Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 10, Sayfalar 238 - 261 2019-10-31

PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME-ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR SAHA ÇALIŞMASI
AN EMPIRICAL STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT AND ORGANISATIONAL IDENTIFICATION

Cafer YILMAZ [1]


Bu çalışmada psikolojik güçlendirme ve örgütsel özdeşleşme ilişkisi bir yerel yönetim birimi çalışanları üzerinde incelenmiştir. Bu çerçevede bu iki kavram arasındaki ilişki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından oluşan 4.458 kişilik evren içerisinden 555 kişilik bir örneklemle anket yapılarak incelenmiştir. Araştırmada tabakalı örnekleme metodu kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda psikolojik güçlendirmenin örgütsel özdeşleşme üzerinde olumlu etkisi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca demografik ve bireysel özellikleri de içeren alt hipotezler ile bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında farklı ilişkiler tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre, katılımcıların psikolojik güçlendirme algıları ile eğitim düzeyi arasında anlamlı ve negatif bir ilişki belirlenmiştir. Özdeşleşme algıları ile eğitim durumları arasında anlamlı ve negatif, çalışma süreleri (kıdem) ile anlamlı ve pozitif ilişkiler saptanmıştır. Öte yandan evli katılımcıların özdeşleşme algılarının bekâr olanlara nazaran daha yüksek olduğu saptanmıştır.

In this study the psychological empowerment and organizational identification relationship has been examined on the employees of a local government.  In this context, the relationship between these two concepts has been examined by a survey of 555 people from the 4,445-person universe of Gaziantep Metropolitan Municipality. Stratified sampling method has been used. It is proved that there is a positive effect of psychological empowerment on the organizational identification. Moreover, different relationships were found between sub-hypotheses including demographic and individual characteristics and dependent and independent variables. According to these results, a meaningful and negative relationship was found between the participants' perceptions of psychological empowerment and educational level. Significant and negative relationships were detected between the perception of identification and educational status, and significant and positive relationships with perception of identification and duration of work (seniority). On the other hand, it has found that the perception of identification of married participants was higher than that of single participants.

 • Akçakaya, M. (2010). Örgütlerde Uygulanan Personel Güçlendirme Yöntemleri: Türk Kamu Yönetiminde Personel Güçlendirme, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Ankara (25): 145-174.
 • Appelbaum, S. H., Hebert, D. & Leroux, S. (1999). Empowerment: Power, Culture and Leadership – A Strategy or Fad for The Millennium? Journal of Workplace Learning, 11(7): 233-254.
 • Argyris, C. (1998). Empowerment: The Emperor’s New Clothes. Harvard Business Review https://hbr.org/1998/05/empowerment-the-emperors-new-clothes (09.10.2018).
 • Arslanoğlu, İ. (2013) Sosyal Bilimlerde Metod ve Araştırma Teknikleri. kulamyo.cbu.edu.tr › db_images › site_212 › file › arastek (06.09.2019)
 • Asarkaya, Ç. (2015). Psychological Empowerment: Antecedents, Correlates and Consequences. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ashforth, B. E. & Mael, F. (1989). Social Identity Theory and the Organization. Academy of Management Review, 14(1): 20–39.
 • Balçık, E. (2018). Örgüt Kültürü, Psikolojik Güçlendirme ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Başol, G. (2014). Parametrik ve Parametrik Olmayan Testler. https://www.slideshare.net/gbasol/stat-ii-tr3 (07.09.2019).
 • Browing, A. M. (2013). Moral Distress and Psychological Empowerment in Critical Care Nurses Caring for Adults at End of Life. American Journal of Critical Care, 22(2):143–151.
 • Burke, J. P. (1986). Bureaucratic Responsibility. The John Hopkins University Press, Baltimore, p.51.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket Geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Ankara, 3 (2): 133-151.
 • Cilasun, A. (2016). Yükseköğretim Kurumlarında Pozitif Psikoloji ve Örgütsel Özdeşleşmenin Performans Yönetimine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Chen, G. & Klimoski, R. J. (2003). The Impact of Expectations on Newcomer Performance in Teams as Mediated by Work Characteristics, Social Exchanges and Empowerment. Academy of Management Journal, 46: 591-607.
 • Cheney, G. (1983). On the Various and Changing Meanings of Organizational Membership: A Field Study of Organizational Identification. Communication Monographs, 50 (4): 342– 362.
 • Cheney, G. & Tompkins, P. K. (1987) Coming to Terms with Organizational Identification and Commitment. Central States Speech Journal, 38(1).
 • Conger, J. A. & Kanungo, R. N. (1988). The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice, Academy of Management Review, 13(3): 471-482.
 • Cunningham, I., Hyman, J. & Baldrig, C. (1996). Empowerment: The Power to Do What? Industrial Relations Journal, 27(2): 144.
 • Çekmecelioğlu, H. G. & Eren, E. (2007). Psikolojik Güçlendirme, Örgütsel Bağlılık ve Yaratıcı Davranış Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi. Yönetim, 18 (57): 13-25.
 • Çöl, G. (2008). Algılanan Güçlendirmenin İşgören Performansı Üzerine Etkileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(1):35-46.
 • Çuhadar, M. T. (2005). Türk Kamu Yönetiminde Personel Güçlendirme: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25:1-21
 • Durmaz, I. (2011). Psikolojik Güçlendirme Algısının İç Girişimcilik Üzerine Etkisi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, s.134.
 • Dutton, J. E., Dukerich, J. M. & Harquail, C. V. (1994). Organizational Images and Member Identification. Administrative Science Quarterly, 39(2): 239-263.
 • Edwards, M. R. (2005). Organizational Identification: A Conceptual and Operational Review. International Journal of Management Reviews, 7(4): 207-230.
 • Fernandez, S. & Moldogaziev, T. (2011). Empowering Public Sector Employees to Improve Performance: Does It Work? The American Review of Public Administration, 41(1): 23-47.
 • Gülmez, M. (2017). Anket Yöntemi. docs.neu.edu.tr › staff › mustafa.gulmez › 6.haftaANKET YÖNTEMİ_2.ppt ( 07.09.2019).
 • Gürsözlü, S. (2012). Cinsiyet Rolü ve Örgütsel Yansımaları Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Hales, C. & Klidas, A. (1998). Empowerment in Five-Stars Hotels: Choice, Voice or Rhetoric?. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 10(3): 89.
 • Kanbur, E. (2017). Psikolojik Güçlendirme ve Örgütsel Özdeşleşme Arasında Birey-Örgüt Uyumunun Aracı Rolü. International Journal of Social and Educational Sciences, 4(7): 64.
 • Kanter, R. S. & Summers, D. V. (1987). Doing Well While Doing Good: Dilemmas of Performance Measurement in Non-profit Organization and the Need for a Multiple-Constituency Approach. In W. W. Powell (ed.), The Non-profit Sector: A Research Handbook. New Haven, Conn.: Yale University Press.
 • Karatay, M. (2017). Araştırmada Örnekleme, 80.251.40.59/education.ankara.edu.tr/aksoy/eay/ mkaratay.doc, (21.02.2018).
 • Kirkman, B. L., Tesluk, P. E. & Rosen, B. (2004). The Impact of Demographic Heterogeneity and Team Leader-Team Member Demographic Fit On Team Empowerment and Effectiveness. Group and Organization Management, 29 (3), 334-368.
 • Korkut, G., Acar, O.K. & Tetik, A (2015). Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı İle Değişen Kamu Hizmeti ve Türkiye İş Kurumu, İş ve Hayat Dergisi, (2): 107-135
 • Kreiner, G. E. & Ashforth, B. E. (2004). Evidence Toward an Expanded Model of Organizational Identification. Journal of Organizational Behaviour, (25): 1–27.
 • Mael, F. & Ashfort, B.E. (1992). Alumni and Their Alma Mater: A Partial Test of the Reformulated Model of Organizational Identification. Journal of Organizational Behaviour, (13): 103-123.
 • Mishra, K., Mishra, A. & Spreitzer, G. (1998). Preserving Employee Morale During Downsizing. Sloan Management Review, 39 (2): 83-95.
 • McClelland, D. C. (1975). Power: The Inner Experience. Irvington Publishers, New York.
 • McWilliams, A. (2003). Towards a Typology of Empowerment. http://vuir.vu.edu.au/149/1/ wp12_2003_mcwilliams.pdf (01.10.2017).
 • Moye, M. J., Henkin, A. B. & Egley, R. J. (2004). Teacher-Principal Relationships: Exploring Linkages Between Empowerment and Interpersonal Trust. Journal of Educational Administration, 43 (3): 260-277.
 • Parker, R. & Haridakis, P.M. (2008). Development of an Organizational İdentification Scale: Integrating Cognitive and Communicative Conceptualizations. Journal of Communication Studies,1 (3/4): 105-126.
 • Prati, G. & Zani, B. (2013). The Relationship Between Psychological Empowerment and Organizational Identification. Journal of Community Psychology, 41(7): 851-866.
 • Riketta, M. (2005). Organizational Identification: A Meta-Analysis. Journal of Vocational Behavior, 66 (2): 358-384.
 • Robertson, R. & Ball, R. (2002). Innovation and Improvement in the Delivery of Public Services: The Use of Quality Management Within Local Government in Canada. Public Organization Review: A Global Journal 2 (2), 387-405.
 • Rothbaum, F. M., Weisz, J. R. & Snyder, S. S. (1982). Changing the World and Changing Self: A Two Process Model of Perceived Control. Journal of Personality and Social Psychology, 42:5-37.
 • Rotter, J. B. (1966). Generalized Expectancies for Internal Versus External Control of Reinforcement. Psychological Monographs: General and Applied, 80(1): 1-28.
 • Rousseau, D. M. (1998). Why Workers Still Identify with Organizations. Journal of Organizational Behavior, 19(21): 218.
 • Scott, C.R., Corman, S.R. & Cheney, G. (1998). Development of a Structuration Model of Identification in the Organization. Communication Theory, 8(3): 298-336.
 • Seibert, S.E., Silver, S.R. & Randolph, W.A. (2004). Taking Empowerment to the Next Level: A Multiple-Level Model of Empowerment, Performance and Satisfaction. Academy of Managment Journal, 47(3): 332–349.
 • Shamir, B. & Kark, R. (2004). A Single-Item Graphic Scale for the Measurement of Organizational Identification. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77 (1): 115–23.
 • Somuncuoğlu, A. B. (2013), Psikolojik Güçlendirme ve İş Tatmini Arasındaki İlişki ve Bir Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Spreitzer, G. M. (1995). Psychological Empowerment in the Workplace: Dimensions, Measurement, and Validation. Academy of Management Journal, 38(5): 1444.
 • Şahbazoğlu, M. (2014). The Relationship Between Proactive Personality, Empowerment and Proactive Work Behavior. Doktora Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tak, B. & Aydemir, B. A. (2004). Örgütsel Özdeşleşme Üzerine İki Görgül Çalışma. 12.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, Bursa.
 • Tatlıdil, H. (1996). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz, Ankara.
 • Tolay, E., Sürgevil, O. & Topoyan, M. (2012). Akademik Çalışma Ortamında Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri. Ege Akademik Bakış, 12(4): 449-465.
 • Turunç, Ö. & Çelik, M. (2010). Algılanan Örgütsel Desteğin Çalışanların İş-Aile, Aile- İş Çatışması, Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Savunma Sektöründe Bir Araştırma. A.Ü. SBE Dergisi, 14(1): 209-232.
 • Tüzün, İ. K. (2006). Örgütsel Güven, Örgütsel Kimlik ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi: Uygulamalı Bir Çalışma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Uzunbacak, H. H. (2013). Organizasyonlarda Personel Güçlendirme Uygulamalarının, Çalışanların Yenilikçilik Davranışları Üzerine Etkisi: Bir Araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Van Dick, R. (2001). Identification in Organizational Contexts: Linking Theory and Research from Social and Organizational Psychology. International Journal of Management Reviews, 3(4): 265-283.
 • Van Dick, R., Christ, O., Stellmacher, J., Wagner, U., Ahlswede, O., Grubba, C. & Tissington, P. A. (2004). Should I Stay or Should I Go? Explaining Turnover Intentions with Organizational Identification and Job Satisfaction. British Journal of Management, 15(4): 351-360.
 • Van Knippenberg, D. & Van Schie, E. C. M. (2000). Foci and Correlates of Organizational Identification. Journal of Occupational and Organizational Psychology, (73): 137-147.
 • Wegge, J., Van Dick, R., Fisher, G. K., Wecking, C., & Moltzen, K. (2006). Work motivation, Organizational Identification, and Well-Being in Call Centre Work. Work & Stress, 20(1), 60-83.
 • Witting, M. (2006). https://essay.utwente.nl/55524/1/Scriptie_Witting.pdf (20.10.2017).
 • Yarmancı, N. (2012). Psikolojik Güçlendirmenin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Yılmaz, C. ve Tan, A. (2018). Psikolojik Güçlendirmenin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi Gaziantep Büyükşehir İtfaiyesinde Bir Araştırma. Türk İdare Dergisi, 486:319-348. https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/230/mod_resource/content/3/8Hipotez%20Testleri.pdf. (12.02.2019)
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayınlanma Tarihi Ekim-2019
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9339-2004
Yazar: Cafer YILMAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ekim 2019

APA Yılmaz, C . (2019). PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME-ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR SAHA ÇALIŞMASI . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 4 (10) , 238-261 . DOI: 10.25204/iktisad.482409