PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sosyal Hizmet Eğitiminde Yaratıcı Drama Yöntemiyle İletişim Becerisi Geliştirme: Ders Uygulaması Örneği

Yıl 2017, Cilt 16, Sayı 4, 1384 - 1394, 16.08.2017
https://doi.org/10.17051/ilkonline.2017.342961

Öz

Bu araştırmada yaratıcı drama yönteminin sosyal hizmet öğrencilerinin iletişim becerilerine etkisi incelenmiştir. Araştırma Ankara ilinde bir sosyal hizmet bölümünde öğrenim gören 1. sınıf öğrencileri arasından seçilen 58 denekle (28 deney grubu, 26 kontrol grubu) yürütülmüştür. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Deney grubuna araştırmacılar tarafından geliştirilen oniki oturumluk iletişim becerileri geliştirme programı uygulanmıştır. Ölçme aracı olarak Korkut, (1997) tarafından geliştirilen İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği  (İBDÖ) kullanılmıştır.

Deney ve kontrol grubu puanları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını test etmek için Wilcoxon  Testi ve Mann Whitney U Testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre deney grubunda yer alan öğrencilerin öntest-sontest puanları arasında son-test puanları lehine anlamlı bir artış görülmüşken, kontrol grubunda bir değişim gözlenmemiştir.

Kaynakça

 • Abacı, R. (1995). Egan ve Nottingham İnsan İlişkileri Beceri Eğitimi Modellerinin Grup Üyelerinin Kendine Saygı, Kendini Kabul ve Kendini Gerçekleştirme Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış Araştırma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Adıgüzel, Ö. (2001). Bir İletişim Yolu Olarak Drama. Yaratıcı Drama 1985-1995 Yazılar. Prof. Dr. İnci SAN'a Armağan içinde, Natürel Yayınları, Ankara 2006, s. 198.
 • Afacan, Ö. Turan, F. (2012). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerine İlişkin Algılarının Belirlenmesinde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı, 33 (2), 211-237
 • Akhun, İ. (1986). İstatistiğin Manidarlığı ve Örneklem. Ankara. Kendi yayını
 • Akın, M. (1993). Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeylerdeki İlkokul III. Sınıf Öğrencilerinin Sosyalleşme Düzeylerine Yaratıcı Drama Eğitiminin Etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Akoğuz, M. (2002). İletişim Becerilerinin Geliştirilmesinde Yaratıcı Dramanın Etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Altınova, H. (2006). Empati Becerisinin Yaratıcı Drama Yöntemiyle Geliştirilmesi. Yayınlanmamış proje raporu, Çağdaş Drama Derneği, Ankara
 • Avan B. I, Raza S.A. & Afridi H.R. (2005). Residents perceptions of communication skills in postgraduate medical training programs of Pakistan. Postgrad Med. 51 (2), 85-91. Erişim http://www.jpgmonline.com/article.asp?issn=0022. adresinden 12 Mart 2014 tarihinde indirilmiştir.
 • Balcı, S. (1996). Danışma Becerileri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri Düzeylerine Etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
 • Bayram, E. (2001). Yaratıcı Drama Yöntemi İle İlköğretim Denetçilerinin Farklı İletişim Türlerini Kullanabileceklerine Dönük Proje. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Burke, M. J. Et al .(1973). Communication Skills Training. Bradley Univ., Peoria, IL. Coll. of Education. http://eric.ed.gov/ ED075749 adresinden 18 Nisan 2014 tarihinde indirilmiştir.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Coşkuner, A. (1994). İletişim Becerilerini Geliştirme Eğitiminin İş Görenlerin İletişim Çatışmalarına Girme Eğilimlerine, Yalnızlık Düzeylerine ve İş Doyumlarına Etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Çam, S. (1997). İletişim Becerileri Eğitimi Programının Öğretmen Adaylarının Ego Durumlarına ve Problem Çözme Becerisi Algılarına Etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Demirci, E. E. (2002). İletişim Becerileri Eğitiminin Mesleki Eğitim Merkezi'ne Devam Eden Genç İşçilerin İletişim Becerilerini Değerlendirmelerine Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Dikici, H., Gündoğdu, R., ve Koç, M. (2003). Yaratıcı Dramanın Problem Çözme Becerilerine Etkisi VII. Ulusal Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Kongresi, İnönü Ünv. Malatya, 9-11 Temmuz.
 • Dilekmen, M. (1999). Grupla Psikolojik Danışmanın Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutum Ve Empatik Beceri Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Egan, G. (1994). Psikolojik Danışmaya Giriş (Çeviren, Füsun Akkoyun). Ankara: Form Ofset.
 • Englander-Golden P, Et al. (1989). Communication skills and self-esteem in prevention of destructive behaviors. Adolescence, Summer 24 (94), 481-502. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/ adresinden 10.03.20012 tarihinde indirilmilmiştir.
 • Erkan, H. (2005). Altı Yaş Grubu Çocukların Yaratıcılıklarına Drama Ve Rahatlama Çalışmalarının Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Güven Metin, G. (1999). Dramanın 5-6 Yaş Çocukların Sosyal-Duygusal Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kara, Y. ve Çam, F. (2007). Yaratıcı Drama Yönteminin Bazı Sosyal Becerilerinin Kazandırılmasına Etkisi. Hacetepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 145-155
 • Korkut, F. (1997). Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerini Değerlendirmeleri. IV Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri 10-12 Eylül 1997, Anadolu Üniversitesi. Eskişehir.
 • Korkut, F. (2005). Yetişkinlere Yönelik İletişim Becerileri Eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28: 143-149
 • Lung Lau F. (2000). Can communication skills workshops for emergency department doctors improve patient satisfaction? The Emergency Medicine Journal J Accid Emerg 17, 251-253 . http://emj.bmjjournals.com/cgi/content/ abstract/17/4/251. Adresinden 05.02.2013 tarihinde indirilmiştir.
 • Nerdrum P. (1997). Maintenance Of The Effect Of Training İn Communication Skills: A Controlled Follow-Up Study Of Level Of Communicated Empathy. 27, 705-722. http://bjsw.oxfordjournals.org/ cgi/content/abstract/27/5/705 adresinden 10.011.20014 tarihinde indirilmiştir.
 • Okvuran, A. (1993). Yaratıcı Drama Eğitiminin Empatik Beceri ve Empatik Eğitim Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Okvuran, A. (1993). Yaratıcı drama eğitiminin empatik beceri ve empatik eğitim düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Özcan, A.(1996). Hemşire Hasta İlişkisi ve İletişim. İzmir: Saray Medikal Yayıncılık.
 • Özdağ, Z. (1999). Psikodrama Gruplarının Hemşirelik Yüksekokulu Örencilerinin Benlik Saygısı, Atılgan Davranış, Empatik Eğilim ve Empatik Beceri Düzeylerine Etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özgit, Ş. (1991). İletişim Becerileri Konusunda Verilen Eğitimin İletişim Çatışmalarına Girme Eğilimi Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Sardoğan, E. M. (1998). Öğretmenlerin Empati Düzeylerinin Geliştirilmesine İlişkin Bir Model Önerisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Sargın, N. (1993). Florida İnsan İlişkileri Becerileri Eğitimi Modelinin Grup Üyelerinin Kaygı, Yalnızlık, Atılganlık, Kendini Açma Ve Empatik Beceri Düzeylerine Etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Samsun
 • Sheafor, B. W. & Horejsi, C. R. (2002): Techniques and Guidelines for Social Work Practice, 6. Edition, AB Publication, Boston.
 • Siegel, S. (1977). Davranış Bilimleri İçin Parametrik Olmayan İstatistik..(Çeviren Y. Topseven). Ankara: DTCF Yayınları: 274,
 • Tarhan, U. (2000). Effect Of Interpersonel Skills Training On Teachers Communication Skills And Self Awareness, The Graduate School Of Social Sciences Of The Middle East Tecnical University, Doctor Of Philisophy The Departman Of Educational Science
 • Türküm, S. (1999). Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grupla Psikolojik Danışmanın Bilişsel Çarpıtmalar ve İletişim Becerileri Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • Woods, M. J. (2000). Interpersonal communication for police cers: using needs assessment to prepare for skeptical trainees stract. Journal Articles; Reports – Research, 63 (4), 40-48. http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/ Home.portal?_nfpb EJ617713 adresinden 05.09.2013 tarihinde indirilmiştir.
 • Yayla, Ş. Ömeroğlu, E. (2005). Yaratıcı drama uygulamalarının 5-6 yaş çocuğun sosyal-duygusal gelişimine etkisi. Eğitimde Yeni Yönelimler 2.Eğitimde Oyun Sempozyumu 14 Mayıs.2005. Özel Tevfik Fikret Okulları, Ankara
 • Yüksel, F. (1997). Grupla İletişim Becerileri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerine Etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Elif Gökçearslan Çifci>


Hasan Hüseyin Altınova>

Yayımlanma Tarihi 16 Ağustos 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 16, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @ { ilkonline342961, journal = {İlköğretim Online}, issn = {1305-3515}, eissn = {1305-3515}, address = {}, publisher = {Sinan OLKUN}, year = {2017}, volume = {16}, number = {4}, pages = {1384 - 1394}, doi = {10.17051/ilkonline.2017.342961}, title = {Sosyal Hizmet Eğitiminde Yaratıcı Drama Yöntemiyle İletişim Becerisi Geliştirme: Ders Uygulaması Örneği}, key = {cite}, author = {Gökçearslan Çifci, Elif and Altınova, Hasan Hüseyin} }
APA Gökçearslan Çifci, E. & Altınova, H. H. (2017). Sosyal Hizmet Eğitiminde Yaratıcı Drama Yöntemiyle İletişim Becerisi Geliştirme: Ders Uygulaması Örneği . İlköğretim Online , 16 (4) , 1384-1394 . DOI: 10.17051/ilkonline.2017.342961
MLA Gökçearslan Çifci, E. , Altınova, H. H. "Sosyal Hizmet Eğitiminde Yaratıcı Drama Yöntemiyle İletişim Becerisi Geliştirme: Ders Uygulaması Örneği" . İlköğretim Online 16 (2017 ): 1384-1394 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilkonline/issue/31371/342961>
Chicago Gökçearslan Çifci, E. , Altınova, H. H. "Sosyal Hizmet Eğitiminde Yaratıcı Drama Yöntemiyle İletişim Becerisi Geliştirme: Ders Uygulaması Örneği". İlköğretim Online 16 (2017 ): 1384-1394
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Hizmet Eğitiminde Yaratıcı Drama Yöntemiyle İletişim Becerisi Geliştirme: Ders Uygulaması Örneği AU - ElifGökçearslan Çifci, Hasan HüseyinAltınova Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17051/ilkonline.2017.342961 DO - 10.17051/ilkonline.2017.342961 T2 - İlköğretim Online JF - Journal JO - JOR SP - 1384 EP - 1394 VL - 16 IS - 4 SN - 1305-3515-1305-3515 M3 - doi: 10.17051/ilkonline.2017.342961 UR - https://doi.org/10.17051/ilkonline.2017.342961 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İlköğretim Online Sosyal Hizmet Eğitiminde Yaratıcı Drama Yöntemiyle İletişim Becerisi Geliştirme: Ders Uygulaması Örneği %A Elif Gökçearslan Çifci , Hasan Hüseyin Altınova %T Sosyal Hizmet Eğitiminde Yaratıcı Drama Yöntemiyle İletişim Becerisi Geliştirme: Ders Uygulaması Örneği %D 2017 %J İlköğretim Online %P 1305-3515-1305-3515 %V 16 %N 4 %R doi: 10.17051/ilkonline.2017.342961 %U 10.17051/ilkonline.2017.342961
ISNAD Gökçearslan Çifci, Elif , Altınova, Hasan Hüseyin . "Sosyal Hizmet Eğitiminde Yaratıcı Drama Yöntemiyle İletişim Becerisi Geliştirme: Ders Uygulaması Örneği". İlköğretim Online 16 / 4 (Ağustos 2017): 1384-1394 . https://doi.org/10.17051/ilkonline.2017.342961
AMA Gökçearslan Çifci E. , Altınova H. H. Sosyal Hizmet Eğitiminde Yaratıcı Drama Yöntemiyle İletişim Becerisi Geliştirme: Ders Uygulaması Örneği. İOO. 2017; 16(4): 1384-1394.
Vancouver Gökçearslan Çifci E. , Altınova H. H. Sosyal Hizmet Eğitiminde Yaratıcı Drama Yöntemiyle İletişim Becerisi Geliştirme: Ders Uygulaması Örneği. İlköğretim Online. 2017; 16(4): 1384-1394.
IEEE E. Gökçearslan Çifci ve H. H. Altınova , "Sosyal Hizmet Eğitiminde Yaratıcı Drama Yöntemiyle İletişim Becerisi Geliştirme: Ders Uygulaması Örneği", İlköğretim Online, c. 16, sayı. 4, ss. 1384-1394, Ağu. 2017, doi:10.17051/ilkonline.2017.342961