Yıl 2018, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 15 - 22 2018-01-31

Eğitiminin Başında ve Sonunda olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Beklenti ve Memnuniyet Düzeylerinin Karşılaştırılması

Turhan KAHRAMAN [1] , Devrim Can SARAÇ [2] , Derya ÖZER KAYA [3]Eğitiminin Başında ve Sonunda olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Beklenti ve Memnuniyet Düzeylerinin Karşılaştırılması 

 

Özet 


Amaç: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilerin memnuniyet düzeylerini ve beklentilerini saptamak, memnuniyet ve beklenti düzeylerinin cinsiyete ve sınıfa göre farklarını incelemekti. Gereç ve Yöntem: Retrospektif ve tanımlayıcı tipte olan bu araştırmada 2016–2017 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde birinci ve dördüncü sınıfta eğitim gören öğrencilerin verileri kullanıldı. Öğrencilerin beklenti ve memnuniyet düzeyleri İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Öğrenci Memnuniyet Anketi kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular:  Çalışmada toplam 130 öğrencinin (91 kadın ve 39 erkek) verisi incelendi. Altmış iki öğrenci 1. sınıfta ve 68 öğrenci de 4. sınıfta eğitim görmekteydi. Tüm katılımcıların bütün alanlardaki memnuniyet düzeylerinin beklenti düzeylerine göre anlamlı olarak daha düşük olduğu bulundu (p<.001). Erkeklerin akademik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri hakkındaki beklenti düzeylerinin kadınlara göre anlamlı olarak daha düşük olduğu bulundu (p=.020). Diğer değişkenler açısından kadınlar ve erkekler arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p>.05). Dördüncü sınıf öğrencilerinin akademik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri hakkındaki memnuniyet düzeylerinin ve bu hizmetler hakkındaki beklentilerinin karşılanmasının 1. sınıf öğrencilerine göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulundu (sırasıyla p=.023 ve p=.002). Diğer değişkenler açısından sınıflar arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p>.05). Sonuç:Bu çalışmanın sonuçları, öğrencilerin beklenti düzeylerinin memnuniyet düzeylerinden anlamlı olarak daha yüksek olduğunu gösterdi. Cinsiyet ile öğrencinin içerisinde olduğu öğrenim sürecinin öğrencilerin akademik hizmetler ve akademik ortamla ilgili beklenti ve memnuniyet düzeyleri üzerinde etkili faktörler olabileceği görüldü.


Anahtar kelimeler: Öğrenci, memnuniyet, beklenti, cinsiyet.

 


Comparison of Expectations and Satisfaction Levels of Physiotherapy and Rehabilitation Students at the Beginning and End of the Undergraduate Education

 

Abstract

Objective:To determine the levels of satisfaction and expectations, and to examine the differences in them according to gender and year in the students in Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Faculty of Health Sciences, İzmir Kâtip Çelebi University. Material and Method: This retrospective and descriptive study investigated the data of the students in the first and fourth year in Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Faculty of Health Sciences, İzmir Kâtip Çelebi University during the spring semester of the 2016-2017 academic year. Expectations and satisfaction levels of the students were evaluated using İzmir Kâtip Çelebi University Student Satisfaction Questionnaire. Findings: The data of 130 students (91 female and 39 male) were investigated in the study. Sixty-two and 68 students were in the first and fourth year, respectively. All participants’ satisfaction levels in all domains were significantly lower than expectation levels (p<.001). Expectation level of male students about the academic counseling and guidance services was significantly lower than that of females (p=.020). There were no significant differences between females and males in terms of other variables (p>.05). Satisfaction levels of fourth year students about academic counseling and guidance services and their expectations about them were significantly higher than those of the first year students (p=.023 and p=.002, respectively). There were no significant differences between the groups in terms of other variables (p>.05). Conclusion: The results of this study showed that the expectation levels of the students were significantly higher than their satisfaction levels. It was seen that gender and the student’s learning period could be effective factors on the expectation and satisfaction levels of the students regarding the academic services and academic environment.


Keywords: Student, satisfaction, expectation, gender.

Öğrenci, memnuniyet, beklenti, cinsiyet
 • 667 karar sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname. Erişim Tarihi: 10.07.2017. http:// www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160723-8.htm.
 • Arambewela, R., Hall, J., & Zuhair, S. (2004). Student satisfaction: impact of age and gender on satisfaction among international postgraduate students from Asia. Paper presented at the Virtue in marketing: proceedings of the Academy of Marketing Conference, 6-9 July 2004, University of Gloucestershire Business School.
 • Asefi, F., Delaram, M., & Deris, F. (2017). Gap between the Expectations and Perceptions of Students regarding the Educational Services Offered in a School of Nursing and Midwifery. Journal of Clinical and Diagnostic Research: JCDR, 11(4), JC01.
 • Bryant, J. L. (2006). Assessing expectations and perceptions of the campus experience: The Noel‐Levitz Student Satisfaction Inventory. New Directions for Community Colleges,2006(134), 25-35.
 • d’Souza, M. S., Karkada, S. N., Parahoo, K., & Venkatesaperumal, R. (2015). Perception of and satisfaction with the clinical learning environment among nursing students. Nurse Education Today, 35(6), 833-840.
 • Dimyati, M. (2015). The Role of Customer Satisfaction in Mediating Marketing Communication Effect on Customer Loyalty. Researchers World, 6(4), 75.
 • Diniz, A. M., Alfonso, S., Araújo, A. M., Deaño, M., Costa, A. R., Conde, Â., & Almeida, L. S. (2016). Gender differences in first-year college students’ academic expectations. Studies in Higher Education, 1-13.
 • Ekinci, C. E., & Burgaz, B. (2007). Hacettepe üniversitesi öğrencilerinin bazı akademik hizmetlere ilişkin beklenti ve memnuniyet düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(33).
 • El Ansari, W. (2003). Satisfaction trends in undergraduate physiotherapy education. Physiotherapy, 89(3), 171-185.
 • Elliott, K. M., & Shin, D. (2002). Student Satisfaction: An alternative approach to assessing this important concept. Journal of Higher Education Policy and Management, 24(2), 197-209. doi: 10.1080/1360080022000013518
 • Erden, A. (2015). Türkiye’deki fizyoterapi öğretim elemanlarının ve son sınıf öğrencilerinin fizyoterapi eğitimi ile ilgili memnuniyet düzeylerinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Fontaine, K. (2014). Effects of a retention intervention program for associate degree nursing students. Nursing Education Perspectives, 35(2), 94-99.
 • Kerridge, J. R., & Mathews, B. P. (1998). Student rating of courses in HE: further challenges and opportunities. Assessment and Evaluation in Higher Education, 23(1), 71-82.
 • Mark, E. (2013). Student satisfaction and the customer focus in higher education. Journal of Higher Education Policy and Management, 35(1), 2-10.
 • Mau, W. C., & Bikos, L. H. (2000). Educational and vocational aspirations of minority and female students: A longitudinal study. Journal of Counseling & Development, 78(2), 186-194.
 • Mello, Z. R. (2008). Gender variation in developmental trajectories of educational and occupational expectations and attainment from adolescence to adulthood. Developmental Psychology, 44(4), 1069.
 • Oliver, R. L., & DeSarbo, W. S. (1989). Processing of the satisfaction response in consumption: a suggested framework and research propositions. Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, 2(1), 1-16.
 • Papathanasiou, I. V., Tsaras, K., & Sarafis, P. (2014). Views and perceptions of nursing students on their clinical learning environment: Teaching and learning. Nurse Education Today, 34(1), 57-60.
 • Popli, S. (2005). Ensuring customer delight: A quality approach to excellence in management education. Quality in Higher Education, 11(1), 17-24.
 • Saarinen, T. (2005). ‘Quality’in the Bologna Process: from ‘competitive edge’to quality assurance techniques. European Journal of Education, 40(2), 189-204.
 • Shaw, A. (2013). Family fortunes: Female students’ perceptions and expectations of higher education and an examination of how they, and their parents, see the benefits of university. Educational Studies, 39(2), 195-207.
 • Suarman. (2014). Gender Differences on Students Satisfaction: The Role of Teaching Quality in Higher Education. Middle-East Journal of Scientific Research, 21(9), 1434-1441.
 • Ulusoy, H., Arslan, Ç., Öztürk, N., & Bekar, M. (2010). Hemşirelik öğrencilerinin eğitimleriyle ilgili memnuniyet düzeylerinin saptanması. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3(2), 15-24.
 • Uzgören, N., & Uzgören, E. (2007). Dumlupınar Üniversitesi lisans öğrencilerinin memnuniyetini etkileyen bireysel özelliklerin istatistiksel analizi-hipotez testi, ki-kare testi ve doğrusal olasılık modeli. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 173-193.
 • Weijters, B., Cabooter, E., & Schillewaert, N. (2010). The effect of rating scale format on response styles: The number of response categories and response category labels. International Journal of Research in Marketing, 27(3), 236-247. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijresmar.2010.02.004
 • Whitt, E. J., Pascarella, E. T., Nesheim, B. E., Marth, B. P., & Pierson, C. T. (2003). Differences between women and men in objectively measured outcomes, and the factors that influence those outcomes, in the first three years of college. Journal of College Student Development, 44(5), 587-610.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Turhan KAHRAMAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

Yazar: Devrim Can SARAÇ
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

Yazar: Derya ÖZER KAYA
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2018

Bibtex @araştırma makalesi { ikcusbfd412534, journal = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi}, issn = {2458-9799}, address = {}, publisher = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {15 - 22}, doi = {}, title = {Eğitiminin Başında ve Sonunda olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Beklenti ve Memnuniyet Düzeylerinin Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {KAHRAMAN, Turhan and SARAÇ, Devrim Can and ÖZER KAYA, Derya} }
APA KAHRAMAN, T , SARAÇ, D , ÖZER KAYA, D . (2018). Eğitiminin Başında ve Sonunda olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Beklenti ve Memnuniyet Düzeylerinin Karşılaştırılması. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 3 (1) , 15-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/36212/412534
MLA KAHRAMAN, T , SARAÇ, D , ÖZER KAYA, D . "Eğitiminin Başında ve Sonunda olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Beklenti ve Memnuniyet Düzeylerinin Karşılaştırılması". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 3 (2018 ): 15-22 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/36212/412534>
Chicago KAHRAMAN, T , SARAÇ, D , ÖZER KAYA, D . "Eğitiminin Başında ve Sonunda olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Beklenti ve Memnuniyet Düzeylerinin Karşılaştırılması". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 3 (2018 ): 15-22
RIS TY - JOUR T1 - Eğitiminin Başında ve Sonunda olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Beklenti ve Memnuniyet Düzeylerinin Karşılaştırılması AU - Turhan KAHRAMAN , Devrim Can SARAÇ , Derya ÖZER KAYA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 22 VL - 3 IS - 1 SN - 2458-9799- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Eğitiminin Başında ve Sonunda olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Beklenti ve Memnuniyet Düzeylerinin Karşılaştırılması %A Turhan KAHRAMAN , Devrim Can SARAÇ , Derya ÖZER KAYA %T Eğitiminin Başında ve Sonunda olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Beklenti ve Memnuniyet Düzeylerinin Karşılaştırılması %D 2018 %J İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi %P 2458-9799- %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD KAHRAMAN, Turhan , SARAÇ, Devrim Can , ÖZER KAYA, Derya . "Eğitiminin Başında ve Sonunda olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Beklenti ve Memnuniyet Düzeylerinin Karşılaştırılması". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 3 / 1 (Ocak 2018): 15-22 .
AMA KAHRAMAN T , SARAÇ D , ÖZER KAYA D . Eğitiminin Başında ve Sonunda olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Beklenti ve Memnuniyet Düzeylerinin Karşılaştırılması. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2018; 3(1): 15-22.
Vancouver KAHRAMAN T , SARAÇ D , ÖZER KAYA D . Eğitiminin Başında ve Sonunda olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Beklenti ve Memnuniyet Düzeylerinin Karşılaştırılması. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2018; 3(1): 22-15.