Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 13, Sayfalar 270 - 286 2020-10-31

THE RELATIONSHIP BETWEEN CAPITAL OWNERSHIP STRUCTURE AND BANK RATIOS: AN EMPIRICAL ANALYSIS OVER TURKISH AND INDIAN BANKS
SERMAYE SAHİPLİĞİ YAPISI İLE BANKA ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE BANKALARI VE HİNDİSTAN BANKALARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ

Nejla BİNİCİ DEMİR [1] , Ömer Faruk RENÇBER [2] , Ramazan AKBULUT [3]


In this study, the differences and similarities between Indian and Turkish Banks in terms of country and capital ownership by financial ratios have been investigated. The study contains the years 2007-2017 and six ratios have been used; the loan/deposit ratio, interest income / total assets, net interest margin, non-interest income/total assets, return on assets (ROA) and return on equity (ROE). The t-test has been used to determine the differences between the ratios. As a result of the study, there have been significant differences on loan/deposit ratio, interest income / total assets, net interest margin, return on assets (ROA) and return on equity (ROE) between Turkish and Indian banks, on the contrary, there have been no significant differences on non-interest income / total assets. In addition, there are remarkable differences on the contribution of varieties terms of all ratios.

Bu çalışmada, Hindistan ve Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların finansal oranları dikkate alınarak ülkeler ve sermaye sahipliğine göre bankalar arasındaki farklılıklar araştırılmıştır. Çalışma, 2005-2017 yılları arasını kapsamakta olup, Kredi/ Mevduat oranı, Faiz Geliri/ Toplam Varlıklar, Net Faiz Marjı, Faiz Dışı Gelir/ Toplam Varlıklar, Aktif Karlılığı oranı ve Öz sermaye Karlılığı oranı olmak üzere toplam 6 oran dikkate alınmıştır. Banka grupları arasındaki farkları belirlemek için t testinden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, Türkiye’deki ve Hindistan’daki bankalar arasında Kredi/ Mevduat oranı, Faiz Geliri/ Toplam Varlıklar, Net Faiz Marjı, Aktif Karlılığı ve Öz sermaye Karlılığı oranları açısından anlamlı farklılıklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, Faiz Dışı Gelir/ Toplam Varlıklar oranı bakımından ise farklılık bulunmamıştır. Ayrıca bankalar sermaye sahipliğine göre karşılaştırıldığı durumda, tüm oranlar açısından anlamlı farklılıkların olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
 • Acar, M.F., Erkoç, T.E. & Yılmaz, B. (2015). Türkiye Bankacılık Sektörü için Karşılaştırmalı Performans Analizi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2),1-5.
 • Akbulut, R. & Albayrak, A. S. (2009). Mevduat Bankalarında Performansın Mülkiyet Yapısına göre Finansal Göstergelerle İncelenmesi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 46(530), 27-40.
 • Aktaş, H. & Kargın, M. (2007). Türkiye Bankacılık Sektöründeki Yabancı ve Ulusal Bankaların Finansal oranlar açısından karşılaştırılması. Yönetim ve Ekonomi, 14(2), 31-45.
 • Ally, Z. (2013). Comparative Analysis of Financial Performance of Commercial Banks in Tanzania. Research Journal of Finance and Accounting, 4(19), 133-143.
 • Aşcı, M. E. (2019). BRICS Ülkelerinin Küresel Güç Olma Potansiyelleri ve Türkiye. Uluslararası Hukuk ve Sosyal Bilim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 39-60.
 • Atukalp, M.E. (2018). Özel Sermayeli Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının İncelenmesi: Türkiye Örneği. Global Journal of Economics and Business Studies, 7(14),38-52.
 • Ayanoğlu, Y., Karapınar, A., Zaif, F., Saraoğlu, M., Bayırlı, R., Altay, A., Bal, H. (2013). Bankaların Yönetimi ve Denetimi, Anadolu Üniversitesi Yayını, Yayın No: 2746.
 • Bapat, D. & Sagar, M. (2016). Examining Relationship of Income Diversification, Asset Quality with Bank Profitability: Implication for Indian Banks. Editorial Team Editorial Advisory Board, IJM, 8(1), 1-12.
 • BDDK (2018). https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/veri_0014_39.pdf (ET:17.03.2020).
 • BDDK (2019). Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu. https://www.bddk.org.tr/. (ET: 17.03.2020).
 • BDDK (2020). Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri. https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/ dokuman/veri_00014_60.pdf. (ET:17.04.2020).
 • BDDK (2020). 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, https://www.bddk.org.tr/Mevzuat-Kategori/ Kanunlar/1 (ET:17.04.2020).
 • Doğan, M. (2013). Katılım ve Geleneksel Bankaların Finansal Performanslarının Karşılaştırılması: Türkiye Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (58), 175-188.
 • Ekşi, İ. H., Taşdemir, A. & Hacıevliyagil, N. (2016). Mülkiyet Yapısının Finansal Oranlar Üzerindeki Etkisi: Mevduat Bankalarında Uygulama. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(2), 545-559.
 • Ersoy, E. & Aydın, Y. (2018). Bankaların Likiditesini Etkileyen Makroekonomik ve Bankaya Özgü Faktörlerin Ampirik Analizi: Türkiye Örneği. Global Journal of Economics and Business Studies, 7(14), 158-169.
 • Fungacova Z., & Poghosyan, T. (2011). Determinants of Bank Interest Margins in Russia: Does Bank Ownership Matter, Economic Systems, 35(4), 481-495.
 • Gündoğdu, A. (Ed.). (2017). Finansal Yönetim Temel Teoriler ve Açıklamalı Örnekler (1. Baskı). Ankara. Seçkin Yayıncılık.
 • Haque, A. (2014). Comparison of Financial Performance of Commercial Banks: A Case Study in The Context of India (2009-2013). Journal of Finance and Bank Management, 2(2), 01-14.
 • Bankalar.org (2019), https://www.bankalar.org/kalkinma-yatirim-bankalari/ (ET:11.12.2019).
 • IBA (2019). Indian Bank’s Association. https://www.iba.org.in/ (ET: 2019).
 • Khediri, K. B., Charfeddine, L., & Youssef, S.B. (2015). Islamic Versus Conventional Banks in The GCC Countries: A Comparative Study Using Classification Techniques. Research in International Business and Finance, 33, 75-98.
 • Kalaycı, Ş., Albayrak, A. S., Eroğlu, A., Küçüksille, E., Ak, B., Karaatlı, M., ... & Antalyalı, Ö. L. (2016). SPSS Uygulamalı çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (7.Baskı). Ankara. Asil Yayın Dağıtım.
 • Koç, S., Bağcı, A. & Sözdemir, A. (2015). Ticari Bankalarının Yerli ve Yabancı Bankalar Açısından Performansları ve Performans Sürekliliklerinin Analizi: Türkiye Ölçeği (2002-2012). Sakarya İktisat Dergisi, 4(2), 0-14.
 • Koley, J. (2019). Analysis of Financial Position and Performance of Public and Private Sector Banks in India: A Comparative Study on SBI and HDFC Bank. NSOU-Open Journal, ISSN, 2581-5415.
 • Nagarkar, J. J. (2015). Analysis of Financial Performance of Banks In India. Annual Research Journal of Symbiosis Centre for Management Studies, 3, 26-37.
 • Oğuz, A. B. (2016). Türkiye Kamu, Özel Sermayeli Mevduat ve Katılım Bankalarının 2005-2013 Arasındaki Bazı Bilanço Kalemlerinin Karşılaştırılması. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(29), 225-241.
 • Öztürk, H. (2016). Türk Bankacılık Sektörünü Etkileyen Makro Ekonomik Faktörlerin Ampirik Analizi/An Empirical Analysis of Macroeconomic Factors Affecting Turkish Banking Sector. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 53(620), 11.
 • Parlakkaya, R. & Çürük, S.A. (2011). Finansal Rasyoların Katılım Bankaları ve Geleneksel Bankalar Arasında Bir Tasnif Aracı Olarak Kullanımı: Türkiye Örneği. Ege Akademik Bakış, 11(3), 397-405.
 • Singh, A. & Sharma, A. K. (2016). An Empirical Analysis of Macroeconomic and Bank-Specific Factors Affecting Liquidity of Indian Banks. Future Business Journal, 2(1), 40-53.
 • Sochima, A. H. & Iyafekhe, C. (2018). Financial Ratios and Bank Efficiency in Nigeria: A Non-parametric analysis. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska.
 • TBB (2017). Türkiye Bankalar Birliği. https://www.tbb.org.tr/Content//Upload/Dokuman/7519/ Bankalarimiz_2017.pdf (ET:04.02.2020).
 • TBB (2019). https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/7678/Bankalarimiz_2019.pdf (ET: 04.02.2020).
 • TKBB (2020). Türkiye Katılım Bankaları Birliği. https://www.tkbb.org.tr/tarihce (ET:04.02.2020).
 • Toraman, C., Ata, H. A. & Buğan, M. F. (2015). Mevduat ve Katılım Bankalarının Karşılaştırmalı Performans Analizi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 16(2), 301-310.
 • WBI. (2019). Worldbank Indicators. https://data.worldbank.org/indicator (ET: 20.05.2020).
 • Yağcılar, G. (2011). Türkiye Bankacılık Sektörünün Rekabet Yapısının Analizi. BDDK, Ankara, 2011:8.
 • Yurttadur, M. & Demirbaş, H. (2017). Türkiye'de Bulunan Katılım Bankaları ve Özel Sermayeli Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının Karşılaştırılması. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 89-117.
Birincil Dil tr
Konular İşletme Finans
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3255-1419
Yazar: Nejla BİNİCİ DEMİR
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, GAZİANTEP MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8020-2750
Yazar: Ömer Faruk RENÇBER (Sorumlu Yazar)
Kurum: Gaziantep Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4784-4687
Yazar: Ramazan AKBULUT
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 20 Temmuz 2020
Kabul Tarihi : 29 Ağustos 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Ekim 2020

APA Bi̇ni̇ci̇ Demi̇r, N , Rençber, Ö , Akbulut, R . (2020). SERMAYE SAHİPLİĞİ YAPISI İLE BANKA ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE BANKALARI VE HİNDİSTAN BANKALARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 5 (13) , 270-286 . DOI: 10.25204/iktisad.771854