Güncel Sayı

Cilt: 14 Sayı: 2, 7.06.2024

Yıl: 2024

Araştırma Makaleleri

Kitap Tanıtımları

İnsan & Toplum, 2011 yılından bu yana İlmi Etüdler Derneği tarafından yayımlanan ve alanında önemli atıf indekslerince taranan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimizin yola çıkış gayesi ise medeniyetimizin yitiği hikmete erişmektir. Bu minvalde dergimizin gördüğü ilgi bizi heyecanlandırmakta ve bu gayeye ulaşma noktasında ümitlendirmektedir.

İnsan & Toplum 2018’den itibaren 3 ayda bir (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) yayımlanmaktadır. Dergimizin nitelikli ve derinlikli editöryal siyaseti ve kapsamlı hakem değerlendirmeleri yayımlanan her yazıyı kendi sahasında ender bir katkıya dönüştürmektedir. Bugüne kadar yayımladığımız 23 sayıda birçok makale, değerlendirme makalesi ve kitap değerlendirmesine yer verdik. Sosyal bilimlerin farklı alanlarına hitap eden bu yazılar çok ilgi çekip yüzlerce kez indirilerek okunmakta ve yoğun atıf almaktadır.

Bugün, ilmi yeniden inkişaf ettirebilmek için modern bilim dünyasında insan ile toplum arasında oluşturulan kopukluğu aşmak gerekmektedir. Bunun için bilimsel araştırma ve incelemeler insanın ve toplumun birbirini kuran bütünlükler olduğu göz önüne alınarak gerçekleştirilmelidir. Bu doğrultuda İnsan & Toplum disipliner gelenekleri önemsemekle birlikte, araştırmacıları hakikati ararken, disiplinleri aşma, bozma, yeniden kurma cesaretini göstermeye davet ediyor. Anlamları ihmal etmeyen ve gerçekliğe sadık bir araştırma geleneğini oluşturmak İnsan & Toplum’un kendisine biçtiği temel görevlerden biridir. Bu sayede modern bilimlerin tek boyutlu gerçeklik kavrayışlarından ötürü ortaya çıkan ontolojik boşluk doldurulabilir; epistemolojik kopukluk aşılabilir, bilgi-değer ilişkisi kurulabilir, denge ve düzen yeniden oluşturulabilir.

İnsan & Toplum, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Sosyoloji alanlarında araştırma mahsulü nitelikli yazıları yayımlamaktadır. Dergide yayımlanan yazıların maruf akademik kurallara sadık kalmasının yanı sıra, kendi alanına teorik ve metodolojik katkılar yapması ayrıca önemsenmektedir. Dolayısıyla yayımlanan yazıların metodolojik olarak tutarlı, uygun ve sistematik olması; bir teoriye yaslanması, bir teoriyi sorgulaması veya yeni bir teori üretmesi önemsenmektedir. Dergide sahadan yeni bilgi, belge ve bulguları içeren, yeni metodolojileri uygulayan, yeni teorilerin peşindeki yazılar öncelenmektedir. Bu bakımdan gönderilecek yazıların dergi tarafından belirlenen biçim ve içerik özelliklerine dikkat edilerek hazırlanması gerekmektedir.

İnsan & Toplum, ilim geleneğimizden ilham alan ve buradan beslenerek meydana çıkarılacak yeni kavram ve yöntemlere kapılarını sonuna kadar açan bir dergidir. Yepyeni konsept ve tasarımıyla yoluna devam eden ve üç ayda bir yayımlanan İnsan & Toplum için makale, değerlendirme makalesi ve değerlendirme yazılarınız beklemekteyiz. Hakikatin peşindeki tüm ilim yolcularını katkı yapmaya davet ediyoruz.

İnsan & Toplum (İVT), üç ayda bir yayımlanan ve içeriğini oluşturan gerek Türkçe gerek İngilizce makalelerin konusunda uzman akademisyenlerce değerlendirildiği bir yapıya sahiptir.
Değerlendirilmesi maksadıyla gönderilen makalelerin kabul görebilmesi için daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması şartı aranmaktadır. Arz edilen makaleler ilk olarak editörler kurulu tarafından incelenmektedir. Eğer bir makale içerik ve biçim açısından gerekli koşulları karşılarsa değerlendirmeyi yapan kişiler, daha sonra makaleyi yayımlanma için uygunluğu yönünden incelemeye tabi tutar.
Biçim yönünden dergi standartlarına uygun olmayan yazılar yazarlara gönderilir. Yazılar düzenlenip gönderildiği takdirde içerik değerlendirmesine alınır. Düzenlenmeden tekrar gönderilen yazılar biçimsel olarak reddedilir.
Tüm makaleler iki hakem tarafından değerlendirilir ve gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakeme gönderilir. Bir makalenin yayımlanması hakemlerin onayına bağlıdır. Yazarlar hakemler tarafından istenen gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür.
Arz edilen çalışmalar şu biçimde olmalıdır:

Makaleler en az 5000, en çok 8000 kelimeden oluşmalıdır.
Makaleler MS Word işlemcisinde normal kenar aralıkları, 10 puntoluk Times New Roman yazı tipi ve 1.5 satır aralığıyla sola dayalı olarak yazılmalıdır.
Tablolar, figürler, resimler ve çizelgeler derginin sayfasına uygun boyutta olmalıdır. Eğer gerekiyorsa daha küçük puntolarla ve tek satır aralığıyla da yazılabilirler.
Tablo ve grafikler mümkün olduğu kadar resim olarak eklenmemeli, word üzerinde oluşturulmalıdır.
Tablo, Şekil, Figür ifadeleri bold, açıklamaları/isimleri ise italik olmalıdır.
Tablolar ve çizelgeler, yazınızdaki görünümlerine uygun olarak sıralı bir şekilde numaralandırılmalıdır. Tablo gövdesinin hemen altına tablolara ait dipnotlar koyulmalı ve bunları küçük harfli tanımlayıcı harflerle belirtilmelidir. Dikey cetveller kullanmaktan kaçınılmalıdır. Mümkün olduğu kadar az tablo kullanılmalı ve tablolarda sunulan verilerin hâlihazırda makalenin herhangi bir yerinde belirtilen sonuçlarla aynı olmamasına dikkat edilmelidir.


Başlıklandırma Kuralları

Birincil başlıklar ortalı ve bold olmalıdır. Kelime başları büyük harf, diğer harfler küçük olacak şekilde biçimlendirilmelidir. Örn: Birincil Başlık Düzeni
İkincil başlık satır soluna dayalı ve bold olmalı. Kelime başları büyük harf, diğer harfler küçük olacak şekilde biçimlendirilmelidir.
Üçüncül başlık satır başından girintili ve bold olmalı. Başlığın ilk harfi büyük, diğer kelimeler küçük harfli olmalıdır.
Başlıklandırmada numara kullanılmamalıdır.
Başlıklar tamamı büyük harf olarak yazılmamalıdır.
Örnek düzenleme için sitemizde yayımlanmış makalelere bakılabilir: https://insanvetoplum.org/online-first


Sayfa Düzeni

Başlıktan sonraki ilk paragrafta satır başı yapılmamalı, diğer paragraflar satır başı girintili olarak biçimlendirilmelidir.
Dergiye gönderilen nüshada yazarla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamalıdır.
Kaynakça makalenin sonuna eklenmelidir.


Çalışmanın, aşağıda belirtilen bölümleri içermesi gerekmektedir:
Türkçe bir başlık ve 5-8 anahtar kelime içeren 150-200 kelimelik bir özet.
İngilizce bir başlık ve 5-8 anahtar kelime içeren 150-200 kelimelik bir özet.
Ayrıca, Türkçe yazılmış makalelere makalenin Genişletilmiş İngilizce Özetin de eklenmesi gerekmektedir. Bu geniş özet 1000-1500 kelime arasında olmalıdır; makalenin başlığı, alt başlıkları içermelidir. Bu bölüm, yapılan çalışma yayımlanmaya kabul edildikten sonra da gönderilebilir.


Kaynakça Düzeni
Kaynakça APA 7. Edisyona uygun olarak düzenlenmelidir.
Kaynakçada paragraf düzeni satır başı "asılı" biçimde olacak şekilde düzenlenmelidir.

İVT’nin referans göstermede kullandığı format, APA (American Psychological Association) Style 7th Edition’dır. Gerek alıntılamalarda gerekse de bibliyografya kısmında yazarlar, Amerikan Psikoloji Derneği’nin yayımladığı Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu’nda belirtilen yazım kurallarını ve formatını takip etmelidir.

Alıntılamalar

Metinlerde alıntılama yapıldığında referansların ilgili bölüme eklediğinden emin olunmalıdır. Özetleme kısmında yapılan alıntılamalar tam metin hâlinde yazılmalıdır. Henüz yayımlanmamış çalışmaların ve kişisel bağlantıların, referanslar bölümünde gösterilmesi tavsiye edilmez; ama bunlardan metinlerde bahsedilmesinde sakınca yoktur. Eğer yine de bu referanslar, ait oldukları bölümde yer alıyorsa derginin standart referans kriteri takip edilmeli ve yayımlanma tarihi kısmı, “Yayımlanmamış çalışmalar” veya “Kişisel bağlantılar” başlıklarıyla yer değiştirilmelidir. Herhangi bir referansın alıntılanması, tıpkı basında olduğu gibi, bu alıntının yayın için kabul edildiği, uygun olduğu anlamını taşır.

İnternet Bağlantısı Referansları

Yazarlar, asgari olarak kullandıkları internet bağlantısı referanslarının tam bağlantı adresini ve bu bağlantıya yapılan son erişimin zamanını belirtmelidir. Eğer biliniyorsa, aynı zamanda, yazar isimleri, tarihler, kaynak yayım referansları gibi bilgiler de verilmelidir. İnternet bağlantısı referansları (örneğin referans listesinden hemen sonra) ayrıca listelenebilir ya da referans listesine eklenebilir.

Özel Bir Duruma Yapılacak Referanslar

Aynı özel durumu bulunan diğer makalelere yapılmış listedeki referanslara (ve metinde kullanılan alıntılamalara) “bu durum” kelimesinin eklediğinden emin olunmalıdır.

Referans Verme Formatı
Metinlerdeki alıntılamalar şu şekilde olmalıdır:

Tek yazar: Yazarın ismi (herhangi bir belirsizliğe yol açmaması adına tam olarak yazılmalı) ve yayımının yılı,
İki yazar: Her iki yazarın tam adı ve yayımın yılı,
Üç veya daha fazla yazar: “ve diğerleri” ifadesinin de eklendiği birincil yazarın adı ve yayımın yılı. Burada alıntılamalar doğrudan ya da (parantez içine alınarak da) yapılabilir. Referans grupları, öncelikle alfabetik olarak daha sonra ise kronolojik olarak sıralanmalıdır.
Örnekler: '…. göstermiştir (Allan, 2000a, 2000b, 1999; Allan ve Jones, 1999). Kramer ve diğerlerinin yakın zamanda ortaya koyduğu gibi (2010) ….’
Kaynakça: Referanslar öncelikle alfabetik olarak ve daha sonra, eğer gerekiyorsa, kronolojik olarak sınıflandırılmalıdır. Aynı yazarın aynı yıl içinde yaptığı çalışmalara birden fazla referans göstermek söz konusu olduğunda yayım yılının hemen yanına 'a', 'b', 'c', vb. harfler eklenmelidir.

Örnekler:

Kitap Referansları

Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action (2nd ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000168-000
Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The biology of humans at our best and worst. Penguin Books.
Svendsen, S., & Løber, L. (2020). The big picture/Academic writing: The one-hour guide (3rd digital ed.). Hans Reitzel Forlag.
Metin İçin Referans:

(Jackson, 2019; Sapolsky, 2017; Svendsen & Løber, 2020)
Jackson (2019), Sapolsky (2017), and Svendsen and Løber (2020)
Editoryal Kitap Referansları

Hygum, E., & Pedersen, P. M. (Eds.). (2010). Early childhood education: Values and practices in Denmark. Hans Reitzels Forlag. https://earlychildhoodeducation.digi.hansreitzel.dk/
Kesharwani, P. (Ed.). (2020). Nanotechnology based approaches for tuberculosis treatment. Academic Press.
Torino, G. C., Rivera, D. P., Capodilupo, C. M., Nadal, K. L., & Sue, D. W. (Eds.). (2019). Microaggression theory: Influence and implications. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781119466642

Dergi Referansları

Jerrentrup, A., Mueller, T., Glowalla, U., Herder, M., Henrichs, N., Neubauer, A., & Schaefer, J. R. (2018). Teaching medicine with the help of “Dr. House.” PLoS ONE, 13(3), Article e0193972. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193972
Yayınlanmış ve Yayınlanmamış Tez Referansları

Kabir, J. M. (2016). Factors influencing customer satisfaction at a fast food hamburger chain: The relationship between customer satisfaction and customer loyalty (Publication No. 10169573) [Doctoral dissertation, Wilmington University].
Miranda, C. (2019). Exploring the lived experiences of foster youth who obtained graduate level degrees: Self-efficacy, resilience, and the impact on identity development (Publication No. 27542827) [Doctoral dissertation, Pepperdine University]. PQDT Open. https://pqdtopen.proquest.com/doc/2309521814.html?FMT=AI
Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders [Unpublished doctoral dissertation]. University of Virginia.
APA7 referans gösterimini daha ayrıntılı olarak incelemek için: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

Yayım için makaleler ve değerlendirmeler DergiPark sistemi aracılığıyla yollanmalıdır. Başvuru Beyannamesi
Makalelerin arz edilmesi, bu çalışmaların (özetleme biçiminde, yayımlanmış bir konferansın veya herhangi bir akademik tezin bir bölümü ya da elektronik bir ön baskı olması dışında) çalışmanın daha önce yayımlanmadığı; yayımlanmak üzere herhangi bir yerde değerlendirilmeye tabi tutulmadığı; yine söz konusu çalışmanın basımına tüm yazarların veya çalışmanın yapıldığı sorumlu mercilerin açıkça veya alenen beyan etmeden onay verdiği ve eğer kabul edilirse aynı şekilde elektronik olarak da olmak üzere, İngilizce ya da başka bir dilde telif hakkı, sahibinin izni olmadan başka bir yerde yayımlanamayacağı anlamına gelmektedir.

Veri Erişimi
Makalelere dair tüm veriler, ek dosyalar hâlinde erişime açık veya dış bir kanalda muhafaza ediliyor olmalıdır; ayrıca, istendiği takdirde temin edilebilmelidir.

Yazar Kadrosundaki Değişiklikler
İVT, kabul edilmiş bir çalışmayı yayımlamadan önce yazar isimlerinin yeniden düzenlenmesi ve ekleme ya da çıkarılmasını kabul etmektedir. Kabul edilen çalışma yayımlanmadan önce yazar ekleme çıkarma, yazar isimlerinin yeniden düzenlenmesi gibi talepler, yazışmayı yapan yazar tarafından İVT Sekreteri’ne iletilmelidir. Bu talep şunları içermelidir:

Söz konusu ismin eklenme, çıkarılma ya da yeniden düzenlenme nedeni,
Tüm yazarların bu ekleme, çıkarma ya da yeniden düzenleme konusunda hem fikir olduğunu belirten ayrı ayrı (elektronik posta, faks, ya da mektup yoluyla) yazılı onayları. Ayrıca, böyle bir durum söz konusu olduğunda eklenen ya da çıkarılan yazarın da onayını içermelidir.
Esasen yazışmayı yürüten yazar eliyle yollanmayan talepler, İVT Sekreteri tarafından doğrudan, yukarıda aktarılan prosedürü takip etmesi gereken yazara yollanacaktır. (1) İVT Sekreteri’nin derginin yayın kurulunu bu türden talepler konusunda bilgilendireceği, (2) basım aşamasındaki kabul edilmiş bir çalışmanın yazar kadrosu konusunda uzlaşıya varılana dek basımının dondurulacağı unutulmamalıdır. Çalışma basıldıktan sonra, yazar isimleri ekleme, çıkarma ya da yeniden düzenlemeye yönelik talepler dikkate alınmayacaktır.


Telif Hakkı
Yazarların, İVT’ye sunmuş oldukları makalelere bir telif hakkı onayı yazısı eklemeleri gerekmektedir. Bu onaya dair bir örnek aşağıda bulunmaktadır.

“Yazar(lar)ı, unvan(lar)ı aşağıda açıkça belirtilen ekteki makale(ler) İnsan & Toplum’da yayımlanmak üzere değerlendirmelerinize sunulmuştur. Bu makale(ler) daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ya da değerlendirilmesi maksadıyla başka bir dergiye yollanmamıştır. Makalelerden herhangi biri veya makalelerin tümü yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, ayrı ayrı her bir makalenin bundan sonraki bütün basım haklarının sadece ve sadece İnsan & Toplum’a ait olduğunu kabul ettiğimizi beyan ederiz.
Aşağıda imzası/imzaları bulunan yazar(lar) olarak Yazarlar Kılavuzu’nda yer alan şartları kabul eder ve aşağıda bulunan makalenin/makalelerin bu kılavuzda belirtilen etik kurallarına uygun olarak yazıldığını açıkça onaylarım/onaylarız. Buna ek olarak söz konusu tüm makalelerin özgün çalışmalar olduğunu, özgün telif haklarının belgeleriyle birlikte sunulduğunu, yazar(lar)ın tüm düzeltme ve denetleme haklarını İnsan & Toplum yayın kuruluna devrettiğini ve tescilli telif hakları da dâhil olmak üzere tüm hakları, çalışma(lar)ın kabulü hâlinde, İnsan & Toplum’a devrettiğimi(zi) de kabul ediyorum/ediyoruz.”

Başvuru Öncesi Yapılması Gerekenler
Aşağıdaki başlıklar, başvuru yapılmadan önce makalelerine son şeklini vermek hususunda yazarlara yardımcı olacaktır. Belirtilen kriterlerin makalelerde yer aldığı noktasında emin olmak ve konuyla ilgili daha fazla detay için, hazırlamış olduğumuz yazım kuralları kılavuzunda bulunmaktadır.Yayımlama İçin Sıraya Koyma
Tüm düzeltme ve gözden geçirme işlemleri sona erdikten sonra Yayın Kurulu, makalelerin yer alacağı sayıyı çıkarmaya vermektedir. Normalde makaleler arz ediliş tarihlerine göre sıralanır; ancak, kimi hâllerde özel durumlar ve dosyalarla ilgili bazı istisnalar söz konusu olabilmektedir. Böyle bir karar alındığında yazar(lar) bu hususta bilgilendirilirler.

Kabul Mektubu
Eğer yazar ihtiyaç duyar ya da talep ederse, kendisine yayın kurulu tarafından makalesinin durumunu belirten bir kabul mektubu gönderilebilmektedir. Bu mektup, yazarın daha sonra resmî süreçlerde ihtiyaç duyabileceği Dijital Nesne Tanımlayıcı (Digital Object Identifier: DOI) numarasını içermektedir.

DOI Kullanımı
DOI, alıntılama yapmak ve elektronik dokümanlara bağlantı vermek için kullanılabilmektedir. DOI, elektronik yayımlamanın başlangıcında yayımcı tarafından belgelere atanan, alfa- nümerik şeritlerden oluşur ve benzersizdir. Atanan DOI hiçbir şekilde değişmez. Bu sebeple, bir dokümandan alıntılama yapmak için uygun bir araçtır, özellikle de henüz tam kaynakça bilgisi hazır olmayan basım aşamasındaki makaleler için.
İVT için verilmiş doğru bir DOI örneği (internet adresi formatında): http://dx.doi.org/10.12658/M0297
DOI internet üzerindeki herhangi bir belgeye bağlantı oluşturmak için kullanıldığında bu tanımlayıcı kati suretle değişmez.

Açık Erişim Sistemi
İVT açık erişim politikasına sahiptir. Tüm yayımlanmış makalelere ve değerlendirmelere https://dergipark.org.tr/tr/pub/insanvetoplum ve www.insanvetoplum.org adreslerinden ulaşılabilir. Bu bağlamda okuyucular gerekli referansları göstermek kaydıyla İnsan ve Toplum Dergisi'nde yayımlanan makaleleri indirebilir, okuyabilir ve çoğaltabilir.

Dergi Nüshaları
IVT 2022 yılı itibariyle yalnızca online yayımlanmaya başlanmıştır. Tüm sayılar DergiPark ve İnsan & Toplum web sitelerinde yer almaktadır. Sayının bütün hali istenirse mail üzerinden kişilere iletilebilmektedir.  

İVT yazarlardan herhangi bir başvuru veya yayın ücreti talep etmemektedir. Yayına kabul edilen makalelerin yayın aşamasında tashih ve proofreading hizmetleri dışarıdan uzmanlar ile çalışıldığından ötürü bu ücretler yazarlardan talep edilmektedir. Ancak tashih ve proofreading hizmetlerinin yazarın tercih ettiği uzmanlardan karşılanması da uygundur.