Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ÇALIŞAN ANNELERİN YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 2, 518 - 530, 31.12.2020
https://doi.org/10.46442/intjcss.793186

Öz

Bu araştırmanın amacı, çalışan annelerin yaşam doyumlarının bazı demografik değişkenler açısından incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modeli kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Selçuk Üniversitesinde Alaaddin Keykubat Kampüsü’nde akademik, idari ve daimi personel olarak çalışan 475 çalışan anneden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında Diener ve arkadaşları (1985) tarafından bireylerin yaşamlarından aldıkları doyumu belirlemek amacıyla geliştirilen, Dağlı ve Baysal (2016) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Yaşam Doyumu Ölçeği ve katılımcıların bazı demografik soruları ile yüz yüze görüşülerek veriler toplanmıştır. Tüm verilerin çözümlenmesinde ise istatiksel analiz yöntemi olan SPSS programı kullanılmış ve yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre ise çalışan annelerin yaş değişkenleri ile Yaşam Doyumu Ölçeği arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p > 0.05). Bununla birlikte çalışan annelerin medeni durumu, sahip oldukları çocuk sayısı, eğitim düzeyleri, çalıştıkları birim, gelir durumları, iş memnuniyetleri, sosyal politika bağlamında sağlanan politikalardan haberdar olma ve bu politikalardan memnuniyet durumları ile yaşam doyumu arasında anlamlı düzeyde farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Bu araştırma çalışan annelerin yaşam doyumlarını incelemek açısından oldukça önemlidir. Araştırma sonuçlarına ve çalışan annelere genel olarak bakıldığında iş hayatına girmelerinin onların yaşam doyumlarını yükselttiğini görmekteyiz. Bunlar dışında çalışan annelerin özel hayatlarındaki birçok etkenin (medeni durum, çocuk sayısı vb.) yaşam doyumuna etkisinin olduğu belirlenmiştir. Sosyal hizmet perspektifinde çalışan annelerin durumlarının iyileştirilmesi için güçlendirme yaklaşımı ile güçlendirmeleri sağlanmalı, makro düzeyde sosyal politikaların iyileştirilmesi ve profesyonel meslek çalışanlarınca psiko-sosyal desteklerin sağlanması önem arz etmektedir.

Kaynakça

  • Altıparmak, S. (2009). Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Yaşam Doyumu, Sosyal Destek Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörler. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 23(3), 159-164.
  • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (SPSS Uygulamalı). Sakarya Yayıncılık, 7. Baskı, Sakarya.
  • Appleton, S., & Song, L. (2008). Life Satisfaction in Urban China: Components and Determinants. World Development, 36(11), 2325-2340, 8-11.
  • Büber, M.(2017). Çalışanların Tükenmişlik Düzeylerinin Iş Doyumu Ve Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi: Balıkçı Sınıfı Gemi Adamları Üzerine Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
  • Frijns, M. (2010). Determinants of Life Satisfaction: A Cross Regional Comparison. Holland: Maastricht University of Business and Economics, 10-15.
  • Mavili Aktaş, A. (2013). Ben ve Ailem. Atlas Akademi Yayınları, Konya.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Rasim BABAHANOĞLU (Sorumlu Yazar)
Hitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü
0000-0002-6538-0329
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 10 Eylül 2020
Kabul Tarihi 21 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Babahanoğlu, R. (2020). ÇALIŞAN ANNELERİN YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ . Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) , 6 (2) , 518-530 . DOI: 10.46442/intjcss.793186

Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi