Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 434 - 447 2019-12-27

Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Sosyal Medya Kullanımı ve Gençlik

AYŞE CEYDA ILGAZ BÜYÜKBAYKAL [1] , Gülden Temel [2]


İletişim teknolojilerinin hayatımıza girmesi ile birlikte toplumun hemen hemen tüm dinamiklerinde değişimler meydana gelmektedir. Günümüz gençleri sosyal medyayı kullanarak bu değişimlere hem yön vermekte hem de bu değişimlerden etkilenmektedirler. Bu nedenle toplumun mihenk taşı olan gençleri ve  değişmekte olan toplumu anlamak için sosyal medya ile ilgili yapılan çalışmalar giderek önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı gençlerin sosyal medya ile olan ilişkisini anlamak ve kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında gençlerin sosyal medya kullanım motivasyonlarını ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla bu çalışma Güngören Anadolu Lisesi evreninde 80 öğrenci ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.

sosyal medya, kullanımlar ve doyumlar, gençlik
  • - Adler, R., Rosenfeld, L. and Proctor, R. (2012). Interplay: The process of interpersonal communication. (12 ed.). Oxford University Press.- Aktaş, C. (2010). İletişim Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Kullanım Eğilimleri ÜzerineAmpirik Bir Çalışma, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 17-37.- Chen, G. (2012). The impact of new media on intercultural communication in global context. China Media Research, 8(2), pp.1-16- Erdoğan, İ. , Alemdar K. (2010). Öteki Kuram: Kitle İletişim Kuram ve Araştırmalarının Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi, 3. Baskı, Ankara: Pozitif Matbaacılık- Fiske, J. (2014). İletişim Çalışmalarına Giriş. Süleyman İrvan (Çev.). Ankara: Pharmakon-Güngör, N. (2011). İletişim: Kuramlar, Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi.- Katz, E., Blumler, J. G., Gurevitch M. (1974). Uses and Gratifications Research, The Public Opinion Quarterly, 37(4), 509-523.-Kuyucu, M. (2015). Sosyal Medya Ve Toplumsal Faydaları: İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası yeni medya yeni yaklaşımlar konferansı.- McQuail, D., Blumler, J., G. Brown. (1972). The Television Audience: A Revisted Perspective, in Denis Mc Quail (ed). Sociolgy of Mass Communications, 135-165.-Pavlik, J.V. (2013). Dijital teknoloji ve gazetecilik: demokrasiye etkileri, (çeviri, B. Kalsın), yeni medya üzerine: yeni iletişim teknolojileri, editör, Konya: literatür yayınları.- Talimciler, A. (2013). Sosyal medya aracılığıyla değişen futbolun yenidünyası. Yeni Medya Üzerine… Yeni İletişim Teknolojileri içinde (Editör: Müge Demir), Konya: LiteraTürk Academia Yayını.-Thompson, J.B. (2008). Medya ve Modernite. Çev. Serdar Öztürk. İstanbul: Kırmızı Yayınları.- Vural, Z. Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Yasar University, 5(20).- Zemmels, D. (2012). Youth and new media: Studying identity and meaning in an evolving media environment. Communication Research Trends, 31(4), http://ehis.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=ade45700-4f28-4d9a-8958-04d30bafec1e@sessionmgr13&hid=2
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3976-8781
Yazar: AYŞE CEYDA ILGAZ BÜYÜKBAYKAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: İstanbul Üniversitesl
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5074-3900
Yazar: Gülden Temel

Tarihler

Başvuru Tarihi : 3 Ekim 2019
Kabul Tarihi : 20 Ekim 2019
Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2019

APA BÜYÜKBAYKAL, A , Temel, G . (2019). Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Sosyal Medya Kullanımı ve Gençlik. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) , 5 (2) , 434-447 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjcss/issue/51161/628812