (The Journal of Social Economic Research) ISSN: 2148 – 3043 / Ekim 2017 / Cilt: 17 / Sayı: 34.
 • Avcı, T. & Aktaş, M. (2015). “Katılım Bankalarının Kar Payları Ödemeleri ile Mevduat Bankalarının Faiz Ödemelerinin Birbirlerine Yakın Olmasının Nedenlerinin Araştırılması” . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 8(4). 41-51.
 • Ayub, M. (2017). İslami Finansı Anlamak. (Çev. Suna Akten Çürük ve Raif Parlakkaya) İstanbul: İktisat Yayınları.
 • Bayrama, E. (2019). “Katılım Bankalarının Finansal Performans Analizi: CRITIC ve PROMETHEE Yaklaşımları “, Balkan Sosyal Bılımler Dergısı 2020 9(18) 32–38.
 • Bektaş, İ. (2018).” Türk Bankacılık Sistemindeki Katılım Bankaları İle Mevduat Bankalarının Rekabet Gücü Bakımından Karşılaştırılması” Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt/Volume: 16 Sayı/Issue: 4 Aralık/December 2018 ss./pp. 197-215 S. Seki Doi: http://dx.doi.org/10.11611/yead.447962.
 • Bektaş, S., Seki, I. (2018).”Türk Bankacilik Sistemindeki Katilim Bankalari İle Mevduat Bankalarinin Rekabet Gücü Bakimindan Karşilaştirilmasi”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt/Volume: 16 Sayı/Issue: 4 Aralık/December 2018 ss./pp. 197-215 S. Doi: http://dx.doi.org/10.11611/yead.447962.
 • Bozik, M.(2020).” Katılım Bankaları Ve Konvansiyonel Bankaların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği”, İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi Yıl:2020, 5(11):69-85.
 • Bozik, M.S. (2020). “Katilim Bankalari Ve Konvansiyonel Bankalarin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği”, İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi Yıl:2020, 5(11):69-85.
 • Erol, C., F. Baklaci, H., Aydoğan, B. and Tunç, G. (2014), "Performance comparison of Islamic (participation) banks and commercial banks in Turkish banking sector", EuroMed Journal of Business, Vol. 9 No. 2, pp. 114 128. https://doi.org/10.1108/EMJB-05-2013-0024
 • Gezen, A. (2019). “Türkiye’de Faaliyet Gösteren Katılım Bankalarının Entropi ve WASPAS Yöntemleri ile Performans Analizi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi - Ekim/2019 (84): 213-232.
 • Gezen,A.(2019).” Türkiye’de Faaliyet Gösteren Katılım Bankalarının Entropi Ve Waspas Yöntemleri İle Performans Analizi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi - Ekim/2019 (84): 213-232.
 • Gönen, I. (2017). “Katılım Bankalarının Fınans Sektörü İçindeki Yeri Ve Katılım Bankalarına Yönelik Müşteri Algısı Üzerine Bir Araştırma” Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dali, Yüksek Lisans Tezi.
 • Gudil, O. (2007). Türkiye’de Katılım Bankacılığı Ve Katılım Bankalarının Getirisi İle Alternatif Yatırım Araçları Getirilerinin Analizi (2004-2006). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Hacıevliyagil, N, Şit, A. (2019). Türkiye’de Sermaye Yeterliliğinin Banka Kârlılıkları Üzerine Etkisi. Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, 2 (1), 55-69. DOI: 10.32951/mufider.512395
 • Kahraman, Y. (2020). “Katılım Bankacılığının Türkiye’deki Gelişimi ve Geleceğ”, Journal of Banking and Capital Markets Research -JBCMR, V:4, N:10, 2020, pp.55-71.
 • Karavardar, A. ve Çilek, A. (2020),”Türkiye’de Katılım Bankalarının Finansal Performansının Analizi”, Maliye ve Finans Yazıları - 2020 - (113), 99 – 118.
 • Kevser, M.(2021).” Banka Türlerinin Karşılaştırmalı Finansal Performans Analizi: Türkiye İçin Ampirik Bir Araştırma”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi Mart 2021, 23(1), 61-80.
 • Kılıçlıoğlu, I.(2020).” Katılım Bankalarında Sorunlu Kredilerin Tasfiyesi İşlemleri”, Marmara Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü, 32-33.
 • Nayman, H. (2021).” Finansal Performans Ve Finansal Etkinlik Analizi: Türkiye Ve Körfez İşbirliği Konseyi Ülkelerindeki Katilim Bankalari Arasinda Karşilaştirmali Çalişma”, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi, 27-30.
 • Özdemir, M., (2015), Yardım Kredisi’ne (Karz-ı Hasen) Peşin Ödemeli ″Mesbah Noktası″ Kullanılarak Yeni Bir Bakış, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, Yıl:1, Cilt:1, Sayı:1, s.200.
 • Özkan,T. (2019).” Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Performans Ölçmede TOPSIS Yönteminin Kullanımı: Katılım Bankaları Üzerine Bir Uygulama”, Maliye ve Finans Yazıları - 2020 - (113), 47 – 64.
 • Özulucan, A., Deran, A. (2009). “Katılım Bankacılıgı _Le Geleneksel BankalarınBankacılık H_Zmetler_ Ve Muhasebe Uygulamalar Açisindan Karsilastirilmasi”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2009 ¨ Cilt: 6 ¨ Sayı: 11, 85-108.
 • Pehlivan, P. (2016). “Türkiye’de Katılım Bankacılığı ve Bankacılık Sektöründeki Önemi”. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 16(31): 296-324.
 • Rahman, Z., Islam, S. (2017) “Use of CAMEL Rating Framework: A Comparative Performance Evaluation of Selected Bangladeshi Private Commercial Banks” International Journal of Economics and Finance; Vol. 10, No. 1; 2018.
 • Rodoplu, B. C. (1997). “Dünyada Faizsiz Bankacılık”. Bereket Dergisi, Yıl: 1, Sayı:1 Ekim.
 • Roman, A., &Şargu, A. C. (2013).”Analysing the financial soundness of the commercial banks in Romania: An approach based on the camels framework”.ProcediaEconomics and Finance, 6, 703-712. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(13)00192-5.
 • Rozzani, N., &Rahman, R. A. (2013). “Camels and performance evaluation of banks in Malaysia: conventional versus Islamic”. Journal of Islamic Finance and Business Research, 2(1), 36-45.
 • Samireh, M.(2020).” Murabaha’nın Katılım Bankalarının Finansal Gelişimi Üzerine Etkisi”, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 16-17.
 • Sümer, G. ve Onan, F., (2015). “Dünyada Faizsiz Bankacılığın Doğuşu, Türkiye’deki Katılım Bankacılığının Gelişme Süreci Ve Konvansiyonel Bankacılıktan Farkları” . Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 17(3): 296-308.
 • Süngü, Ş , Di̇lek, S . (2020). “Katılım Bankaları İle Konvansiyonel Bankaların İşleyişlerine Yönelik Müşteri Algı Farklılıklarının Analizi” . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9 (5) , 3966-3987 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/57287/794135.
 • Şahin, Y.(2019).”Türk Bankacılık Sisteminde Katılım Bankalarının Mevduat Bankalarıyla Mukayeseli Analizi”, Ekonomi Ve Finans Anabilim Dalı Ekonomi Ve Finans Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 51-52.
 • Şekeroğlu, S. ve Özer, K. (2017). “Bankacılık Sektöründe Yükselen Değer: Katılım Bankacılığı”. Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi. 4(2): 15-25.
 • Ünlük, U.(2019). “Atılım Bankacılığı Ve Sukuk Uygulamalarıuyuşmazlık Mahkemesi Dergisi - Yıl 7, Sayı 14, Aralık 2019 - S. 501 – 523.
 • Venkatesh, D., & Suresh, C. (2014).”Comparative Performance Evaluation of Selected Commercial Banks in Kingdom of Bahrain Using CAMELS Method”, https://doi.org/10.2139/ssrn.2418144.
 • Yetim, A. (2020). “Katılım Bankalarının Finansal Performanslarının Topsıs Yöntemi İle Uluslararası Boyutta Değerlendirilmesi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dali, Yüksek Lisans Tezi, 28-29.
 • Yurttadur, M. , Demirbaş, H. (2017).” Türkiye’de Bulunan Katılım Bankaları ve Özel Sermayeli Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının Karşılaştırılması”, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sayfa/Page | 90 İGÜ Sos. Bil. Derg., 4 (2), 2017, ss. 89-117.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Metin AKTAŞ (Sorumlu Yazar)
Ömer Halisdemir Üniversitesi
0000-0003-4366-8687
Türkiye


Zabiullah DARWİSH
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8855-9738
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijssresearch1022849, journal = {International Journal of Social Science Research}, issn = {}, eissn = {2146-8257}, address = {ijssresearch@gmail.com}, publisher = {Şahin ORUÇ}, year = {2021}, volume = {10}, pages = {285 - 299}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE KATILIM BANKALARI İLE KAMU BANKALARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Aktaş, Metin and Darwish, Zabiullah} }
APA Aktaş, M. & Darwish, Z. (2021). TÜRKİYE’DE KATILIM BANKALARI İLE KAMU BANKALARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI . International Journal of Social Science Research , 10 (2) , 285-299 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijssresearch/issue/66794/1022849
MLA Aktaş, M. , Darwish, Z. "TÜRKİYE’DE KATILIM BANKALARI İLE KAMU BANKALARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI" . International Journal of Social Science Research 10 (2021 ): 285-299 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijssresearch/issue/66794/1022849>
Chicago Aktaş, M. , Darwish, Z. "TÜRKİYE’DE KATILIM BANKALARI İLE KAMU BANKALARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". International Journal of Social Science Research 10 (2021 ): 285-299
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE KATILIM BANKALARI İLE KAMU BANKALARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI AU - Metin Aktaş , Zabiullah Darwish Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - International Journal of Social Science Research JF - Journal JO - JOR SP - 285 EP - 299 VL - 10 IS - 2 SN - -2146-8257 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 International Journal of Social Science Research TÜRKİYE’DE KATILIM BANKALARI İLE KAMU BANKALARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI %A Metin Aktaş , Zabiullah Darwish %T TÜRKİYE’DE KATILIM BANKALARI İLE KAMU BANKALARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI %D 2021 %J International Journal of Social Science Research %P -2146-8257 %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Aktaş, Metin , Darwish, Zabiullah . "TÜRKİYE’DE KATILIM BANKALARI İLE KAMU BANKALARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". International Journal of Social Science Research 10 / 2 (Aralık 2021): 285-299 .
AMA Aktaş M. , Darwish Z. TÜRKİYE’DE KATILIM BANKALARI İLE KAMU BANKALARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. International Journal of Social Science Research. 2021; 10(2): 285-299.
Vancouver Aktaş M. , Darwish Z. TÜRKİYE’DE KATILIM BANKALARI İLE KAMU BANKALARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. International Journal of Social Science Research. 2021; 10(2): 285-299.
IEEE M. Aktaş ve Z. Darwish , "TÜRKİYE’DE KATILIM BANKALARI İLE KAMU BANKALARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI", International Journal of Social Science Research, c. 10, sayı. 2, ss. 285-299, Ara. 2021