Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Liseli Ergenlerde Okula Aidiyet Duygusu: Umutsuzluk ve Yalnızlık ile İlişkileri

Yıl 2018, Cilt: 17 Sayı: 3, 0 - 0, 31.07.2019
https://doi.org/10.17051/ilkonline.2018.466429

Öz

Bu
araştırma, Türkiye’deki bir kamu lisesinde bulunan ergenlerin umutsuzluk ve
yalnızlık seviyelerinin okula aidiyet duygularını yordamakta mıdır sorusuna
cevap aranmıştır. Araştırmanın örneklemini lisedeki 9 ve 10. sınıflardaki 189
ergen oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak; Okula Aidiyet Duygusu
Ölçeği, Beck Umutsuzluk Ölçeği ve UCLA Yalnızlık Ölçeği-Ergenler için Kısa
Formu kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimleyici istatistikler, Pearson korelasyon analizi ve çoklu doğrusal
regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmanın en önemli bulgusu liseli
ergenlerin umutsuzluk ve yalnızlıklarının okula aidiyet duygusunu anlamlı
düzeyde yordamakta olduğudur. Umutsuzluk ve yalnızlık okula aidiyet
duygusundaki toplam varyansın % 27’sini açıklamaktadır. Bir diğer bulgu ise
okula aidiyet duygusunun umutsuzluk ve yalnızlık ile negatif yönde ilişkili
olduğudur.
 

Kaynakça

  • Allipour Birgani, S., & Shehni Yailagh, M. (2016). The causal relationship between teacher affective support with performance in English using the mediation of sense of belonging, enjoyment, hopelessness, self-efficacy, and academic effort. Development Strategies in Medical Education, 3(1), 49-59. Altınsoy, F. (2016). Ergenlerde Okula Aidiyet Duygusunun Yordayıcısı Olarak Yaşam Amaçları ve Bağlanma Stilleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri. İnternet adresinden: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp Altınsoy, F., & Eryılmaz, A. (2017). Ergenlerde Okula Aidiyet: Yaşam Amaçları ve Bağlanma Örüntüleri ile İlişkisi (School Belonging in Adolescence: Relationships with Life Goals and Attachment Patterns). International Online Journal of Educational Sciences 9 (4), 1038 -1051. DOI: https://doi.org/10.15345/iojes.2017.04.011 Alverson, J. R. (2014). A model of hopelessness, belongingness, engagement, and academic achievement, Doctoral dissertation, The University of Alabama TUSCALOOSA. Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117(3), 497-529. Beck, A. T., Weissman, A., Lester, D., & Trexler, L. (1974). The measurement of pessimism: The hopelessness scale. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42(6), 861-865. Bolland, J. M., Lian, B. E., & Formichella, C. M. (2005). The origins of hopelessness among inner-city African-American adolescents. American Journal of Community Psychology, 36(3-4), 293-305. Booker, C. K. (2004). Exploring school belonging and academic achievement in African American adolescent. Curriculum and Teaching Dialogue, 6(2), 131- 143. Caraway, K., Tucker, C. M., Reinke, W. M., & Hall, C. (2003). Self‐efficacy, goal orientation, and fear of failure as predictors of school engagement in high school students. Psychology in The Schools, 40(4), 417-427. doi:10.1002/pits.10092 Cemalcılar, Z. (2010). Schools as socialisation contexts: Understanding the impact of school climate factors on student’s sense of school belonging. Applied Psychology: An International Review, 59(2), 243–272. Çevik, G. B., & Gündoğdu, H. M. (2015). Stres, umutsuzluk, ve annelerin öğrenilmiş çaresizliğinin ergenlerin öğrenilmiş çaresizliğini yordama düzeyleri. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(43), 21-34. Cicognani, E., Klimstra, T., & Goossens, L. (2014). Sense of community, identity statuses, and loneliness in adolescence: A cross‐national study on Italian and Belgian youth. Journal of Community Psychology, 42(4), 414-432. Corey, G. (2008). Psikolojik danışma, psikoterapi kuram ve uygulamaları (T. Ergene, Çeviren). Ankara: Mentis.(orijinal eser, 2005) Creswell, J. W. (2014). Araştırma deseni, nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (S. B. Demir, Çev. Edt.) Ankara: Eğiten Kitap. Dilbaz, N., & Seber, G. (1993). Umutsuzluk kavramı: Depresyon ve intiharda önemi. Kriz Dergisi, 1(3), 134-138. Duyan, V., Duyan, G. Ç., Çifti, E. G., Sevin, Ç., Erbay, E., & İkizoğlu, M. (2010). Lisede okuyan öğrencilerin yalnızlık durumlarına etki eden değişkenlerin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 33(150), 28-41. Eskin, M. (2001). Ergenlikte yalnızlık, baş etme yöntemleri ve yalnızlığın intihar davranışı ile ilişkisi. Klinik Psikiyatri, 4(5), 5-11. Ercoşkun, H., & Nalçacı, A. (2005). Öğretimde psikolojik ihtiyaçların yeri ve önemi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 353-370. Eryılmaz, A. & Altınsoy, F. (2017). Okula Aidiyet ve İhtiyaç Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, (The Examination of the Relationships Between Belonging to School and the Need Satisfaction), T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Araştırmaları Dergisi (GAD) 5(1), 111-124. Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. Sage. Fisher, L. B., Overholser, J. C., Ridley, J., Braden, A., & Rosoff, C. (2015). From the outside looking in: Sense of belonging, depression, and suicide risk. Psychiatry, 78(1), 29-41. Goodenow, C. (1992). Strengthening the links between educational psychology and the study of social contexts. Educational Psychologist, 27(2), 177-196. Goodenow, C. (1993). The psychological sense of school membership among adolescents: Scale development and educational correlates. Psychology in the Schools, 30(1), 79-90. Goodenow, C., & Grady, K. E. (1993). The relationship of school belonging and friends' values to academic motivation among urban adolescent students. The Journal of Experimental Education, 62(1), 60-71. Hagerty, B. M., Williams, R. A., Coyne, J. C., & Early, M. R. (1996). Sense of belonging and indicators of social and psychological functioning. Archives of Psychiatric Nursing, 10(4), 235-244. Hagerty, B. M., & Williams, A. (1999). The effects of sense of belonging, social support, conflict, and loneliness on depression. Nursing Research, 48(4), 215-219. Hagerty, B. M., Lynch-Sauer, J., Patusky, K. L., Bouwsema, M., & Collier, P. (1992). Sense of belonging: A vital mental health concept. Archives of Psychiatric Nursing, 6(3), 172-177. Hays, R. D., & DiMatteo, M. R. (1987). A short-form measure of loneliness. Journal of Personality Assessment, 51(1), 69-81. Hendrick, S. (2009). Yakın ilişkiler psikolojisi (A. Dönmez, Çev.) Ankara: Nobel Yayın. Johnson, B., & Christensen, L. (2014). Eğitim araştırmaları: nicel, nitel ve karma yaklaşımlar. (S. B. Demir, Çev.) Ankara: Eğiten Kitap. Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Kostelecky, K. L. (2005). Parental attachment, academic achievement, life events and their relationship to alcohol and drug use during adolescence. Journal of Adolescence, 28(5), 665-669. Kırımoğlu, H., Çokluk, G. F., & Yıldırım, Y. (2010). Yatılı ilköğretim bölge okulu 6. 7. Ve 8. sınıf öğrencilerinin spor yapma durumlarına göre yalnızlık ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi (Hatay ili örneği). Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(3), 101-108. King, L. A., Richards, J., & Stemmerich, E. D. (1998). Daily goals, life goals, and worst fears: Means, ends, and subjective wellbeing. Journal of Personality, 66(5), 713-744. Maddox, S. J., & Prinz, R. J. (2003). School bonding in children and adolescents: Conceptualization, assessment, and associated variables. Clinical Child and Family Psychology Review, 6(1), 31-49. Mellor, D., Stokes, M., Firth, L., Hayashi, Y., & Cummins, R. (2008). Need for belonging, relationship satisfaction, loneliness, and life satisfaction. Personality and Individual Differences, 45(3), 213-218. McKnight, C. G., Huebner, E. S., & Suldo, S. (2002). Relationships among stressful life events, temperament, problem behavior, and global life satisfaction in adolescents. Psychology in the Schools, 39(6), 677-687. Neel, C. G. O., & Fuligni, A. (2013). A longitudinal study of school belonging and academic motivation across high school. Child Development, 84(2), 678-692. Neuman, W. L. (2016). Toplumsal araştırma yöntemlerinde nitel ve nicel yaklaşımlar. (Ö. Sedef, Çev.). İstanbul: Yayın Odası. Osterman, K. F. (2000). Students' need for belonging in the school community. Review of Educational Research, 70(3), 323-367. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/214111717?accountid=16716 Özmen, D., Dündar, P. E., Çetinkaya, A. Ç., Taşkın, O., & Özmen, E. (2008). Lise öğrencilerinde umutsuzluk ve umutsuzluk düzeyini etkileyen etkenler. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 9(1), 8-15. Öztürk, M. (1997). 10-13 yaşları arasındaki çocuklarda umutsuzluk ve yalnızlığın bazı değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Peplau, L. A., & Perlman, D. (1982). Perspectives on loneliness. In L. A. Peplau ve D. Perlman (Eds.), Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy (ss. 1-18). Wiley New York. Perlman, D. (2004). European and Canadian studies of loneliness among seniors. Canadian Journal on Aging/La Revue canadienne du vieillissement, 23(02), 181-188. Pharris, M. D., Resnick, M. D., & Blum, R. W. (1997). Protecting against hopelessness and suicidality in sexually abused American Indian adolescents. Journal of Adolescent Health, 21(6), 400-406. Pittman, L., & Richmond, A. (2007). Academic and psychological functioning in late adolescence: The importance of school belonging. The Journal of Experimental Education, 75(4), 270-290. doi:10.3200/JEXE.75.4.270-292 Rankin, L. B., Saunders, D. G., & Williams, R. A. (2000). Mediators of attachment style, social support, and sense of belonging in predicting woman abuse by African American men. Journal of Interpersonal Violence, 15(10), 1060-1080. Sarı, M. (2015). Adaptation of the psychological sense of school membership scale to Turkish. Global Journal of Human-Social Science: G Linguistics & Education, 15(7), 58-64. Sarı, M. (2013). Lise öğrencilerinde okula aidiyet duygusu. Anadolu University Journal of Social Sciences, 13(1), 147-160. Seber, G., Dilbaz, N., Kaptanoğlu, C., & Tekin, D. (1993). Umutsuzluk ölçeği: Geçerlilik ve güvenirliği. Kriz Dergisi, 1(3), 139-142. Shek, D. T., & Li, X. (2014). Subjective well-being of early adolescents in Hong Kong. In D. T. L. Shek, R. C. F. Sun, ve C. M. S. Ma (Eds.), Chinese adolescents in Hong Kong Family life, psychological wellbeing and risk behavior (ss. 93–109). New York: Springer. Shek, D. T., & Li, X. (2016). Perceived school performance, life satisfaction, and hopelessness: a 4-year longitudinal study of adolescents in Hong Kong. Social Indicators Research, 126(2), 921-934. Steinberg, L. (2013). Ergenlik. (Çev. F. Çok, H. Ercan, M. Artar, E. Uçar, S. A. Sevim, M. Bağlı, A. Aypay, T.Şener, R. Parmaksız, C. Satman, T. Yiğit ve E. G. Kapçı), Ankara: İmge Kitabevi. Van Ryzin, M. J. (2011). Protective factors at school: Reciprocal effects among adolescents’ perceptions of the school environment, engagement in learning, and hope. Journal of Youth and Adolescence, 40(12), 1568-1580. Van Ryzin, M. J., Gravely, A. A., & Roseth, C. J. (2009). Autonomy, belongingness, and engagement in school as contributors to adolescent psychological well-being. Journal of Youth and Adolescence, 38(1), 1-12. Yıldırım, İ. (2000). Akademik başarını yordayıcısı olarak yalnızlık sınav kaygısı ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(18), 167 – 176. Yıldız, M. A., & Duy, B. (2014). Adaptation of the short-form of the UCLA loneliness scale (ULS-8) to Turkish for the adolescents. Düşünen Adam, 27(3), 194-203.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Fatma Altınsoy

Kübra Karakaya Özyer

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 17 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Altınsoy, F., & Karakaya Özyer, K. (2019). Liseli Ergenlerde Okula Aidiyet Duygusu: Umutsuzluk ve Yalnızlık ile İlişkileri. İlköğretim Online, 17(3). https://doi.org/10.17051/ilkonline.2018.466429
AMA Altınsoy F, Karakaya Özyer K. Liseli Ergenlerde Okula Aidiyet Duygusu: Umutsuzluk ve Yalnızlık ile İlişkileri. İOO. Temmuz 2019;17(3). doi:10.17051/ilkonline.2018.466429
Chicago Altınsoy, Fatma, ve Kübra Karakaya Özyer. “Liseli Ergenlerde Okula Aidiyet Duygusu: Umutsuzluk Ve Yalnızlık Ile İlişkileri”. İlköğretim Online 17, sy. 3 (Temmuz 2019). https://doi.org/10.17051/ilkonline.2018.466429.
EndNote Altınsoy F, Karakaya Özyer K (01 Temmuz 2019) Liseli Ergenlerde Okula Aidiyet Duygusu: Umutsuzluk ve Yalnızlık ile İlişkileri. İlköğretim Online 17 3
IEEE F. Altınsoy ve K. Karakaya Özyer, “Liseli Ergenlerde Okula Aidiyet Duygusu: Umutsuzluk ve Yalnızlık ile İlişkileri”, İOO, c. 17, sy. 3, 2019, doi: 10.17051/ilkonline.2018.466429.
ISNAD Altınsoy, Fatma - Karakaya Özyer, Kübra. “Liseli Ergenlerde Okula Aidiyet Duygusu: Umutsuzluk Ve Yalnızlık Ile İlişkileri”. İlköğretim Online 17/3 (Temmuz 2019). https://doi.org/10.17051/ilkonline.2018.466429.
JAMA Altınsoy F, Karakaya Özyer K. Liseli Ergenlerde Okula Aidiyet Duygusu: Umutsuzluk ve Yalnızlık ile İlişkileri. İOO. 2019;17. doi:10.17051/ilkonline.2018.466429.
MLA Altınsoy, Fatma ve Kübra Karakaya Özyer. “Liseli Ergenlerde Okula Aidiyet Duygusu: Umutsuzluk Ve Yalnızlık Ile İlişkileri”. İlköğretim Online, c. 17, sy. 3, 2019, doi:10.17051/ilkonline.2018.466429.
Vancouver Altınsoy F, Karakaya Özyer K. Liseli Ergenlerde Okula Aidiyet Duygusu: Umutsuzluk ve Yalnızlık ile İlişkileri. İOO. 2019;17(3).