Yıl 2017, Cilt 18 , Sayı 3, Sayfalar 86 - 102 2017-12-31

Comparison of Mathematical Knowledge for Teaching (MKT) of Mathematics Teacher Candidates with TEDS-M Items
Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmek için Matematik Bilgilerinin (ÖMB) TEDS-M Maddeleri ile Karşılaştırılması

Güneş ERTAŞ [1] , Fatma ASLAN-TUTAK [2]


This study aims to investigate the differences emerged from undergraduate education in Mathematical Knowledge for Teaching (MKT) of secondary school mathematics teacher candidates. For this purpose, MKI-S (Mathematics Knowledge Instrument for Preservice Secondary Mathematics Teachers) which is the Turkish translated version of TEDS-M secondary items was used. 125 freshman and 95 senior teacher candidates who study in secondary school teaching mathematics program and mathematics department were participated to the study. Teacher candidates’ performances were compared according to years of study to examine the effect of undergraduate education on MKT; and according to departments to discover the differences of undergraduate education programs. The differences between groups were analyzed by using independent sample t-test if the assumptions were met and by using Mann-Whitney U test if the assumption were violated. The findings indicate that undergraduate education may make difference in MKT for both departments. When senior students were compared according to their departments, in terms of MKT students from teaching mathematics program are better than students from mathematics department MKT, but for pedagogical content knowledge (PCK) there is not a significant difference. With the findings regarding to PCK, in this article the nature of PCK, its development and the challenges to measure PCK were also discussed. 

Bu çalışma ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının Öğretmek için Matematik Bilgilerinin (ÖMB) lisans eğitiminden doğan farklılıklarını incelemeyi amaçlar. Bu amaç için TEDS-M yayımlanmış ortaöğretim maddelerinin Türkçe çevirisi olan MKI-S (Mathematics Knowledge Instrument for Preservice Secondary Mathematics Teachers) kullanılmıştır. Çalışmaya ortaöğretim matematik öğretmenliği bölümü ve matematik bölümde okuyan 125 birinci sınıf ve 95 son sınıf öğretmen adayı katılmıştır.  Lisans eğitim sürecinin ÖMB’ye etkisini görmek için sınıf düzeyinde; lisans eğitim programlarının farklılıklarını belirlemek amacıyla bölüm bazında karşılaştırmalar yapılmıştır. Sınıf düzeyinde ve bölüm bazında gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı fark olup olmadığı varsayımların sağlandığı durumlarda bağımsız örneklem t-testi ile varsayımların ihlal edildiği durumlarda Mann-Whitney U testi ile test edilmiştir. Bulgular her iki bölüm için de, birinci ve son sınıfların karşılaştırıldığı durumda, lisans eğitim sürecinin ÖMB’de farklılıklar oluşturabileceğini göstermektedir. Son sınıflar bölümlerine göre kıyaslandığında ortaöğretim matematik öğretmenliği programındaki öğretmen adaylarının ÖMB’lerinin, matematik bölümündekilere göre daha iyi olduğu ancak pedagojik alan bilgisi (PAB) için iki grup arasında anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur. PAB ile ilgili bulgularla beraber, bu makalede PAB’ın doğası,  gelişimi ve PAB’ı ölçmedeki zorluklar da tartışılmaktadır.

 • Alacacı, C., Erbaş, A. K., Çetinkaya, B., Aydoğmuş, S., & Kuruş, G. (2010). Ortaöğretim matematik öğretmeni özel alan yeterlikleri. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Orta Öğretim Projesi Matematik Özel Alan Yeterlikleri. http://otmg.meb.gov.tr/ttkmat.pdf 11 Mayıs 2015 tarihinde ulaşıldı.
 • Anadolu Ajansı. (2013). Ortaöğretim öğretmenliğine öğrenci alınmayacak. http://www.aa.com.tr/tr/tag/ 189242—ortaogretim-ogretmenligine-ogrenci-alinmayacak, Nisan 2014’de ulaşıldı.
 • Aslan-Tutak, F. (2009). A study of geometry content knowledge of elementary preservice teachers: The case of quadrilateral. PhD Thesis, University of Florida.
 • Aslan-Tutak, F. (2012). Preservice secondary school mathematics teachers' specialized content knowledge of complex numbers. In The proceedings of the 12th international congress on mathematical education (ICME 12). Seoul, Korea.
 • Aslan-Tutak, F., & Köklü, O. (2016). Öğretmek için matematik bilgisi. E. Bingölbali, S. Arslan, ve İ. Ö. Zembat (Ed.), Matematik Eğitiminde Teoriler içinde (s. 701–720). Ankara: Pegem Akademi.
 • Aydın, S., & Çelik, D. (2016). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik öğretmeye hazır olma hakkında inanışları: Ölçek uyarlama ve geçerleme çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 10(2), 469–510.
 • Aydin, S., & Çelik, D. (2017). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının mesleği tercih için güdülenmeleri: Ölçek geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 783–803.
 • Ball, D. L., Lubienski, S., & Mewborn, D. (2001). Research on teaching mathematics: The unsolved problem of teachers' mathematical knowledge. V. Richardson (Ed.), Handbook of research on teaching içinde (s. 433-456). New York: Macmillan.
 • Ball, D. L., Thames, M. D., & Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it special? Journal of Teacher Education, 59 (5), 389-407.
 • Bingolbali, E., Akkoç, H., Ozmantar, M. F., & Demir, S. (2011). Pre-service and in-service teachers’ views of the sources of students’ mathematical difficulties. International Electronic Journal of Mathematics Education, 6(1), 40-59.
 • Bukova-Güzel, E., Kula, S., Uğurel, I., & Özgür, Z. (2010). Sufficiency of undergraduate education in developing mathematical pedagogical content knowledge: Student teachers’ views. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2222–2226.
 • Cohen, D., Raudenbush, S., and Ball, D. (2003). Resources, instruction, and research. Educational Evaluation and Policy Analysis, 25 (2), 119-142. Durkaya, M., Aksu, Z., Öçal, M. F., Şenel, E. Ö., Konyalıoğlu, A. C., Hızarcı, S., &
 • Kaplan, A. (2011). Secondary school mathematics teachers’ approaches to students’ possible mistakes. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15, 2569–2573.
 • Ertaş, F. G. (2014). A way to compare mathematıcs teacher candıdates' mathematıcal knowledge for teachıng: TEDS-M released tests. Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Ertaş, F. G. & Aslan-Tutak F. (2015). Secondary mathematics teacher candidates’ pedagogical content knowledge and the challenges to measure it. Konrad Krainer; Nada Vondrov´a (Eds.) Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education içinde (ss. 2628-2634) CERME 9 - Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Feb 2015,Prague, Czech Republic.
 • Franke, M. L., & Fennema, E. (1992). Teachers' knowledge and its impact. D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning içinde (s. 147-164). New York: NTCM.
 • Hacıömeroğlu, G. (2009). Examining a preservice secondary teacher's growth: Implications for teaching. Journal of Theory and Practice in Education, 5 (2), 261-273.
 • Hambleton, R. K., & Swaminathan, H. (1985). Item response theory: principles and applications. Springer Science & Business Media.
 • Hill, H. C., Rowan, B., & Ball, D. L. (2005). Effects of teachers' mathematical knowledge for teaching on student achievement. American Educational Research Journal, 42 (2), 371-406.
 • Hill, H. C., Schilling, S. G., & Ball, D. L. (2004). Developing measures of teachers' mathematics knowledge for teaching. The Elementary School Journal, 105 (1), 11-30.
 • Işıksal, M. Çakıroğlu. E. (2011). The nature of prospective mathematics teachers’ pedagogical content knowledge: the case of multiplication of fractions. Journal of Mathematics Teacher Education 14(3), 213-230.
 • Kılıç, H. (2010). The nature of preservice mathematics teachers’ knowledge of students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 9, 1096–1100.
 • Krauss, S., Baumert, J., & Blum, W. (2008). Secondary mathematics teachers' pedagogical content knowledge and content knowledge: validation of the COACTIV constructs. ZDM Mathematics Education, 40 (5), 873-892.
 • Leikin, R., & Zazkis, R. (2007). A view on teachers' opportunities to learn mathematics through teaching. In Proceedings of the 31th Conference for the Psychology of Mathematics Education, 1 (p. 122-128). Seul, Korea: PME.
 • Neubrand, M., Seago, N., Agudelo-Valderrama, C., DeBlois, L., & Leikin, R. (2009). The balance of teacher knowledge: Mathematics and pedagogy. In R. Even and D. L. Ball (Ed.), The professional education and development of teachers of mathematics: The 15th ICMI study (pp. 211-225). Springer.
 • Özoğlu, M., Gür, B., & Çelik, Z. (2010). Türkiye'de öğretmen yetiştirme ve istihdam politikaları. Bilgi Çağında Eğitim ve Malatya (15-16 Mayıs 2010) içinde (s. 583-595). Malatya.
 • Peterson, P. (1998). Teachers' and students' cognitional knowledge for classroom teaching and learning. Educational Researcher, 17 (5), 5-14.
 • Petrou, M., & Goulding, M. (2011). Conceptualising teachers' mathematical knowledge in teaching. T. Rowland & K. Ruthven (Eds.) içinde, Mathematical knowledge in teaching (pp. 9-25). Springer.
 • Safran, M., Kan, A., Üstündağ, M., Birbudak, T., & Yıldırım, O. (2014). 2013 KPSS sonuçlarının öğretmen adaylarının mezun oldukları alanlara göre incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 39 (171), 13-25.
 • Schmelzing, S., van Driel, J. H., Jüttner, M., Brandenbusch, S., Sandmann, A., & Neuhaus, B. J. (2013). Development, evaluatıon, and valıdatıon of a paper-and-pencıl test for measurıng two components of bıology teachers’pedagogıcal content knowledge concernıng the “cardıovascular system”. International Journal of Science & Mathematics Education, 11(6)
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15 (2), 4-14.
 • Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57, 1-22.
 • Tatto, M. T., Schwille, J., Senk, S., Ingvarson, L., Peck, R., & Rowley, G. (2008). Teacher education and development study in mathematics (TEDS-M): Policy, practice, and readiness to teach primary and secondary mathematics. conceptual framework. Amsterdam: IEA.
 • Tatto, M. T. (2013). The Teacher Education and Development Study in Mathematics (TEDS-M): Policy, Practice, and Readiness to Teach Primary and Secondary Mathematics in 17 Countries. Technical Report. International Association for the Evaluation of Educational Achievement.
 • TEDS-M International Study Center (2009). Teacher Education Study in Mathematics (TEDS-M) 2008 Released Items: Future Teacher Mathematics Content Knowledge and Mathematics Pedagogical Content Knowledge - Secondary. Retrieved August 11, 2014, from http://www.ugr.es/~tedsm/resources/Informes/Result_Viejo/SecundariaLiberados.pdf
 • Türnüklü, E. B. (2005). The relationship between pedagogical and mathematical content knowledge of pre-service mathematics teachers. Eurasian Journal of Educational Research, (21), 234-247.
 • Ubuz, B., & Yayan, B. (2010). Primary teachers’ subject matter knowledge: decimals. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 41(6), 787–804.
 • Usiskin, Z. (2001). Teachers' mathematics: A collection of content deserving to be a field. The Mathematics Educator, 6 (1), 86-98.
 • Walshaw, M. (2012). Teacher knowledge as fundamental to effective teaching practice. Journal of Mathematics Teacher Education, 15, 181-185.
 • Watson, A. (2008). Developing and deepening mathematical knowledge in teaching: being and knowing. In Mkit 6, Nuffield Seminar Series, 18th March, at University of Loughborough. http://www.maths-ed.org.uk/mkit/MKiT5_Watson_ distribution-version.pdf 12 Mayıs 2012 tarihinde ulaşıldı.
 • Wilson, D. S. (2007). Measuring teacher quality for professional entry. In D. H. Gitomer (Ed.), Measurement issues and assessment for teaching quality (1st ed.), (pp. 8-29). London: Sage Publications, Inc.
 • Zazkis, R., & Leikin, R. (2010). Advanced mathematical knowledge in practice: Perception of secondary mathematics teachers. Mathematical Thinking and Learning, 12 (4), 263-281.
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Güneş ERTAŞ

Yazar: Fatma ASLAN-TUTAK

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd355687, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {86 - 102}, doi = {10.17679/inuefd.355687}, title = {Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmek için Matematik Bilgilerinin (ÖMB) TEDS-M Maddeleri ile Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {ERTAŞ, Güneş and ASLAN-TUTAK, Fatma} }
APA ERTAŞ, G , ASLAN-TUTAK, F . (2017). Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmek için Matematik Bilgilerinin (ÖMB) TEDS-M Maddeleri ile Karşılaştırılması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (3) , 86-102 . DOI: 10.17679/inuefd.355687
MLA ERTAŞ, G , ASLAN-TUTAK, F . "Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmek için Matematik Bilgilerinin (ÖMB) TEDS-M Maddeleri ile Karşılaştırılması". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 86-102 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/31071/355687>
Chicago ERTAŞ, G , ASLAN-TUTAK, F . "Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmek için Matematik Bilgilerinin (ÖMB) TEDS-M Maddeleri ile Karşılaştırılması". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 86-102
RIS TY - JOUR T1 - Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmek için Matematik Bilgilerinin (ÖMB) TEDS-M Maddeleri ile Karşılaştırılması AU - Güneş ERTAŞ , Fatma ASLAN-TUTAK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17679/inuefd.355687 DO - 10.17679/inuefd.355687 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 86 EP - 102 VL - 18 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.355687 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.355687 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmek için Matematik Bilgilerinin (ÖMB) TEDS-M Maddeleri ile Karşılaştırılması %A Güneş ERTAŞ , Fatma ASLAN-TUTAK %T Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmek için Matematik Bilgilerinin (ÖMB) TEDS-M Maddeleri ile Karşılaştırılması %D 2017 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 18 %N 3 %R doi: 10.17679/inuefd.355687 %U 10.17679/inuefd.355687
ISNAD ERTAŞ, Güneş , ASLAN-TUTAK, Fatma . "Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmek için Matematik Bilgilerinin (ÖMB) TEDS-M Maddeleri ile Karşılaştırılması". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 3 (Aralık 2017): 86-102 . https://doi.org/10.17679/inuefd.355687
AMA ERTAŞ G , ASLAN-TUTAK F . Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmek için Matematik Bilgilerinin (ÖMB) TEDS-M Maddeleri ile Karşılaştırılması. inuefd. 2017; 18(3): 86-102.
Vancouver ERTAŞ G , ASLAN-TUTAK F . Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmek için Matematik Bilgilerinin (ÖMB) TEDS-M Maddeleri ile Karşılaştırılması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(3): 102-86.