Yıl 2021, Cilt 6 , Sayı 14, Sayfalar 1 - 18 2021-02-28

A Study on Turkish Agricultural Sector’s Financial Structure and Agricultural Finance: Selem Contracts as An Alternative Financing Method
Türkiye'de Tarım Sektörünün Finansal Yapısı ve Tarımın Finansmanı Üzerine Bir Çalışma: Alternatif Bir Finansman Yöntemi Olarak Selem Sözleşmeleri

Muhammed TİRYAKİ [1] , İlkut Elif KANDİL GÖKER [2]


This study aims to present an alternative solution to the difficulties faced in the financing of the agricultural sector, which has had a great impact on economic development and employment. The sector financial statements for the years 2009-2019 prepared by the Central Bank are used, and analyses are made regarding the debt structure and riskiness of the sector. In the Turkish agricultural sector, it is observed that especially the short-term debt burden is quite high and there is a short-term liquidity shortage in the sector. Besides, the agricultural sector needs short-term financing due to reasons such as low capital turnover rate, dependence on natural conditions, and insufficient savings. In this framework, Salam Contracts, which is a financing model that reduces the debt burden of the agricultural sector and provides the financing it needs, can be used. There is no obstacle to use Salam Contracts legally in Turkey. These contracts allow farmers with interest sensitivity to be included in the financial system. It is concluded that Salam Contracts are applicable financing methods in the Turkish Agricultural Sector in this respect.

Bu çalışmada, ekonomik kalkınma ve istihdam üzerinde büyük etkisi olan tarım sektörünün finansmanında karşılaşılan güçlüklere alternatif bir çözüm önerisinin sunulması amaçlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından oluşturulan 2009-2019 yılları arasına ait sektör mali tablolarından faydalanılarak sektörün finansal yapısı ve riskliliğine ilişkin analizler gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de tarım sektöründe özellikle kısa vadeli borç yükünün oldukça fazla olduğu, sektörde kısa vadeli likidite sıkışıklığının yaşandığı görülmüştür. Bununla birlikte tarım sektörünün doğası ve niteliği itibarıyla sermaye devir hızının düşük olması, doğal koşullara bağımlı olması, tasarruf yetersizliği gibi nedenlerle kısa vadeli finansmana ihtiyaç duyduğu anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, tarım sektörünün borç yükünü azaltırken ihtiyacı olan finansmanın da temin edilebilmesini sağlayacak bir finansman modeli olan Selem Sözleşmeleri’nin hukuki altyapı bakımından uygulanmasında herhangi bir engel olmaması ve faiz hassasiyetine sahip olan üreticilerin de finansal sisteme dâhil edilebilmesi gibi yönleriyle Türkiye’de uygulanabilir bir finansman yöntemi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
 • Aburaida, K. (2011). Rural Finance As A Mechanism For Poverty Alleviation in Sudan, with An Emphasis on “Salam” Mode, European Scientific Journal, 7(26), 157-166.
 • Abedifar, P., Hasan, I. & Tarazi, A. (2016). Finance-Growth Nexus and Dual-banking Systems: Relative Importance of Islamic Banks, Journal of Economic Behavior & Organization, 132, 198-215, https://doi.org/10.1016/j.jebo.2016.03.005
 • Arzova, S.B., & Şahin, B.Ş. (2019). Tarımın Finansmanında Selem Yöntemi ve Muhasebe Kayıtları. Journal of Banking and Capital Market Research, 3 (7), 32-47.
 • Aybakan, B. (2009). TDV İslâm Ansiklopedisi. 36 , 402-405. İstanbul: TDV İslâm Ansiklopedisi.
 • BDDK, (2020). BDDK Aylık Bülten. BDDK Web Sitesi: https://www.bddk.org.tr/BultenAylik adresinden alınmıştır. (ET: 04.09.2020)
 • Bitar, M., Maides, P. & Taramasco, O. (2017). What Makes Islamic Banks Different? A Multivariate Approach, Ecomomic Systems, 41(2), 215-238, https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2016.06.003
 • Bülbül, M. (2006). Tarımsal isletmelerin Finansmanı. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Çetin, B. (2014). Tarımsal Finansman. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Er, B., Şahin, Y. E. & Mutlu, M. (2015). Girişimciler İçin Alternatif Finansman Kaynakları: Mevcut Durum ve Öneriler, Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 1(1), 31-54.
 • Ersoy, M. & Özsoy, M.Ş. (2017). Tarım Finansmanının Kalkınmadaki rolü ve Önemi: Bir Model Önerisi, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 12 (47), 1-14, doi:10.14783/maruoneri. v12i27581.290460
 • Günaydın, G. (2006). Türkiye Tarım Sektörü. Tarım ve Mühendislik Dergisi (21), 76-77.
 • Islamic Financial Services Board. (2020, 04 11). Islamic Financial Services Board: https://www.ifsb.org/ adresinden alınmıştır
 • Ningsih, W. F. &Wardayati, S. M. (2016). Modification Finance of Salam and Implications for Salam Accounting Treatment in Indonesia, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 219, 528-533, DOI: 10.1016/j.sbspro.2016.05.030
 • Peker, İ., & Baki, B. (2011). Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Türk Sigortacilik Sektöründe Performans Ölçümü. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi.
 • Selimler, H., (2015). Sorunlu Kredilerin Analizi, Banka Finansal Tablo ve Oranlarına Etkisinin Değerlendirilmesi. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. (7), 131-172
 • Serpam. (2013). İslami Finans Kavramı, Ürünler, Dünyada ve Türkiye’de Gelişimi ve Geleceği. İstanbul: SERPAM Araştırma Notları 1.
 • Türk Borçlar Kanunu, (2011). Resmî Gazete (Sayı: 27836). Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6098&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
 • TİM, (2020). TİM: https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari, (ET: 10.10.2020)
 • Toroslu, M. V., & Durmuş, C. N. (2017). Finansal Tablolar Analizi Kavramlar-Analiz Teknikleri (4. Baskı b.). Ankara, Türkiye: Seçkin Kitabevi.
 • TÜİK, (2020). Türkiye İstatistik Kurumu. https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Ulusal-Hesaplar-113 (ET:13.11.2020)
 • Ülev, S., & Selçuk, M. (2018). Tarımsal Üretimin Finansmanı İçin Seleme Dayalı Finansman Modeli: Fındık Örneği. Katılım Finansmanında Yeni Yaklaşımlar, 9-31.
Birincil Dil tr
Konular İşletme Finans
Yayınlanma Tarihi Kış
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0081-0217
Yazar: Muhammed TİRYAKİ
Kurum: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5290-3514
Yazar: İlkut Elif KANDİL GÖKER (Sorumlu Yazar)
Kurum: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Şubat 2021

Bibtex @araştırma makalesi { iktisad834547, journal = {İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7466}, address = {}, publisher = {H. Mustafa PAKSOY}, year = {2021}, volume = {6}, pages = {1 - 18}, doi = {10.25204/iktisad.834547}, title = {Türkiye'de Tarım Sektörünün Finansal Yapısı ve Tarımın Finansmanı Üzerine Bir Çalışma: Alternatif Bir Finansman Yöntemi Olarak Selem Sözleşmeleri}, key = {cite}, author = {Tiryaki, Muhammed and Kandil Göker, İlkut Elif} }
APA Tiryaki, M , Kandil Göker, İ . (2021). Türkiye'de Tarım Sektörünün Finansal Yapısı ve Tarımın Finansmanı Üzerine Bir Çalışma: Alternatif Bir Finansman Yöntemi Olarak Selem Sözleşmeleri . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 6 (14) , 1-18 . DOI: 10.25204/iktisad.834547
MLA Tiryaki, M , Kandil Göker, İ . "Türkiye'de Tarım Sektörünün Finansal Yapısı ve Tarımın Finansmanı Üzerine Bir Çalışma: Alternatif Bir Finansman Yöntemi Olarak Selem Sözleşmeleri" . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 6 (2021 ): 1-18 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iktisad/issue/60251/834547>
Chicago Tiryaki, M , Kandil Göker, İ . "Türkiye'de Tarım Sektörünün Finansal Yapısı ve Tarımın Finansmanı Üzerine Bir Çalışma: Alternatif Bir Finansman Yöntemi Olarak Selem Sözleşmeleri". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 6 (2021 ): 1-18
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye'de Tarım Sektörünün Finansal Yapısı ve Tarımın Finansmanı Üzerine Bir Çalışma: Alternatif Bir Finansman Yöntemi Olarak Selem Sözleşmeleri AU - Muhammed Tiryaki , İlkut Elif Kandil Göker Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.25204/iktisad.834547 DO - 10.25204/iktisad.834547 T2 - İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 18 VL - 6 IS - 14 SN - -2564-7466 M3 - doi: 10.25204/iktisad.834547 UR - https://doi.org/10.25204/iktisad.834547 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi Türkiye'de Tarım Sektörünün Finansal Yapısı ve Tarımın Finansmanı Üzerine Bir Çalışma: Alternatif Bir Finansman Yöntemi Olarak Selem Sözleşmeleri %A Muhammed Tiryaki , İlkut Elif Kandil Göker %T Türkiye'de Tarım Sektörünün Finansal Yapısı ve Tarımın Finansmanı Üzerine Bir Çalışma: Alternatif Bir Finansman Yöntemi Olarak Selem Sözleşmeleri %D 2021 %J İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi %P -2564-7466 %V 6 %N 14 %R doi: 10.25204/iktisad.834547 %U 10.25204/iktisad.834547
ISNAD Tiryaki, Muhammed , Kandil Göker, İlkut Elif . "Türkiye'de Tarım Sektörünün Finansal Yapısı ve Tarımın Finansmanı Üzerine Bir Çalışma: Alternatif Bir Finansman Yöntemi Olarak Selem Sözleşmeleri". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 6 / 14 (Şubat 2021): 1-18 . https://doi.org/10.25204/iktisad.834547
AMA Tiryaki M , Kandil Göker İ . Türkiye'de Tarım Sektörünün Finansal Yapısı ve Tarımın Finansmanı Üzerine Bir Çalışma: Alternatif Bir Finansman Yöntemi Olarak Selem Sözleşmeleri. İKTİSAD. 2021; 6(14): 1-18.
Vancouver Tiryaki M , Kandil Göker İ . Türkiye'de Tarım Sektörünün Finansal Yapısı ve Tarımın Finansmanı Üzerine Bir Çalışma: Alternatif Bir Finansman Yöntemi Olarak Selem Sözleşmeleri. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi. 2021; 6(14): 1-18.
IEEE M. Tiryaki ve İ. Kandil Göker , "Türkiye'de Tarım Sektörünün Finansal Yapısı ve Tarımın Finansmanı Üzerine Bir Çalışma: Alternatif Bir Finansman Yöntemi Olarak Selem Sözleşmeleri", İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, c. 6, sayı. 14, ss. 1-18, Şub. 2021, doi:10.25204/iktisad.834547