Yazım Kuralları

Her makale konusuyla ilgili en az iki hakeme gönderilerek biçim, içerik, özgün değer, uluslararası literatüre katkı ve bilim/teknoloji açısından incelenir. Hakem görüşlerinde belirtilen eksiklikler tamamlandıktan sonra dergide yayınlanabilecek makaleler son baskı formatına getirilerek yazarlardan makalenin son halinin onayı alınır. Makalede dergide yayınlandığı andan itibaren bulunabilecek hataların sorumluluğu yazarlara aittir. Kabul edilen makaleler ücretsiz olarak çevrimiçi ve basılı olarak dergi web sitesinden yayınlanır.

Önemli: İlk gönderim aşamasında yazarlardan bir şablona uygunluk beklenmemektedir. Yazarlar ilk gönderim aşamasında belirtilen "İlk Gönderim Formatı yazım kuralları" na uygun olarak sisteme Word formatında dosya yükleyeceklerdir. Makale yayınlanmak üzere kabul edilirse, yazarların makalelerini "Nihai Formatı Şablonu"na uygun hale getirmeleri istenecektir.

Dergimize makale gönderim süreci aşağıdaki gibidir:

1. Makalenizin İlk Gönderim Formatına uygun olarak dergimize gönderilmesi.

2. Gönderim aşamasında gerekli tüm belgelerin ek olarak gönderilmesi.

3. Çalışmanın hakemlere gönderilmesi.

4. Gerektiğinde yazar, Hakem ve Editörün talep ettiği düzeltmeleri yapar.

5. Hakem ve Editör tarafından yayımlanması uygun görülen yazılar, yazar tarafından Ninahi Sunum Formatına uyarlanır.

Başvurularda iletişime geçilecek yazarların ve diğer yazarların ilgili iletişim bilgileri (adres, e-posta ve telefon) Makale Başlık Sayfası'nda yer almalıdır.

Makalelerin benzerlik kontrolü yazarlar tarafından yapılmalıdır. Yazarların makalenin tam metni dışında "Telif Hakkı Devir Formu" ve "Benzerlik Raporu Dosyası"nı da ilk  gönderim aşamasında dergimize göndermeleri gerekmektedir.

Gerekli Dosyalar:

1. İlk Gönderim Formatı yazım kuralları aşağıdaki gibidir.

a. Makale Türkçe ise İngilizce Özet içermelidir.

b. Makaleler akademik yazım diline uygun olarak yazılmalıdır. İngilizce seviyesinin kabul edilemez olması durumunda makaleler değerlendirme sürecinden geçmeyecektir.

c. Makale tek sütunda yazılmalıdır. Metin her iki tarafa yaslanmış olmalıdır. Sayfa kenar boşlukları yanlardan 2,5 cm, üst ve alttan 2,5 cm olmalıdır.

d. Makale metni, başlık hariç, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ve tek satır aralığıyla MS Word kullanılarak yazılmalıdır. Başlık Times New Roman yazı tipinde ve 14 punto büyüklüğünde olmalıdır. İngilizce ve Türkçe Özet ve Kaynaklar 10 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.

e. Ondalık sayılar makalenin Türkçe olması durumunda virgülle (Örn. 10,2), İngilizce olması durumunda ise noktayla (Örn. 10.2) gösterilir.

f. Makaleler aşağıdaki gibi organize edilmelidir:
Başlık, Özet ve Anahtar Kelimeler, Giriş, Materyal ve Metod, Bulgular ve Tartışma, Sonuç, Teşekkür, Etik Standartlar Bildirgesi, Çıkar Çatışması Beyanı, Kaynaklar.

g. Ana makale metni (İlk sunum formatı) Yazar(lar)ın adını ve Yazar(lar)ın bağlı olduğu kurumları İÇERMEMELİDİR. Gönderim sırasında tüm yazar(lar)ın bilgilerinin sisteme girilmesi gerekmektedir.

h. Ana alt başlıklar küçük harflerle, ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

i. Altyazıların üstünde boşluk bırakılmalıdır. Alt başlıklar ile ilk paragraf arasında boşluk olmamalıdır. Tüm paragraflar girintili (0,5 cm) olmalıdır. Paragraflar arasında boşluk olmamalıdır

j. Tüm görsel unsurlara (grafik, resim, harita, fotoğraf vb.) “Şekil” adı verilmelidir. Sayısal ifadelere ilişkin tablolar “Tablo” olarak adlandırılmalıdır. Şekil ve tablolar ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Şekil başlıkları şekillerin altına ve ortasına, tablo başlıkları ise tabloların üstüne ve ortasına yerleştirilmelidir. Başlıklardan sonra boşluk bırakılmalıdır. Başlıkların ilk kelimesinin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Şekil ve tablolar bir sütuna sığmıyorsa MS Word'deki “bölüm sonları” fonksiyonu kullanılarak ortalanmalıdır. Tablo ve şekillerde kullanılan kısaltmalar ilgili tablo veya şeklin başlığında açıkça yazılmalıdır.

k. Kaynaklar APA Kaynakça Stilinde yazılmalıdır. http://www.apastyle.org/

Telif Hakkı Devir Formu: Makalelerin telif hakkı devri, dergi web sitesinde yer alan formun doldurulması ve imzalanmasıyla gerçekleştirilir. İmzalı Telif Hakkı Devir Formu'nu göndermeyen yazarların yayınları değerlendirmeye alınmayacaktır. Forma buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Benzerlik Raporu: Makalenizin tam metni, kaynaklar kısmı da dahil olmak üzere "iThenticate" veya "Turnitin" programları ile taranmalıdır. İlgili programdan alacağınız benzerlik oranı sonucunun PDF formatında sistemimize yüklenmesi gerekmektedir. (iThenticate / Turnitin - maksimum benzerlik oranı %20'nin altında olmalıdır) Benzerlik raporu bulunmayan makaleler iade edilecektir.

Dergipark ile İnitihal.net arasında yapılan anlaşma sonucunda Dergipark'a yüklenecek yazılar İnitihal için İnitihal.net üzerinden de taranabilecek. Click to watch the explanation video.

2. Nihai Sunum Formatı: Hakem değerlendirmeleri ve Editörün görüşü sonrasında çalışmanız dergimizde yayınlanmak üzere kabul edilirse çalışmanızı Son Formata uyarlamanız istenecektir. Nihai Format şablonunu indirmek için tıklayın.

Son Güncelleme Zamanı: 21.03.2024 06:27:43

Dergimiz 2024 Yılı Ocak ayı itibariyle artık İngilizce ve Türkçe yayınları kabul etmeye başlamıştır. Türkçe yayınlar İngilizce Özet içerecek şekilde kabul edilecektir. Yazım Kuralları menüsünden Tam Metin yazım şablonunu indirebilirsiniz.