Yıl 2017, Cilt 18 , Sayı 3, Sayfalar 349 - 362 2017-12-31

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrencilerinin İnternet Tabanlı Programlama Dersindeki Akademik Başarılarının Öğrenme Stilleri Açısından İncelenmesi
Analysis of Computer and Instructional Technologies Students’ Academic Success in Internet-Based Programming Course in terms of their Learning Styles

Devkan KALECİ [1] , Uğur ÖZHAN [2]


Bu çalışmada Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin İnternet Tabanlı programlama dersinden aldıkları notlar ile öğrenme stilleri arasındaki ilişki ve öğrenme stillerine göre değerlendirme sınavlarının türünden (uygulamalı - klasik) aldıkları puanlar incelenmiştir. Araştırma 2012-2013 ve 2013-2014 yılında İnternet tabanlı programlama dersini almış 60 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri (Versiyon 3.0) kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde ve tek yönlü varyans analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre en öğrencilerin sahip oldukları öğrenme stilleri çoktan aza doğru sırasıyla ayrıştıran (% 41,7), özümseyen (% 35), değiştiren (%13,3), yerleştiren (%10) şeklinde bulunmuştur. Öğrencilerin sahip oldukları öğrenme stillerine göre vize, final ve ortalama not puanları arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Vize sınavında öğrencilerin öğrenme stillerine göre not ortalamaları çoktan aza doğru sırasıyla ayrıştıran, özümseyen, yerleştiren, değiştiren şeklinde iken final sınavında yerleştiren, ayrıştıran, özümseyen ve değiştiren şeklinde olmuştur.

In this study, relationship between grades that students of Department of Computer and Instruction Technology get from the internet-based programming language course and their learning styles and according to their learning style, scores that these students get from assessment exams types (classical and practical exams) was investigated. Study was carried out on students that taken the internet-based programming language course in 2012-2013 and 2013-2014. Kolb Learning Inventory (Version 3.0) as data collection tool was used. Techniques of frequency, percentage and ANOVA were used for data analysis. According to research results, learning styles of students were found as converging (% 41,7), assimilating (% 35), diverging (%13,3), accommodating (%10). The results indicated that there was no significant correlation between learning styles of students and their midterm, final, and end-semester points. Learning styles of students were found as converging, assimilating, diverging, and accommodating from more to less for midterm exam and as accommodating, converging, assimilating, and diverging for final exam, respectively. 

 • Arabacıoğlu, T., Bülbül, H. İ. ve Filiz, A. (2007). Bilgisayar programlama öğretiminde yeni bir yaklaşım. Akademik Bilişim 2007, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi.
 • Aşkar, P. ve Akkoyunlu, B. (1993). Kolb Öğrenme Stili Envanteri. Eğitim ve Bilim, 87 (17): 37–47
 • Ateş, A. ve Altun, E. (2008). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri eğitimi Öğrencilerinin Öğrenme Biçemleri ve Öğrenme Tercihleri. Eurasian Journal of Educational Research, 30, 1-16
 • Boulay, B. (1989). Some difficulties of learning to program. Hillsdate, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi elkitabı. Ankara: PegemA Yayınları.
 • Can, Ş. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stilleri ile Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 41, 70-82.
 • Campell, V. ve Johnstone, M. (2010). The sgnificance of learning Style With Respect to Achievement in Firsrt Year Programing Students. 21stAustralian Software Engineering Conference.
 • Dorça, F. A., Lima, L. V., Fernandes ve M. A., Lopes, C. R., (2013). Comparing strategies for modeling students learning styles through reinforcement learning in adaptive and intelligent educational systems: An experimental analysis. Expert Systems with Applications, 40 (6), Issue 6, 2092–2101
 • Dunn, R. ve Dunn, K. (1993). Teaching Secondary Students Through Their Individual Learning Styles Practical Approaches For Grades 7-12. Ailyn and Bacon, USA.
 • Ekici, G. (2003). Öğrenme türleri öğrenme stilleri, (Editör: A. Ataman). Gelişim ve öğrenme. Ankara: Gündüz Eğitim Yayınları. ss. 247‐265
 • Ersoy, H., Madran, R. O. ve Gülbahar, Y. (2011). Programlama dilleri öğretimine bir model önerisi: Robot programlama. Akademik Bilişim 2011, İnönü Üniversitesi.
 • Felder, R., M. (1996) Matters of style. ASEE Prism, 6(4), 18-23
 • Gencel, İ., E. (2006). Öğrenme Stilleri, Deneyimsel Öğrenme Kuramına Dayalı Eğitim, Tutum ve Sosyal Bilgiler Program Hedeflerine Erişi Düzeyi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Gencel, İ., E. (2007). Kolb’un Deneyimsel Öğrenme Kuramına Dayalı Öğrenme Stilleri Envanteri III’ü Türkçeye Uyarlama Çalışması. D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2), 120-140.
 • Gencel, İ., E. (2008). Sosyal Bilgiler Dersinde Kolb’un Deneyimsel Öğrenme Kuramına Dayalı Eğitimin Tutum, Akademik Başarı ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi. İlköğretim Online 7(2), 401-420.
 • Guild,, P., B. ve Garber, S. (1991). Matcing to different drummers. Assn for Supervision & Curriculum, 83-111
 • Hwang, G., Sung, H., Hung, C., Huang, I., ve Tsai, C. (2012). Development of a personalized educational computer game based on students’ learning styles. Educational Technology Research and Development, 60(4), 623-638. doi:10.1007/s11423-012-9241-x
 • Jiau, H. C., Chen, J. C. ve Ssu, K.-F. (2009). Enhancing self-motivation in learning programming using game-based simulation and metrics. IEEE Transactions on Education, 52(4), 555-562.
 • Jonassen, D. H. ve B. L. Grabowski. (1993). Handbook Of Individual Differences, Learning And Instruction, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Karademir, E. ve Tezel, Ö. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stillerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. Pamukkale Eğitim Fakültesi Dergisi. 28 129-145.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nobel Yayıncılık, Ankara
 • Kolb, D. A. (1984). Experiental Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc.
 • Kolb, D. A. (1999). Learning-style Inventory (version 3). Boston, MA: Hay ve McBer Training Resources Group.
 • Kolb, D. A. (2000). Facilitator’s guide to learning. Hay Resources Direct.
 • Kolb, A. Y, ve Kolb, D. A. (2005). Learning styles and learning spaces: Enhancing experiential learning in higher education. Academy of Management Learning and Education, 4, 193–212
 • Mazman, S. G. (2013). Programlama Performansını Etkileyen Faktörlerin Bilişsel Tabanlı Bireysel Farklılıklar Temelinde Modellenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Numanoğlu, G. ve Şen, B. (2007). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 8(2), 129-148
 • Riding, R. ve Rayner, S. (1998). Cognitive Style and Learning Strategies: Understanding style differences in learning and behaviour. London: David Fulton Publisher.
 • Robins, A., Rountree, J. ve Rountree, N. (2003). Learning and teaching programming: A review and discussion. Computer Science Education, 13(2), 137–172.
 • Seyal, A. H., Mey, Y. S., Matusin, M. H., Siau, N. H., ve Rahman, A. A. (2015). Understanding Students Learning Style and Their Performance in Computer Programming Course: Evidence from Bruneian Technical Institution of Higher Learning. International Journal of Computer Theory and Engineering, 7(3), 241.
 • Somyürek, S. (2009). Uyarlanabilir Öğrenme Ortamları: Eğitsel Hiper Ortam Tasarımında Yeni Bir Paradigma. Internatıonal Journal Of Informatıcs Technologıes, 2(1).
 • Thomas, L., Ratcliffe, M., Woodbury, J., ve Jarman, E. (2002). Learning styles and performance in the introductory programming sequence. ACM SIGCSE Bulletin (Vol. 34, No. 1, pp. 33-37
 • Tortorella, R. A. W. ve Graf, S. (2015). Considering learning styles and context-awareness for mobile adaptive learning. Education and Information Technologies, 1-19. Doi: 10.1007/s10639-015-9445-x
 • Whitcomb, R. M. (1999). The relationship between student cognitive developmentand learning style preference, Unpublished doctoral thesis The Universityof Maine.
 • Yang, T., Hwang, G., ve Yang., S. J., (2013). Development of an Adaptive Learning System with Multiple Perspectives based on Students' Learning Styles and Cognitive Styles. Journal of Educational Technology & Society, 16 (4), 185-200.
 • Yılmaz, F. (2013). Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Programlama Başarısını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yoon, S. H. (2000). Using learning style and goal accomplishment style to predict academic achievement in middle school geography students in Korea, Unpublished doctoral thesis, University of Pittsburg.
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0001-5642-4396
Yazar: Devkan KALECİ
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Uğur ÖZHAN
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd339121, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {349 - 362}, doi = {10.17679/inuefd.339121}, title = {Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrencilerinin İnternet Tabanlı Programlama Dersindeki Akademik Başarılarının Öğrenme Stilleri Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {KALECİ, Devkan and ÖZHAN, Uğur} }
APA KALECİ, D , ÖZHAN, U . (2017). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrencilerinin İnternet Tabanlı Programlama Dersindeki Akademik Başarılarının Öğrenme Stilleri Açısından İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (3) , 349-362 . DOI: 10.17679/inuefd.339121
MLA KALECİ, D , ÖZHAN, U . "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrencilerinin İnternet Tabanlı Programlama Dersindeki Akademik Başarılarının Öğrenme Stilleri Açısından İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 349-362 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/31071/339121>
Chicago KALECİ, D , ÖZHAN, U . "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrencilerinin İnternet Tabanlı Programlama Dersindeki Akademik Başarılarının Öğrenme Stilleri Açısından İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 349-362
RIS TY - JOUR T1 - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrencilerinin İnternet Tabanlı Programlama Dersindeki Akademik Başarılarının Öğrenme Stilleri Açısından İncelenmesi AU - Devkan KALECİ , Uğur ÖZHAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17679/inuefd.339121 DO - 10.17679/inuefd.339121 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 349 EP - 362 VL - 18 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.339121 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.339121 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrencilerinin İnternet Tabanlı Programlama Dersindeki Akademik Başarılarının Öğrenme Stilleri Açısından İncelenmesi %A Devkan KALECİ , Uğur ÖZHAN %T Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrencilerinin İnternet Tabanlı Programlama Dersindeki Akademik Başarılarının Öğrenme Stilleri Açısından İncelenmesi %D 2017 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 18 %N 3 %R doi: 10.17679/inuefd.339121 %U 10.17679/inuefd.339121
ISNAD KALECİ, Devkan , ÖZHAN, Uğur . "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrencilerinin İnternet Tabanlı Programlama Dersindeki Akademik Başarılarının Öğrenme Stilleri Açısından İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 3 (Aralık 2017): 349-362 . https://doi.org/10.17679/inuefd.339121
AMA KALECİ D , ÖZHAN U . Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrencilerinin İnternet Tabanlı Programlama Dersindeki Akademik Başarılarının Öğrenme Stilleri Açısından İncelenmesi. inuefd. 2017; 18(3): 349-362.
Vancouver KALECİ D , ÖZHAN U . Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrencilerinin İnternet Tabanlı Programlama Dersindeki Akademik Başarılarının Öğrenme Stilleri Açısından İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(3): 362-349.