Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Covid-19 Salgın Sürecinde 1. Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Uygulamaları: Eğitim Teknolojileri İle İlk Okuma-Yazma Öğretiminde Karşılaştıkları Zorluklar ve Çözüm Önerileri

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 2, 687 - 708, 30.12.2021

Öz

İlk vakanın görüldüğü 1 Aralık 2019 ile birlikte Dünya Sağlık Örgütü tarafından hastalığın küresel bir salgın olduğunun ilan edildiği 11 Mart 2020 tarihinden bu yana tüm dünya Covid-19 salgını ile çeşitli boyutlarda mücadele etmektedir. Covid-19 salgını kısa sürede toplumsal, siyasi, ekonomik ve sosyal alanda önemli sorunlar ortaya çıkarmıştır. Bu sorunlar içerisinde ülkeleri derinden etkileyen en önemli sorunlar da eğitim sisteminde ortaya çıkmıştır. Son yüzyılda okul kademelerinin tamamında eğitimin sağlanmasında uluslararası alanda ileri düzeyde gelişme görülmüştür. Ancak Covid-19 dünya çapında eğitim sistemlerinin karşılaşmış olduğu en büyük ve en önemli zorluktur. Bu araştırma devam eden Covid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitim yapmak zorunda kalan öğretmenlerden, birinci sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojileri ile ilk okuma-yazma öğretiminde karşılaştıkları zorlukları tespit etmeyi ve çözüm önerilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma için Konya ilinde görev yapmakta olan kırk beş birinci sınıf öğretmenine ulaşılmıştır. Bu araştırma için temel nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın nitel verileri araştırmacılar tarafından yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin yarı yapılandırılmış görüşme formunda bulunan demografik özellikleri ile ilgili altı soruyu ardından araştırmanın hedefine uygun öğretmenlerin süreçte eğitim teknolojileri ile öğrencilerine ilk okuma-yazma öğretirken karşılaştıkları zorluklar ve çözüm önerilerinin tespit edilmesini amaçlayan sekiz açık uçlu soruyu cevaplamaları istenmiştir. Görüşmelerden sonra betimsel analiz çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya ait katılımcı görüşleri, temalar halinde birleştirilerek katılımcı görüşlerinden alıntılara yer verilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre uzaktan eğitim sürecinde birinci sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojileri kullanımında internet bağlantı sorunu, teknolojik araç yetersizliği, öğrencilerin uygulamayı kullanmaya yönelik yaşadıkları sorunlar ve velilerden kaynaklı sorunlar olmak üzere zorluklar yaşadıklarını belirtmişlerdir.

Kaynakça

 • Akpınar, Y. (2003). Öğretmenlerin yeni bilgi teknolojileri kullanımında yükseköğretimin etkisi: İstanbul okulları örneği. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2 (2), 79-96.
 • Aktürk, Y. ve Mentiş Taş, A. (2011). İlk okuma-yazma öğretiminde Ses temelli cümle yönteminin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri (Şanlıurfa/Viranşehir örneği). Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (1), 27-37.
 • Akyürek, M. İ. (2020). Uzaktan eğitim: Bir alanyazın taraması, Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4 (1), 1-9
 • Aslan, S. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının ilk okuma yazma öğretiminde animasyon ve simülasyon kullanımına yönelik deneyimleri ile ilgili görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8 (4), 1133-1148. doi: 10.16916/aded.756564
 • Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır? Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (2), 368-388.
 • Bayram, Y. (2019). Simülasyon (benzetim) destekli 5e öğrenme döngüsü modelinin 7. sınıf öğrencilerinin elektrik konusunu anlamalarına ve elektrik konusuna yönelik ilgilerine etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın Üniversitesi, Bartın.
 • Belet, Ş. D. ve Yaşar, Ş. (2007). Öğrenme stratejilerinin okuduğunu anlama ve yazma becerileri ile Türkçe dersine ait tutumlara etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3 (1), 69-86.
 • Birgül, K. (2014). Sınıf öğretmenlerinin bilgisayar destekli ilkokuma yazma öğretimine ilişkin görüş ve tutumlarının belirlenmesine yönelik bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Bozkurt, A. & Cilvadaroğlu, A. K. (2011). Matematik ve sınıf öğretmenlerinin teknolojiyi kullanma ve derslerine teknolojiyi entegre etme algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (3), 859-870.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri (28. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ceylan, N. (2018). Bilgisayar animasyonları destekli 5e öğrenme modelinin “tepkimelerde hız ve denge” konusunda akademik başarı üzerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Çakır, O. & Oktay, S. (2013). Bilgi toplumu olma yolunda öğretmenlerin teknoloji kullanımları. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 35-54.
 • Demi̇r, F. ve Özdaş, F. (2020). Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 273-292. DOI: 10.37669/milliegitim.775620.
 • Demir, S., Özmantar, M. F., Bingölbalı, E. & Bozkurt, A. (2011). Sınıf öğretmenlerinin teknoloji kullanımlarının irdelenmesi. 5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 22-24 Eylül 2011, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Erkut, E. (2020). Covid-19 sonrası yükseköğretim. Yükseköğretim Dergisi, 10 (2), 125-133.
 • Gilakjani, A. P., Leong, L. M. & Ismail, H. N. (2013). Teachers’ use of technology and constructivism. I.J.Modern Education and Computer Science, 4, 49-63.
 • Gülcü, A., Solak, M., Aydın, S. & Koçak, Ö. (2013). İlköğretimde görev yapan branş öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin görüşleri. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (6), 195-213.
 • Gürol, A. ve Yıldız, E. (2015). İlk okuma yazma öğretiminde bilgisayar destekli eğitimin ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ilk okuma yazma becerilerine etkisi. International Journal of Field Education, 1 (1).
 • Günüç, S. & Kuzu, A. (2014). Derste teknoloji kullanımına yönelik eğilim ölçeği: Geliştirme, güvenirlik ve geçerlik. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10 (4), 863-884.
 • Karsak, H.G.O. (2014). Bilgisayar Destekli İlk Okuma Yazma Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 40.
 • Kartal, H , Baltacı Göktalay, Ş , Sungurtekin, Ş . (2017). Okuma Yazma Öğretimine Yönelik Eğitsel Yazılımların Çok Boyutlu Değerlendirilmesi . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 17 (4) , 1938-1956 .
 • Korucu, A. ve Kabak, K. (2020). Türkiye'de hibrit öğrenme uygulamaları ve etkileri: Bir meta analiz çalışması. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, 2 (2), 88-112.
 • Koronavirüs nedir: Covid-19'a karşı hangi önlemler alınmalı, virüsün özellikleri neler? (2020). BBC.
 • Lau, J., Yang, B. & Dasgupta, R. (2020). Will the coronavirus make online education go viral? timeshighereducation.
 • Lim, C. P., Zhao, Y., Tondeur, J., Chai, C.S. & Tsai, C. C. (2013). Bridging the gap: Technology trends and use of technology in schools. Educational Technology and Society, 16 (2), 59-68.
 • MEB. (2005). Türkçe dersi öğretim programı, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Hatice ATİK> (Sorumlu Yazar)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-4480-6220
Türkiye


Fatma AVCI>
Milli Eğitim Bakanlığı
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { intjces994240, journal = {Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2458-9373}, address = {info@intjces.com}, publisher = {Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği (UBİKS)}, year = {2021}, volume = {7}, number = {2}, pages = {687 - 708}, title = {Covid-19 Salgın Sürecinde 1. Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Uygulamaları: Eğitim Teknolojileri İle İlk Okuma-Yazma Öğretiminde Karşılaştıkları Zorluklar ve Çözüm Önerileri}, key = {cite}, author = {Atik, Hatice and Avcı, Fatma} }
APA Atik, H. & Avcı, F. (2021). Covid-19 Salgın Sürecinde 1. Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Uygulamaları: Eğitim Teknolojileri İle İlk Okuma-Yazma Öğretiminde Karşılaştıkları Zorluklar ve Çözüm Önerileri . Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi , 7 (2) , 687-708 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjces/issue/67938/994240
MLA Atik, H. , Avcı, F. "Covid-19 Salgın Sürecinde 1. Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Uygulamaları: Eğitim Teknolojileri İle İlk Okuma-Yazma Öğretiminde Karşılaştıkları Zorluklar ve Çözüm Önerileri" . Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi 7 (2021 ): 687-708 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjces/issue/67938/994240>
Chicago Atik, H. , Avcı, F. "Covid-19 Salgın Sürecinde 1. Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Uygulamaları: Eğitim Teknolojileri İle İlk Okuma-Yazma Öğretiminde Karşılaştıkları Zorluklar ve Çözüm Önerileri". Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi 7 (2021 ): 687-708
RIS TY - JOUR T1 - Covid-19 Salgın Sürecinde 1. Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Uygulamaları: Eğitim Teknolojileri İle İlk Okuma-Yazma Öğretiminde Karşılaştıkları Zorluklar ve Çözüm Önerileri AU - HaticeAtik, FatmaAvcı Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 687 EP - 708 VL - 7 IS - 2 SN - -2458-9373 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi Covid-19 Salgın Sürecinde 1. Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Uygulamaları: Eğitim Teknolojileri İle İlk Okuma-Yazma Öğretiminde Karşılaştıkları Zorluklar ve Çözüm Önerileri %A Hatice Atik , Fatma Avcı %T Covid-19 Salgın Sürecinde 1. Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Uygulamaları: Eğitim Teknolojileri İle İlk Okuma-Yazma Öğretiminde Karşılaştıkları Zorluklar ve Çözüm Önerileri %D 2021 %J Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -2458-9373 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Atik, Hatice , Avcı, Fatma . "Covid-19 Salgın Sürecinde 1. Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Uygulamaları: Eğitim Teknolojileri İle İlk Okuma-Yazma Öğretiminde Karşılaştıkları Zorluklar ve Çözüm Önerileri". Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi 7 / 2 (Aralık 2021): 687-708 .
AMA Atik H. , Avcı F. Covid-19 Salgın Sürecinde 1. Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Uygulamaları: Eğitim Teknolojileri İle İlk Okuma-Yazma Öğretiminde Karşılaştıkları Zorluklar ve Çözüm Önerileri. UGEAD - IntJCES. 2021; 7(2): 687-708.
Vancouver Atik H. , Avcı F. Covid-19 Salgın Sürecinde 1. Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Uygulamaları: Eğitim Teknolojileri İle İlk Okuma-Yazma Öğretiminde Karşılaştıkları Zorluklar ve Çözüm Önerileri. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2021; 7(2): 687-708.
IEEE H. Atik ve F. Avcı , "Covid-19 Salgın Sürecinde 1. Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Uygulamaları: Eğitim Teknolojileri İle İlk Okuma-Yazma Öğretiminde Karşılaştıkları Zorluklar ve Çözüm Önerileri", Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, c. 7, sayı. 2, ss. 687-708, Ara. 2021