Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Öğretmen Adaylarının Sınıf Ortamında Materyal Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi

Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 3, 903 - 911, 26.06.2013

Öz

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının sınıf ortamında materyal kullanımına yönelik tutumlarını ölçecek geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeği geliştirmektir. Çalışmanın örneklemini Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 187 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada 33 maddelik bir tutum ölçeği geliştirilerek, ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Çalışmanın sonunda materyal kullanımına yönelik 20 madde ve 2 faktörden oluşan 5’li likert tipi tutum ölçeği geliştirilmiştir. Materyal kullanımına yönelik geliştirilen tutum ölçeğinin alfa iç tutarlılık katsayısı 0,890 olarak bulunmuştur.

Kaynakça

 • Al-Khaldi, M. A. & Al-Jabri, I. M. (1998). The relationship of attitudes to computer utilization: new evidence from developing nation. Computers in Human Behavior, 14(1), 23–42.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (7. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Conners, R., Nettle, E., & Placing, K. (1990). Learning to become a teacher: An analysis of student teachers' perspectives on teaching and their developing craft knowledge. AARE the Association Active Educational Researchers http://www.aare.edu.au/90pap/conne90270.txt Editor: Peter L. Jeffery.
 • Doğdu, S.& Arslan, Z. (1993). Eğitim Teknolojisi Uygulamaları ve Eğitim Araç Gereçleri. Ankara: Tekışık A. Ş. Web Ofset Tesisleri.
 • Erden, M. (1995). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Sertifikası Derslerine Yönelik Tutumları [Teacher Candidates Attitudes towards Teaching Certificate Courses], Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 11, 99-104.
 • Fishbein, M. & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: an introduction to theory and research. Boston, MA:Addison-Wesley.
 • Gilbert, S. (1995). Quality education: Does class size matter?, CSSHE Professional File, 1.1.
 • Gündüz, Ş. & Odabaşı, F.(2004). Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Önemi [The Importance of Instructional Technologies and Material Development Course at Pre-Service Teacher Education in Information Age], The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 7.
 • Kaya Şengören, S., Tanel, R. & Kavcar, N. (2007). Optik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. Pamukkale Universitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2).
 • Köseoğlu, P. & Soran, H. (2006). Biyoloji Öğretmenlerinin Araç-Gereç Kullanımına Yönelik Tutumları [The Attıtudes Of Bıology Teachers Towards Materıal Use]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education),, 30, 159-165.
 • Liwa, S. (2002). An internet survey for perceptions of computers and the world wide web: relationship, prediction, and difference. Computers in Human Behavior, 18, 17-35.
 • Morgan, C.T. (1991). Psikolojiye Giriş. (8. Baskı) (Çev. Arıcı, H., Aydın, O. vd.), Ankara, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları.
 • Noyes, J. & Garland, K. (2005). Students’ attitudes toward books and computers. Computer in Human Behavior, 21, 233- 241.
 • Rajasekar, S. & Philpose, S. (2008). Development and standardization of attitude towards using new technology scale, EJournal of All India Association for Educational Research, 20(1&2).
 • Selwyn, N. (1997). Students' attitudes toward computers: validation of a computer attitude scale for 16- 19. Computer Education, 28(1), 35-41.
 • Şahin T.Y. & Yıldırım, S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara: Anı Yayınevi.
 • Şimşek, N. (2002). Derste Eğitim Teknolojisi Kullanımı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tezici, E., Karaca, D. & Sezginsoy, B. 2008. The study of reliability and validity of creative materials. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 7 (1).
 • Triandis, H. C. (1971). Attitude and Attitude Change. New York: John Wiley.
 • Yaşar, O. 2004, İlköğretim Sosyal Bilgiler Derslerinde Görsel Materyal Kullanımı İle Coğrafya Konularının Eğitim ve Öğretimi [Education And Instruction Of The Subjects Of Visual Material Usage And Geography In Primary Education Social Studies Courses], Milli Eğitim Dergisi (Journal of National Education., 163.
 • Wiske. M.S. (1988). How technology affects teaching, Educational Technology Center, Cambridge, MA, Eric No=ED296706. 1 http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/  contentstorage  01/0000019b/80/1d/aa/f8.pdf adresinden 23 Mart 2010 yılında indirilmiştir.
 • Öğretmen Adaylarının Sınıf Ortamında Materyal Kullanımına
 • Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi

Developing an Attitude Scale for Pre-Service Student Teachers’ Material Usage in Classroom Environment

Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 3, 903 - 911, 26.06.2013

Öz

The aim of this study is to develop a valid and reliable attitude scale in order to measure pre-service teachers’ attitudes toward material usage in classroom environment. The study was carried out with 187 pre-service teachers from Fatih Faculty of Education at Karadeniz Technical University. Validity and assessment of the 33-item attitude scale was done with a pilot study. According to the results of the pilot study, a 5-point likert-type scale of attitude towards material usage in classroom environment, consisting of 20 items and two factors was developed and administered to 187 students, who formed the sampling. The alpha internal consistence coefficient that was calculated for the reliability of the scale was found to be 0,890

Kaynakça

 • Al-Khaldi, M. A. & Al-Jabri, I. M. (1998). The relationship of attitudes to computer utilization: new evidence from developing nation. Computers in Human Behavior, 14(1), 23–42.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (7. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Conners, R., Nettle, E., & Placing, K. (1990). Learning to become a teacher: An analysis of student teachers' perspectives on teaching and their developing craft knowledge. AARE the Association Active Educational Researchers http://www.aare.edu.au/90pap/conne90270.txt Editor: Peter L. Jeffery.
 • Doğdu, S.& Arslan, Z. (1993). Eğitim Teknolojisi Uygulamaları ve Eğitim Araç Gereçleri. Ankara: Tekışık A. Ş. Web Ofset Tesisleri.
 • Erden, M. (1995). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Sertifikası Derslerine Yönelik Tutumları [Teacher Candidates Attitudes towards Teaching Certificate Courses], Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 11, 99-104.
 • Fishbein, M. & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: an introduction to theory and research. Boston, MA:Addison-Wesley.
 • Gilbert, S. (1995). Quality education: Does class size matter?, CSSHE Professional File, 1.1.
 • Gündüz, Ş. & Odabaşı, F.(2004). Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Önemi [The Importance of Instructional Technologies and Material Development Course at Pre-Service Teacher Education in Information Age], The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 7.
 • Kaya Şengören, S., Tanel, R. & Kavcar, N. (2007). Optik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. Pamukkale Universitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2).
 • Köseoğlu, P. & Soran, H. (2006). Biyoloji Öğretmenlerinin Araç-Gereç Kullanımına Yönelik Tutumları [The Attıtudes Of Bıology Teachers Towards Materıal Use]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education),, 30, 159-165.
 • Liwa, S. (2002). An internet survey for perceptions of computers and the world wide web: relationship, prediction, and difference. Computers in Human Behavior, 18, 17-35.
 • Morgan, C.T. (1991). Psikolojiye Giriş. (8. Baskı) (Çev. Arıcı, H., Aydın, O. vd.), Ankara, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları.
 • Noyes, J. & Garland, K. (2005). Students’ attitudes toward books and computers. Computer in Human Behavior, 21, 233- 241.
 • Rajasekar, S. & Philpose, S. (2008). Development and standardization of attitude towards using new technology scale, EJournal of All India Association for Educational Research, 20(1&2).
 • Selwyn, N. (1997). Students' attitudes toward computers: validation of a computer attitude scale for 16- 19. Computer Education, 28(1), 35-41.
 • Şahin T.Y. & Yıldırım, S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara: Anı Yayınevi.
 • Şimşek, N. (2002). Derste Eğitim Teknolojisi Kullanımı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tezici, E., Karaca, D. & Sezginsoy, B. 2008. The study of reliability and validity of creative materials. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 7 (1).
 • Triandis, H. C. (1971). Attitude and Attitude Change. New York: John Wiley.
 • Yaşar, O. 2004, İlköğretim Sosyal Bilgiler Derslerinde Görsel Materyal Kullanımı İle Coğrafya Konularının Eğitim ve Öğretimi [Education And Instruction Of The Subjects Of Visual Material Usage And Geography In Primary Education Social Studies Courses], Milli Eğitim Dergisi (Journal of National Education., 163.
 • Wiske. M.S. (1988). How technology affects teaching, Educational Technology Center, Cambridge, MA, Eric No=ED296706. 1 http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/  contentstorage  01/0000019b/80/1d/aa/f8.pdf adresinden 23 Mart 2010 yılında indirilmiştir.
 • Öğretmen Adaylarının Sınıf Ortamında Materyal Kullanımına
 • Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hava İpek AKBULUT>


Zeynep Haliloğlu TATLİ>

Yayımlanma Tarihi 26 Haziran 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ilkonline106640, journal = {İlköğretim Online}, issn = {1305-3515}, eissn = {1305-3515}, address = {}, publisher = {Sinan OLKUN}, year = {2013}, volume = {12}, number = {3}, pages = {903 - 911}, title = {Öğretmen Adaylarının Sınıf Ortamında Materyal Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {Akbulut, Hava İpek and Tatli, Zeynep Haliloğlu} }
APA Akbulut, H. İ. & Tatli, Z. H. (2013). Öğretmen Adaylarının Sınıf Ortamında Materyal Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi . İlköğretim Online , 12 (3) , 903-911 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilkonline/issue/8584/106640
MLA Akbulut, H. İ. , Tatli, Z. H. "Öğretmen Adaylarının Sınıf Ortamında Materyal Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi" . İlköğretim Online 12 (2013 ): 903-911 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilkonline/issue/8584/106640>
Chicago Akbulut, H. İ. , Tatli, Z. H. "Öğretmen Adaylarının Sınıf Ortamında Materyal Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi". İlköğretim Online 12 (2013 ): 903-911
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Sınıf Ortamında Materyal Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi AU - Hava İpekAkbulut, Zeynep HaliloğluTatli Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - İlköğretim Online JF - Journal JO - JOR SP - 903 EP - 911 VL - 12 IS - 3 SN - 1305-3515-1305-3515 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 İlköğretim Online Öğretmen Adaylarının Sınıf Ortamında Materyal Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi %A Hava İpek Akbulut , Zeynep Haliloğlu Tatli %T Öğretmen Adaylarının Sınıf Ortamında Materyal Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi %D 2013 %J İlköğretim Online %P 1305-3515-1305-3515 %V 12 %N 3 %R %U
ISNAD Akbulut, Hava İpek , Tatli, Zeynep Haliloğlu . "Öğretmen Adaylarının Sınıf Ortamında Materyal Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi". İlköğretim Online 12 / 3 (Haziran 2013): 903-911 .
AMA Akbulut H. İ. , Tatli Z. H. Öğretmen Adaylarının Sınıf Ortamında Materyal Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. İOO. 2013; 12(3): 903-911.
Vancouver Akbulut H. İ. , Tatli Z. H. Öğretmen Adaylarının Sınıf Ortamında Materyal Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. İlköğretim Online. 2013; 12(3): 903-911.
IEEE H. İ. Akbulut ve Z. H. Tatli , "Öğretmen Adaylarının Sınıf Ortamında Materyal Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi", İlköğretim Online, c. 12, sayı. 3, ss. 903-911, Haz. 2013