Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Çerçevesinde Yaşlı Bireylerin Sosyal Medya Kullanım Davranışı Örüntüleri

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2, 106 - 122, 26.12.2022
https://doi.org/10.5281/zenodo.7472394

Öz

Son günlerde aktif internet kullanıcılarının sayısı giderek artmaktadır. Günümüzde toplam internet kullanıcı sayısı 4,54 milyar civarındadır. Dünya çapındaki sosyal ağ kullanıcı sayısı ise 3,8 milyardır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte katılımcılar, internet aracılığıyla müzik dinleme, oyun oynama, yeni arkadaşlar edinme, belirli gruplara katılma ve sohbet etme imkânına sahip olmaktadır. İletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ve sağladığı imkânlar sayesinde toplumsal yaşamın vazgeçilmez haline gelen internet/yeni medya; hem özel hem de kamusal alanda bilgi paylaşma, eğlendirme, çevrede olup biten olaylar hakkında bilgi verme açısından önemli bir görev üstlenmektedir. Küresel anlamda her geçen gün yaygınlaşan internetin kullanımı sosyal, kültürel alanlarda bireylerin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bireyin kendi medya içeriğini oluşturabilmesine, aynı anda çok yönlü olarak çok kişiyle iletişim kurabilmesine ve kendi sosyal çevre ve iletişim ağını oluşturabilmesine imkân sağlayan sosyal medya bireye küresel bir alan yaratmakta ve bu yarattığı alan her yaştan bireyleri kapsamaktadır. Yaşlı bireylerin sosyal medya kullanım motivasyonlarını, çeşitli değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlayan nicel verilere dayalı bu araştırma ilişkisel tarama modelinde kurgulanmıştır. Araştırmada yaşlıların sosyal medya kullanımı, sosyal medya kullanım motivasyonları incelenmiştir. Yapılan çalışmada yaşlı bireylerin sosyal medya kullanım motivasyonlarının en önemlisinin etkileşimde bulunmak olduğu tespit edilirken, sosyal medya kullanmım ve doyum motivasyonlarında sosyo-demografik değişkenlere göre bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Antonova T. (2019). Vliyaniye sotsial'nykh setey na formirovaniye tsennostnykh oriyentatsiy sovremennoy studencheskoy molodezhi. Nauchnyy zhurnal internauka, 18 (1), 33-59
 • Bal, E. (2013). Teknoloji çağında cep telefonu kullanım alışkanlıkları ve motivasyonlar: Selçuk Üniversitesi öğrencileri üzerine bir inceleme (Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Çakır, H. , Ünal, U. (2019). İletişim becerilerini inşa eden faktörlerle ilgili iletişim fakültesi öğrencileri üzerine karşılaştırmalı bir analiz. Erciyes İletişim Dergisi (6 ) 929-954.
 • Dzhanuzakov, K. , Türkçapar, Ü. , Yasul, Y. & Çakar, A. (2020). Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerisi Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14 (2) , 292-301.
 • Danış, M. Z. (2009). Türkiye’de yaşlı nüfusun yalnızlık ve yoksulluk durumları ve sosyal hizmet uygulamaları açısından bazı çıkarımlar. Toplum ve Sosyal Hizmet, 20 (1) , 67-84.
 • Dünya Sağlık Örgütü Yaşlanma Raporu. https://www.who.int/ru, Erişim tarihi: 5 Mayıs 2022.
 • Erdoğan, İ ve Alemdar K. (2002). Öteki kuram: Kitle iletişimine yaklaşımların tarihsel ve eleştirel bir değerlendirmesi. Ankara: Erk Yayınları.
 • Fiske, J. (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş (Çev: S. İrvan). Ankara: Bilim ve Sanat.
 • İlgar, L. (2008). Yaşlılık dönemi sosyal özellikleri ve serbest zaman etkinlikleri (Edit. Ersanlı K., Kalkan M. Psikolojik, Sosyal ve Bedensel Açıdan Yaşlılık içinde, 63-96. Ankara: Pegem Akademi.
 • Kaygusuz, C. (2008). Yaşlılık Kuramları. (Edit. Kurtman Ersanlı, Melek Kalkan, Psikolojik Sosyal ve Bedensel Açıdan Yaşlılık). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Küçükkurt, M., Hazar M. Ç. ve Çetin, M. (2009). Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı perspektifinden üniversite öğrencilerinin medyaya bakışı. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 6(1), 37-50.
 • Mutlu, E. (2010). Kitle iletişim kuramları. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Salur, G. (2018). Yaşlılık ve bilişsel süreçler. (Edit. A. Duben, Yaşlanma ve yaşlılık içinde, 9-29). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Severin W.J. Tankard J W (1994). İletişim kuramları: Kökenleri yöntemleri ve kitle iletişim araçlarında kullanımları (Çev. Ali Atıf Bir ve Serdar Sever). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Sevil, H. T. (2005). Yaşlılığın sosyal anatomisi. Ankara: Sabev Yayınları.
 • Uzun, R. (2013). İzleyici merkezli yaklaşımlar. (Edit. E. Yüksel, İletişim Kuramları, 84-105. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
 • Yaylagül, L. (2008). Kitle iletişim kuramları egemen ve eleştirel yaklaşımlar. 2.Baskı, Ankara: Dipnot Yayınları.

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2, 106 - 122, 26.12.2022
https://doi.org/10.5281/zenodo.7472394

Öz

Kaynakça

 • Antonova T. (2019). Vliyaniye sotsial'nykh setey na formirovaniye tsennostnykh oriyentatsiy sovremennoy studencheskoy molodezhi. Nauchnyy zhurnal internauka, 18 (1), 33-59
 • Bal, E. (2013). Teknoloji çağında cep telefonu kullanım alışkanlıkları ve motivasyonlar: Selçuk Üniversitesi öğrencileri üzerine bir inceleme (Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Çakır, H. , Ünal, U. (2019). İletişim becerilerini inşa eden faktörlerle ilgili iletişim fakültesi öğrencileri üzerine karşılaştırmalı bir analiz. Erciyes İletişim Dergisi (6 ) 929-954.
 • Dzhanuzakov, K. , Türkçapar, Ü. , Yasul, Y. & Çakar, A. (2020). Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerisi Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14 (2) , 292-301.
 • Danış, M. Z. (2009). Türkiye’de yaşlı nüfusun yalnızlık ve yoksulluk durumları ve sosyal hizmet uygulamaları açısından bazı çıkarımlar. Toplum ve Sosyal Hizmet, 20 (1) , 67-84.
 • Dünya Sağlık Örgütü Yaşlanma Raporu. https://www.who.int/ru, Erişim tarihi: 5 Mayıs 2022.
 • Erdoğan, İ ve Alemdar K. (2002). Öteki kuram: Kitle iletişimine yaklaşımların tarihsel ve eleştirel bir değerlendirmesi. Ankara: Erk Yayınları.
 • Fiske, J. (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş (Çev: S. İrvan). Ankara: Bilim ve Sanat.
 • İlgar, L. (2008). Yaşlılık dönemi sosyal özellikleri ve serbest zaman etkinlikleri (Edit. Ersanlı K., Kalkan M. Psikolojik, Sosyal ve Bedensel Açıdan Yaşlılık içinde, 63-96. Ankara: Pegem Akademi.
 • Kaygusuz, C. (2008). Yaşlılık Kuramları. (Edit. Kurtman Ersanlı, Melek Kalkan, Psikolojik Sosyal ve Bedensel Açıdan Yaşlılık). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Küçükkurt, M., Hazar M. Ç. ve Çetin, M. (2009). Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı perspektifinden üniversite öğrencilerinin medyaya bakışı. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 6(1), 37-50.
 • Mutlu, E. (2010). Kitle iletişim kuramları. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Salur, G. (2018). Yaşlılık ve bilişsel süreçler. (Edit. A. Duben, Yaşlanma ve yaşlılık içinde, 9-29). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Severin W.J. Tankard J W (1994). İletişim kuramları: Kökenleri yöntemleri ve kitle iletişim araçlarında kullanımları (Çev. Ali Atıf Bir ve Serdar Sever). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Sevil, H. T. (2005). Yaşlılığın sosyal anatomisi. Ankara: Sabev Yayınları.
 • Uzun, R. (2013). İzleyici merkezli yaklaşımlar. (Edit. E. Yüksel, İletişim Kuramları, 84-105. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
 • Yaylagül, L. (2008). Kitle iletişim kuramları egemen ve eleştirel yaklaşımlar. 2.Baskı, Ankara: Dipnot Yayınları.

Social Media Usage Behavior Patterns of Elderly Individuals in the Framework of Uses and Gratifications Approach

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2, 106 - 122, 26.12.2022
https://doi.org/10.5281/zenodo.7472394

Öz

Active internet users have been increasing in recent days. Today, the total number of internet users is around 4.54 billion. The number of social network users worldwide is 3.8 billion. With the development of technology, participants have the opportunity to listen to music, play games, make new friends, join certain groups and chat via the internet. Internet/new media, which has become indispensable for social life thanks to the rapid developments in communication technologies and the opportunities it provides; It plays an important role in sharing information, entertaining, and informing about events going on in the environment, both in the private and public spheres. The use of the internet, which is becoming more and more widespread in the global sense, contributes to the development of individuals in social and cultural areas. Social media, which enables the individual to create his own media content, to communicate with many people simultaneously and to create his own social environment and communication network, creates a global space for the individual and this area includes individuals of all ages. This research based on quantitative data, aiming to determine the social media usage motivations of elderly individuals and the relationship between various variables, was designed in the relational screening model. In the study, social media use of the elderly and their motivations for social media use were examined. In the study, it was determined that the most important social media use the motivation of the elderly individuals was to interact, while there was no difference in social media use and satisfaction motivations according to socio-demographic variables.

Kaynakça

 • Antonova T. (2019). Vliyaniye sotsial'nykh setey na formirovaniye tsennostnykh oriyentatsiy sovremennoy studencheskoy molodezhi. Nauchnyy zhurnal internauka, 18 (1), 33-59
 • Bal, E. (2013). Teknoloji çağında cep telefonu kullanım alışkanlıkları ve motivasyonlar: Selçuk Üniversitesi öğrencileri üzerine bir inceleme (Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Çakır, H. , Ünal, U. (2019). İletişim becerilerini inşa eden faktörlerle ilgili iletişim fakültesi öğrencileri üzerine karşılaştırmalı bir analiz. Erciyes İletişim Dergisi (6 ) 929-954.
 • Dzhanuzakov, K. , Türkçapar, Ü. , Yasul, Y. & Çakar, A. (2020). Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerisi Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14 (2) , 292-301.
 • Danış, M. Z. (2009). Türkiye’de yaşlı nüfusun yalnızlık ve yoksulluk durumları ve sosyal hizmet uygulamaları açısından bazı çıkarımlar. Toplum ve Sosyal Hizmet, 20 (1) , 67-84.
 • Dünya Sağlık Örgütü Yaşlanma Raporu. https://www.who.int/ru, Erişim tarihi: 5 Mayıs 2022.
 • Erdoğan, İ ve Alemdar K. (2002). Öteki kuram: Kitle iletişimine yaklaşımların tarihsel ve eleştirel bir değerlendirmesi. Ankara: Erk Yayınları.
 • Fiske, J. (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş (Çev: S. İrvan). Ankara: Bilim ve Sanat.
 • İlgar, L. (2008). Yaşlılık dönemi sosyal özellikleri ve serbest zaman etkinlikleri (Edit. Ersanlı K., Kalkan M. Psikolojik, Sosyal ve Bedensel Açıdan Yaşlılık içinde, 63-96. Ankara: Pegem Akademi.
 • Kaygusuz, C. (2008). Yaşlılık Kuramları. (Edit. Kurtman Ersanlı, Melek Kalkan, Psikolojik Sosyal ve Bedensel Açıdan Yaşlılık). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Küçükkurt, M., Hazar M. Ç. ve Çetin, M. (2009). Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı perspektifinden üniversite öğrencilerinin medyaya bakışı. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 6(1), 37-50.
 • Mutlu, E. (2010). Kitle iletişim kuramları. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Salur, G. (2018). Yaşlılık ve bilişsel süreçler. (Edit. A. Duben, Yaşlanma ve yaşlılık içinde, 9-29). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Severin W.J. Tankard J W (1994). İletişim kuramları: Kökenleri yöntemleri ve kitle iletişim araçlarında kullanımları (Çev. Ali Atıf Bir ve Serdar Sever). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Sevil, H. T. (2005). Yaşlılığın sosyal anatomisi. Ankara: Sabev Yayınları.
 • Uzun, R. (2013). İzleyici merkezli yaklaşımlar. (Edit. E. Yüksel, İletişim Kuramları, 84-105. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
 • Yaylagül, L. (2008). Kitle iletişim kuramları egemen ve eleştirel yaklaşımlar. 2.Baskı, Ankara: Dipnot Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Asel ŞAMİLOVA>
KYRGYZ - TURKISH MANAS UNIVERSITY
0000-0002-1732-2167
Kyrgyzstan


Niyazi AYHAN> (Sorumlu Yazar)
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
0000-0002-6839-6422
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Şamilova, A. & Ayhan, N. (2022). Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Çerçevesinde Yaşlı Bireylerin Sosyal Medya Kullanım Davranışı Örüntüleri . Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi , 7 (2) , 106-122 . DOI: 10.5281/zenodo.7472394