Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Okul Yöneticilerinin Atanmasında Kaotik Dönem ve Etkileri

Yıl 2017, Cilt 16, Sayı 3, 1007 - 1021, 21.04.2017
https://doi.org/10.17051/ilkonline.2017.330238

Öz

. Bu çalışmada 2014 yılında okul müdürlerinin, müdürlük görevinden alınmaları ve yeniden müdür olarak görevlendirilmemelerine ilişkin süreçte yaşananlar ve bu durumla başlayan kaotik dönem tekrar görevlendirilmeyen müdürlerle yapılan görüşmelerden elde edilen bulgulara ve ulaşılan sonuçlara dayalı olarak incelenmektedir. Veriler nitel yollarla elde edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak 14 kişi ile yüz yüze görüşülmüş, veri kaybı olmaması için görüşmeler kayıt altına alınmıştır. Veri çözümleme Nvivo 10 yazılım programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcıları; müdürlerin görevden alınma sürecini tamamen “öznel” bulduklarını, görevden alınmaların nesnel herhangi bir nedene dayanmadığını, aksine “politik” görüşleri nedeniyle “keyfiyet” ve “adam kayırmacılığa” dayalı olarak gerçekleştiğini belirtmiştir. Katılımcılar, bu sürecin genelde eğitim sistemi özelde de okullar, okul paydaşları, yeni görev verilen yöneticiler ve kendileri açısından oldukça olumsuz sonuçlar doğurduğunu ileri sürmüşlerdir. Araştırma konusu olan sürece ilişkin bulgular ve ulaşılan sonuçlar üzerinde yapılan yorum ve önerilerin, hem gelecekte yapılacak müdür atamalarına hem de bu alanda yapılacak tartışmalara katkıda bulunması umulmaktadır.

Kaynakça

 • Açıkalın, A. (1999). İnsan kaynağının geliştirilmesi. Ankara: Pegem.
 • Aslan, H. ve Karip, E. (2014). Okul müdürlerinin liderlik standartlarının geliştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 20(3), 255- 279. doi: 10.14527/kuey.2014.011
 • Aslanargun, E. (2011). Türkiye’de okul yönetimi ve atama yönetmelikleri. e- Journal of New World Sciences Academy (NWSA), Education Sciences, IC0466, 6(4), 2646-2659.
 • Aydın, İ. P. (2002). Amerika birleşik devletlerinde eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi ve yönetici geliştirme akademisi örneği. Ankara Üniversitesi 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu, Ankara
 • Balcı, A. (2008). Etkili okul ve okul geliştirme: Kuram uygulama ve araştırma. Ankara: Pegem A.
 • Begley, P. T. (2001). In pursuit of authentic school leadership practices. International Journal of Leadership in Education, 4, 353-365.
 • Beycioğlu, K. ve Aslan, M. (2007). The need for organizational innovations in public elementary schools. International Journal of Educational Reform, 16, 27-37.
 • Beycioglu, K. & Wildy, H. (2015). Principal Preparation: The Case of Novice Principals in Turkey. (In K. Beycioglu & P. Pashiardis, Editors). Multidimensional Perspectives on School Leadership Effectiveness. (ss. 1-17). Hershey, USA: IGI Publishing.
 • Bursalıoğlu, Z. (2008). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem A.
 • Bush, T. and Jackson, D. (2002). A preparation for school leadership: International perspectives . Educational Management Administration and Leadership, 30(4), 417- 429.
 • Can, Akgün ve Kavuncubaşı (2001). Kamu ve özel kesimde insan kaynakları yönetimi. Ankara: Siyasal.
 • Caldwell, B., Calnin, T., & Cahill, W. P. (2003). Mission possible? An international analysis of headteacher/principal training. In N. Bennett, M. Crawford, & M. Cartwright (Eds.), Effective educational leadership (pp. 111–130). London: Open University.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in Education. London: Routledge.
 • Cowie, M., & Crawford, M. (2007). Principal preparation—still an act of faith? School Leadership And Management, 27(2), 129–146.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Çelik, V. (2002). Eğitim yöneticisi yetiştirme politikasına yön veren temel eğilimler. Ankara Üniversitesi 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu, Ankara.
 • Fernandez, A. (2000). Leadership in an era of change: Breaking down the barriers of the culture of teaching. In C. Day, A. Fernandez, T.E. Hauge, & J. Moller (Eds). The life and work of teachers: International perspective in changing times. (235-250). London: Routledge Falmer.
 • Gümüşeli, A. I. (2009). Primary school principals in Turkey: Their working conditions and Professional profiles. International Journal of Sciences, 4(4), 239-246.
 • Fullan, M. (2000). The return of large-scale reform. Journal of Educational Change, 1, 5-28.
 • Harris, A. (2002). Effective leadership in schools facing challenging context. School Leadership and Management, 22, 15-26.
 • Hallinger, P. (2003). Leading educational change: Reflections on the practice of instructional and transformational leadership. Cambridge Journal of Education, 33, 329-351.
 • Hoy, W. K. ve Miskel, C. G. (2010). Eğitim yönetimi (7. basım). Ankara: Nobel.
 • Işık, H. (2003). From policy into practice: the effects of principalship preparation programs on principal behavior. International Journal of Educational Reform, 12(4), 260–274.
 • Karip, E. Ve Köksal, K. (1999). Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18, 193-206.
 • Leithwood, K., Jantzi, D., Earl, L., Watson, N., Levin, B. ve Fullan, M. (2004). Strategic leadership for large scale leadership: The case of England's National Literacy and Numeracy Strategy. School Leadership and Management, 24, 57-79.
 • Milliyet Gazetesi (22.08.2014). Okul müdürlerinin yarısı görevden alındı. http://www.milliyet.com.tr/okul-mudurlerinin-yarisi-gorevden-gundem-1929177/ erişim, 22.08.2014
 • Recepoğlu, E. ve Kılınç, A. Ç. (2014). Türkiye’de okul yöneticilerinin seçilmesi ve yetiştirilmesi, mevcut sorunlar ve çözüm önerileri. Turkish Studies, 9(2), 1817-1845
 • R.G. [Resmî Gazete] (14.03.2014, Sayı: 28941). Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140314-1.htm erişim, 21.01.2016
 • R.G. [Resmî Gazete] (06.10.2015, Sayı: 29494). Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/10/20151006-2.htm erişim, 22.01.2016
 • Spillane, J. P. (2003). Educational leadership. Educational Evaluation and Policy Analysis, 25, 343 – 346s.
 • Şahin, Beycioğlu ve Fırat (2011). Öğretmen görüşlerine göre çeşitli yönetim becerilerinin okul müdürleri için önem dereceleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 58-75
 • Şimşek, H. (2002). Türkiye’de eğitim yöneticisi yetiştirilemez. Ankara Üniversitesi 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu, Ankara.
 • Şimşek, H. (2007). Okul yöneticiliğine atama yönetmelik değişikliği: Bir adım ileri, iki adım geri! Çağdaş Eğitim, 32, 4-7.
 • Taymaz, H. (2011). Okul yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Wildy, H. R., Clarke, S., Styles, I. & Beycioglu, K. (2010). Preparing novice principals in Australia and Turkey: How similar are their needs? Educational Assessment, Evaluation and Accountability. 22 (4), 307-326.Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovation (5th ed.). New York: Free Press.

Ayrıntılar

Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

İdris ŞAHİN>

0000-0003-0228-5014


Fatma KESİK>


Kadir Beycioğlu>

Yayımlanma Tarihi 21 Nisan 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 16, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ilkonline330238, journal = {İlköğretim Online}, issn = {1305-3515}, eissn = {1305-3515}, address = {}, publisher = {Sinan OLKUN}, year = {2017}, volume = {16}, number = {3}, pages = {1007 - 1021}, doi = {10.17051/ilkonline.2017.330238}, title = {Okul Yöneticilerinin Atanmasında Kaotik Dönem ve Etkileri}, key = {cite}, author = {Şahin, İdris and Kesik, Fatma and Beycioğlu, Kadir} }
APA Şahin, İ. , Kesik, F. & Beycioğlu, K. (2017). Okul Yöneticilerinin Atanmasında Kaotik Dönem ve Etkileri . İlköğretim Online , 16 (3) , 1007-1021 . DOI: 10.17051/ilkonline.2017.330238
MLA Şahin, İ. , Kesik, F. , Beycioğlu, K. "Okul Yöneticilerinin Atanmasında Kaotik Dönem ve Etkileri" . İlköğretim Online 16 (2017 ): 1007-1021 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilkonline/issue/30528/330238>
Chicago Şahin, İ. , Kesik, F. , Beycioğlu, K. "Okul Yöneticilerinin Atanmasında Kaotik Dönem ve Etkileri". İlköğretim Online 16 (2017 ): 1007-1021
RIS TY - JOUR T1 - Okul Yöneticilerinin Atanmasında Kaotik Dönem ve Etkileri AU - İdrisŞahin, FatmaKesik, KadirBeycioğlu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17051/ilkonline.2017.330238 DO - 10.17051/ilkonline.2017.330238 T2 - İlköğretim Online JF - Journal JO - JOR SP - 1007 EP - 1021 VL - 16 IS - 3 SN - 1305-3515-1305-3515 M3 - doi: 10.17051/ilkonline.2017.330238 UR - https://doi.org/10.17051/ilkonline.2017.330238 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 İlköğretim Online Okul Yöneticilerinin Atanmasında Kaotik Dönem ve Etkileri %A İdris Şahin , Fatma Kesik , Kadir Beycioğlu %T Okul Yöneticilerinin Atanmasında Kaotik Dönem ve Etkileri %D 2017 %J İlköğretim Online %P 1305-3515-1305-3515 %V 16 %N 3 %R doi: 10.17051/ilkonline.2017.330238 %U 10.17051/ilkonline.2017.330238
ISNAD Şahin, İdris , Kesik, Fatma , Beycioğlu, Kadir . "Okul Yöneticilerinin Atanmasında Kaotik Dönem ve Etkileri". İlköğretim Online 16 / 3 (Nisan 2017): 1007-1021 . https://doi.org/10.17051/ilkonline.2017.330238
AMA Şahin İ. , Kesik F. , Beycioğlu K. Okul Yöneticilerinin Atanmasında Kaotik Dönem ve Etkileri. İOO. 2017; 16(3): 1007-1021.
Vancouver Şahin İ. , Kesik F. , Beycioğlu K. Okul Yöneticilerinin Atanmasında Kaotik Dönem ve Etkileri. İlköğretim Online. 2017; 16(3): 1007-1021.
IEEE İ. Şahin , F. Kesik ve K. Beycioğlu , "Okul Yöneticilerinin Atanmasında Kaotik Dönem ve Etkileri", İlköğretim Online, c. 16, sayı. 3, ss. 1007-1021, Nis. 2017, doi:10.17051/ilkonline.2017.330238