Yıl 2017, Cilt 18 , Sayı 2, Sayfalar 117 - 138 2017-06-23

Evaluation of Writing Preparation Studies in Terms of Supporting Cursive Handwriting
Yazmaya Hazırlık Çalışmalarının Eğik-Bitişik Yazıyı Desteklemesi Açısından Değerlendirilmesi

Hülya KARTAL [1] , Nazife DİKMEN [2] , Ece ATAKAN [3]


Since 2005, the writing has been replaced from roman letters to the italic-adjacent writing together with the beginning of the primary reading-writing education with the sound based sentence method. In the first phase of the method which is the preparation for primary reading-writing; three types of studies are envisaged, namely general preparation, preparation for reading and preparation for writing. In this study, it is aimed to evaluate the preparatory works for writing included in the first grade Turkish literacy book of I am Learning Reading and Writing from 9 different publishers. Preparations for writing sections in textbooks are determined by the qualitative research pattern document review method and the results are interpreted. Thus, as a result of this examination, it was attempted to determine whether the preparatory activities for writing were sufficient and suitable for the first grade students to meet their needs and concrete proposals were suggested in this direction.   

2005 yılından itibaren Ses Temelli Cümle Yöntemiyle ilkokuma-yazma öğretimine başlanmasıyla birlikte yazıda da dik temel harflerden eğik-bitişik yazıya geçilmiştir. Yöntemin birinci aşaması olan ilkokuma-yazmaya hazırlık aşamasında; genel hazırlık, okumaya hazırlık ve yazmaya hazırlık olmak üzere üç tür çalışma yapılması öngörülmektedir. Bu çalışmada dokuz farklı yayınevine ait Türkçe 1.Sınıf Okuma Yazma Öğreniyorum ders kitabında yer alan yazmaya hazırlık çalışmalarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ders kitaplarındaki yazmaya hazırlık bölümleri nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesi yöntemiyle saptanarak bulgular yorumlanmıştır. Böylelikle inceleme sonucunda yazmaya hazırlık çalışmalarının 1. sınıf öğrencilerinin gereksinimini karşılaması bakımından yeterli ve uygun olup olmadığı belirlenmeye çalışılarak bu doğrultuda uygulamaya dönük somut öneriler getirilmiştir.   

 • Acat, B., Özsoy, U.(2006). Ses Temelli Cümle Yöntemiyle İlkokuma-Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Güçlükler. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Gazi Üniversitesi. Ankara: Kök Yayıncılık, Bildiri Kitabı 1. Cilt.
 • Akyol, H. (2006). Türkçe İlkokuma Yazma Öğretimi. (5.Baskı) Ankara: Pegem Akademi.
 • Alisinanoğlu, F., ve Şimşek, Ö. (2012). Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarının Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yazmaya Hazırlık Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. Pegemnet, 1-14.
 • Arslan, D. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin yazı öğretimlerinin incelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Güz, 2829-2846.
 • Artut, K. (2004). Okul Öncesi Resim Eğitiminde Çocukların Çizgisel Gelişim Düzeylerine İlişkin Bir İnceleme, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (1), 223-234.
 • Bay, N., Akbaba Altun, S., Şimşek Çetin, Ö. (2014). Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına Yönelik Öğretmen Görüşleri, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (1), 244-263.
 • Bay, Y. (2010). Ses Temelli Cümle Yöntemiyle İlk Okuma-Yazma Öğretiminin Değerlendirilmesi, Kuramsal Eğitimbilim, 3 (1), 164-181.
 • Bayraktar, Ö. (2006). İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıda Yaptıkları Hatalar, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Calp, M. (2013). Yazma Problemi Olan Bir Öğrenciye Bitişik Eğik Yazı Öğretimi ( Bir Eylem Araştırması), e-uluslararası eğitim araştırmaları dergisi Cilt: 4, Sayı: 1, Kış 2013, ss. 1-28.
 • Erdoğan, T. (2012). İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazı Yazma Gelişimlerinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(165), 93-112.
 • Karakuzu, E., Koçyiğit, S. (2016). Ebeveyn Destekli İlkokula Hazırlık Programı’nın (EDİHP) Okul Öncesi Dönem Çocuklarının İlkokula Hazır Bulunuşluğuna Etkisi. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1 , ss. 84-102.
 • Karasar, N. (2011), Bilimsel Araştırma Yöntemi, sf:183.
 • Kaya, K. (2005). Birleştirilmiş Sınıflar İle Bağımsız Sınıflarda İlk Okuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların Karşılaştırılmalı İncelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:19, 1-26.
 • Kazu, H., Ersözlü, Z. N. (2006). Yeni Müfredatla Gelen Bitişik Eğik Yazıya İlişkin Öğretmen Görüşleri. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Gazi Üniversitesi. Ankara: Kök Yayıncılık, Bildiri Kitabı 2. Cilt.
 • Kutluca Canbulat, A. N., Tuncel, M. (2012). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt: 13, Sayı:1, Nisan 2012, ss. 31-60.
 • MEB, İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5. Sınıflar), sf:237Türkçe Dersi (1-5. Sınıflar) Öğretim Programı’nda (2009;234).
 • MEB, Okul Öncesi Eğitimi Programı (2013), sf: 44.
 • MEB, Okulöncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (2014).
 • Özenç, M. & Özenç, E. G. (2016). Bitişik eğik yazı ile ilgili olarak yapılan araştırmalara tümdengelimci bir bakış. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 84-97. DOI: 10.17679/iuefd.17365583
 • Pilten, G., ve Temur, T. (2011). Ön Okur Yazarlık ve Okul Öncesi Dönem. Yayımlandığı Kitap. T.Temur (Editör), İlk Okuma ve Yazma Öğretimi (26-35). Ankara: Pegem Akademi.
 • Temur, T. (2011). İlköğretim 1.Sınıf Öğrencilerinin Kalem Tutma Şekilleri ile Kavrama ve Sıkıştırma Kuvvetlerinin Betimlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11 (4), Güz, 2189-2205.
 • Yıldırım, K., & Ateş, S. (2010). Sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazı uygulamalarına ilişkin görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 57-71.
 • Yurduseven, S. (2007). İlkokuma Yazma Programının Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hülya KARTAL
Kurum: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Nazife DİKMEN

Yazar: Ece ATAKAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Haziran 2017

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd286673, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {117 - 138}, doi = {10.17679/inuefd.286673}, title = {Yazmaya Hazırlık Çalışmalarının Eğik-Bitişik Yazıyı Desteklemesi Açısından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {KARTAL, Hülya and DİKMEN, Nazife and ATAKAN, Ece} }
APA KARTAL, H , DİKMEN, N , ATAKAN, E . (2017). Yazmaya Hazırlık Çalışmalarının Eğik-Bitişik Yazıyı Desteklemesi Açısından Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (2) , 117-138 . DOI: 10.17679/inuefd.286673
MLA KARTAL, H , DİKMEN, N , ATAKAN, E . "Yazmaya Hazırlık Çalışmalarının Eğik-Bitişik Yazıyı Desteklemesi Açısından Değerlendirilmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 117-138 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/28844/286673>
Chicago KARTAL, H , DİKMEN, N , ATAKAN, E . "Yazmaya Hazırlık Çalışmalarının Eğik-Bitişik Yazıyı Desteklemesi Açısından Değerlendirilmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 117-138
RIS TY - JOUR T1 - Yazmaya Hazırlık Çalışmalarının Eğik-Bitişik Yazıyı Desteklemesi Açısından Değerlendirilmesi AU - Hülya KARTAL , Nazife DİKMEN , Ece ATAKAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17679/inuefd.286673 DO - 10.17679/inuefd.286673 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 138 VL - 18 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.286673 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.286673 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yazmaya Hazırlık Çalışmalarının Eğik-Bitişik Yazıyı Desteklemesi Açısından Değerlendirilmesi %A Hülya KARTAL , Nazife DİKMEN , Ece ATAKAN %T Yazmaya Hazırlık Çalışmalarının Eğik-Bitişik Yazıyı Desteklemesi Açısından Değerlendirilmesi %D 2017 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 18 %N 2 %R doi: 10.17679/inuefd.286673 %U 10.17679/inuefd.286673
ISNAD KARTAL, Hülya , DİKMEN, Nazife , ATAKAN, Ece . "Yazmaya Hazırlık Çalışmalarının Eğik-Bitişik Yazıyı Desteklemesi Açısından Değerlendirilmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 2 (Haziran 2017): 117-138 . https://doi.org/10.17679/inuefd.286673
AMA KARTAL H , DİKMEN N , ATAKAN E . Yazmaya Hazırlık Çalışmalarının Eğik-Bitişik Yazıyı Desteklemesi Açısından Değerlendirilmesi. inuefd. 2017; 18(2): 117-138.
Vancouver KARTAL H , DİKMEN N , ATAKAN E . Yazmaya Hazırlık Çalışmalarının Eğik-Bitişik Yazıyı Desteklemesi Açısından Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(2): 138-117.