Yıl 2017, Cilt 18 , Sayı 3, Sayfalar 49 - 60 2017-12-31

Students’ Views about Implementation of the Database Management Systems Course with Inquiry-based Method
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Dersinin Araştırma Temelli Yürütülmesine İlişkin Öğrenci Görüşleri

Özcan ÖZYURT [1] , Hacer ÖZYURT [2]


This study aims to determine the views of the students in Software Engineering Department about implementation of the Database management systems course with inquiry-based method. The study is conducted in the spring semester of the 2015-2016 academic year with 12 students taking database management systems course which is the selective course at 3rd grade in software engineering department. After the period in which the course lasting 12 weeks was finished, qualitative data were obtained via the interviews conducted with students. As a result of the content analysis, two main themes which are named as “perception regarding the learning” and “perception regarding the method” and nine subthemes under them were found out. Seven of these themes represent positive views and two of them imply negative views. At the end of the study, it is concluded that students’ views about inquiry-based learning are generally positive. Negative views, even though they are very few, are observed in addition to the positive views. These negative views show that it is necessary to give place to such practice more often in order to change the students’ perspective for better.

Bu çalışmada Yazılım mühendisliği bölümü öğrencilerinin veri tabanı yönetim sistemleri dersinin araştırmaya dayalı olarak yürütülmesine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 2015-2016 bahar yarıyılında bir üniversitenin yazılım mühendisliği bölümü üçüncü sınıf seçmeli dersi olan veri tabanı yönetim sistemleri dersini alan toplam on iki öğrencinin katılımıyla yürütülmüştür. 12 hafta olarak yürütülen ders uygulamasının ardından öğrencilerle görüşmeler yapılarak nitel veriler elde edilmiştir. Yapılan içerik analizi sonucunda “öğrenmeye ilişki algı” ve “yönteme ilişkin algı” olarak isimlendirilen iki ana tema altında toplam dokuz alt tema ortaya çıkmıştır. Bu temalardan yedi tanesi olumlu görüş ifade ederken iki tanesi ise olumsuz görüşleri ifade etmektedir. Araştırma sonucunda öğrencilerin araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımına genel olarak olumlu baktığı sonucuna ulaşılmıştır. Olumlu görüşlerle birlikte az sayıda da olsa olumsuz görüşlerin olduğu görülmüştür. Bu olumsuz görüşler, öğrencilerin bakış açılarının iyileştirilmesi için bu tür uygulamalara daha çok yer verilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.

 • Arslan, A. G. ve Tertemiz, N. (2004). İlköğretimde bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (2), 479-492.
 • Akpullukçu, S. ve Günay, Y. (2013). Fen ve teknoloji dersinde araştırmaya dayalı öğrenme ortamının öğrencilerin akademik başarı hatırda tutma düzeyi ve tutumlarına etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 14(1), 67-89.
 • Brickman, P., Gormally, C., Armstrong, N., & Hallar, B. (2009). Effects of inquiry based learning on students’ science literacy skills and confidence. International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 3(2), 1-22.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007) Research Methods in Education, 6th edition. London, Routledge.
 • Çalışkan, H. (2009). Sosyal bilgiler öğretiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının eleştirel düşünme becerisine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 57-70.
 • Çalışkan, H. ve Turan, R. (2008). Araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının sosyal bilgiler dersinde akademik başarıya ve kalıcılık düzeyine etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 603–627.
 • Damşa, C. I. and Nerland, M. (2016). Student learning through participation in inquiry activities: Two case studies in teacher and computer engineering education. Vocations and Learning, 9(3) 1-20.
 • Dilbaz, G. A., Yelken, T. Y., & Özgelen, S. (2016). Araştırma temelli öğrenmenin fen ve teknoloji dersine yönelik tutum ve araştırma becerileri üzerindeki etkisi. İlköğretim Online, 15(2), 708-722.
 • Duran, M. (2015). Development process of guidance materials based on inquiry-based learning approaches and student opinions. International Online Journal of Educational Sciences, 7(3), 179-200.
 • Flora, J. R. V. and Cooper, A. T. (2005). Incorporating inquiry-based laboratory experiment in undergraduate environmental engineering laboratory. Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, 131(1), 19-25.
 • Froyd, J. E., Wankat, P. C., & Smith, K. A. (2012). Five major shifts in 100 years of engineering education. Proceedings of the IEEE, 100, 1344-1360.
 • Gençtürk, H. A. ve Türkmen, L. (2007). İlköğretim 4. sınıf fen bilgisi dersinde sorgulama yöntemi ve etkinliği üzerine bir çalışma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 277-292.
 • Guo, W. and Lu, H. (2011). Using fishbone diagrams in inquiry-based teaching and learning for engineering education. In International Conference on Information and Management Engineering (pp. 435-442). Springer Berlin Heidelberg.
 • Karakuyu, Y., Bilgin, İ., & Sürücü, A. (2013). Araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımlarının üniversite öğrencilerinin genel fizik laboratuarı -1 dersindeki başarı ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 237-250.
 • Karamustafaoğlu, S. ve Havuz, A. C. (2016). Inquiry based learning and its effectiveness. International Journal of Assessment Tools in Education (IJATE), 3(1), 40-54.
 • Kılınç, A. (2007). The opinions of Turkish high school pupils on inquiry based laboratory activities. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 6(4), 56-71.
 • Kollöffel, B. and Jong, T. (2013). Conceptual understanding of electrical circuits in secondary vocational engineering education: Combining traditional instruction with inquiry learning in a virtual lab. Journal of Engineering Education, 102(3), 375-393.
 • Kula, Ş. G. (2009). Araştırmaya dayalı fen öğrenmenin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri, başarıları, kavram öğrenmeleri ve tutumlarına etkisi. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı, İstanbul.
 • Levy, P. and Petrulis, R. (2012). How do first-year university students experience inquiry and research, and what are the implications for the practice of inquiry-based learning?. Studies in Higher Education, 37(1), 85-101.
 • Litzinger, T., Lattuca, L. R., Hadgraft, R., & Newstetter, W. (2011). Engineering education and the development of expertise. Journal of Engineering Education, 100(1), 123-150.
 • McNeill, N. J., Douglas, E. P., Koro-Ljungberg, M., Therriault, D. J., & Krause, I. (2016). Undergraduate Students' Beliefs about Engineering Problem Solving. Journal of Engineering Education, 105(4), 560-584.
 • Nugent, G., Toland, M.D., Levy, R., Kunz, G., Harwood, D., Green, D., & Kitts, K. (2012). The impact of an inquiry-based geoscience field course on pre-service teachers, The for Science Teacher Education, 23,503-529.
 • Ören, F. Ş., Ormancı, Ü., Babacan, T., Koparan, S., & Çiçek, T. (2011). Analoji ve araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımı temelli rehber materyal geliştirme çalışması: ‘madde ve değişim’ öğrenme alanı. Kuramsal Eğitimbilim, 4(2), 30-64.
 • Tatar, N. ve Kuru, M. (2009). Açıklamalı yöntemlere karşı araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımı: İlköğretim öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumlarına etkileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 142-12.
 • Sheppard, S., Macatangay, K., Colby, A., & Sullivan, W. M. (2009). Educating engineers: Designing for the future of the field. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Şensoy, Ö. ve Aydoğdu, M. (2008). Araştırma soruşturma tabanlı öğrenme yaklaşımının fen bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik öz yeterlik inanç düzeylerinin gelişimine etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 69-93.
 • Wilder, M., and Shuttleworth, P. (2005). Cell inquiry: A 5E learning cycle lesson. Science Activities, 41(4), 37-43.
 • Windschitl, M. (2003). Supporting the development of science inquiry skills with special classes of software. Educational Technology, Research and Development, 48(2), 81–95.
 • Wu, H. K. & Hsieh, C. E. (2006). Developing sixth graders' inquiry skills to construct explanations in inquiry based learning environments. International Journal of Science Education, 28(11), 1289-1313
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods. (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Özcan ÖZYURT

Yazar: Hacer ÖZYURT

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd354191, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {49 - 60}, doi = {10.17679/inuefd.354191}, title = {Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Dersinin Araştırma Temelli Yürütülmesine İlişkin Öğrenci Görüşleri}, key = {cite}, author = {ÖZYURT, Özcan and ÖZYURT, Hacer} }
APA ÖZYURT, Ö , ÖZYURT, H . (2017). Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Dersinin Araştırma Temelli Yürütülmesine İlişkin Öğrenci Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (3) , 49-60 . DOI: 10.17679/inuefd.354191
MLA ÖZYURT, Ö , ÖZYURT, H . "Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Dersinin Araştırma Temelli Yürütülmesine İlişkin Öğrenci Görüşleri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 49-60 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/31071/354191>
Chicago ÖZYURT, Ö , ÖZYURT, H . "Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Dersinin Araştırma Temelli Yürütülmesine İlişkin Öğrenci Görüşleri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 49-60
RIS TY - JOUR T1 - Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Dersinin Araştırma Temelli Yürütülmesine İlişkin Öğrenci Görüşleri AU - Özcan ÖZYURT , Hacer ÖZYURT Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17679/inuefd.354191 DO - 10.17679/inuefd.354191 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 60 VL - 18 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.354191 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.354191 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Dersinin Araştırma Temelli Yürütülmesine İlişkin Öğrenci Görüşleri %A Özcan ÖZYURT , Hacer ÖZYURT %T Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Dersinin Araştırma Temelli Yürütülmesine İlişkin Öğrenci Görüşleri %D 2017 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 18 %N 3 %R doi: 10.17679/inuefd.354191 %U 10.17679/inuefd.354191
ISNAD ÖZYURT, Özcan , ÖZYURT, Hacer . "Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Dersinin Araştırma Temelli Yürütülmesine İlişkin Öğrenci Görüşleri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 3 (Aralık 2017): 49-60 . https://doi.org/10.17679/inuefd.354191
AMA ÖZYURT Ö , ÖZYURT H . Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Dersinin Araştırma Temelli Yürütülmesine İlişkin Öğrenci Görüşleri. inuefd. 2017; 18(3): 49-60.
Vancouver ÖZYURT Ö , ÖZYURT H . Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Dersinin Araştırma Temelli Yürütülmesine İlişkin Öğrenci Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(3): 60-49.