Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 466 - 490 2019-12-27

Kitlelerin Yeni Göç Mekânları Olarak Sosyal Medya Ve Sanal Göç İlişkisi
An Analysis of the Social Media as the New Haven for the Masses and Virtual Migration Relationship

Semra Ağaç Sucu [1] , Uğur Gündüz [2]


Toplumsal değişimin en önemli sebeplerinden biri olan “göç”, teknolojinin mekân anlayışını tümüyle değiştirdiği Dijital Çağ’da yeniden tanımlanması gereken bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün artık göçmenlik, sadece fiziki göçün beraberinde getirdiği bir kavram olarak değil, “dijital göçmenlik” ve “dijital yerlilik” olarak adlandırılan sosyal medya kullanıcıları arasındaki mekânsal bir ayrışmaya da işaret etmektedir. Göç artık geçmişte olduğu gibi sadece fiziki mekânla sınırlı olmayıp, nesnel dünya ile sanal dünya arasındaki sınırların aşılmasını da içeren bir anlam kazanmıştır. Geçmişte ulus devlet tarafından çizilen fiziki sınırlar, bugün yerini internet ve bilgisayar teknolojilerinin sınırlarını çizdiği sanal mekânlara bırakmıştır. Bu çerçevede bu çalışmanın temel amacı; “dijital göçmenlik” ve “dijital yerlilik” kavramlarından yola çıkarak, göç olgusunun ve göçmen kimliğinin dijital çağda aldığı biçim olarak saptanmıştır. Sosyal medyanın kullanım özelliklerine göre sınıflandırılmış mevcut “dijital göçmenlik” tanımının ötesine geçilerek, “sanal göç” ve bunun sonucu oluşan “sanal kimlik” biçimleri, türleri ve özelliklerini içeren kuramsal bir yaklaşım oluşturulması hedeflenmektedir. Dijital Çağ’da toplumsal sorunlara yönelik üretilecek çözüm önerileriyle gelecekte yapılacak çalışmalara katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada öncelikle iletişim teknolojileri ve küreselleşme bağlamında ağ toplumundaki göçebe kültür örüntüleri ele alınarak dijitalleşme ve göç arasındaki ilişki araştırılacaktır.
"Migration," which is one of the most important reasons of the social change, emerges as a phenomenon, requiring to be redefined in the Digital Age, in which the technology completely reshapes the perception of space. Today, migration indicates a spatial distinction among social media users, who are defined as ”digital immigrants“ and ”digital natives" – a concept brought forward by physical migration as well. Migration is not only limited to physical space as was the case in the past, but has also acquired the meaning of surpassing the boundaries between the objective world and the digital world. The physical boundaries, drawn by the nation-states in the past, have now left their position to the virtual spaces, the boundaries of which are established by the internet and computer technologies. In this context, the main purpose of this study is the shape of the concept of migration and the identity of immigrants in the Digital Age, on the basis of “digital immigrants” and “digital natives”. The study aims to create a theoretical approach, which covers "virtual migration“, and the resulting forms, types and features of "virtual identity,“ by cutting across the existing definition of digital immigrats, classified according to the characteristics of the uses of social media. It aims to contribute to future studies to be conducted with solutions to address the social problems in the Digital Age. This study will explore the relationship between digitalization and migration by discussing firstly the nomadic culture patterns in the network society in the context of communication technologies and globalization.
 • Bruce, S., Yearley S. (2006). The Sage Dictionary of Sociology, United Kingdom: Sage Publications.
 • Bauman, Z. (1998). Sosyolojik Düşünmek, çev. Abdullah Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Bauman, Z., Lyon, D. (2013). Akışkan Gözetim, çev. Elçin Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Becker, H. S. (2013). Haricîler (Outsiders). Bir Sapkınlık Sosyolojisi Çalışması, çev. Ş. Geniş ve L. Ünsaldı, Ankara: Heretik Yayıncılık.
 • Castells, M. (2013). Ağ Toplumunun Yükselişi, çev: Ebru Kılıç, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Chambers, I.: 2005 Göç, Kültür, Kimlik, Çev. İsmail Türkmen&Mehmet Beşikçi, İstanbul, Ayrıntı Yayınları
 • Çetin, M., Özgiden, H.(2013). “Dijital Kültür Sürecinde Dijital Yerliler Ve Dijital Göçmenlerin Twitter Kullanım Davranışları Üzerine Bir Araştırma” 2(1), Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi.
 • Çımrın, F. (2011). “Manuel Castells’i Yeniden Okumak: Küresel Ağ Hareketliliği Yaklaşımının Eleştirel Bir Değerlendirmesi”, Y.D.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2): 65-77.
 • Dedeoğlu, A.Ö. (2001). Tüketici Davranışları Alanında Kalitatif Araştırmaların Önemi ve Multi Disipliner Yaklaşımlar. D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 17(2): 75-92.
 • Deleuze, G., Pamet, C. (1990). Diyaloglar, çev. Ali Akay, İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Deleuze, G., Guattari, F.(1990). Kapitalizm ve Şizofreni Göçebe Bilim İncelemesi, çev. Ali Akay, İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Deleuze, G., Guattari, F.(2004). Felsefe Nedir?, çev. Turhan Ilgaz, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Ertürk, D. (2018). “Dijital Kimliği Sınırlı Düşünmek” Sosyoloji Divanı-Dijital Sosyoloji Sayı: 9, Konya, Çizgi Yayınevi.
 • Friedman, T.L.(2006). Dünya Düzdür, Yirmibirinci Yüzyılın Kısa Tarihi, çev. Levent Cinemre, İstanbul, Boyner Yayınları.
 • Garfinkel, H.(2015). Etnometodoloji Yazıları, çev. Ümit Tatlıcan, Ankara: Heretik Yayınları.
 • Geray, H.(1994). Yeni İletişim Teknolojileri, Ankara: Kılıçaslan Matbaası.
 • Gupta, A., Ferguson, J.(1992). “Beyond Culture: Space, Identity and the Politics of Difference”, Cultural Anthropology, 7 (1), 6-23.
 • Güneş, Atalay Z.N. ( 2017). “Dijital Sosyoloji Metodolojisi”, Sosyoloji Divanı Dergisi, no.9 Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Güzel, E.(2016). Dijital Kültür Ve Çevrimiçi Sosyal Ağlarda Rekabetin Aktörü: “Dijital Habitus” Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 4(1), 82-103.
 • Himma, K. E. (2007). The Concept of Information Overload: A Preliminary Step inUnderstanding the Nature of A Harmful Information-RelatedCondition, Ethics and Information Technology, 9(4), 259-272.
 • Kara, Z.(2017). “Dijital Sosyoloji”, Sosyoloji Divanı Dergisi, no.9, Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Karpat, K.(2010). Osmanlı’dan Günümüze Etnik Yapılanma ve Göçler, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Jenkins, H.: 2006 Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, NY, New York University Press
 • Laguerre, M.S.(2015). The Digital City The American Metropolis and InformationTechnology, United Kingdom: Palgrave Macmillan.
 • Mahoney, L.M., Tang, T.(2017). Strategic Social Mediafrom Marketing to Social Change, United Kingdom: Wiley Blackwell.
 • Mangalam, J. J.(1968). Human Migration: A Guide to Migration Literature in English 1955-1962. Lexington: The University of Kentucky Press.
 • McLuhan, M.(2007). Gutenberg Galaksisi: Tipografik İnsanın Oluşumu, çev. Gül Çağalı Güven, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Morley, D.,Robins, K.(2011). Kimlik Mekânları, Küresel Medya, Elektronik Ortamlar ve Kültürel Sınırlar, çev. Emrehan Zeybekoğlu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Nispet, R. (2013). Sosyolojik Düşünce Geleneği, çev. Yusuf Kaplan, İstanbul: Paradigma Yayıncılık.
 • Patton, M. Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods, London: Sage Publications.
 • Prensky, M.(2001a). Digital Natives, Digital Immigrants, On the Horizon, MCB University Press, 9(5), 1-6.
 • Prensky, M.(2001b). Digital Natives, Digital Immigrants part II, Do They Really Think Differently?, On the Horizon, NCB University Press, 9(6), 1-9.
 • Prensky, M.,(2014). Sapiens Digital: From Digital Immigrants and Digital Natives to Digital Wisdom, (Çevrimiçi) http://www.wisdompage.com/Prensky01.html 22 Nisan 2014
 • Rab, A.(2007). “Digital Culture - Digitalised Culture and Culture Created on A Digital Platform Information” Budapest:Gondolat, (Çevrimiçi)http://www.ittk.hu/netis/doc/ISCB_eng/11_Rab_final.pdf 23 Ocak 2016
 • Ravenstein, E.(1985). “The Laws of Migration”, Journal of the Statistical Society of London, 48(2), 42 - 43. Sakallı, C.(2018). “Göçmen Edebiyatı”, Edebiyat Eleştirisi Dergisi, no.9, 10-26.
 • Sözen, E.(2004). Kertenkele Mantığı, İstanbul: Birey Yayınları.
 • Toledo, A.C.(2007). “Digital Culture: Immigrants and Tourists Responding to the Natives”, Drumbeat: Illinois State University, 19(1),84-92.
 • Ünal, S.(2018). “Yüzyılın Yeni Bilgi Erişim Çevreleri Tehdit mi Fırsat mı?” Dijital Yerli Gençlerde Aşırı Bilgi Yükü ve Kaygısı”, Journal of Current Researches on Social Science, 8(4),310-341.
 • Yılmaz, A.(2014). “Uluslararası Göç: Çeşitleri, Nedenleri ve Etkileri”, Turkish Studies, 9(2), 1685-1704.
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6138-6758
Yazar: Semra Ağaç Sucu
Kurum: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik/Bilişim Doktora öğrencisi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6138-6758
Yazar: Uğur Gündüz (Sorumlu Yazar)
Kurum: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 2 Aralık 2019
Kabul Tarihi : 14 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2019

APA Ağaç Sucu, S , Gündüz, U . (2019). Kitlelerin Yeni Göç Mekânları Olarak Sosyal Medya Ve Sanal Göç İlişkisi. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) , 5 (2) , 466-490 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjcss/issue/51161/654387