Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 1, 7 - 36, 31.05.2019

Öz

Kaynakça

 • KaynakçaAlthusser, Louis (2015). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, Çev: Alp Tümertekin, İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Amin, Samir (1999). Küreselleşme Çağında Kapitalizm, Çev: Vasıf Erenus, İstanbul: Sarmal Yayınevi.
 • Angus, Lawrence (2014). İmtiyaz Çemberi İçinde ve Karşısında Öğretim: Öğretmen Reformu, Okul Reformu, Ed: Ahmet Yıldız, İdealist Öğretmenden Sınava Hazırlayıcı Teknisyene. Öğretmenliğin Dönüşümü, Ankara: Kalkedon Yayınları, 97-137.
 • Apple, Michael (2006). Eğitim ve İktidar, Çev: Ergin Bulut. İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Apple, Michael (2009). Müfredatın ve Eğitimin Yeniden Yapılandırılması. Neo-liberalizmin ve Yeni-Muhafazakârlığın Gündemi, Ed: Henry Giroux, Michael Apple, Peter
 • Mclaren, Paulo Freire ve David Harvey, Eleştirel Pedagoji Söyleşileri, İstanbul: Kalkedon Yayınları, 45-91.
 • Bauman, Zygmunt (2016). Küreselleşme, Çev: Abdullah Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Devidal, Pierrick (2009). Trading Away Human Rights? The GATS and The Right To Education: A Legal Perspective, Ed: Dave Hill ve Ravi Kumar , Global Neoliberalism and Education and Its Consequences, New York: Routledge Taylor&Francis Group, 45-91.
 • Dumenil, Gerard ve Levy, Domique (2009). Marksist Bir Neoliberalizm Teorisi, Ed: Gülsüm Akalın ve Uğur Selçuk Akalın. Neoliberal İktisadın Marksist Eleştirisi, İstanbul: Kalkedon Yayınları, 45-91.
 • Dursun, Çiler (2001). TV Haberlerinde İdeoloji, Ankara: İmge Kitabevi.
 • Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası [Eğitim-Sen] (2017). 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Sonunda Eğitimin Durumu, Ankara.
 • Ercan, Fuat (1999). Neo-liberal Eğitim Ekonomisi; Eleştirel Bir Çerçeve Denemesi, Ed: Faruk Alpkaya, Temel Demirer , Fuat Ercan, Hakan Mıhçı, İzzettin Önder, Sibel Özbudun ve Metin Özuğurlu, Eğitim: Ne için? Üniversite: Nasıl? YÖK: Nereye?, Ankara: Ütopya Yayınevi, 49-94.
 • Ergün, Mustafa (2015). Eğitim Felsefesi, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Giddens, Anthony (2002). Sağ ve Solun Ötesinde. Radikal Politikaların Geleceği, Çev: Müge Sözen ve Sabir Yücesoy, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Gradstein, Mark, Justman, Moshe ve Meier, Volker (2005). The Political Economy of Education. Implications For Growth and Inequality, London: The MIT Press.
 • Güler, Birgül Ayman (2005). Yeni Sağ ve Devletin Değişimi, Yapısal Uyarlanma Politikaları 1980-1995, Ankara: İmge Kitabevi.
 • Hardt, Michael ve Negri, Antonio (2003). İmparatorluk, Çev: Abdullah Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Hill, Dave ve Kumar, Ravi (2009). Neoliberalism and Its Impacts, Ed: Dave Hill ve Ravi Kumar, Global Neoliberalism and Education and Its Consequences, New York: Routledge Taylor&Francis Group, 12-29.
 • Hill, Dave, Graves, Nigel and Maisuria, Alpesh (2009). Education, Inequality and Neoliberal Capitalism. A Clasical Marxist Analysis, Ed: Dave Hill and Ravi Kumar, Global Neoliberalism and Education and Its Consequences, New York: Routledge Taylor&Francis Group, 102-126.
 • Kazgan, Gülten (2009). Küreselleşme ve Ulus Devlet, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2017). 2016-2017 Milli Eğitim İstatistikleri. Örgün Eğitim, Ankara.
 • Ohmae, Kenichi (2009). Ulus Devletin Sonu, Ed: Kudret Bülbül, Küreselleşme. Temel Metinler. Ankara: Orion Kitabevi, 199-210.
 • Özkazanç, Alev (2011). Neo-liberal Tezahürler. Vatandaşlık-Suç-Eğitim, Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Sarup, Madan (2012). Marxism and Education, London: Routledge.
 • Spring, Joel (2015). Economization of Education, London: Routledge.
 • Thorsten, Dag Einar ve Lie, Amund (2009). Neoliberalizm Nedir? Ed: Gülsüm Akalın ve Uğur Selçuk Akalın, Neoliberal İktisadın Marksist Eleştirisi, İstanbul: Kalkedon Yayınları, 141-170.
 • Tural, Nejla Kurul (2002). Eğitimin Finasmanı, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tuzcu, Pınar (2010). Yeni Sağ, Muhafazakârlık ve Göç, Ed: Armağan Öztürk, Yeni Sağ Yeni Sol İstanbul: Phoneix Yayınevi, 473-490.
 • Yanardağ, Merdan (2013). Yeni Muhafazakârlık, Neo-conlar. Dünya'da ve Türkiye'de Postmodern Gericilik, İstanbul: Destek Yayınları.
 • Haberler ve Köşe Yazıları………(10 Ocak 2016). Özel öğretim kursu olmak için 856 kurum başvurdu. Milat, 5.
 • ……….(20 Şubat 2016). Engellemelere rağmen ODTÜ’nün yeni mescidi açıldı. Milat, 5.
 • ……….(4 Mart 2016). Proje okulunda yeni kıyımlar. Evrensel, 5.
 • ……….(13 Nisan 2016). ODTÜ 60. Yılını kutluyor. Cumhuriyet, 13.
 • ……….(15 Nisan 2016). Temel liselere rakip: Kurslar. Hürriyet, 24.
 • ……….(29 Mayıs 2016). ODTÜ terörle anılırken… ODÜ, bilime odaklanacak. Milat, 5.
 • ……….(12 Haziran 2016). 365 liseden ortak bildiri. Cumhuriyet, 12.
 • ……….(16 Haziran 2016). Liseler üzerinden yeni bir gezi planı. Milat, 10.
 • ………..(29 Temmuz 2016). Çakılı öğretmenlik için 4+2 modeli. Milliyet, 18.
 • ………..(6 Ağustos 2016). Öğretmeni imam seçebilir. Cumhuriyet, 15.
 • ……….(5 Eylül 2016). Okul masrafı aylık 176 liraya çıktı. Milat, 5.
 • ……….(7 Eylül 2016). Okula ilk adım 500 TL’den başlıyor. Milliyet, 21.
 • ……….(12 Eylül 2016). Eğitimde uçurum. Cumhuriyet, 8.
 • ……….(12 Eylül 2016). İlkokul maliyeti en az 315 TL. Hürriyet, 21.
 • ……….(1 Ekim 2016). Bu listeyi yoksul aileler nasıl karşılasın? Evrensel, 3.
 • ……….(4 Ekim 2016). Deneyimli öğretmeler imam hatibe. Hürriyet, 20.
 • ……….(5 Ekim 2016). Yakıp yıkmaktan vazgeçin. Milat, 5.
 • ……….(14 Ekim 2016). Öğrencilere ikna odası. Cumhuriyet, 6.
 • ………..(25 Ekim 2016). Öğretmenlere öğrenci notu. Hürriyet, 24.
 • ……….(28 Ekim 2016). Not verme sırası öğrencide. Milliyet, 22.
 • Güçlü, Abbas (26 Mart 2016). Bu nasıl efsane!. Milliyet, 24.
 • Güçlü, Abbas (29 Mart 2016). Hani dershaneler kapatılmıştı?. Milliyet, 21.
 • Güçlü, Abbas (30 Temmuz 2016). Sözleşmeli öğretmenlik, kapatılan üniversiteler ve yeni rektör?. Milliyet, 26.
 • İnternet Kaynaklarıhttp://piyasarehberi.org/sozluk/deflasyon. Erişim Tarihi: 15.01.2018.
 • http://www.yok.gov.tr/web/guest/2016-2017-yuksekogretim-istatistikleri-yayimlandi. Erişim Tarihi: 19.02.2018.

TÜRKİYE’DE YENİ SAĞ POLİTİKALAR ÇERÇEVESİNDE EĞİTİM HABERCİLİĞİNİN İÇERİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 1, 7 - 36, 31.05.2019

Öz


Özet

Bu çalışmanın konusunu, yeni sağ politikalar çerçevesinde Türkiye basınını temsilen örnek olarak seçilmiş Cumhuriyet, Evrensel, Hürriyet, Milat, Milliyet ve Ortadoğu gazetelerinin eğitim olgusu ve eğitim haberciliği hakkındaki yaklaşımlarının karşılaştırmalı olarak çözümlenmesi oluşturmaktadır. Sözü edilen gazetelerin eğitim alanına ilişkin yaklaşımları irdelenirken, özellikle 1980 sonrası yeni sağ politikaların eğitim ve medya alanındaki etkileri göz önünde bulundurulmuştur. Bununla birlikte, çözümleme 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında örnek olarak seçilmiş gazetelerde yayımlanan eğitime yönelik içerikler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, Türkiye’nin 1980’li yıllarla birlikte ekonomik, siyasal ve toplumsal alanda geçirdiği dönüşümler ekseninde eğitim ve habercilik kavramları değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, eğitim alanında ortaya çıkan değişimlerin ekonomi politik ve toplumsal arkaplanının irdelenmesi, eğitim haberlerinin içerik özelliklerinin değerlendirilmesi ve örnek olarak seçilmiş gazeteler özelinde Türkiye basınının eğitim haberciliğine yaklaşımının ortaya konulması çalışmanın genel çerçevesini oluşturmuştur.

Kaynakça

 • KaynakçaAlthusser, Louis (2015). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, Çev: Alp Tümertekin, İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Amin, Samir (1999). Küreselleşme Çağında Kapitalizm, Çev: Vasıf Erenus, İstanbul: Sarmal Yayınevi.
 • Angus, Lawrence (2014). İmtiyaz Çemberi İçinde ve Karşısında Öğretim: Öğretmen Reformu, Okul Reformu, Ed: Ahmet Yıldız, İdealist Öğretmenden Sınava Hazırlayıcı Teknisyene. Öğretmenliğin Dönüşümü, Ankara: Kalkedon Yayınları, 97-137.
 • Apple, Michael (2006). Eğitim ve İktidar, Çev: Ergin Bulut. İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Apple, Michael (2009). Müfredatın ve Eğitimin Yeniden Yapılandırılması. Neo-liberalizmin ve Yeni-Muhafazakârlığın Gündemi, Ed: Henry Giroux, Michael Apple, Peter
 • Mclaren, Paulo Freire ve David Harvey, Eleştirel Pedagoji Söyleşileri, İstanbul: Kalkedon Yayınları, 45-91.
 • Bauman, Zygmunt (2016). Küreselleşme, Çev: Abdullah Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Devidal, Pierrick (2009). Trading Away Human Rights? The GATS and The Right To Education: A Legal Perspective, Ed: Dave Hill ve Ravi Kumar , Global Neoliberalism and Education and Its Consequences, New York: Routledge Taylor&Francis Group, 45-91.
 • Dumenil, Gerard ve Levy, Domique (2009). Marksist Bir Neoliberalizm Teorisi, Ed: Gülsüm Akalın ve Uğur Selçuk Akalın. Neoliberal İktisadın Marksist Eleştirisi, İstanbul: Kalkedon Yayınları, 45-91.
 • Dursun, Çiler (2001). TV Haberlerinde İdeoloji, Ankara: İmge Kitabevi.
 • Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası [Eğitim-Sen] (2017). 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Sonunda Eğitimin Durumu, Ankara.
 • Ercan, Fuat (1999). Neo-liberal Eğitim Ekonomisi; Eleştirel Bir Çerçeve Denemesi, Ed: Faruk Alpkaya, Temel Demirer , Fuat Ercan, Hakan Mıhçı, İzzettin Önder, Sibel Özbudun ve Metin Özuğurlu, Eğitim: Ne için? Üniversite: Nasıl? YÖK: Nereye?, Ankara: Ütopya Yayınevi, 49-94.
 • Ergün, Mustafa (2015). Eğitim Felsefesi, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Giddens, Anthony (2002). Sağ ve Solun Ötesinde. Radikal Politikaların Geleceği, Çev: Müge Sözen ve Sabir Yücesoy, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Gradstein, Mark, Justman, Moshe ve Meier, Volker (2005). The Political Economy of Education. Implications For Growth and Inequality, London: The MIT Press.
 • Güler, Birgül Ayman (2005). Yeni Sağ ve Devletin Değişimi, Yapısal Uyarlanma Politikaları 1980-1995, Ankara: İmge Kitabevi.
 • Hardt, Michael ve Negri, Antonio (2003). İmparatorluk, Çev: Abdullah Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Hill, Dave ve Kumar, Ravi (2009). Neoliberalism and Its Impacts, Ed: Dave Hill ve Ravi Kumar, Global Neoliberalism and Education and Its Consequences, New York: Routledge Taylor&Francis Group, 12-29.
 • Hill, Dave, Graves, Nigel and Maisuria, Alpesh (2009). Education, Inequality and Neoliberal Capitalism. A Clasical Marxist Analysis, Ed: Dave Hill and Ravi Kumar, Global Neoliberalism and Education and Its Consequences, New York: Routledge Taylor&Francis Group, 102-126.
 • Kazgan, Gülten (2009). Küreselleşme ve Ulus Devlet, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2017). 2016-2017 Milli Eğitim İstatistikleri. Örgün Eğitim, Ankara.
 • Ohmae, Kenichi (2009). Ulus Devletin Sonu, Ed: Kudret Bülbül, Küreselleşme. Temel Metinler. Ankara: Orion Kitabevi, 199-210.
 • Özkazanç, Alev (2011). Neo-liberal Tezahürler. Vatandaşlık-Suç-Eğitim, Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Sarup, Madan (2012). Marxism and Education, London: Routledge.
 • Spring, Joel (2015). Economization of Education, London: Routledge.
 • Thorsten, Dag Einar ve Lie, Amund (2009). Neoliberalizm Nedir? Ed: Gülsüm Akalın ve Uğur Selçuk Akalın, Neoliberal İktisadın Marksist Eleştirisi, İstanbul: Kalkedon Yayınları, 141-170.
 • Tural, Nejla Kurul (2002). Eğitimin Finasmanı, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tuzcu, Pınar (2010). Yeni Sağ, Muhafazakârlık ve Göç, Ed: Armağan Öztürk, Yeni Sağ Yeni Sol İstanbul: Phoneix Yayınevi, 473-490.
 • Yanardağ, Merdan (2013). Yeni Muhafazakârlık, Neo-conlar. Dünya'da ve Türkiye'de Postmodern Gericilik, İstanbul: Destek Yayınları.
 • Haberler ve Köşe Yazıları………(10 Ocak 2016). Özel öğretim kursu olmak için 856 kurum başvurdu. Milat, 5.
 • ……….(20 Şubat 2016). Engellemelere rağmen ODTÜ’nün yeni mescidi açıldı. Milat, 5.
 • ……….(4 Mart 2016). Proje okulunda yeni kıyımlar. Evrensel, 5.
 • ……….(13 Nisan 2016). ODTÜ 60. Yılını kutluyor. Cumhuriyet, 13.
 • ……….(15 Nisan 2016). Temel liselere rakip: Kurslar. Hürriyet, 24.
 • ……….(29 Mayıs 2016). ODTÜ terörle anılırken… ODÜ, bilime odaklanacak. Milat, 5.
 • ……….(12 Haziran 2016). 365 liseden ortak bildiri. Cumhuriyet, 12.
 • ……….(16 Haziran 2016). Liseler üzerinden yeni bir gezi planı. Milat, 10.
 • ………..(29 Temmuz 2016). Çakılı öğretmenlik için 4+2 modeli. Milliyet, 18.
 • ………..(6 Ağustos 2016). Öğretmeni imam seçebilir. Cumhuriyet, 15.
 • ……….(5 Eylül 2016). Okul masrafı aylık 176 liraya çıktı. Milat, 5.
 • ……….(7 Eylül 2016). Okula ilk adım 500 TL’den başlıyor. Milliyet, 21.
 • ……….(12 Eylül 2016). Eğitimde uçurum. Cumhuriyet, 8.
 • ……….(12 Eylül 2016). İlkokul maliyeti en az 315 TL. Hürriyet, 21.
 • ……….(1 Ekim 2016). Bu listeyi yoksul aileler nasıl karşılasın? Evrensel, 3.
 • ……….(4 Ekim 2016). Deneyimli öğretmeler imam hatibe. Hürriyet, 20.
 • ……….(5 Ekim 2016). Yakıp yıkmaktan vazgeçin. Milat, 5.
 • ……….(14 Ekim 2016). Öğrencilere ikna odası. Cumhuriyet, 6.
 • ………..(25 Ekim 2016). Öğretmenlere öğrenci notu. Hürriyet, 24.
 • ……….(28 Ekim 2016). Not verme sırası öğrencide. Milliyet, 22.
 • Güçlü, Abbas (26 Mart 2016). Bu nasıl efsane!. Milliyet, 24.
 • Güçlü, Abbas (29 Mart 2016). Hani dershaneler kapatılmıştı?. Milliyet, 21.
 • Güçlü, Abbas (30 Temmuz 2016). Sözleşmeli öğretmenlik, kapatılan üniversiteler ve yeni rektör?. Milliyet, 26.
 • İnternet Kaynaklarıhttp://piyasarehberi.org/sozluk/deflasyon. Erişim Tarihi: 15.01.2018.
 • http://www.yok.gov.tr/web/guest/2016-2017-yuksekogretim-istatistikleri-yayimlandi. Erişim Tarihi: 19.02.2018.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Erdal DAĞTAŞ> (Sorumlu Yazar)
Anadolu Üniveristesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümü
0000-0001-9716-2150
Türkiye


Mehmet Anıl ÜNAL>

0000-0003-0119-4073
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mayıs 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { inifedergi523544, journal = {İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi)}, eissn = {2528-9519}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {4}, number = {1}, pages = {7 - 36}, title = {TÜRKİYE’DE YENİ SAĞ POLİTİKALAR ÇERÇEVESİNDE EĞİTİM HABERCİLİĞİNİN İÇERİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Dağtaş, Erdal and Ünal, Mehmet Anıl} }
APA Dağtaş, E. & Ünal, M. A. (2019). TÜRKİYE’DE YENİ SAĞ POLİTİKALAR ÇERÇEVESİNDE EĞİTİM HABERCİLİĞİNİN İÇERİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME . İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi) , 4 (1) , 7-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inifedergi/issue/46490/523544
MLA Dağtaş, E. , Ünal, M. A. "TÜRKİYE’DE YENİ SAĞ POLİTİKALAR ÇERÇEVESİNDE EĞİTİM HABERCİLİĞİNİN İÇERİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME" . İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi) 4 (2019 ): 7-36 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inifedergi/issue/46490/523544>
Chicago Dağtaş, E. , Ünal, M. A. "TÜRKİYE’DE YENİ SAĞ POLİTİKALAR ÇERÇEVESİNDE EĞİTİM HABERCİLİĞİNİN İÇERİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi) 4 (2019 ): 7-36
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE YENİ SAĞ POLİTİKALAR ÇERÇEVESİNDE EĞİTİM HABERCİLİĞİNİN İÇERİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AU - ErdalDağtaş, Mehmet AnılÜnal Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi) JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 36 VL - 4 IS - 1 SN - -2528-9519 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi) TÜRKİYE’DE YENİ SAĞ POLİTİKALAR ÇERÇEVESİNDE EĞİTİM HABERCİLİĞİNİN İÇERİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %A Erdal Dağtaş , Mehmet Anıl Ünal %T TÜRKİYE’DE YENİ SAĞ POLİTİKALAR ÇERÇEVESİNDE EĞİTİM HABERCİLİĞİNİN İÇERİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %D 2019 %J İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi) %P -2528-9519 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Dağtaş, Erdal , Ünal, Mehmet Anıl . "TÜRKİYE’DE YENİ SAĞ POLİTİKALAR ÇERÇEVESİNDE EĞİTİM HABERCİLİĞİNİN İÇERİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi) 4 / 1 (Mayıs 2019): 7-36 .
AMA Dağtaş E. , Ünal M. A. TÜRKİYE’DE YENİ SAĞ POLİTİKALAR ÇERÇEVESİNDE EĞİTİM HABERCİLİĞİNİN İÇERİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi). 2019; 4(1): 7-36.
Vancouver Dağtaş E. , Ünal M. A. TÜRKİYE’DE YENİ SAĞ POLİTİKALAR ÇERÇEVESİNDE EĞİTİM HABERCİLİĞİNİN İÇERİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi). 2019; 4(1): 7-36.
IEEE E. Dağtaş ve M. A. Ünal , "TÜRKİYE’DE YENİ SAĞ POLİTİKALAR ÇERÇEVESİNDE EĞİTİM HABERCİLİĞİNİN İÇERİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME", İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi), c. 4, sayı. 1, ss. 7-36, May. 2019