Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kitap Okuma Etkinliklerinin Çevrimiçi Takip ve Değerlendirilmesi Sistemine İlişkin Paydaşların Kullanılabilirlik Görüşleri

Yıl 2017, Cilt 16, Sayı 2, 525 - 546, 01.04.2017
https://doi.org/10.17051/ilkonline.2017.304715

Öz

Bu araştırmanın genel amacı, ortaokul öğrencilerine kitap tavsiyesi sunma, kitap okuma etkinliklerini takip ve değerlendirilmesini sağlama amaçlı geliştirilen çevrimiçi sistemin (KİTaS) kullanılabilirliğine ilişkine paydaş görüşlerinin belirlenmesidir. Bu çerçevede KİTaS, Çanakkale il merkezinde sosyo-ekonomik düzeyi düşük bölgede yer alan bir ortaokulda, 2014-2015 öğretim yılı bahar döneminde iki ay süresince (06.04.2015-12.06.2015) kullanılmıştır. Araştırma tarama modeli çerçevesinde desenlenmiştir. Uygulama sonunda sistemin paydaşları olan sınıf rehber öğretmenlerinin, öğrencilerin ve velilerin, sistemin kullanılabilirlik göstergelerine (etkililik, verimlilik ve memnuniyet) ilişkin görüşleri alınmıştır. Araştırma kapsamında görüşmeyi kabul eden altı sınıf rehber öğretmeni ve sekiz öğrenci ile görüşülmüştür. Tüm öğrenci velilerine açık uçlu anket formu dağıtılmış ve 17 veliden dönüş olmuştur. Araştırma sonucunda KİTaS tavsiye bileşeninin öğrencilerin ilgi ve düzeylerine uygun kitaplar tavsiye ettiği belirlenmiştir. Ayrıca KİTaS’ın değerlendirme bileşeninin öğrencilerin kitabı anlamasını desteklediği sonucu ortaya çıkmıştır. Kitap okuma etkinliklerinin çevrimiçi ortamlardan takip edilebilmesinin öğrencinin öz değerlendirme yapmasını desteklediği görülmektedir.

Kaynakça

 • Akyol, H. ve Yıldız, M. (2013). Okuma uzmanlığı ve okuma uzmanı yetiştirilmesine yönelik bir program önerisi /A program proposal for training the reading specialist. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 1(1).
 • Applegate, A. J., ve Applegate, M. D. (2004). The Peter effect: Reading habits and attitudes of preservice teachers. The Reading Teacher, 554-563.
 • Arı, G. ve Okur, A. (2013). Öğrencilerin 100 Temel Eseri Okuma Durumu. TSA, 17(3), 307-328.
 • Arıcan, S. (2010). 100 Temel Eser Uygulamasının Öğrencilerin Okuma Alışkanlıklarına Etkileri Konusunda Öğretmen Görüşleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Balajthy, E. (2007). Technology and Current Reading/Literacy Assessment Strategies. The Reading Teacher Vol. 61, No. 3, 240-247.
 • Bamberger, R. (1990). Okuma Alışkanlığını Geliştirme (Çev: Bengü ÇAPAR), Ankara: Kültür Bakanlığı.
 • Barnum, Carol M., (2011). Usability testing essentials : ready, set...test. Elsevier Inc
 • Book Adventure. 2014. Book Adventure. http://www.bookadventure.com/ Son erişim tarihi: 10.03.2014.
 • Bull, J., ve McKenna, C. 2004. Blueprint for Computer-assisted Assessment. London: Taylor & Francis.
 • Chastain, K. (1988). Developing Second-language Skills Theory and Practice. Orlando: Harcourt Brace Jovanovich.
 • Çağıltay, Kürşat, (2011). İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve Kullanılabilirlik Mühendisliği: Teoriden Pratiğe. ODTÜ Yayıncılık: Ankara
 • Doğan, B., (2011). 100 temel eserde 6, 7 ve 8. Sınıflar için önerilen ortak kitaplar üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Dökmen, Üstün. (1990). İlkokul Çocuklarında Okuma Alışkanlığı, Ankara: Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü.
 • Dunlap, M. E. (1933). Recreational reading of negro college students. Journal of Negro Education, 448-459.
 • Dünya, Rohat (2002). Serbest Okuma Döneminde Okutulan Hikaye Kitaplarının İncelenmesi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.
 • Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı [EARGED] (2007). Öğrencilerin Okuma Düzeyleri. Ankara
 • Francis, K. (2009). Teachers’ perceptions of The Accelerated Reader Program (Doctoral dissertation, Bowling Green State University).
 • Guthrie, J. T., ve Wigfield, A. (2005). Roles of motivation and engagement in reading comprehension assessment. Children’s reading comprehension and assessment, 187-213.
 • Hricko, M. (2005). Preface. M. Hricko, & S. L. Howell içinde, Online assessment and Measurement: Foundations and Challenges (s. vi- xiii). Hershey, PA: Idea Groups.
 • Karadeniz, Ş., Çakır, H., Uluyol, Ç. (2008). Tasarım İlkeleri. H. İbrahim Yalın (Ed.), İnternet Temelli Eğitim (ss. 107-164). Ankara: Nobel
 • Karataş, S. (2008). Temel Kavramlar ve Kuramsal Temeller. H. İ. Yalın (Ed.), İnternet Temelli Eğitim (ss. 1-30). Ankara: Nobel.
 • Jeanette, M. B. (2006). Assessment is Assessment Does: A Conceptual Framework for Understanding Online Assessment and Measurement. M. Hricko, & S. L. Howell içinde, Online Assessment and Measurement: Foundations and Challenges (s. 1-45). Hershey, PA: Idea Group.
 • Keleş, Ö. (2006). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinde kitap okuma alışkanlığının incelenmesi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Koç, S. ve Müftüoğlu, G. (2014). Dinleme ve okuma öğretimi. 02 Temmuz 2014 tarihinde http://w2.anadolu.edu.tr/aos/kitap/IOLTP/2277/unite04.pdf adresinden erişildi
 • Köklükaya, A. N., (2010). Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri ile Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yeterliklerinin Belirlenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Lawson, D. (2002). Computer-aided assessment in mathematics: Panacea or propaganda? CAL-laborate, 9. http://science.uniserve.edu.au/pubs/callab/vol9/lawson.html Son erişim tarihi: 9 Ocak 2014.
 • Mallette, M. H., Henk, W. A., & Melnick, S. A. (2004). The influence of Accelerated Reader on the affective literacy orientations of intermediate grade students. Journal of Literacy Research, 36(1), 73-84.
 • Messaris, P. ve Moriarty, S. (2005). Visual literacy theory. Smith, K., Moriarty, S, Barbatis, G. and Kenney, K. (Ed.), Handbook of Visual Communication: Theory, Methods And Media içinde. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Mete, G. (2012). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı Üzerine Bir Araştırma (Malatya İli Örneği). Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1(1), 43-66.
 • Nichols, J. S. (2013). Accelerated Reader And Its Effect On Fifth-Grade Students’reading Comprehension (Doctoral dissertation, Liberty University). http://digitalcommons.liberty.edu/doctoral/661/ adresinden 01.12.2014 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. Morgan Kaufmann. CA, USA.
 • Nielsen, J. (2015). 10 Usability Heuristics for User Interface Design. 02.03.2015 tarihinde http://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/ adresinden alınmıştır.
 • Nunnery, J. A., Ross, S. M., & McDonald, A. (2006). A randomized experimental evaluation of the impact of Accelerated Reader/Reading Renaissance implementation on reading achievement in grades 3 to 6. Journal of Education for Students Placed at Risk, 11(1), 1-18.
 • Nunnery, J. A., & Ross, S. M. (2007). The effects of the School Renaissance program on student achievement in reading and mathematics. Research in the Schools, 14(1), 40-59.
 • Okur, A. (2007). Serbest okuma etkinliğinin sözcük hazinesi ve kavram gelişimine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi) Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Parlak, M. (2014). MEB Tarafından Tavsiye Edilen 100 Temel Eserin Okunma Oranları Ve Okunma Sebepleri Üzerine Bir Araştırma (Erzurum İli Örneği) ( Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Pearson (2014). Work Sampling Online. Pearson Education: https://wsoz.pearsonclinical.com/wsoTeacherApp/teachApp/login/showLogin.html?product=work Son erişim tarihi: 16.03.2014.
 • Pearson Education (2014). Pearson School K-12. Developmental Reading Assessment: http://www.pearsonschool.com/index.cfm?locator=PSZ4Z4&pageitemid=1&PMDbProgramId=23661&PMDbSiteId=3761&PMDbSolutionId=27682&PMDbSubSolutionId=&PMDbCategoryId=27705&level=4&prognav=pt&CFID=105640023&CFTOKEN=47535944&jsessionid=52304cae73cd1a6c424a Son erişim tarihi: 02.05.2014.
 • Prior, J. C. (2003). Online Assessment of SQL Query Formulation Skills. Australian Computer Society.
 • Questar Assessment (2014). Degrees Of Reading Power. Questar Assessment.: http://drp.questarai.com/home/ Son erişim tarihi: 09.01.2014.
 • Renaissance Learning (2014). Getting Results with Accelerated Reader. http://doc.renlearn.com/KMNet/R003975403GG965F.pdf. Adresinden 25.11.2014 tarihine ulaşılmıştır.
 • Renaissance Learning (2011). Accelerated Reader: Understanding Reliability and Validity. 05.01.2015 tarihinde http://doc.renlearn.com/KMNet/R003580612GF885B.pdf adresinden ulaşılmıştır.
 • Rızvanoğlu, Kerem, (2009). Herkes için web: evrensel kullanılabilirlik ve tasarım. Punto yayıncılık: İstanbul.
 • Rooney, P. (2005). Researching from the inside- does it compromise validity? http://level3.dit.ie/html/issue3/rooney/rooney.pdf adresinden 02 Mayıs 2015 tarihinde edinilmiştir.
 • Ross, S. M., Nunnery, J., & Goldfeder, E. (2004). A randomized experiment on the effects of Accelerated Reader/Reading Renaissance in an urban school district: Final evaluation report. Memphis, TN: Center for Research in Educational Policy, The University of Memphis.
 • Thompson, G., Madhuri, M., & Taylor, D. (2008). How the Accelerated Reader program can become counterproductive for high school students. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 51(7), 550-560.
 • Tok, M., Küçük, B. ve Kırmacı, Ö. (2015). Secondary school reading habit scale: Validity and reliability study/ Ortaokul kitap okuma alışkanlığı ölçeği: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(2), 694-716.
 • Topping, K. J., & Fisher, A. M. (2003). Computerised formative assessment of reading comprehension: field trials in the UK. Journal of research in reading,26(3), 267-279.
 • Townsend, Roz. (2002). Okuma Zenginliği (Çev: Tayfur Keskin), İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Turner, T. N. (1993). Improving Reading Comprehension Achievement of Sixth, Seventh, and Eighth Grade Underachievers.
 • Türk Çocuk Vakfı, (2009). 100 Temel Eser Raporu. http://www.cocukvakfi.org.tr/rapor/100temeleser.pdf son erişim: 25.05.2015.
 • Uyar, Y., Yıldırım, K., ve Ateş, S. (2011). Okuma Uzmanlığının Türkiye’deki Üniversitelerde Lisansüstü Bir Program Olarak Yapılandırılması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4, 132-149.
 • Ülper, H. (2011). Öğrenci açısından okumaya güdüleyici etmenler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 11, 941-960.
 • White, R. N., Palmiter, A. S., Sinclair, B., & Reisner, E. R. (2011). The literacy programs of Save the Children: Results from the 2010–11 school year. Washington, DC: Policy Studies Associates. 02.12.2014 tarihinde http://www.policystudies.com/_policystudies.com/files/Save_the_Children_Rural_Literacy_Programs_Evaluation_2010-11.pdf adresinden ulaşılmıştır.

Ayrıntılar

Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ömer Kırmacı>


Özden Şahin İzmirli>

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 16, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ilkonline304715, journal = {İlköğretim Online}, issn = {1305-3515}, eissn = {1305-3515}, address = {}, publisher = {Sinan OLKUN}, year = {2017}, volume = {16}, number = {2}, pages = {525 - 546}, doi = {10.17051/ilkonline.2017.304715}, title = {Kitap Okuma Etkinliklerinin Çevrimiçi Takip ve Değerlendirilmesi Sistemine İlişkin Paydaşların Kullanılabilirlik Görüşleri}, key = {cite}, author = {Kırmacı, Ömer and İzmirli, Özden Şahin} }
APA Kırmacı, Ö. & İzmirli, Ö. Ş. (2017). Kitap Okuma Etkinliklerinin Çevrimiçi Takip ve Değerlendirilmesi Sistemine İlişkin Paydaşların Kullanılabilirlik Görüşleri . İlköğretim Online , 16 (2) , 525-546 . DOI: 10.17051/ilkonline.2017.304715
MLA Kırmacı, Ö. , İzmirli, Ö. Ş. "Kitap Okuma Etkinliklerinin Çevrimiçi Takip ve Değerlendirilmesi Sistemine İlişkin Paydaşların Kullanılabilirlik Görüşleri" . İlköğretim Online 16 (2017 ): 525-546 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilkonline/issue/28560/304715>
Chicago Kırmacı, Ö. , İzmirli, Ö. Ş. "Kitap Okuma Etkinliklerinin Çevrimiçi Takip ve Değerlendirilmesi Sistemine İlişkin Paydaşların Kullanılabilirlik Görüşleri". İlköğretim Online 16 (2017 ): 525-546
RIS TY - JOUR T1 - Kitap Okuma Etkinliklerinin Çevrimiçi Takip ve Değerlendirilmesi Sistemine İlişkin Paydaşların Kullanılabilirlik Görüşleri AU - ÖmerKırmacı, Özden Şahinİzmirli Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17051/ilkonline.2017.304715 DO - 10.17051/ilkonline.2017.304715 T2 - İlköğretim Online JF - Journal JO - JOR SP - 525 EP - 546 VL - 16 IS - 2 SN - 1305-3515-1305-3515 M3 - doi: 10.17051/ilkonline.2017.304715 UR - https://doi.org/10.17051/ilkonline.2017.304715 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İlköğretim Online Kitap Okuma Etkinliklerinin Çevrimiçi Takip ve Değerlendirilmesi Sistemine İlişkin Paydaşların Kullanılabilirlik Görüşleri %A Ömer Kırmacı , Özden Şahin İzmirli %T Kitap Okuma Etkinliklerinin Çevrimiçi Takip ve Değerlendirilmesi Sistemine İlişkin Paydaşların Kullanılabilirlik Görüşleri %D 2017 %J İlköğretim Online %P 1305-3515-1305-3515 %V 16 %N 2 %R doi: 10.17051/ilkonline.2017.304715 %U 10.17051/ilkonline.2017.304715
ISNAD Kırmacı, Ömer , İzmirli, Özden Şahin . "Kitap Okuma Etkinliklerinin Çevrimiçi Takip ve Değerlendirilmesi Sistemine İlişkin Paydaşların Kullanılabilirlik Görüşleri". İlköğretim Online 16 / 2 (Nisan 2017): 525-546 . https://doi.org/10.17051/ilkonline.2017.304715
AMA Kırmacı Ö. , İzmirli Ö. Ş. Kitap Okuma Etkinliklerinin Çevrimiçi Takip ve Değerlendirilmesi Sistemine İlişkin Paydaşların Kullanılabilirlik Görüşleri. İOO. 2017; 16(2): 525-546.
Vancouver Kırmacı Ö. , İzmirli Ö. Ş. Kitap Okuma Etkinliklerinin Çevrimiçi Takip ve Değerlendirilmesi Sistemine İlişkin Paydaşların Kullanılabilirlik Görüşleri. İlköğretim Online. 2017; 16(2): 525-546.
IEEE Ö. Kırmacı ve Ö. Ş. İzmirli , "Kitap Okuma Etkinliklerinin Çevrimiçi Takip ve Değerlendirilmesi Sistemine İlişkin Paydaşların Kullanılabilirlik Görüşleri", İlköğretim Online, c. 16, sayı. 2, ss. 525-546, Nis. 2017, doi:10.17051/ilkonline.2017.304715